Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boy_pro_vjp95
#665551 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 2
Chương I : Cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại Công ty 4
1.1- Khái quát về tình hình phân tích tài chính tại Công ty 4
1.1.1- Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính tại Công ty 4
1.1.1.1- Khái niệm 4
1.1.1.2- Chức năng 5
1.1.1.2.1- Chức năng phân phối 5
1.1.1.2.2- Chức năng Giám đốc điều hành 5

1.1.1.3- Vai trò 5
1.1.2- Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính 6
1.1.2.1- Khái niệm 6
1.1.2.2- ý nghĩa phân tích tài chính tại Công ty 7
1.1.2.3- Nhiệm vụ phân tích tài chính tại Công ty 7

1.13- Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính 8
1.1.3.1- Mục tiêu 8
1.1.3.2- Nội dung phân tích tình hình tài chính của Công ty 9
1.1.4- Dự báo tài chính 9
1.1.5- Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính của Công ty 10
1.1.5.1- Bảng cân đối kế toán 10
1.1.5.2- Báo cáo két quả HĐKD 11
1.1.6- Phương pháp phân tích 11
1.1.6.1- Phương pháp so sánh 11
1.1.6.2- Lựa chọn kỳ gốc để so sánh 11
1.1.6.3- Điều kiện so sánh 12
1.2- Đánh giá tình hình tài chính 12
1.2.1.1- Phân tích tài chính qua bảng cân đối kế toán 12
1.2.1.1.1- Mục tiêu 12
1.2.1.1.2- Các phân tích 12
1.2.1.2- Phân tích tài chính qua bảng báo cáo kết quả HĐKD 12
1.2.1.2.1- Mục tiêu 12
1.2.1.2.2- Cách phân tích 13
1.2.2- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 13
1.2.2.1- Phân tích tình hình thanh toán 13
1.2.2.2- Phân tích khả năng thanh toán 13
1.2.2.2.1- Khả năng thanh toán hiện hành 13
1.2.2.2.2- Khả năng thanh toán nhanh 14
1.2.2.2.3- Các tỷ số về khoản phải thu của Công ty 14
1.2.2.2.4- Phân tích khả năng thành tiền của hàng tồn kho 15
1.2.3- Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty 16
1.2.3.1- Phân tích cơ cấu vốn và nguồn vốn. 16
1.2.3.1.1- Bố trí cơ cấu vốn 16
1.2.3.1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn 16
1.2.3.1.3- Phân tích mối quan hệ cân đối giữa TS và NV 17
1.2.3.2- Phân tích cấu trúc tài chính 18
1.2.3.2.1- Tỷ suất nợ 18
1.2.3.2.2- Phân tích tỷ suất tự tài trợ 19
1.2.3.2.3- Phân tích khả năng thanh toán lãi vay 19
1.2.3.3- Phân tích tình hình nguồn vốn cho HĐ SXKD 19
1.2.4- Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời 20
1.2.4.1- Phân tích hiệu quả SD TS của Công ty 20
1.2.4.1.1- Hiệu suất SD toàn bộ TS của Công ty 20
1.2.4.1.2- Sử dụng hiệu quả TSCĐ 21
1.2.4.1.3- Hiệu suất tài sản lưu động 22
1.2.5- Phân tích khả năng sinh lời của vốn 22
1.2.5.1- Khả năng sinh lời của tài sản 22
1.2.5.2- Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu 23

Chương II: Giới thiệu sơ lược và phân tích tình hình tài chính tại
Công ty TNHH Trí Tín. 25
2.1- Giới thiệu khái quát chung về Công ty TNHH Trí Tín 25
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25
2.1.2- Đặc điểm tổ chức SXKD và tổ chức quản lý tại C.ty TNHH Trí Tín 27
2.1.2.1- Đặc điểm tổ chức SXKD tại Công ty TNHH Trí Tín 27
2.1.2.2- Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại C.Ty TNHH Trí Tín 28
2.1.3- Đặc điểm về cơ cấu LĐ tại Công ty 29
2.1.4- Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty 30
2.1.4.1- Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 30
2.1.4.2- Hình thức sổ kế toán áp dụng 31
2.2- Phân tích tình hình tài chính của Công ty 32
2.2.1- Khái quát tình hình tài chính của Công ty 32
2.2.1.1- Tình hình tài chính của Công ty qya các năm 32
2.2.1.2- Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 36
2.2.1.2.1- Phần tài sản 36
2.2.1.2.2- Phần nguồn vốn 37
2.2.1.3- Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả KD 38
2.2.2- Phân tích cấu trúc tài chính 41
2.2.2.1- Phân tích cơ cấu vốn 41
2.2.2.2- Phân tích cơ nguồn vốn 44
2.2.2.3- Phân tích cấn đối giữa tài sản và nguồn vốn 46
2.2.2.4- Phân tích cấu trúc tài chính 49
2.2.2.4.1- Tỷ suất nợ 49
2.2.2.4.2- Tỷ suất tự tài trợ 49
2.2.3- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 50
2.2.3.1- Phân tích tình hình thanh toán 50
2.2.3.2.- Phân tích khả năng thanh toán 51
2.2.3.2.1- Khả năng thanh toán hiện hành 51
2.2.3.2.2- Khả năng thanh toán nhanh 52
2.2.4- Phân tích hiệu quả kinh doanh 53
2.2.5- Phân tích khả năng sinh lời của Công ty 54
2.2.5.1- Tỷ suất sinh lời của TS 54
2.2.5.2- Tỷ suất sinh lời của vốn CSH 55
2.2.5.3- Tỷ suất sinh lời kinh tế 55

Chương III : Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn tại Công ty 57
3.1- Một số nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty 57
3.1.1- Nhận xét chung 57
3.1.2- Những vấn đề còn tồn tại của Công ty 57
3.2- Một số biện pháp trên môi trường kinh doanh 58
3.2.1- Môi trường kinh tế vĩ mô 58
3.2.2- Môi trường kinh tế vi mô 58
3.2.3- Mục tiêu chiến lược trong tương lai 59
3.2.3.1- Tăng cường mặt hàng sản xuất kinh doanh 59
3.2.3.2- Mục tiêu hiệu quả trong kinh doanh 59
3.2.2.3- Dự báo thị trường 60
3.2.2.3.1- Phân tích thị trường và đưa sản phẩm ra quốc tế 60
3.2.2.3.1- Xâm nhập thị trường 60
3.2.3- Tăng cường vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 60

3.2.3.1- Tăng cường vốn và mở rộng diện tích kinh doanh 60
3.2.3.2- Xác định vốn lưu động của Công ty 61
3.2.3.3- Giải quyết vấn đề hàng tồn kho 61
3.2.3.4- Tổ chức tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất. 62
3.2.3.5- Tăng cường biện pháp thu nợ 62
3.2.3.6- cách thanh toán 63

PHẦN KẾT LUẬN 64
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài:
Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nề tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các công ty những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các công ty phảI tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế như thế, các công ty muốn đứng vững trên thương trường cần nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều công ty Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các công ty cần nắm bắt những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính công ty. Điều này chỉ thực hiện trên cơ sở phân tích tài chính.
Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của công ty nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng Công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Trí Tín, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau.
“ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín”


1. Mục tiêu nghiên cứu:
Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của Công ty, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.
2. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập trong quá trình thực tập tại công ty, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phượng pháp thay thế liên hoàn, phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân đối.
Phần Nội Dung
Chương I : Cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại Công ty
Chượng II : Giới thiệu sơ lược và phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Trí Tín
Chương III : Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
Lời cảm ơn

Trong quá trình đi thực tập tại Công ty TNHH Trí Tín được sự quan tâm giúp đỡ của anh chị trong công ty đả quan tâm tận tình và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này
Em xin chân thành Thank cô Lê Thu ánh đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo cho em hoàn thành chuyên đề này. Vì lần đầu tiên đi thực tế cho nên còn có nhiều chỗ thiếu sót kính mong quý thầy cô chỉ bảo để chuyên đề em được hoàn thiện hơn, em xin chân thành Thank
Qui Nhơn, tháng 4 năm 2010
Sinh viên thực tập


Trần Đình Tuấn

Chương I


Cơ Sở Lý Luận Về Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty

1. Khái quát về tài chính và phân tích tài chính tại Công Ty

1.1.1- Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính tại Công ty

1.1.1.1- Khái niệm:
Công ty là một chủ thể kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm tăng giá trị của cải cho chủ sở hửu.
Mục đích chính của công ty là dùng một lượng đồng vốn để vận động thông qua sản xuất, thị trường, để trao đổi hàng hóa nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Số vốn mà công ty nắm giữ bao gồm vật chất có thể chuyển hóa thành tiền và lượng tiền mặt dùng để giải quyết các quan hệ trao đổi, làm chức năng trung gian chính. Quá trình này làm nảy sinh các quan hệ tài chính của công ty còn gọi là dòng tài chính.
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là việc đi sâu theo yêu cầu của quản lý kinh doanh:
- Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế bằng các phương pháp thích hợp so sánh số liệu, phân tích mối liên hệ làm rõ chất lượng kinh doanh và nguồn tiềm năng cần được khai thác.
- Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
Phân tích kinh doanh là một quá trình nhận thức để cải tạo hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện và yêu cầu trong quản lý kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Pinichi
#1002140
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Bài này hay quá tải sao đây
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002149 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement