Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thongoc_dangyeu_146
#665240

Download Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật NDT miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .3
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .4
LỜI MỞ ĐẦU 5
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP .7
1.1. QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .7
1.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm .7
1.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm .8
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm .9
1.1.4. Năng suất, chất lượng và chi phí .11
1.1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm .13
1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .13
1.2.1. Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của quản lý chất lượng .14
1.2.2. Những yêu cầu chủ yếu trong quản lý chất lượng 16
1.2.3. Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng .17
1.2.4. Một số hệ thống quản lý chất lượng .18
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT .21
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .21
2.1.1. Tên, địa chỉ của Công ty .21
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty .21
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý .23
2.2. CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG .28
2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing .28
2.2.2. Cơ cấu lao động của Công ty .31
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty .32
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .34
2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT 36
2.3.1. Khái quát công tác quản lý chất lượng của Công ty .36
2.3.2. Phân tích công tác quản lý chất lượng của Công ty .41
2.3.3. Những kết quả đã đạt được .46
2.3.4. Những vấn đề còn tồn tại .46
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT .48
3.1. Giải pháp 1 48
3.2. Giải pháp 2 51
3.3. Giải pháp 3 54
3.4. Giải pháp 4 55
3.5. Giải pháp 5 58
Kết luận 62
Tài liệu tham khảo .63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

iện nhiệm vụ được phân công.
Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty.
Bộ phận kỹ thuật: Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch dài hạn, chủ trương, chính sách, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển kỹ thuật. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư, xây dựng các công trình phát triển kỹ thuật. Đào tạo, tập huấn về kỹ thuật và an toàn kỹ thuật cho các đối tượng sử dụng, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và đặc thù về an toàn kỹ thuật. Kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn kỹ thuật. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật.
Bộ phận cơ điện: Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về lĩnh vực cơ điện. Theo dõi giám sát các công trình, sản phẩm; thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật; quản lý kỹ thuật đối với các công trình, sản phẩm gia công chế tạo mới, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ điện. Kiểm tra chất lượng các công trình, hướng dẫn đào tạo nâng cao và nâng bậc cho công nhân thuộc lĩnh vực cơ điện…
Bộ phận môi trường: Thực hiện kiểm tra, giám sát môi trường, đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường, tổ chức thẩm định và đánh giá tác động của môi trường đối với các dự án. Giám định kỹ thuật đối với các công trình xử lý và bảo vệ môi trường. Kiểm tra các vấn đề về kỹ thuật môi trường theo đúng quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn đã định sẵn. Kiểm tra, giám sát các yêu cầu về hệ thống xử lý rác thải, nước thải, nhiệt độ, ánh sáng và các vấn đề liên quan đến môi trường của dự án.
Bộ phận quản lý thực hiện dự án: Tổ chức, lập kế hoạch thực hiện dự án; quản lý thực hiện dự án; đánh giá dự án. Tạo động lực thúc đẩy và tập trung vào mục tiêu dự án, làm trung gian giữa cấp trên và cấp dưới, ra quyết định, phân bổ những nguồn lực có giá trị cho các mục đích sử dụng cao nhất, điều chỉnh lại nguồn lực để giải quyết những vấn đề phát sinh… Ngoài ra, bộ phận quản lý dự án phải kiểm tra và giám sát chặt chẽ lịch trình, ngân sách và các tiêu chuẩn chất lượng của tất cả các mục tiêu trong dự án.
Bộ phận lắp đặt: Lập kế hoạch quản lý các đội lắp đặt hoàn thành công việc lắp đặt thiết bị đúng tiến độ và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Khảo sát, lập dự toán và báo giá thi công đối với công việc lắp đặt. Báo cáo tiến trình thực hiện công việc với bộ phận quản lý thực hiện dự án.
Bộ phận an toàn: Chịu trách nhiệm kiểm tra về kỹ thuật, quy trình công nghệ, kiểm tra chất lượng, đánh giá chất lượng công trình và chất lượng vật tư. Nghiệm thu dự án, công trình. Kiểm tra các định mức tiêu chuẩn kỹ thuật trong các giai đoạn của quá trình lắp đặt. Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm, công trình.
Bộ phận bảo hành: Lập kế hoạch bảo hành cho từng hạng mục dự án. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, công trình. Tiếp nhận ý kiến, phản ánh của khách hàng và có hướng giải quyết thỏa đáng. Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về mọi hoạt động bảo hành.
Bộ phận nghiệp vụ: Tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý về công tác tài chính, kế toán nói chung và về công tác tài chính - kế toán trong các chương trình, dự án; đề xuất về sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý; quản lý, theo dõi, thực hiện công tác lao động tiền lương, công tác nhân sự, quản lý lưu trữ hồ sơ; thực hiện các chính sách đối với người lao động; công tác bảo vệ nội bộ, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên; công tác văn thư, đánh máy và phục vụ của văn phòng Công ty.
Bộ phận kế toán: Thực hiện nhiệm vụ hạch toán tổng hợp, có chức năng cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của Công ty. Lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm tài chính. Thực hiện việc thanh quyết toán với cơ quan Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tình hình tài chính, phân tích quyết toán thực trạng tài chính của Công ty.
Bộ phận hành chính: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng các nội quy, quy chế để tổ chức và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có trách nhiệm quản lý nhân sự, thi hành các chính sách chế độ với CBCNV, thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng.
Bộ phận kế hoạch dự án: Có nhiệm vụ tìm kiếm, ký kết các hợp đồng kinh tế, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo; đánh giá hồ sơ dự án; rà soát đánh giá các hồ sơ thiết kế cơ sở, đánh giá hiện trạng các dự án, đề xuất các giải pháp bảo đảm sự phù hợp về mặt thiết kế công năng sử dụng và đẳng cấp công trình, dự án. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các công tác quản lý đầu tư dự án, công trình…
Bộ phận kế hoạch: Tổ chức kế hoạch thực hiện hợp đồng với khách hàng, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Tham khảo ý kiến của các phòng có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dự trữ, lưu thông, kế hoạch nhập, xuất và các kế hoạch khác của Công ty trình Ban Giám đốc. Tổ chức quản lý công tác thông tin kinh tế, báo cáo thống kê trong toàn bộ Công ty để tổng hợp báo cáo thường xuyên theo định kỳ lên Ban Giám đốc hay báo cáo đột xuất khi Giám đốc yêu cầu.
Bộ phận marketing: Lập và điều phối thực hiện các kế hoạch truyền thông, quảng cáo như: thiết lập mới và duy trì các mối quan hệ sẵn có của Công ty với các khách hàng và các cơ quan truyền thông, thực hiện những kế hoạch truyền thông, quảng cáo hiệu quả phù hợp với mục tiêu của Công ty. Định hướng chiến lược các hoạt động của Công ty. Thực hiện các kế hoạch nghiên cứu phát triển thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng: quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng sau dự án.
Bộ phận vật tư: Có nhiệm vụ lên kế hoạch về vật tư, cân đối vật tư, thực hiện cấp phát vật tư cho hoạt động kinh doanh. Cùng với phòng kế toán lập dự toán mua hàng, theo dõi việc thanh quyết toán vật tư, thiết bị trong Công ty. Ngoài ra còn có nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, giám định vật tư.
2.2. CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG
2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing:
2.2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm gần đây: Trong 3 năm qua (2008 – 2010) Công ty NDT đã trúng thầu và thực hiện thi công lắp đặt rất nhiều công trình lớn có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Do đó đã tạo ra doanh thu và thu nhập cao, đó là kết quả khả quan của Công ty trong thời điểm hiện nay. Sau đây là một số dự án mà Công ty tham gia cung cấp và lắp đặt thiết bị:
Bảng 1: Các dự án Công ty đã và đang thực hiện
(Đơn vị : 1000 đ)
Tên dự án
Địa điểm
Thời gian
Chủ đầu tư
FPT Building
Hà Nội
2008
Cty CP Đầu tư & Phát triển Công n...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement