Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Celsus
#665490

Download Tiểu luận Áp dụng SPC nâng cao chất lượng sản phẩm áo cưới A soẻn miễn phí

MỤC LỤC
I./GIỚI THIỆU VỀ A SOẺN: 3
1. Giới thiệu chung: 3
2. Lưu đồ về quy trình sản xuất kinh doanh: 3
3. Các giai đoạn của quy trình sản xuất: 3
3.1 Lập đơn hàng: 3
3.2 Nhập nguyên liệu: 4
3.3 Kho nguyên liệu: 5
3.4 Quá trình sản xuất: 6
3.5 Kho thành phẩm: 6
3.6 Quá trình tiêu thụ 7
II./MÔ TẢ QUÁ TRÌNH TẠO SẢN PHẨM TẠI XƯỞNG MAY 7
1./Các công đoạn chi tiết cụ thể: 7
2./Tóm tắt và biểu diễn lại dưới dạng lưu đồ: 9
3./Diễn giải quy trình sản xuất: 10
III./ÁP DỤNG SPC 10
IV./KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP: 18
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tính biến động của nó.
Thöïc teá chæ ra raèng neáu ta giaûi quyeát vaán ñeà chæ döïa thuaàn tuùy vaøo kinh nghieäm, tröïc giaùc seõ raát nguy hieåm vì ta coù theå maát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc nhöng khoâng xaùc ñònh chính xaùc nguyeân nhaân chính yeáu cuûa vaán ñeà vaø do ñoù coù haønh ñoäng xöû lyù sai. Chính vì theá, moät trong nhöõng nguyeân taéc cuûa quaûn lyù chaát löôïng laø khi ñaùnh giaù hay ra quyeát ñònh baát kyø vaán ñeà gì ñeàu phaûi döïa treân nhöõng söï kieän bieåu hieän baèng nhöõng döõ lieäu cuï theå. Döõ lieäu giuùp chuùng ta hieåu ñöôïc dieãn bieán cuûa söï vieäc vaø höôùng daãn chuùng ta haønh ñoäng ñuùng ñaén.Chính vì thế,việc nghiên cứu, ứng dụng các công cụ SPC để thu thập, xử lý và trình bày kết quả là điều kiện cần thiết giúp các tổ chức Việt Nam nhanh chóng hòa nhập thị trường thế giới.
I./GIỚI THIỆU VỀ A SOẺN:
Giới thiệu chung:
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại- Dịch vụ Áo Cưới Asoẻn(Asoẻn bridal) đặt tại số 110 đường 3/2, phường 12, Quận 10,Tp.HCM. Asoẻn là một công ty sản xuất hàng đầu, cung cấp sản phẩm, dich vụ về thời trang cưới trọn gói trong nước, và xuất khẩu.
Công ty Thời trang Áo Cưới Asoẻn, khởi đầu từ 2001 đến nay, gặt hái được rất nhiều thành công, uy tín, và phát triển một thương hiệu ASOẺN vững mạnh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất về kỹ thuật, chất liệu, mẫu mã và trên hết là nhu cầu tôn vinh vẻ đẹp.
Có thể nói sản xuất áo cưới là một ngành sản xuất đòi hỏi sự khắc khe trong từng công đoạn,sự đảm bảo quản lý chặt trong từng công đoạn hơn bất cứ một ngành đặc thù nào khác. Mỗi sản phẩm có giá trị khá cao (dao động từ 4 đến khoảng 15 triệu mỗi sản phẩm), nên việc phải đảm bảo cho mỗi công đoạn nhỏ đều phải chính xác và hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ phế phẩm.
Qua tìm hiểu,nhóm xin khái quát quy trình hoạt động của toàn công ty như sau:
Lưu đồ về quy trình sản xuất kinh doanh:
Nhu cầu
Khách hàng
Trong nước
Nước ngoài
Sản xuất
Nhập NL
Kho
Thành phẩm
Thiết kế
Kho NL
Tiêu thụ trong nước
Xuất khẩu
Các giai đoạn của quy trình sản xuất:
3.1 Lập đơn hàng:
Đối với đơn hàng trong nước:
Bộ phận thiết kế sẽ căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ hằng ngày tại trung tâm bán sỉ và nhu cầu đặt may, thuê tại cửa hàng dịch vụ. Vì mặt hàng áo cưới là mặt hàng đơn chiếc, không thể sản xuất hàng loạt với chỉ một mẫu mã, mà phải cần đến khả năng sáng tạo của đội ngũ thiết kế kết hợp với nghiên cứu thị hiếu của khách hàng, để đa dạng hóa về kiếu dáng và phong cách.
Ai cũng biết rằng, mục tiêu của một Doanh nghiệp đa số là vì lợi nhuận, nên những sản phẩm làm ra phải được người tiêu dùng đón nhậ, nhưng đôi khi vì quá ngẫu hứng mà nhân viên thiết kế đã cho ra những chiếc áo chỉ xuất hiện một lần trên sàn diễn (nếu có),hoắc hao tốn quá nhiều nhiên liệu và nhân công. Vì thế chiếc áo làm ra không bán được hay bị lỗ, làm kém hiệu quả và gây tổn thất cho Doanh nghiệp. Như bên cạnh đó thì vẫn có những chiếc áo thành công ngoài mong đợi của Ban Giám Đốc vì những ý tưởng khá táo bạo của nhân viên.
Một rủi ro khác nữa cũng có thế xảy ra trong quá trình lập đơn hàng đó là: khách hàng nhìn thấy kiểu áo từ đâu đó và muốn đặt may, nhưng người diễn tả kiểu này thì người ghi lại kiểu khác mà họ cứ nghĩ rằng hai ý tưởng đã gặp nhau, cuối cùng họ không chịu lấy áo, phương châm của A Soẻn đặt cho nhân viên của mình là: “Khách hàng luôn luôn đúng” nên phần tổn thất lại rơi vào Công ty.
Đối với khách hàng nước ngoài:
Với đơn hàng lẻ, tức một kiểu mẫu họ chỉ đặt với số lượng từ 1 đến 5 cái, việc đặt hàng này có thể được thực hiện qua việc gửi hình ảnh cho nhau, hay cũng sẽ được ghi lại ý tưởng, nhu cầu như ở trên. Việc quan sát một chiếc áo qua hình ảnh sẽ khó tính, họ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối đến từng chi tiết kể cả những họa tiết trang trí phải giống nhau đến từng khoảng cách. Chính vì vậy, nếu không quan sát kỹ và làm đúng theo yêu cầu của khách hàng sẽ làm mất uy tín của Công ty, có được một khách hàng không phải là chuyện dễ nhưng giữ chân được họ lại càng khó hơn.
Những đơn hàng với số lượng lớn, mỗi một kiểu dáng có thể làm hàng trăm chiếc, nhưng để có được đơn hàng này cũng phải rất gian truân, bắt đầu là việc đàm phán về giá cả sau đó sẽ tiến hành sản xuất thử. Về giá phải sao cho phù hợp, bù đắp được chi phí và mức lợi nhuận mong muốn, nhưng cũng không đước quá thấp hơn so với sản phẩm có cùng chất lượng vì điều đó sẽ làm cho sản phẩm bị đánh giá thấp ( bị đánh giá là giống hàng chợ), như vậy sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh trên thương trường, mặc dù trên lý thuyết cung cầu, giá thấp hơn đối thủ là một lợi thế. Đứng trên góc độ của nha quản trị, họ phải thường xuyên cân nhắc giữa lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra, nên sản phẩm xuất đi nước ngoài luôn luôn đặt chất lượng cao hơn hàng tiêu thụ trong nước từ đường kim mũi chỉ. Vì vậy nếu sản phẩm may thử không đặt chất lượng thì toàn bộ đơn hàng từ đó về sau sẽ không thể có được nữa, ruit ro nghiêm trọng xảy ra là việc mất khách hàng tiềm năng.
3.2 Nhập nguyên liệu:
Lưu đồ trên, từ nhu cầu khách hàng đến kho nguyên liệu được giải thích như sau: vì A Soẻn có đội ngũ thiết kế nằm ở tất cả các chi nhánh trực thuộc, nên có thể nguyên liệu được nhập trước khi có đơn hàng, vì những thứ nguyên liệu đó sử dụng thường xuyên, hay chắc chắn rằng nó sẽ được sử dụng và được khách hàng đón nhận, như đã nói ở trên , một chiếc áo càng độc đáo về kiểu dáng và chất liệu và ít người có thì khả năng được chấp nhận càng cao, còn nhánh lưu đồ thứ 2 chủ yếu dành cho đơn hàng lớn và thường là đơn hàng nước ngoài, mẫu mã do khách hàng cung cấp nên không cần qua thiết kế.
Căn cứ vào đơn hàng, A Soẻn tiến hành nhập nguyên liệu, có thể trong nước hay nhập khẩu, rủi ro tiềm tàng ở đây là nếu nhập trong nước, nguyên liệu sẽ không ổn định. Việc sử lý màu cho vải thường không giống nhau mỗi lần nhập, thời gian giao hàng thường không đúng như cam kết. Nhập nguyên liệu từ trong nước có ưu điểm là tiết kiệm được chi phí vận chuyển, văn hóa của ngươi mua và người bán tương đồng với nhau, nên cũng dễ làm việc hơn, và quan trong trọng là được “ gối đầu” nợ, nhưng nhược điểm là chất lượng thường thấp hơn hàng ngoại nhập, và làm ăn kiểu “ chụp giật” hơn, ví dụ như công ty đặt một lượng hàng nhưng chưa tới thời gian nhận hàng, nếu có người hỏi mua, người bán có thể sẳn sàng bán từ trong số hàng đó. Điều này gây tổn thất cho công ty, vì có thể sẽ không giao đủ và đúng như nhu cầu đặt hàng, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của công ty, còn nếu loại nguyên liệu đó chưa có mặt trên thị trường thì công ty sẽ bị mất quyền là” người đi tiên phong”, và điều này cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty.
Nếu nhập từ nước ngoài, sẽ phải đặt đơn hà...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement