Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chichbong9x
#665016

Download Luận văn Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Trang phụbìa.
Lời cam đoan.
Lời cám ơn.
Mục lục.
Danh mục các bảng.
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ.
Danh mục những chữviết tắt.
MỞ ĐẦU. i
1. Lý do chọn đềtài. i
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài nghiên cứu. ii
3. Mục đích nghiên cứu. ii
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.iii
5. Phương pháp nghiên cứu. iii
6. Tính mới của đềtài. vi
7. Bốcục của đềtài. v
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀTHỦTỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. 1
1.1 Khái niệm vềthủtục hải quan điện tử. 1
1.2 Sựcần thiết của việc áp dụng thủtục hải quan điện tử. 2
1.3 Kinh nghiệm thực hiện thủtục hải quan điện tửcủa một sốnước trên thế giới. 5
Kết luận cuối chương 1. 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦTỤC HẢI QUAN
ĐIỆN TỬTẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐHỒCHÍ MINH. 16
2.1 Giới thiệu tổng quát vềCục Hải quan Thành phốHồChí Minh. 16
2.1.1 Sơlược vềCục Hải quan Thành phốHồChí Minh. 16
2.1.2 Bộmáy tổchức Cục Hải quan Thành phốHồChí Minh. 17
2.2 Thực trạng thực hiện thủtục hải quan điện tửtại Cục Hải quan
Thành phốHồChí Minh. 18
2.2.1 Sơlược quá trình hình thành thủtục hải quan điện tửtại Việt Nam. 18
2.2.2 Cơsởpháp lý cho việc áp dụng thủtục hải quan điện tửtại Việt
Nam. 20
2.2.3 Quá trình chuẩn bịcho việc áp dụng thủtục hải quan điện tửtại
Cục Hải quan Thành phốHồChí Minh. 20
2.2.4 Quy trình thủtục hải quan điện tửáp dụng tại Cục Hải quan Thành
phốHồChí Minh. 24
2.2.5 Kết quảthực hiện quy trình thủtục hải quan điện tửtại Cục Hải
quan Thành phốHồChí Minh. 26
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng. 30
2.3.1 Thuận lợi. 30
2.3.2 Khó khăn. 32
2.4 Đánh giá kết quảthực hiện. 33
2.4.1 Những ưu điểm. 33
2.4.2 Những nhược điểm. 37
2.4.2.1 Vềhệthống quản lý (chương trình phần mềm). 37
2.4.2.2 Vềhệthống cơsởhạtầng công nghệthông tin. 39
2.4.2.3 Vềmô hình thủtục HQĐT và mô hình bộmáy tổchức. 40
2.4.2.4 Vềnguồn nhân lực. 41
2.4.2.5 Vềcông tác thu thập, xửlý thông tin, QLRR và KTSTQ. 42
2.4.2.6 Vềchính sách, luật pháp. 43
2.4.2.7 Một sốhạn chế, tồn tại khác. 48
Kết luận cuối chương 2. 50
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂHOÀN THIỆN QUY TRÌNH
THỦTỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬTẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ
HỒCHÍ MINH VÀ TẠI VIỆT NAM. 52
3.1 Mục đích xây dựng giải pháp. 52
3.2 Căn cứcủa các giải pháp. 52
3.3 Các giải pháp. 53
3.3.1 Hoàn thiện các hệthống quản lý và phát triển cơsởhạtầng CNTT. 53
3.3.1.1 Hoàn thiện và nâng cấp hệthống xửlý dữliệu thông quan điện tử. 54
3.3.1.2 Hoàn thiện và nâng cấp hệthống khai báo của doanh nghiệp. 54
3.3.1.3 Hoàn thiện, tích hợp các hệthống quản lý nghiệp vụhải quan. 55
3.3.1.4 Phát triển hệthống cơsởhạtầng công nghệthông tin. 56
3.3.2 Xây dựng mô hình thủtục hải quan điện tửvà mô hình bộmáy tổchức. 57
3.3.2.1 Xây dựng mô hình thủtục hải quan điện tử. 58
3.3.2.2 Xây dựng mô hình bộmáy tổchức. 59
3.3.3 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. 60
3.3.3.1 Đào tạo cán bộcông chức. 60
3.3.3.2 Sửdụng cán bộcông chức. 61
3.3.3.3 Tiền lương và chính sách đãi ngộcán bộcông chức. 62
3.3.4 Áp dụng các công cụquản lý hải quan hiệu quả. 64
3.3.4.1 Quản lý rủi ro. 64
3.3.4.2 Kiểm tra sau thông quan. 66
3.3.4.3 Hệthống thông tin nghiệp vụhải quan. 68
3.3.4.4 Hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 70
3.3.5 Các giải pháp hỗtrợkhác. 72
3.4 Kiến nghị. 74
3.4.1 Đối với Nhà nước. 74
3.4.2 Đối với các bộngành. 74
Kết luận cuối chương 3. 77
KẾT LUẬN. 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 80
PHỤLỤC. 88
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hủ tục
HQĐT, DN có thể khai báo bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nếu có nối mạng với cơ quan
HQ, Cùng một lúc DN có thể làm thủ tục ở nhiều cửa khẩu (cảng, sân bay, kho ngoại
quan...) khác nhau mà không cần đến cơ quan HQ (trừ luồng vàng và luồng đỏ phải
nộp hồ sơ, giấy phép). Trong thời gian chờ thông tin phản hồi từ cơ quan HQ, DN có
thể bố trí nhân viên làm việc khác tại cơ quan.
61
Theo kết quả khảo sát 79/130 DN, thời gian làm thủ tục trung bình cho một lô
hàng theo thủ tục HQ truyền thống là từ 4-8 giờ. (Xem bảng 2.10, phụ lục 3). Khi thực
hiện thủ tục HQĐT, thời gian làm thủ tục cho một lô hàng đối với luồng xanh là từ 5
đến 10 phút, luồng vàng là từ 20 đến 30 phút, luồng đỏ là từ 1 đến 2 giờ. DN tiết kiệm
được khoảng 2 đến 4 giờ cho một lô hàng.
Việc thông quan hàng hóa nhanh chóng giúp cho DN chủ động trong hoạt động
XNK, trong sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm nhiều chi phí hữu hình cũng như vô hình.
• Giảm bớt nhân sự cho việc làm thủ tục:
Do đơn giản trong việc khai báo, lập bộ hồ sơ chứng từ và DN có thể khai báo
từ cơ quan DN, một nhân viên có thể khai báo nhiều tờ khai cùng một lúc, khai báo ở
nhiều cửa khẩu khác nhau mà không cần đến các cửa khẩu để nộp hồ sơ như thủ
tục HQ truyền thống cho nên nhân sự phục vụ cho việc làm thủ tục của các DN sẽ
giảm. Theo kết quả khảo sát có 16 công ty giảm số nhân viên. Số lượng giảm là từ 1- 3
người/ công ty. (Xem bảng tổng hợp kết quả khảo sát 17/25 DN đã tham gia thủ tục
HQĐT).
• Tiết kiệm chi phí làm thủ tục:
Do giảm được thời gian và nhân sự cho việc làm thủ tục và không phải tiếp xúc
với nhiều bộ phận HQ như đăng ký, tính thuế, giá, kiểm tra, giám sát kho bãi cho nên
hạn chế rất nhiều tiêu cực phát sinh đồng thời do giải phóng hàng nhanh nên DN cũng
giảm được chi phí kho bãi, chi phí bốc xếp, lãi vay ngân hàng. Qua kết quả khảo sát
cho thấy các DN khi tham gia thủ tục HQĐT đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Mặc
dù các DN chưa thống kê bằng con số cụ thể nhưng theo nhận xét của các DN thì chi
phí này đã được giảm đáng kể.
• Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận:
Với việc giảm thời gian làm thủ tục, thông quan hàng hóa nhanh, giảm bớt các
khoản chi phí như đã nêu trên thì việc tăng doanh thu của DN là điều tất yếu. Qua khảo
sát cho thấy có 30,61 % DN đánh giá tăng lợi nhuận và 6,12% DN đánh giá tăng doanh
thu khi tham gia thủ tục HQĐT.
• Tăng uy tín thương hiệu DN:
62
Ngoài những lợi ích như đã nêu trên, việc tham gia thủ tục của các DN còn là
dịp để giới thiệu thương hiệu của mình. Do thủ tục HQĐT là một sự kiện nổi bật chưa
từng có nên rất được nhiều người, được các cơ quan truyền thông đại chúng (truyền
thanh, truyền hình, báo chí, báo điện tử...) trong nước cũng như nước ngoài quan tâm.
Sự xuất hiện hình ảnh, thông tin về các DN này trên các phương tiện thông tin đại
chúng là cơ hội để các DN quảng bá thương hiệu của mình mà không phải tốn kém chi
phí cho việc quảng cáo. Kết quả khảo sát cho thấy có 42,86 % DN đánh giá lợi ích này.
• Lợi ích trong việc sử dụng hệ thống khai báo điện tử:
Do trong giai đoạn thí điểm các DN tham gia thủ tục HQĐT được tổ chức
truyền nhận dữ liệu (VAN) là công ty FPT cung cấp một phần mềm khai báo miễn phí.
Mặc dù hệ thống này còn có những hạn chế, chưa có nhiều tiện ích nhưng về cơ bản
cũng đã giúp ích cho DN trong việc khai báo, khai thác các tiện ích, chức năng từ hệ
thống. DN có thể quản lý các thông tin về tờ khai, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến
hoạt động XNK của DN khi sử dụng hệ thống này.
• Những lợi ích khác:
- Việc chỉ làm thủ tục tại Chi cục HQĐT cũng giúp cho DN không phải mất
thời gian cho việc xác minh nợ thuế tại các Chi cục khác. Nếu làm thủ tục HQ truyền
thống tại nhiều cửa khẩu, khi có tình trạng cưỡng chế, DN phải đi xác nhận không nợ
thuế tại nhiều chi cục (nơi còn nợ thuế), rất tốn thời gian, mặc dù DN đã nộp thuế
nhưng vì một lý do nào đó hệ thống vẫn thông báo DN chưa nộp thuế (cưỡng chế
nhầm).
- Tham gia thủ tục HQĐT giúp DN giảm bớt rất nhiều giấy tờ phải nộp cho cơ
quan HQ. Việc áp dụng việc kê khai tự tính thuế, tự lưu giữ các chứng từ, hồ sơ và tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật đã nâng cao vai trò trách nhiệm của các DN trong
hoạt động XNK.
- Các DN được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời về thủ tục HQ, thông qua cơ quan
VAN và Chi cục HQĐT mà không phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào.
- Việc tham gia thủ tục HQĐT giúp cho DN làm quen với loại hình thủ tục mới.
Đây cũng là bước chuẩn bị, là cơ hội để các DN tự khẳng định mình trong lĩnh vực
thương mại điện tử. Việc tham gia trước của các DN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các
63
DN trong quá trình cạnh tranh đối với các đối thủ khác khi Việt Nam chính thức tham
gia WTO.
2.4.1.2 Đối với cơ quan HQ:
- Việc thực hiện thủ tục HQĐT thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, cải cách thủ tục
hành chính, thay đổi cách quản lý của Cục HQ TPHCM nói riêng và ngành
HQ nói chung. Áp dụng phương pháp QLRR dựa trên nền tảng trang thiết bị hiện đại
thay thế cho phương pháp quản lý thủ công truyền thống. Chuyển từ kiểm tra trước,
kiểm tra trong thông quan (tiền kiểm) sang KTSTQ (hậu kiểm), tạo điều kiện thuận lợi
cho DN trong việc giải phóng nhanh hàng hóa.
- Việc thực hiện thủ tục HQĐT và ra đời Chi cục HQĐT đã làm giảm một phần
áp lực công việc cho các Chi cục HQCK. Toàn bộ công việc được xử lý thông qua hệ
thống máy tính giúp cho việc quản lý được hiệu quả, khoa học; hạn chế sự tiếp xúc
giữa DN và cơ quan HQ và hạn chế tình trạng tiêu cực xãy ra.
- Với bộ máy tổ chức gọn nhẹ, quy trình thủ tục đơn giản, ít sử dụng hồ sơ giấy,
một công chức HQ có thể xử lý nhiều công việc khác nhau. Thông qua hệ thống, các
khâu nghiệp vụ được tuần tự tiến hành, tiết kiệm thời gian luân chuyển và trình ký hồ
sơ. Do đó, thời gian thông quan hàng hóa nhanh hơn so với quy trình thủ công truyền
thống.
- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong quản lý. Toàn bộ các
thông tin yêu cầu của cơ quan HQ đối với DN được thể hiện trên hệ thống, giúp cho
DN chủ động trong việc làm thủ tục, hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho
DN.
- Xây dựng được hình ảnh đẹp của cơ quan HQ về cơ sở vật chất, trang bị hiện
đại, tác phong làm việc văn minh lịch sự, thái độ, tinh thần phục vụ DN trong hoạt
động XNK.
- Những thành công bước đầu của việc thực hiện thủ tục HQĐT tại đơn vị là
tiền đề cho việc phát triển thủ tục HQĐT trong tương lai. Qua đó, Cục HQ TPHCM,
TCHQ rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện TQĐT thời gian
qua, định hướng cho công tác TQĐT thời gian tới, thực hiện thành công Quyết định
149/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ và tạo ra động lực cho
64
việc cải cách, hiện đại hóa thủ tục HQ. Đây cũng là tiền đề, bài học kinh nghiệm cho
việc triển khai dự án hiện đại hóa HQ theo vốn vay của Ngân hàng thế ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement