Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By napoleon_hennessy
#665479

Download Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình miễn phí

Bản kế hoạch thực hiện có các nội dung như sau:
- Kế hoạchlựa chọn các nhà thầu (cung cấp thiết bị, khảo sát xây dựng, thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình, các nhà thầu tư vấn xây dựng công trình, nhà th ầu thi công.): lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ thầu hay các thủ tục trong chỉ định thầu
- Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để Chủ đầu tư phê duyệt.
- Kế hoạch giám sát thi công.
- Kế hoạch quản lý hợp đồng.
- Kế hoạch quản lý thi công: chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của dự án.
- Kế hoạch nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Kế hoạch lập hồ sơ quyết toán, hoàn công.
- Kế hoạch báo cáo, bàn giao tất cả hồ sơ liên quan đến dự án cho Khách hàng.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

an hành định mức chi phí
QLDA đầu tư xây dựng công trình.
- Các văn bản và quy định hiện hành liên quan đến Quản lý chất lượng công trình:
o Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ v/v quản lý chất lượng công
trình.
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 - 2000
4. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Tuân thủ đúng theo các nội dung Hợp đồng đã ký với Khách hàng.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam và các quy định khác có liên quan
(nếu có):
- Áp dụng mô hình Quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 - 2000.
5. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Được thực hiện theo lưu đồ sau:
TT
Trách nhiệm
NỘI DUNG
Ghi Chú
TẤT CẢ VÌ CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG
Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hay bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu
Bản dự thảo Ngày: 11/12/2005 Lần ban hành : 02 Trang: 4/ 12
Không đạt
Không đạt
Không đạt
Không đạt
Không đạt
1
TGĐ/GĐ/Trưởng
VP Đại diện
2
Giám đốc dự án
(GĐDA)
3
GĐDA, Kỹ sư dự
án (KSDA)
Chủ đầu tư (CĐT)
4
Các chuyên gia
đấu thầu và
KSDA
Tham chiếu
quy trình
CĐT
5
KSDA, KSGS
CĐT
6 GĐDA - Các
chuyên gia đấu
thầu và KSDA
CĐT
7
CĐT-GĐDA,
KSDA, KSGS
8
GĐDA, KSDA,
KSGS
Tham chiếu
quy trình
9
GĐDA -KSDA,
KSGS
Thchiếu
hdẫn + Biểu
mẫu
10
Kỹ sư kiểm định
Thchiếu quy
trình
11
GĐDA -KSDA,
KSGS
Tham chiếu
hướng dẫn
12
KSDA, KSGS
13
GĐDA -KSDA,
KSGS
14
GĐDA -KSDA,
KSGS
5.1 BƯỚC 1: THÀNH LẬP BAN QLDA VÀ THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG
Thành lập Ban QLDA, thông báo khách hàng
Nghiên cứu hợp đồng, lập kế hoạch triển khai nội bộ
Lập Kế hoạch đấu thầu,Tổng tiến độ thực hiện dự án
Phê duyệt
Quản lý lựa chọn
các Nhà thầu Tư vấn
Quản lý lựa chọn Nhà
cung cấp vật tư, thiết bị
Quản lý lựa chọn
Nhà thầu Thi công
Phê duyệt
Tiến
hành
Thủ tục
đất đai
Phê duyệt Phê duyệt
Giao
nhận
thiết
bị
Giấy phép XD-Thủ
tục đầu tư liên quan
Phê duyệt
Khởi công xây dựng /Thi công XD
Quản lý
thi công
Tổng hợp số liệu thực hiện, báo
cáo Khách hàng
Quản lý
giám sát
Quản lý
hợp đồng
Không đạt
Nghiệm thu, bàn giao hạng mục CT
/Công trình đưa vào sử dụng
Báo cáo quyết toán khi dự án hoàn
thành đưa vào khai thác sử dụng
Bàn giao và giúp Khách hàng lưu
Hồ sơ - Lập báo cáo hoàn tất
Tổng kết, thanh lý hợp đồng-Rút
kinh nghiệm và lưu hồ sơ
Nhà thầu sửa
Ktra Ph.án- Th.kế-
Dtoán -Tổng d.toán
Chứng nhận CL
TẤT CẢ VÌ CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG
Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hay bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu
Bản dự thảo Ngày: 11/12/2005 Lần ban hành : 02 Trang: 5/ 12
 Người thực hiện : Tổng giám đốc/ Giám đốc Chi nhánh hay Trưởng Văn phòng đại diện.
 Thời gian thực hiện : 2 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết với Khách hàng.
 Nội dung thực hiện :
- Trên cơ sở nội dung hợp đồng, Thành lập Ban Quản lý dự án gồm: Giám đốc dự án và các thành viên.
Đối với dự án quy mô lớn liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau phải lập thành các bộ phận tác
nghiệp cụ thể trong cơ cấu Ban QLDA (bộ phận kế hoạch, bộ phận kinh tế -hợp đồng, bộ phận kỹ thuật,
bộ phận hành chính…).
- Sau khi Thành lập Ban QLDA, tiến hành thông báo với Khách hàng bằng văn bản.
5.2 BƯỚC 2: TIẾP NHẬN HỢP ĐỒNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NỘI BỘ
 Người thực hiện : Giám đốc dự án.
 Thời gian thực hiện : 5 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập Ban QLDA.
 Nội dung thực hiện :
- Nghiên cứu kỹ hợp đồng mà ...... đã ký với khách hàng để xác định rõ nội dung công việc phải thực hiện,
thời hạn hoàn thành và phân công cụ thể quyền hạn, trách nhiệm đến từng bộ phận và từng thành viên
trong Ban QLDA.
- Lập kế hoạch triển khai công việc.
Bao gồm các việc phải thực hiện từ khâu chuẩn bị (đền bù, giải phóng mặt bằng,...) đến khâu đấu thầu,
thiết kế, thi công cho đến khâu nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng. Bản kế hoạch quản lý dự án
được thiết lập trên những khống chế tổng thể về chi phí, nhân lực, thời gian trên cơ sở các mục tiêu đã xác
định cho dự án.
 Bản kế hoạch thực hiện có các nội dung như sau:
- Kế hoạch lựa chọn các nhà thầu (cung cấp thiết bị, khảo sát xây dựng, thi tuyển thiết kế kiến trúc công
trình, các nhà thầu tư vấn xây dựng công trình, nhà thầu thi công..): lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời
thầu, phân tích đánh giá hồ sơ thầu hay các thủ tục trong chỉ định thầu…
- Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để Chủ đầu tư phê duyệt.
- Kế hoạch giám sát thi công.
- Kế hoạch quản lý hợp đồng.
- Kế hoạch quản lý thi công: chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh
môi trường của dự án.
- Kế hoạch nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Kế hoạch lập hồ sơ quyết toán, hoàn công.
- Kế hoạch báo cáo, bàn giao tất cả hồ sơ liên quan đến dự án cho Khách hàng.
 Lưu ý: Kế hoạch này sẽ được trình Khách hàng thống nhất trước khi thực hiện hợp đồng.
5.3 BƯỚC 3: LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ TỔNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN
 Người thực hiện : Giám đốc dự án và các kỹ sư dự án.
 Thời gian thực hiện : 5 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập Ban QLDA.
 Nội dung thực hiện:
- Căn cứ vào các nội dung quyết định đầu tư, lập “Kế hoạch đấu thầu” của dự án theo hướng dẫn Quy chế
đấu thầu hiện hành. Gồm các nội dung:
+ Phân chia dự án thành các gói thầu.
+ Giá gói thầu và nguồn tài chính.
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu và cách đấu thầu áp dụng đối với từng gói thầu.
+ Thời gian tổ chức đấu thầu cho từng gói thầu.
+ Loại hợp đồng cho từng gói thầu.
TẤT CẢ VÌ CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG
Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hay bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu
Bản dự thảo Ngày: 11/12/2005 Lần ban hành : 02 Trang: 6/ 12
+ Thời gian thực hiện hợp đồng.
- Căn cứ vào các nội dung quyết định đầu tư, lập “Tổng tiến độ chi tiết thực hiện dự án” cho phù hợp bắt
đầu từ công tác chuẩn bị đền bù, giải phóng mặt bằng,... đến khâu đấu thầu, thiết kế, thi công cho đến khi
nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, lập hồ sơ quyết toán.
 Lưu ý: Kế hoạch đấu thầu và Tổng tiến độ chi tiết thực hiện dự án sau khi lập phải được trình Chủ đầu
tư phê duyệt làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo.
5.4 BƯỚC 4: QUẢN LÝ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN VÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ
 Người thực hiện: Giám đốc dự án và các kỹ sư dự án.
Trong trường hợp .......... trực tiếp thực hiện cả việc “Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu & phân tích đánh giá Hồ
sơ dự thầu” thì .......... phải lập Tổ chuyên gia chấm thầu để thực hiện.
 Thời gian thực hiện : Bắt đầu ngay sau khi “Kế hoạch đấu thầu” được Chủ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement