Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By co_be_dang_yeu3110
#665043

Download Đề tài Tìm hiểu hệ thống ERP trong doanh nghiệp miễn phí

MỤC LỤC
Chƣơng I – Một Số Khái Niệm Cơ Bản .2
I/-Hệ thống thông tin quản lý .2
II/- Khái niệm ERP .6
Chƣơng II – Chức Năng ERP .20
I/-Các chức năng cơ bản của ERP .20
II/-Quản lý Kế Toán .20
III/-Quản lý Tài Chính .23
IV/-Quản lý Kho Hàng.25
V/-Quản lý Bán Hàng .27
VI/-Quản lý Nguồn Nhân Lực .28
VII/-Quản lý Sản Xuất .30
VIII/-Quản lý cung ứng .33
IX/-Quản lý Cơ Sở Vật chất.34
X/-Các chứng năng liên quan đến kinh doanh .35
Chƣơng III – Xây Dựng Hệ Thống ERP .37
I/-Bắt đầu với ERP .37
II/-Các phân hệ của ERP .38
III/- Năm bước làm việc với ERP . 38
Chƣơng IV – Phần mềm ERP .41
I/-Chức năng .41
II/-Tác dụng .41
III/- Một số phần mềm ERP .42
Chƣơng V - Ứng dụng ERP Trong Doanh Nghiệp Việt Nam .50
I/-Triển khai Open ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam .50
II/-Ứng dụng INFOTRACK tại một số doanh nghiệp Việt Nam .50
III/Các yếu tố thành công và thất bài trọng việc triển khai ERP tại Việt Nam .52++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng đối tượng mới
không hạn chế.
Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ
 Kết chuyển chi phí tự động.
 Trích khấu hao tự động.
 Tự động xác định kết quả nghiệp vụ tài chính và kết chuyển.
 Tự động xác định kết quả hoạt động bất thường.
 Có thể điều chỉnh số liệu sau khi khóa sổ và thực hiện khóa sổ lại.
 Tự động tính thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ.
 Nếu cần có thể tự động trích các quỹ (phân phối kết quả hoạt động kinh doanh).
 Không cho phép cập nhật dữ liệu sau khi đã xác định khóa sổ hoàn chỉnh.
Hệ thống chứng từ báo cáo
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý – TÌM HIỂU HỆ THỐNG ERP TRONG DOANH NGHIỆP
==================================================================
SV: Nguyễn Hữu Thuyết - MSSV: 40702398
22
 Chương trình in chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất,
thẻ TSCĐ theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
 Thực hiện tự động các báo cáo tài chính định kỳ theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế,
cụ thể như:
- Tờ khai Thuế GTGT.
- Bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa mua vào.
- Bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa bán ra.
- Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn,
chứng từ.
- Bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, nguyên liệu.
- Bảng cân đối kế toán.
- Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ.
In các sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài chính và theo nhu cầu riêng của công ty.
 Hệ thống báo cáo nội bộ rất chi tiết và đầy đủ, in theo nhiều kiểu khác nhau tùy theo
đối tượng nhận báo cáo và mục đích sử dụng báo cáo để tạo thuận lợi cho các cấp
lãnh đạo khác nhau nhận báo cáo.
 Trừ báo cáo tài chính in theo định kỳ, các báo cáo còn lại đều có thể lựa chọn thời
gian báo cáo từ ngày… đến ngày… hay từ tháng… đến tháng….
 Báo cáo nhanh: tất cả các báo cáo đều có thể in vào bất cứ lúc nào cần đến.
 Các báo cáo đều có thể xem trước trên màn hình hay chuyển đổi sang dạng Excel,
HTML (đưa lên website), văn bản dạng text hay dạng nhị phân để tùy nghi sắp xếp
theo nhu cầu của người dùng.
Công cụ hỗ trợ
 Theo dõi công nợ theo nhiều đơn vị tiền tệ.
 Theo dõi tình hình sử dụng ngân sách, kinh phí trong Công ty.
 Công cụ tìm kiếm nhanh chóng.
 Công cụ kiểm tra phân tích dữ liệu tại mỗi kết xuất: truy ngƣợc về chứng từ phát
sinh.
 Tự động trích khấu hao, tổng hợp kết chuyển, tính giá thành, xác định lãi lỗ.
 Khả năng mở rộng lớn và có nhiều tùy chọn giúp tương thích với đặc thù của từng
đơn vị.
 Hệ thống báo cáo phong phú, có khả năng thay đổi định dạng báo cáo.
Hệ thống
 Hệ thống hoạt động theo mô hình Client/Server trong môi trường mạng LAN.
 Hệ thống phân quyền chi tiết đến từng chức năng cũng như từng báo cáo. Có chức
năng phân quyền theo từng nhóm để giảm nhẹ việc phân quyền.
 Hệ thống có chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 Hệ thống có khả năng rút dữ liệu của một khoảng thời gian ra khỏi hệ thống để sao
lưu làm cho hệ thống nhẹ nhàng và an toàn hơn. Khi cần chỉ chèn dữ liệu đã rút và sử
dụng bình thường.
 Với mô hình hệ thống là Client/Server trong mạng LAN, dữ liệu của hệ thống có thể
đặt tại nhiều nơi cách xa nhau, sau đó gửi dữ liệu theo dạng thư điện tử, hay đĩa
mềm về tổng công ty để tổng hợp và tính lãi lỗ (đồng bộ dữ liệu).
Quản lý ngƣời dùng và bí mật hoạt động kinh doanh
 Việc sử dụng hệ thống phần mềm trong môi trường thông tin đồng nhất sẽ là một
con dao hai lưỡi nếu hệ thống không được phân quyền tốt. Không phải hóa đơn
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý – TÌM HIỂU HỆ THỐNG ERP TRONG DOANH NGHIỆP
==================================================================
SV: Nguyễn Hữu Thuyết - MSSV: 40702398
23
nào, công nợ của khách hàng nào nhân viên cũng được xem, không phải dữ liệu
nào của bộ phận kế toán nhân viên cũng được biết, không phải thông tin nào cũng
có thể xóa được. Để đảm bảo an toàn thông tin về nghiệp vụ kinh tế tài chính phát
sinh. Để làm việc với hệ thống, người dùng phải nhập tên và mật khẩu, và sau đó
chỉ được làm việc với các chức năng và xem những nội dung thông tin mà người
quản trị hệ thống quy định (thường là trưởng phòng hay lãnh đạo cấp cao hơn,
hay theo quy định chung của công ty). Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu
của mình
III/-Quản lý Tài Chính
Tài nguyên chính của doanh nghiệp: Tiền. Phân hệ này giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng
thể về các họat động của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính, lập ngân sách. Trên cơ
sở các thông tin về tình hình thực hiện ngân sách, thông tin về nguồn tài chính (số dư, công
nợ,..), có các quyết định chính xác, kịp thời. Đây là phân hệ cốt lõi của hệ thống quản lý
Rinpoche
CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
Xây dựng ngân sách
 Tạo các điều khoản thu chi.
 Xác định ngân sách tối thiểu, tối đa và kế hoạch cho mỗi thời kỳ tương ứng với các
điều khoản thu chi.
 Phân bổ ngân sách các khoản thu chi theo thời kỳ, theo phòng ban.
Quản lý dự án
 Lập dự án.
 Lập kế hoạch thu chi cho dự án, định kỳ thu chi.
 Phân bổ các khoản thu chi của dự án vào ngân sách.
 Duyệt kế hoạch thu chi của dự án.
 Thực hiện thu chi cho dự án theo kế hoạch.
Theo dõi việc thực hiện ngân sách
 Thực hiện phân bổ các khoản thu chi để tính toán và cập nhật thông tin thực về tình
hình thực hiện ngân sách.
 Điều chỉnh kế hoạch ngân sách khi cần.
 Kiểm tra và phân tích việc thực hiện ngân sách.
 So sánh giữa các điều khoản thu (chi) trong cùng một kỳ ngân sách.
 So sánh việc thực hiện ngân sách với kế hoạch lập ra trong cùng một kỳ ngân sách.
 So sánh một điều khoản giữa các kỳ khác nhau.
 Tính lại số thực tế của các điều khoản.
 Tính toán các tỷ số tài chính.
 Đánh giá ngân sách theo điều khoản, kế hoạch và thời kỳ.
 Phân tích trên các tỷ số tài chính.
 So sánh số các khoản thu chi ngân sách theo thời kỳ và hiện lên biểu đồ.
Quản lý hoạt động thu chi
Hoạt động thu chi sẽ được quản lý chặt chẽ dưới hình thức thu chi theo yêu cầu, quá trình
này bao gồm:
 Lập các phiếu yêu cầu thu chi. Cho phép tạm ngưng, hủy bỏ, phục hồi, xóa và điều
chỉnh yêu cầu thu chi.
 Duyệt yêu cầu thu chi.
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý – TÌM HIỂU HỆ THỐNG ERP TRONG DOANH NGHIỆP
==================================================================
SV: Nguyễn Hữu Thuyết - MSSV: 40702398
24
 Phân bổ các khoản thu chi vào điều khoản trong hệ thống điều khoản của kế hoạch
ngân sách.
 Thực hiện yêu cầu thu chi bao gồm thực hiện yêu cầu thu chi thông thường và yêu
cầu thu chi của dự án.
 Xem phiếu yêu cầu thu chi đã duyệt theo kỳ hay từ ngày đến ngày.
 Xem các phiếu yêu cầu thu chi đã thực hiện theo kỳ hay từ ngày đến ngày.
 Xem lịch thu chi.
Trong các trường hợp đặc biệt hoạt động thu chi được tiến hành tức thời không qua xét
duyệt. Hình thức thu chi này được thực hiện đơn giản hơn:
 Lập phiếu thu chi t...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement