Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sailamkhi_yeu25
#665580 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠBẢN VỀMARKETING VÀ TIÊU THỤ
SẢN PHẨM . 3
1.1NHỮNG VẤN ĐỀCƠBẢN VỀMARKETING . 3
1.1.1 Khái niệm Marketing . 3
1.1.2 Mục tiêu của Marketing . 8
1.1.3 Vai trò của Marketing . 8
1.1.4 Chức năng của Marketing . 9
1.1.4.1 Làm cho sản phẩm thích ứng với nhu cầu thịtrường . 9
1.1.4.2 Chức năng phân phối . 10
1.1.4.3 Chức năng tiêu thụhàng hóa . 10
1.1.4.4 Chức năng yểm trợ. 11
1.1.5 Phối thức Marketing mix . 11
1.1.5.1 Khái niệm Marketing mix . 11
1.1.5.2 Yếu tố4P trong Marketing mix . 11
1.2 TIÊU THỤSẢN PHẨM . 12
1.2.1 Khái niệm tiêu thụsản phẩm . 13
1.2.2 Vai trò của tiêu thụsản phẩm . 13
1.3 MỐI QUAN HỆGIỮA MARKETING VÀ TIÊU THỤSẢN PHẨM . 14
1.4 CÁC GIẢI PHÁP MARKETING CHỦYẾU NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU
THỤSẢN PHẨM . 15
1.4.1 Nghiên cứu thịtrường . 15
1.4.1.1 Nghiên cứu cầu vềsản phẩm . 15
1.4.1.2 Nghiên cứu cung vềsản phẩm . 15
1.4.1.3 Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụsản phẩm . 16
1.4.2 Xây dựng chính sách Marketing phục vụkếhoạch tiêu thụsản phẩm . 16
1.4.2.1 Chính sách sản phẩm. 16
1.4.2.2 Chính sách giá . 20
1.4.2.3 Chính sách phân phối . 21
1.4.2.4 Chính sách xúc tiến . 21
1.5 ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI TIÊU THỤSẢN PHẨM . 22
1.5.1 Thăm dò thái độkhách hàng . 22
1.5.2 Phân tích thịphần . 23
1.5.3 Phân tích sản lượng tiêu thụ. 23
1.5.4 Phân tích doanh thu . 23
1.5.5 Phân tích tỷlệchi phí Marketing trên doanh thu . 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ TIÊU THỤ
SẢN PHẨM VESIM TẠI CTCP DƯỢC THIÊN THÀNH . 25
2.1 TỔNG QUAN VỀCÔNG TY CỔPHẦN DƯỢC THIÊN THÀNH. 25
2.1.1 Lịch sửhình thành . 25
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụvà mục tiêu hoạt động . 26
2.1.3 Cơcấu tổchức . 26
2.1.4 Chức năng, nhiệm vụcủa mỗi bộphận, phòng ban . 28
2.1.5 Tình hình sửdụng lao động . 30
2.1.6 Danh mục sản phẩm . 30
2.1.7 Thịtrường hoạt động . 32
2.1.8 Tình hình kinh doanh . 33
2.2 THỰC TRẠNG VỀCHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ TIÊU THỤSẢN
PHẨM VESIM. 35
2.2.1 Vềchiến lược Marketing . 35
2.2.1.1 Chiến lược sản phẩm . 35
2.2.1.2 Chiến lược giá . 36
2.2.1.3 Chiến lược phân phối . 37
2.2.1.4 Chiến lược xúc tiến . 39
2.2.2 Vềhoạt động tiêu thụsản phẩm . 42
2.2.2.1 Sản lượng tiêu thụ. 42
2.2.2.2 Doanh thu . 43
2.2.2.3 Thịphần . 46
2.2.2.4 Tỷlệchi phí Marketing trên doanh thu . 49
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO
SẢN PHẨM VESIM . 51
3.1 CÁC GIẢI PHÁP TỪPHÍA DOANH NGHIỆP. 51
3.1.1 Định hướng Marketing cho sản phẩm Vesim . 51
3.1.2 Phân tích SWOT cho Vesim . 51
3.1.2.1 Ma trận SWOT . 51
3.1.2.2 Các chiến lược kết hợp . 53
3.1.3 Thăm dò thái độkhách hàng . 54
3.1.3.1 So sánh Vesim với sản phẩm cạnh tranh trực tiếp . 54
3.1.3.2 Xây dựng bảng câu hỏi . 55
3.1.3.3 Tiến hành điều tra và tổng hợp ý kiến . 58
3.1.3.4 Đánh giá và đềxuất giải pháp . 60
3.2 CÁC KIẾN NGHỊ. 65
KẾT LUẬN . 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 6
gày nay, muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường với
mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp phải gắn với thị trường. Để làm được điều
này doanh nghiệp phải biết ứng dụng lĩnh vực Marketing vào thực
tiễn sản xuất, kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, thực tế còn cho thấy sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp có tiêu thụ
được sản phẩm hay không. Tiêu thụ sản phẩm không những là mấu chốt quyết định
sự tăng trưởng mà còn quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chỉ
khi nào công tác tiêu thụ sản phẩm được thực hiện tốt thì khi đó doanh nghiệp mới
có doanh thu, có điều kiện để tái sản xuất, tăng nguồn tích lũy cho bản thân doanh
nghiệp và cho toàn xã hội. Có thể khẳng định rằng một doanh nghiệp kinh doanh
hiệu quả phải là một doanh nghiệp biết giải quyết tốt công tác tiêu thụ sản phẩm.
Chính vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống Marketing mix với những
chiến lược và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sẽ là một công cụ
canh tranh sắc bén nhất, hiệu quả nhất để doanh nghiệp đi đến thành công.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cũng như mong muốn được
đóng góp những ý kiến để Công ty cổ phần Dược Thiên Thành có thể đẩy mạnh
hoạt động kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Vesim. Sau một thời
gian thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược
Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Vesim tại CTCP Dược Thiên
Thành” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
™ Mục tiêu của đề tài
• Tạo lập hệ thống cơ sở lý luận về Marketing và tiêu thụ sản phẩm
• Nghiên cứu thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần
Dược Thiên Thành và sản phẩm Vesim
• Nghiên cứu thực trạng về hoạt động Marketing và tiêu thụ sản phẩm Vesim
hiện nay
• Đề xuất giải pháp để hoàn thiện chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ
sản phẩm Vesim
™ Phạm vi của đề tài
• Nghiên cứu tại Công ty cổ phần Dược Thiên Thành
• Số liệu phân tích trong năm 2009, 2010. Vì công ty mới thành lập nên số liệu
giới hạn từ tháng 4/2009 đến tháng 5/2010
™ Phương pháp thực hiện đề tài
• Tham khảo tài liệu
• Tìm hiểu thông tin ở những tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của
công ty như giấy phép kinh doanh, báo cáo bán hàng, tổng kết chi phí…
• Phỏng vấn nhân viên
• Thống kê, phân tích
™ Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài có kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1:
Những lý luận cơ bản về Marketing và tiêu thụ sản phẩm
Chương 2:
Thực trạng chiến lược Marketing và tiêu thụ sản phẩm Vesim tại CTCP
Dược Thiên Thành
Chương 3:
Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm Vesim
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014476 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement