Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy17603
#665061

Download Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần Trúc Thôn miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Nội dung
Phần 1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Trúc Thôn
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Trúc Thôn
1.1.1. Tên và địa chỉ của Công ty
1.1.2. Biểu tượng (Logo) của Công ty
1.1.3. Quy tắc ứng xử của Cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần Trúc Thôn
1.1.4. Văn hoá Công ty
1.1.5. Vốn kinh doanh
1.1.6. Lịch sử hình thành của Công ty cổ phần Trúc Thôn
1.1.7. Các Công ty liên kết
1.1.8. Những giải thưởng chủ yếu công ty đã đạt được
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.2.2. Mô tả chức năng nhiệm vụ
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty cổ phần Trúc Thôn
1.3.1. Quy trình sản xuất gạch men- Nhà máy gạch ốp lát Sao Đỏ
1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất đất sét- Mỏ đất sét chịu lửa
1.4. Định hướng phát triển Công ty
1.4.1. Mục tiêu chung của công ty
1.4.2. Định hướng phát triển công ty
Phần 2. Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1. Phân tích hoạt động tiêu thụ và hoạt động Marketing của Công ty
2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Trúc Thôn
2.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty
2.1.3. Hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Trúc Thôn
2.1.3.1. Lập kế hoạch marketing
2.1.3.2. Phê duyệt kế hoạch
2.1.3.3. Giao nhiệm vụ thực hiện
2.1.3.4. Triển khai kế hoạch
2.1.3.5. Đánh giá việc thực hiện
2.1.4. Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần Trúc Thôn
2.1.5. Nhận xét chung
2.2. Phân tích công tác lao động tiền lương tại Công ty
2.2.1. Cơ cấu lao động
2.2.2. Hình thức tuyển dụng của doanh nghiệp
2.2.3. Công tác trả lương của Công ty
2.2.3.1. Phân phối tiền lương cho lao động trực tiếp
2.2.3.2. Phân phối tiền lương cho lao động gián tiếp
2.2.4. Nhận xét chung
2.2.4.1. Hiệu quả đạt được trong công tác trả lương của công ty
2.2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác trả lương của công ty
2.2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
2.2.4.4. Đề xuất giải pháp
2.3. Quản lý vật tư và tài sản cố định
2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng trong công ty
2.3.2. Tình hình sử dụng vật liệu của Công ty cổ phần Trúc Thôn
2.3.2.1.H¹ch to¸n ban ®Çu
2.3.2.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu
2.3.3. Nhận xét chung
2.3.3.1. C«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë Má cã nh÷ng ­u ®iÓm sau
2.3.3.2. Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cæ phÇn Tróc Th«n
2.4. Phân tích tình hình tài chính của công ty
2.4.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.4.3. Phân tích một số chỉ số tài chính
Phần 3. Đánh giá chung và định hướng đề tài
3.1. Đánh giá chung về các mặt quản trị của Công ty cổ phần Trúc Thôn
3.1.1. Hoạt động quản trị nhân lực
3.1.1.1. Ưu điểm
3.1.1.2. Nhược điểm
3.1.1.3. Một số giải pháp hoàn thiện
3.1.2. Tình hình quản trị chiến lược của Công ty
3.1.2.1. Nội dung chiến lược kinh doanh
3.1.2.2. Kế hoạch hóa các hoạt động kinh doanh
3.1.3. Hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh
3.1.4. Công tác quản lý chất lượng
3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Lời nhận xét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

́ch hoạt động tiêu thụ và hoạt động Marketing của Công ty
2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Trúc Thôn
Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0800064718 do phòng Đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/4/2010, Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm:
+ Khai thác, chế biến khoáng sản gồm: đất sét, quặng Dolomit, Cao lanh.
+ Sản xuất mua bán: vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng các loại.
+ Sản xuất kinh doanh đất đèn, hồ điện cực, fero các loại.
+ Kinh doanh các sản phẩm kim loại; các vật tư, nguyên liệu phục vụ ngành thép và gốm sứ.
+ Dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng.
2.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty
Bảng năng lực sản xuất và tiêu thụ của công ty (năm 2009) (Trang bên)
ĐVT
Chỉ tiêu
Sản xuất
Tiêu thụ
Hộp
Gạch ốp lát
1.610.000
1.720.000
Tấn
Đất sét trắng
53.000
55.000
Tấn
Gạch chịu lửa
5.400
5.600
Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy được tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty luôn đạt mức kế hoạch đề ra. Khối lượng sản phẩm sản phẩm sản xuất ra tương đối lớn và khả năng tiêu thụ vượt quá khả năng sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty thực hiện các hoạt động mua bán thương mại khác nhằm tăng lợi nhuận cho công ty.
2.1.3. Hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Trúc Thôn
2.1.3.1. Lập kế hoạch marketing
Dựa trên sự phát triển của công ty theo kế hoạch phát triển ngắn hạn ( hàng tháng, hàng quý, hàng năm ) và dài hạn (>1 năm), vào tháng 07 hàng năm, Phòng KH–DK, các phòng ban chuyên doanh tại đơn vị trực thuộc lập kế hoạch marketing cho năm tiếp theo biểu mẫu BM – 07 – 01. Kế hoạch marketing phải bao gồm toàn bộ các hoạt động sẽ diễn ra trong năm ( Kế hoach kiểm soát và phát triển thị trường, Tổ chức sự kiện, Quảng cáo, Tuyên truyền,…)
2.1.3.2. Phê duyệt kế hoạch
Kế hoạch marketing được lãnh đaọ các đơn vị trực thuộc, trưởng phòng KH-KD Công ty xem xét, trình Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt. Nếu kế hoạch marketing chưa phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty thì Tổng Giám Đốc là người chỉ đạo trực tiếp việc sửa đổi.
2.1.3.3. Giao nhiệm vụ thực hiện
Căn cứ kế hoạch marketing đã được phê duyệt, Trưởng phòng KH-KD, Lãnh đạo chuyên đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch hành động theo các giai đoạn cho các nhân viên bộ phận theo biểu mẫu BM-07-02.
2.1.3.4. Triển khai kế hoạch
Phòng KH-KD, các phòng ban chuyên doanh tại các đơn vị trực thuộc tiến hành triển khai các phương án hoạch định, ví dụ như: Tổ chức hội chợ, Quản trị nhãn hiệu, Phát triển thị trường.
2.1.3.5. Đánh giá việc thực hiện
Phòng KH-KD, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các phòng ban liên quan tiến hành tổ chức các cuộc hội nghị, cuộc họp nội bộ phân tích, đánh giá và trao đổi về kết quả đã đạt được sau mỗi hoạt động marketing nhằm đúc rút king nghiệm, khắc phục những điẻm chưa phù hợp nhằm cải thiện hoạt động. Kết quả đánh giá sẽ được ghi nhận trong “Biên bản đánh giá các hoạt động Marketing” theo biểu mẫu BM-07-03.
2.1.4. Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần Trúc Thôn
Hiện nay công ty có rất nhiều đối thủ cạnh tranh liên quan đến các chủng loại sản phẩm của công ty:
Đối với sản phẩm gạch ốp lát ceramic: công ty gạch ốp lát Hà Nội (Tổng công ty VIG LACERA), công ty cổ phần gạch TOCO( Hưng Yên), tập đoàn gạch men Vĩnh Phúc(PRAIME), công ty gạch Long Hậu( Thái Bình), nhà máy gạch MIKADO(Thái Bình).
Và đặc biệt đối với công ty cổ phần Trúc Thôn nói riêng và ngành sản xuất gạch Việt Nam nói chung thì đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thị trường hiện nay là hàng Trung Quốc và một số hãng của nước ngoài như: Italia, Đức…
Điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh nước ngoài:
+ Hàng Trung Quốc: gạch Việt Nam dù có chất lượng tốt, bền nhưng giá thành quá cao so với hàng Trung Quốc như gạch lát nền loại 60*60cm của Trung Quốc giá bán tầm 80.000-85.000 đồng/m2 thì sản phẩm cùng loại trong nước là 140.000-160.000 đồng/m2 tùy từng mã gạch, hay gạch ốp tường loại 20*20cm giá chỉ 20.000-30.000đồng/m2 thấp hơn hàng sản xuất trong nước gần 30.000đồng/m2. Ngoài lợi thế về giá cả thì các sản phẩm gạch lát nền, gạch ốp tường của Trung Quốc nhìn bề ngoài khá bắt mắt về hoa văn và màu sắc.
+ Hàng châu Âu như Italia, Đức… sản phẩm của các công ty này luôn đổi mới về màu sắc, hoa văn thích ứng với thị hiếu của khách hàng, các công ty này luôn đi đầu về công nghệ do vậy chất lượng sản phẩm đồng đều và có chất lượng cao.
+ Đặc biệt công ty gạch tại Việt Nam chịu lép vế trên thị trường là do sản phẩm trong nước vẫn là sao chép theo hàng ngoài nên chưa đề lại dấu ấn riêng. Và các công ty trong nước còn thiếu công nghệ cũng như chưa có sự liên kết trong sản xuất kinh doanh.
2.1.5. Nhận xét chung
Qua những số liệu được phân tích ở trên ta có thể thấy được sự ổn định của Công ty trong công tác sản xuất sản phẩm. Sự ổn định trong khâu sản xuất giúp Công ty đảm bảo được tình hình cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Khách hàng. Khả năng tiêu thụ lớn mang lại lợi nhuận cho Công ty. Một yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Trúc Thôn đó là hoạt động Marketing của Công ty. Công ty đã lập ra được một kế hoạch Marketing hợp lý cả trong ngắn hạn và dài hạn
2.2. Phân tích công tác lao động tiền lương tại Công ty
2.2.1. Cơ cấu lao động
Bảng số lượng công nhân viên trong Công ty (Trang bên)
ĐVT: Người
Chỉ tiêu
Năm
So sánh
08/07
09/08
2007
2008
2009
(%)
(+/-)
(%)
(+/-)
Lao động trực tiếp
453
430
470
4.9
- 23
109
40
Lao động gián tiếp
115
90
75
78.2
- 25
83
- 15
Tổng cộng
568
520
545
91.5
- 48
104.8
25
(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính cung cấp)
Qua bảng trên ta thấy số lượng nhân sự trong 3 năm của Công ty biến động 10% là thấp, trong điều kiện Công ty mới chuyển đổi mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức biên chế lao động sắp xếp lại theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng lao động. Năm 2008 số lượng lao động giảm 9,5% do Mỏ đôlômít Thanh hóa là đơn vị trực thuộc Công ty chuyển thành công ty liên kết hạch toán độc lập (Công ty cổ phần Trúc Thôn góp 40% vốn) nên giảm tất cả các chỉ tiêu về lao động trực tiếp, gián tiếp đều giảm tương ứng. Năm 2009 Công ty đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy gạch ốp lát Sao Đỏ và Công ty đã tuyển 90 lao động mới từ tháng 7/2009 để làm việc tại Nhà máy.
Bình quân lao động trong 3 năm của Công ty là 550 người, tỷ lệ gián tiếp chiếm bình quân 17%, tỷ lệ lao động trực tiếp bình quân 83%, tỷ lệ này có thể phù hợp với mô hình quản lý theo phân cấp Công ty có nhiều đơn vị thành viên.
Bảng cơ cấu nguồn nhân lực trong Công ty
ĐVT: người
Chỉ tiêu
Lao động trực tiếp
Lao động quản lý
2008
2009
2008
2009
Thạc sĩ
02
02
Đại học
65
58
Cao đẳng
07
05
18
12
Trung cấp
09
12
5
3
Công nhân kỹ thuật
327
375
Lao động phổ thông
87
78
Tổng cộng
430
470
90
75
(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính cung cấp)
Qua bảng cho...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement