Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leanh9a1vip
#665219

Download Chuyên đề Quản lý chất lượng đồng bộ TQM miễn phí

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU. 2
CHƯƠNG 4: 3
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ 3
(Total Quality Management – TQM) 3
IV.1. MỘT SỐ XU HƯỚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QLCL. 3
IV.1.1. Lược sử phát triển ngành quản lý chất lượng trên thế giới. 3
IV.1.2. Một số xu hướng trong quản lý chất lượng. 3
IV.1.3. Kinh nghiệm quản lý chất lượng của Mỹ, Tây Âu. 5
IV.2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ (Total Qualuty Management – TQM) 6
IV.2.1. Một số khái niệm, định nghĩa về TQM. 6
IV.2.2. Đặc điểm của TQM. 7
IV.3. TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TQM TRONG DOANH NGHIỆP 13
IV.3.1. Am hiểu, cam kết chất lượng. 13
IV.3.2.Tổ chức và phân công trách nhiệm : 14
IV.3.3. Đo lường chất lượng: 16
IV.3.4. Hoạch định chất lượng : 18
IV.3.5. Thiết kế chất lượng: 19
IV.3.6. Xây dựng hệ thống chất lượng: 21
IV.3.7.Theo dõi bằng thống kê: 22
IV.3.8. Kiểm tra chất lượng: 27
IV.3.9. Hợp tác nhóm: 28
IV.3.10. Đào tạo và huấn luyện về chất lượng: 29
IV.3.11. Hoạch định việc thực hiện TQM. 31
IV.4. KIỂM TRA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG 32
IV.4.1. Mục đích của việc đánh giá: 32
IV.4.2. Các tiêu chuẩn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng: 32
Ưu điểm và nhược điểm của TQM 36
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

về chất lượng phải thuộc về lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Để có được chính sách chất lượng phù hợp, hiệu quả, cần có sự thay đổi sâu sắc về quan niệm của ban lãnh đạo về cách tiếp cận mới đối với chất lượng. Cần có sự cam kết nhất trí của lãnh đạo về những hoạt động chất lượng. Điều nầy rất quan trọng trong công tác quản lý chất lượng của bất kỳ tổ chức nào. Muốn cải tiến chất lượng trước hết phải cải tiến công tác quản trị hành chính và các hoạt động hỗ trợ khác.
(3)   Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng con người, yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố hình thành nên chất lượng sản phẩm. Đào tạo, huấn luyện phải là nhiệm vụ có tầm chiến lược hàng đầu trong các chương trình nâng cao chất lượng.
(4)   Chất lượng phải là mối quan tâm của mọi thành viên trong tổ chức. Do vậy hệ thống quản lý chất lượng phải được xây dựng trên cơ sở sự thông hiểu lẫn nhau, gắn bó cam kết vì mục tiêu chung là chất lượng công việc. Điều nầy sẽ tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng các phong trào nhóm chất lượng trong tổ chức, qua đó lôi kéo mọi người vào các hoạt động sáng tạo và cải tiến chất lượng.
(5)   Hướng tới sự phòng ngừa, tránh lập lại sai lầm trong quá trình sản xuất, tác nghiệp thông qua việc khai thác tốt các công cụ thống kê để tìm ra nguyên nhân chủ yếu để có các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời và chính xác.
(6)   Để tránh những tổn thất kinh tế, phải triệt để thực hiện nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu.
TQM gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để kiểm soát, ngăn ngừa các nguyên nhân gây sai lỗi trong toàn bộ quá trình với các bước tổng quát như sau :
1. Lựa chọn quá trình ưu tiên để phân tích                                    
 2. Phân tích quá trình                                   
 3. Kiểm tra quá trình :                                                
            -Các chỉ tiêu/bảng điều khiển                                                
 -Quan hệ khách hàng/người cung ứng                                        
 -Hợp đồng dịch vụ khách hàng/người cung ứng.                                  
 4. Phương pháp cải tiến chất lượng của quá trình          
Thực chất TQM là sự kết hợp đồng bộ giữa quản trị chất lượng và quản trị năng suất để thực hiện mục tiêu là đạt đến sự hoàn thiện của các sản phẩm của công ty và của chính bản thân công ty.
IV.3. TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TQM TRONG DOANH NGHIỆP
Để mô tả ngắn gọn các bướctriển khai áp dụngTQM trong một doanh nghiệp, Ông John S. Oakland nêu lên 12 bước để áp dụng TQM là :
1.-Am hiểu
7.-Xây dựng hệ thống chất lượng
2.-Cam kết
8.-Theo dõi bằng thống kê
3.-Tổ chức
9.-Kiểm tra chất lượng
4.-Đo lường
10.-Hợp tác nhóm
5.-Hoạch định
11.-Đào tạo, huấn luyện
6.-Thiết kế nhằm đạt chất lượng
12.-Thực hiện TQM
              Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, người ta có thể xây dựng những kế hoạch thực hiện cụ thể, chia nhỏ hay gộp chung các giai đoạn để bố trí thời gian hợp lý.
IV.3.1. Am hiểu, cam kết chất lượng.
            Giai đoạn am hiểu và cam kết có thể ghép chung nhau, là nền tảng của toàn bộ kết cấu của hệ thống TQM, trong đó đặc biệt là sự am hiểu, cam kết của các nhà quản lý cấp cao. Trong nhiều trường hợp, đây cũng chính là bước đầu tiên, căn bản để thực thi các chương trình quản lý chất lượng, dù dưới bất kỳ mô hình nào.
Thực tế, có nhiều tổ chức đã xem nhẹ và bỏ qua bước nầy trong khi đó sự am hiểu một cách khoa học, hệ thống về chất lượng đòi hỏi một cách tiếp cận mới về cung cách quản lý và những kỹ năng thúc đẩy nhân viên mới có thể tạo được cơ sở cho việc thực thi các hoạt động về chất lượng.
Sự am hiểu phải được thể hiện bằng các mục tiêu, chính sách và chiến lược đối với sự cam kết quyết tâm thực hiện của các cấp lãnh đạo. cần có một chiến lược thực hiện TQM bằng cách tận dụng các kỹ năng và tài sáng tạo của toàn thể nhân viên với trọng tâm là cải tiến liên tục các quá trình, thao tác để thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và cung cấp sự thỏa mãn khách hàng.            
Muốn áp dụng TQM một cách có hiệu quả, trước hết cần nhận thức đúng đắn, am hiểu về những vấn đề liên quan đến chất lượng, những nguyên tắc, kỹ thuật quản lý. Cần xác định rõ mục tiêu, vai trò, vị trí của TQM trong doanh nghiệp, các phương pháp quản lý và kiểm tra, kiểm soát được áp dụng, việc tiêu chuẩn hóa, đánh giá chất lượng. Sự am hiểu đó cũng phải được mở rộng ra khắp tổ chức bằng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền thích hợp nhằm tạo ý thức trách nhiệm của từng người về chất lượng. TQM chỉ thực sự khởi động được nếu như mọi người trong doanh nghiệp am hiểu và có những quan niệm đúng đắn về vấn đề chất lượng, nhất là sự thông hiểu của Ban lãnh đạo trong doanh nghiệp.            
Tuy nhiên, có sự am hiểu vẫn chưa đủ những yếu tố làm nên sức mạnh về chất lượng, mà cần thiết phải có một sự cam kết bền bỉ, quyết tâm theo đuổi các chương trình, mục tiêu về chất lượng và mỗi cấp quản lý cần có một mức độ cam kết khác nhau:  
Ø Cam kết của lãnh đạo cấp
Ø Cam kết của quản trị cấp trung.  
Ø Cam kết của các thành viên         
à Tóm lại: Để triển khai các hoạt động TQM trong doanh nghiệp, đầu tiên cần có sự am hiểu và cam kết chung về chất lượng của tất cả mọi người.Và phải bắt đầu từ Lãnh đạo, quản lý, và tất cả các thành viên ở tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp. Từ đó hình thành một cách tiếp cận chất lượng đồng bộ trong hệ thống.
IV.3.2.Tổ chức và phân công trách nhiệm :
Để đảm bảo việc thực thi, TQM đòi hỏi phải có một mô hình quản lý theo chức năng chéo. Các hoạt động của các bộ phận chức năng trong tổ chức phải vượt ra khỏi các công đoạn, các chức năng để vươn tới toàn bộ qúa trình nhằm mục đích khai thác được sức mạnh tổng hợp của chúng nhờ việc kế hoạch hóa, phối hợp đồng bộ, hiệu quả.            
Căn cứ vào mục tiêu, chính sách, việc phân công trách nhiệm phải rõ ràng trong cơ cấu ban lảnh đạo và các bộ phận chức năng để đảm bảo mọi khâu trong hoạt đông chất lượng luôn thông suốt .            
Việc phân công trách nhiệm được thực hiện theo các cấp bậc sau:
Ø Điều hành cấp cao: Tuy không trực tiếp sản xuất, nhưng đây là bộ phận quyết định hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Cấp quản lý ở khâu này thuộc phòng đảm bảo chất lượng phải nhận trách nhiệm soạn thảo và chỉ huy rành mạch đường lối chất lượng đến mọi người, ngay cả những người thuộc cấp cao nhất của tổ chức.  
Ø Cấp giám sát đầu tiên: Là những người phụ trách việc quan sát tiến trình thực hiện h...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement