Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By emi.pham
#665014

Download Luận văn Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm cảng hàng không miền nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Danh mục từviết tắt
Danh mục các Bảng
Danh mục các biểu đồ
LỜI MỞ ĐẦU .1
Chương 1:VẤN ĐỀCẠNH TRANH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾQUỐC TẾ.3
1.1- Khái quát, vịtrí của ngành Hàng không: .3
1.1.1- Khái quát: .3
1.1.2- Vịtrí của ngành Hàng không: .4
1.2.- Vấn đềcạnh tranh các hoạt động dịch vụhàng không: .4
1.2.1- Cơsởlý luận vềcạnh tranh:.4
1.2.1.1- Môi trường bên ngoài: .5
Môi trường bên trong:.10 1.2.1.2-
1.2.2- Vấn đềcạnh tranh các dịch vụHàng không trong giai đoạn hội nhập:.11
1.2.2.1- Cạnh tranh vềquy mô:.12
1.2.2.2- Nới lỏng cơchế đểcạnh tranh: .13
1.2.2.3- Cạnh tranh dựa vào đa dạng hóa sản phẩm:.13
1.2.2.4- Cạnh tranh vềchất lượng dịch vụ: .13
1.2.2.5- Cạnh tranh thông qua liên minh liên kết: .13
1.2.2.6- Cạnh tranh thông qua đa dạng hóa sởhữu:.14
1.2.2.7- Cạnh tranh thông qua quảng bá, tiếp thị, khuyến mãi:.15
1.3- Xu hướng phát triển các Cảng hàng không, sân bay trên thếgiới:.15
1.4- Dựbáo thịtrường vận tải Hàng không:.18
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG
MIỀN NAM TRONG THỜI GIAN QUA.21
2.1- Giới thiệu khái quát vềquá trình hình thành và phát triển của ngành Hàng
không Việt Nam nói chung và của các Cảng Hàng không sân bay nói riêng.21
1.1- Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam:.21 2.
2.1.2- Quá trình phát triển của các Cảng Hàng không, sân bay:.23
2.1.2.1- Đánh giá chung:.23
2.1.2.2- Quy mô, năng lực tài chính:.24
2.1.2.3- Đánh giá vềnguồn nhân lực:.25
2.2- Thực trạng cơchếquản lý tại Cụm Cảng Hàng không sân bay:.26
2.2.1- Cơchếquản lý: .26
2.2.1.1- Quản lý thu - chi tài chính:.26
2.2.1.2- Quản lý vốn:.26
2.2.1.3- Xửlý kết quảtài chính:.27
2.2.1.4- Cơcấu tổchức của Cụm cảng Hàng không, sân bay:.27
2.2.2- Thực trạng quản lý tài chính tại Cụm cảng Hàng không miền Nam.28
2.2.2.1- Quản lý thu chi tài chính: .28
2.2.2.2- Huy động, tích luỹvà phân phối vốn: .31
2.3- Thực trạng năng lực cạnh tranh của Cụm cảng Hàng không miền Nam:.32
2.3.1- Lợi thếcạnh tranh: .32
2.3.2- Những bất lợi trong cạnh tranh của Cụm cảng Hàng không miền Nam: .34
2.3.2.1- Quy mô:.34
2.3.2.2- Cơchếgiá dịch vụ:.36
2.3.2.3- Cơchếquản lý, điều hành: .37
2.3.2.4- Nguồn nhân lực: .38
2.3.2.5- Ứng dụng khoa học kỹthuật: .38
2.3.2.6- Tựdo hóa Hàng không: .39
2.3.2.7- Công tác nghiên cứu, tiếp thị, khuyến mãi: .40
2.3.2.8- Chất lượng dịch vụ: .40
2.3.3- Nguyên nhân: .41
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢNĂNG CẠNH TRANH
CỦA CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI
NHẬP KINH TẾQUỐC TẾ.45
3.1- Phương hướng, chiến lược: .45
3.1.1- Chính phủ: .45
3.1.2- Ngành Hàng không Việt Nam.46
3.1.3- Cụm cảng Hàng không miền Nam:.46
3.2- Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh: .47
3.2.1- Các đềxuất mang tính vĩmô: .47
3.2.1.1- Đối với Chính phủ: .47
3.2.1.2- Đối với Cục Hàng không: .49
3.2.1.3- Đối với Cụm cảng Hàng không miền Nam:.49
3.2.2- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Cụm cảng Hàng không miền Nam: .50
3.2.2.1- Huy động vốn đầu tưcho phát triển Cụm cảng Hàng không: .50
3.2.2.2- Đảm bảo tính cạnh tranh trong giá dịch vụ: .52
3.2.2.3- Đẩy mạnh cổphần hóa một sốdịch vụtại Cảng hàng không, sân bay:.54
3.2.2.4- Nâng cao năng lực quản lý thu chi tài chính: .57
3.2.2.5- Hoàn thiện hệthống thông tin, thương mại điện tửtrong điều hành sản xuất kinh doanh: .58
3.2.2.6- Kiện toàn tổchức và cơchếquản lý hệthống Cảng Hàng không: .59
3.2.2.7- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:.60
3.2.2.8- Tiếp thị, khuyến mãi Cảng hàng không, sân bay:.62
3.2.2.9- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:.63
KẾT LUẬN.65
Tài liệu tham khảo
Phụlục
7++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

áng 07 năm 2000 của Cục trưởng Cục Hàng
không dân dụng Việt Nam về việc Ban hành Quy định về giá tại các Cảng hàng
không và giá điều hành bay đi đến thay Quyết định 193, và mới đây là Quyết định
13/2006/QĐ-BTC về việc điều chỉnh một số loại giá dịch vụ chuyên ngành Hàng
không.
Nhìn chung, giá các dịch vụ Hàng không và phi hàng không của chúng ta
trong thời gian qua thể hiện được xu hướng hòa nhập của ngành Hàng không Việt
Nam với khu vực và thế giới, chính sách giá ngày càng hoàn thiện bắt buộc các dịch
vụ cũng phải hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức, cá nhân
người tiêu dùng giúp cho ngành Hàng không Việt Nam ngày càng phát triển.
2.2.1.2- Quản lý vốn:
- Trách nhiệm quản lý:
Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn, các tài nguyên đất đai, vùng
nước và các nguồn lực khác để cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ công ích cho
các đối tượng theo khung giá hay giá do Nhà nước quy định. Sử dụng nguồn thu từ
hoạt động của Cụm cảng, các hoạt động phụ trợ, từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản
và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để tái đầu tư, đổi mới thiết bị,
công nghệ sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí hoạt động.
- Đầu tư vào các Cảng hàng không, sân bay:
Xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới
cơ sở hạ tầng các Cảng hàng không; đổi mới trang thiết bị, ứng dụng các thành tựu
khoa học-công nghệ, kỹ năng quản lý, công nghệ mới.
- Huy động vốn:
Cảng hàng không được huy động vốn, gọi vốn liên doanh, vay vốn để đầu tư
chiều sâu và tổ chức hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở
hữu Nhà nước, phù hợp quy định của pháp luật và phải được cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền cho phép.
2.2.1.3- Xử lý kết quả tài chính:
Các Cảng hàng không là doanh nghiệp hoạt động công ích, khoản chênh lệch
giữa thu và chi được xử lý như sau:
34
- Nộp thuế:
Các Cảng hàng không sân bay có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các
khoản nộp khác theo pháp luật hiện hành; được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành
- Trích lập các quỹ:
Được trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung theo quy định của Nhà
nước; được thu phí, lệ phí tại Cảng Hàng không sân bay và được sử dụng phí, lệ phí
để phục vụ hoạt động của đơn vị theo quy định của Nhà nước.
2.2.1.4- Cơ cấu tổ chức của Cụm cảng Hàng không, sân bay:
Về tổ chức, Cụm cảng hàng không sân bay vẫn còn theo mô hình truyền thống,
các phòng ban thực hiện theo chức năng của mình để hỗ trợ Tổng giám đốc thực
hiện các quyết định, chính sách quản lý kinh doanh toàn doanh nghiệp, một số đơn
vị thành viên trực thuộc như các Trung tâm và các Cảng hàng không, sân bay thực
hiện một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực mình đảm nhiệm.
Sơ đồ tổ chức được thể hiện qua Phụ lục 6.
Phòng tài chính kế toán Cụm cảng Hàng không sân bay chính là cơ quan quản lý
tài chính trong toàn bộ các Cảng Hàng không cũng như các đơn vị thành viên trực
thuộc khu vực Cụm cảng quản lý. Tất cả các hoạt động tài chính tại các Cảng hàng
không, sân bay và đơn vị thành viên trực thuộc đều phải báo cáo về Phòng tài chính
kế toán. Trưởng phòng tài chính cũng chính là kế toán trưởng quyết định tất cả các
vấn đề liên quan đến công tác tài chính của cơ quan chủ quản và các đơn vị trực
thuộc. Ngoài ra, có các Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, phụ trách một số
đơn vị trực thuộc nhằm giúp trưởng phòng quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn.
2.2.2- Thực trạng quản lý tài chính tại Cụm cảng Hàng không miền Nam
2.2.2.1- Quản lý thu chi tài chính:
Cụm cảng Hàng không miền Nam trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm
vụ bảo toàn và phát triển vốn được Nhà nước giao, sử dụng tương đối có hiệu quả
các nguồn vốn hoạt động (Hệ số bảo toàn vốn nhà nước năm 2005 là 1.054>1). Kết
quả hoạt động của toàn Cụm cảng Hàng không miền Nam trong thời gian qua rất
35
tốt, doanh thu hàng năm tăng cao, tỷ suất lợi nhuận cao được thể hiện qua Bảng
sau:
Bảng 2: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004
& 2005 của Cụm cảng Hàng không miền Nam
CHỈ TIÊU ĐVT 2004 2005
Doanh thu Đồng 900,213,177,273 1,044,495,785,030
Lợi nhuận sau thuế Đồng 467,038,725,378 526,683,917,229
Tỷ suất lợi nhuận sau
thuế/doanh thu
% 47.12 45.74
Tỷ suất lợi nhuận sau
thuế/nguồn vốn chủ sơ hữu
% 18.04 16.99
Nguồn: Thu thập và tổng hợp
Quy mô hoạt động của các Cảng hàng không, sân bay ở miền Nam ngày
càng lớn. Vào những năm 1996, nguồn vốn của toàn bộ Cụm cảng Hàng không
miền Nam vô cùng nhỏ, hoạt động mới bắt đầu xu thế hội nhập, từng bước triển
khai các dịch vụ và đến nay, nguồn vốn đã tăng gần gấp 6 lần/10 năm, nhiều dịch
vụ ngày càng hoàn thiện hơn rất nhiều, kết quả hoạt động kinh doanh ngày một cao
hơn, tích luỹ được nguồn vốn để tái đầu tư các hạng mục công trình khác nhằm
phục vụ cho quá trình phát triển trong hệ thống Cụm cảng Hàng không miền Nam.
Bảng 3: Quy mô vốn của Cụm cảng Hàng không miền Nam qua các năm 1996,
2004 & 2005
ĐVT: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU 1996 2004 2005
Nợ phải trả 95 738 865
Nguồn vốn chủ sở hữu 565 2,357 2,816
Tốc độ tăng vốn chủ sở hữu 24
Tổng cộng nguồn vốn 660 3,095 3,681
Nguồn: Thu thập và tổng hợp
17
Mặt dầu do sự tác động của giá cả xăng dầu trên thế giới, sự bùng nổ dịch
bệnh trong khu vực, đe dọa khủng bố Hàng không, tình hình an ninh chính trị Tây
Nguyên, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn Cụm cảng Hàng không miền
Nam vẫn tương đối cao so với một số ngành khác, năm 2004 tăng 23%, năm 2005
36
tăng trưởng 16.03%; (trong đó tốc độ tăng trưởng về vận tải Hành khách năm 2005
là 17,3%; hàng hóa, bưu kiện là 13.3%).
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Tỷ đồng
1996 2004 2005
Năm
Biểu đồ 3: Doanh thu & Nguồn vốn chủ sở hữu của Cụm
cảng Hàng không miền Nam qua các năm 1996, 2004 và
2005
Doanh thu Nguồn vốn chủ sở hữu
Từ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu của Cụm cảng Hàng không
miền Nam có tốc độ cao đã giúp Cụm cảng Hàng không miền Nam không ngừng
hiện đại hóa ngành Hàng không, nâng cao chất lượng và năng lực phục vụ các Hãng
hàng không Quốc tế đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, nâng
cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho các Cảng hàng không, sân bay trực thuộc
ngày càng đáp ứng nhu cầu phục vụ tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an
ninh quốc phòng cho các tỉnh, được chính quyền và nhân dân các địa phương hoan
nghênh.
Mặc dù các khoản chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua
của Cụm cảng đảm bảo đúng chế độ của Nhà nướcc, tuy nhiên một số khoản chi phí
37
như chi phí quản lý điều hành doanh nghiệp của Cụm cảng chiếm gần 6%, trong khi
các sân bay Tây Âu và Mỹ sử dụng chi phí quản lý này chỉ ở mức 4%, điều này đòi
hỏi các nhà lãnh đạo cần nâng cao công tác k...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement