Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobechuot_123
#665526 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Thuế là công cụ kinh tế chủ yếu được Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế và huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Một trong những yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực thi chính sách thuế là phải thu đúng, thu đủ và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế. Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế nhằm đảm bảo cân đối ngân sách quốc gia, cũng như đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.

Trong những năm qua, chính sách thuế nhập khẩu, cùng với cơ chế vận hành đảm bảo công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và ổn định đã tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tăng cường thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần huy động nguồn thu cho ngân sách, bảo hộ sản xuất trong nước… Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách thuế nhập khẩu. Có thê nói tình trạng thất thu thuế nhập khẩu đã xảy ra trong thời gian dài, số thuế thất thu không phải nhỏ, làm ảnh hưởng xấu đến cân đối thu chi của ngân sách nhà nước- một trong những cân đối lớn của nền kinh tế quốc gia và tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Nguyên nhân của tình trạng thất thu thuế nhập khẩu có thể do khách quan như chính sách chế độ thay đổi, đối tượng nộp thuế gặp tai họa bất ngờ…, cũng có thể do nguyên nhân chủ quan như đối tượng nộp thuế cố tình gian lận, trốn thuế… Vì vậy, cùng với việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách thuế nhập khẩu thì việc tìm ra giải pháp để chống thất thu thuế nhập khẩu là một trong những nội dung hết sức quan trọng, cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách thuế của nhà nước. Với ý nghĩa trên, tác giả đã chọn đề tài “ Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập” để nghiên cứu làm đồ án tốt nghiệp của mình nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn.

Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ CHỐNG
THẤT THU THUÊ NHẬP KHẨU


1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế nhập khẩu
1.1.1. Khái quát chung
Thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu động viên từ người tiêu dùng hàng nhập khẩu nhằm góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước. Sử dụng tốt chính sách thuế nhập khẩu là phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của thuế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thuế nhập khẩu còn là công cụ thể hiện chính sách kinh tế đối ngoại của quốc gia với các quốc gia khác trong thương mại quốc tế.
Thuế nhập khẩu do các tổ chức, cá nhân có hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp theo quy định của pháp luật với mức độ và thời hạn cụ thể. Việc sử dụng có hiệu quả thuế nhập khẩu chính là phát huy đầy đủ các chức năng cơ bản của nó trong lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực thì thuế nhập khẩu càng thể hiện vai trò và tác dụng không chỉ là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, mà còn là công cụ thể hiện chính sách đối ngoại giữa các quốc gia với nhau.
1.1.2 Đặc điểm của thuế nhập khẩu
Đặc thù của thuế nhập khẩu so với các loại thuế khác trong hệ thống thuế là việc sử dụng thuế nhập khẩu không những tác động đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ ngoại giao và chính sách đối xử với các quốc gia khác. Để phân biệt thuế nhập khẩu với các loại thuế khác trong hệ thống thuế, căn cứ vào các đặc điểm đề thi thử thpt quốc gia cơ bản sau đây:
- Thuế nhập khẩu chỉ thu vào hàng hóa nhập khẩu mà không thu vào hàng hóa sản xuất trong nước.
- Thuế nhập khẩu gắn với hoạt động kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ.
- Thuế nhập khẩu chi do cơ quan Hải quan quản lý thu nhằm gắn công tác quản lý thu thuế nhập khẩu với công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với các hoạt động xuất nhập khẩu.

1.1.3 Phân loại thuế nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ CHỐNG 2
THẤT THU THUÊ NHẬP KHẨU 2
1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế nhập khẩu 2
1.1.1. Khái quát chung 2
1.1.2 Đặc điểm của thuế nhập khẩu 2
1.1.3 Phân loại thuế nhập khẩu 3
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích của việc thu thuế 3
1.1.3.2. Căn cứ vào phạm vi tác dụng 3
1.1.3.3. Căn cứ vào cách thức đánh thuế 3
1.1.4 Vai trò của thuế nhập khẩu 4
1.1.4.1 Bảo hộ sản xuất trong nước 4
1.1.4.2. Huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nước 4
1.1.4.3. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu 4
1.1.5. Nội dung thất thu thuế nhập khẩu 5
1.1.5.1 Khái niệm 5
1.1.5.2. Phân loại 5
1.1.5.3 Ảnh hưởng của tình trạng thất thu thuế nhập khẩu 6
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chính sách thuế nhập khẩu 7
1.2.1 Yếu tố chủ quan 7
1.2.1.1 Mục tiêu phát triển và bảo hộ sản xuất, khuyến khích xuất khẩu của mỗi quốc gia 7
1.2.1.2 Năng lực, trình độ, nhận thức của con người 7
1.2.1.3. Yêu cầu cân đối thu ngân sách nhà nước 8
1.2.2. Yếu tố khách quan 8
1.2.2.1. Xu thế phát triển của thương mại quốc tế 8
1.2.2.2 Những nguyên tắc hội nhập quốc tế chi phối chính sách thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập 8
Chương 2 11
THỰC TRẠNG CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2009 11
2.1 Tình hình thu thuế nhập khẩu 11
2.1.1. Tình hình thu thuế nhập khẩu giai đoạn 2000 – 2009 11
2.1.2 Tình hình nợ đọng thuế nhập khẩu 13
2.2. Tình hình chống thất thu thuế nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay 14
2.2.1. Đánh giá chung 14
2.2.2. Biện pháp chống thất thu thuế nhập khẩu đã triển khai 15
2.2.3. Một số tồn tại 16
2.3. Nguyên dẫn tới thất thu thuế nhập khẩu: 17
2.3.1. Gian lận thuế trong việc áp mã số thuế để xác định thuế suất của hàng hóa nhập khẩu 17
2.3.2. Gian lận trong việc xác định trị giá tính thuế 18
2.3.3. Làm giả chứng nhận xuất xứ ( C/O) của hàng hóa nhập khẩu 18
2.3.4. Lợi dụng chính sách ân hạn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 19
2.3.5. Gian lận định mức 19
2.3.6. Lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước 20
2.3.6.1. Lợi dụng chính sách miễn giảm thuế 20
2.3.6.2 Lợi dụng chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa 20
2.3.7 Các nguyên nhân khác 20
Chương 3 22
CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 22
3.1 Mục tiêu chống thất thu thuế nhập khẩu 22
3.2. Các giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu 22
3.2.1. Áp mã, xác định thuế suất hàng hóa nhập khẩu 22
3.2.2 Xác định trị giá tính thuế 22
3.2.3. Mở rộng hình thức áp dụng thuế tuyệt đối 23
3.2.4. Về thời hạn nộp thuế nhập khẩu 23
3.2.5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan 24
3.2.6. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các biện pháp xử lý vi phạm thuế của đối tượng nộp thuế 24
3.2.7. Tăng cường điều kiện vật chất – kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin 24
3.2.8 Các giải pháp khác 25
KẾT LUẬN 26

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement