Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhluonbenem_anhluonbenem44
#665242

Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT . 1
1.1. Tổng quan về sản phẩm thông tin tín hiệuđường sắt . 1
1.1.1. Sản phẩm thông tin . 1
1.1.2. Sản phẩm tín hiệu . 2
1.2. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 3
1.2.1. Sản phẩm thông tin . 3
1.2.2. Sản phẩm tín hiệu . 3
1.2.3. Chất lượng duy tu thiết bị TTTH . 4
1.3. Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 5
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG
SẮT SÀI GÒN. 7
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TTTH ĐS Sài Gòn . 7
2.1.1. Quá trình thành lập Công ty . 7
2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty. 7
2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất của Công ty . 9
2.1.4. Chính sách chất lượng của Công ty . 10
2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 10
2.1.6. Đặc điểm công nghệ và các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty. 18
2.2. Kết quả hoạt động của Công ty trong cácnăm 2006, 2007 . 20
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007 . 20
2.2.2. Mặt mạnh . 21
2.2.3. Mặt yếu . 22
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN
PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN . 23
3.1. Các quy định chung. 23
3.2. Đánh giá chất lượng duy tu sản phẩm (CSP). 24
3.2.1. Chất lượng duy tu sản phẩm thông tin (CDTTT). 24
3.2.2. Chất lượng duy tu sản phẩm tín hiệu (CDTTH) . 25
3.3. Đánh giá hiệu suất khai thác thiết bị TTTH (HKT) . 26
3.3.1. Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin (HKTTT). 26
3.3.2. Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu (HKTTH). 27
3.4. Đánh giá hiệu suất quản lý thông tin tín hiệu (HKTQL). 28
3.5. Chất lượng sản phẩm TTTH (CSP) . 29
3.5.1. Chất lượng sản phẩm thông tin (CSPTT). 29
3.5.2. Chất lượng sản phẩm tín hiệu (CSPTH) . 29
3.6. Ví dụ minh họa về cách đánh giá chất lượng sản phẩm TTTH ĐS. 30
3.6.1. Số liệu kiểm tra. 30
3.6.2. Kết quả tính toán. 31
3.7. Các yếu tố tác động đến chất lượng sản phẩm TTTH ĐS . 33
3.8. Đánh giá chung chất lượng sản phẩm TTTH ĐS của Công ty. 34
3.8.1. Chất lượng sản phẩm của Công ty qua các kỳ đánh giá . 34
3.8.2. Chất lượng sản phẩm của Công ty so với các Đơn vị cùng ngành . 42
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN. 46
4.1. Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. 47
4.2. Cải tiến các sản phẩm liên quan . 48
4.3. Nhu cầu về nguồn lực . 50++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

t, Trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình,
Chủ tịch hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật Công ty.
- Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc khi Giám đốc đi vắng.
Phó Giám đốc Công ty - Đại diện lãnh đạo
- Thay mặt Giám đốc chỉ đạo các phòng ban tham mưu và các đơn vị hiện trường
thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch triển khai ISO 9001:2000 trong Công ty.
- Bảo đảm các quá trình cần thiết của hệ thống Quản lý chất lượng được thiết
lập, thực hiện và duy trì.
Trang 15
- Hàng tháng báo cáo với Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động của hệ thống
Quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến hệ thống.
Ngoài ra còn phụ trách các lĩnh vực sau:
- Công tác kế hoạch tác nghiệp năm và qúy về sản xuất kinh doanh hoạt động
công ích và ngoài công ích.
- Công tác quản lý và cấp phát vật tư, vật liệu.
- Công tác quản lý thiết bị, phương tiện vận tải.
- Công tác thống kê phân tích về sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác quản lý nhà đất.
- Chủ tịch hội đồng kiểm kê, hội đồng thanh lý tài sản Công ty.
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Công ty về:
- Hành chánh quản trị văn phòng.
- Văn thư lưu trữ, đánh máy.
- Quản lý trang thiết bị văn phòng.
- Quản lý nhà cửa đất đai của Công ty, các khu tập thể.
- Quản lý phương tiện vận tải.
- Tổ chức khánh tiết.
- Hoạt động dịch vụ nhà khách, nghỉ dưỡng, điện thoại khu vực Sài Gòn, Đà Lạt.
- Các công tác khác có liên quan.
Phòng Tổ chức chất lượng
Phòng Tổ chức chất lượng là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Công ty về :
- Công tác Tổ chức Cán bộ - Lao động.
- Các chế độ BHXH, BHYT, tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động.
- Giáo dục đào tạo.
- Hệ thống Quản lý chất lượng.
- Khen thưởng, kỷ luật, thi đua tuyên truyền văn thể.
- Công tác bảo hộ lao động, bảo vệ quân sự, phòng chống cháy nổ, tổ chức quản
lý lực lượng tự vệ trong toàn Công ty.
Trang 16
- Công tác thanh tra, pháp chế.
- Các công tác khác có liên quan.
Phòng Kỹ thuật thiết kế
Phòng Kỹ thuật thiết kế là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Công ty về:
- Đảm bảo an toàn chạy tàu và nâng cao chất lượng thiết bị TTTH-Đ.
- Công tác kỹ thuật TTTH-Đ và khai thác Điện thoại - Điện báo.
- Công tác thiết kế và giám sát các công trình.
- Khoa học kỹ thuật công nghệ, cải tiến sáng kiến hợp lý hóa sản xuất.
- Đầu tư thiết bị mới phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Các công tác khác có liên quan.
Phòng Kế hoạch kinh doanh
Phòng Kế hoạch kinh doanh là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Công ty về:
- Công tác xây dựng, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra thực hiện các kế hoạch và
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng các định mức tiêu hao vật tư duy tu thiết bị TTTH-Đ, phương tiện
công cụ sản xuất máy công cụ ....
- Mua sắm, cung ứng vật tư chủ yếu, chuyên ngành, thiết bị, phụ tùng linh kiện
trên cơ sở định mức theo kỳ kế hoạch đã được duyệt.
- Thực hiện các thủ tục công trình sửa chửa khẩn cấp, thủ tục ban đầu các công
trình sửa chữa lớn, kinh doanh ngoài công ích.
- Các công tác khác có liên quan.
Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tài chính kế toán là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Công ty về:
- Thực hiện các chế độ quản lý tài chính kế toán thống kê nhằm thực hiện các
chế độ chính sách về tài chính thống kê, điều lệ tổ chức bộ máy kế toán -
thống kê của Nhà nước.
- Thực hiện chế độ hạch toán, sử dụng nguồn vốn một cách đúng đắn và hợp lý
để thúc đẩy sản xuất trong Công ty.
- Quản lý vốn và tài sản toàn Công ty.
Trang 17
- Các công tác khác có liên quan.
Trung tâm Thông tin tín hiệu - Điện
Trung tâm Thông tin tín hiệu - Điện là đơn vị trực thuộc được Công ty ủy quyền và
phân cấp trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao trong
phạm vi quản lý nhằm phục vụ sản xuất vận tải, bảo đảm an toàn chạy tàu của ngành
Đường sắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ công ích và sản xuất kinh doanh ngoài công ích.
Trung tâm có ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau:
- Quản lý, duy tu, sửa chữa, khai thác hệ thống thông tin tín hiệu Đường sắt, bảo
đảm an toàn chạy tàu trong mọi tình huống.
- Sản xuất, mua bán vật tư, phụ kiện, thiết bị thông tin, tín hiệu, điện.
- Xây dựng các công trình vừa và nhỏ về thông tin - viễn thông, tín hiệu - điều
khiển, điện - điện tử.
- Các hoạt động dịch vụ: điện thoại - viễn thông, tin học, nhà khách, dịch vụ
khác ...
Xí nghiệp Thiết bị & Công trình Thông tin tín hiệu - Điện
Xí nghiệp Thiết bị & Công trình Thông tin tín hiệu - Điện là đơn vị trực thuộc, chịu
sự lãnh đạo trực tiếp của Công ty và giám sát, quản lý, kiểm tra của các Cơ quan quản lý
Nhà nước có thẩm quyền.
Xí nghiệp có nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
- Duy tu sửa chữa thiết bị thông tin, tín hiệu, điện chuyên ngành Đường sắt.
- Điều chỉnh kiểm tra các thiết bị phụ kiện thông tin, tín hiệu theo quy định.
- Xây dựng các công trình quy mô vừa và nhỏ về thông tin, tín hiệu, điện lực.
- Sản xuất các thiết bị, phụ kiện, vật liệu về thông tin, tín hiệu, điện chuyên
ngành Đường sắt phục vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động công ích trong ngành
và thị trường.
- Các hoạt động dịch vụ khác.
Đội Giám sát an toàn giao thông Đường sắt
Đội Giám sát an toàn giao thông Đường sắt là bộ phận tham mưu cho Giám đốc
Công ty về:
Trang 18
- Quản lý, giám sát, kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác an toàn giao
thông Đường sắt thuộc phạm vi quản lý của Công ty TTTH ĐS Sài Gòn theo
quy định của Nhà nước và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
- An toàn lao động , an toàn thiết bị, an toàn vệ sinh, bảo vệ quân sự, an ninh
quốc phòng, phòng chống cháy nổ.
- Đề xuất các biện pháp và tham gia tổ chức cứu chữa khi xảy ra tai nạn chạy
tàu, sự cố thiết bị, thiên tai gây hư hỏng.
2.1.6. Đặc điểm công nghệ và các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty
a. Đặc điểm công nghệ
Công nghệ chủ yếu của Công ty là quy trình công nghệ duy tu, bảo dưỡng đường
dây trần thông tin, đường cáp ngầm, máy móc thiết bị thông tin-tín hiệu, điện lực, thiết bị
nguồn điện.
Nội dung chủ yếu của quy trình công nghệ gồm:
- Quy trình kiểm tra ngày.
- Quy trình duy tu bảo trì tháng.
- Quy trình duy tu bảo trì năm.
Quy trình được xây dựng chi tiết và cụ thể cho từng loại máy móc thiết bị và đó
cũng là cơ sở để xây dựng định mức lao động, vật tư của Công ty.
Quy trình này phải đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo trì duy tu thiết bị, bảo đảm
đúng quy trình quy phạm của ngành và quy trình an toàn lao động.
b. Các sản phẩm chủ yếu
- Hệ thống đường truyền tải:
 Đường dây trần thông tin, cáp sợi quang
 Đường cáp chôn, treo
 Tủ cáp, hộp cáp
- Trạm & Tổng đài:
 Tổng đài điều độ, dưỡng lộ
 Tổng đài điện tử và các thiết bị ngoại vi
 Thiết bị truyền hình hội nghị
Trang 19
 Thiết bị truyền dẫn quang SDH
 Máy tải ba các loại
 Hệ vô tuyến đi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement