Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuoingayxanha411711
#664258

Download Đồ án Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo Hải Hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược miễn phí

MỤC LỤC
CHưƠNG I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 3
II. ĐỐI TưỢNG NGHIÊN CỨU . 4
III. CÁC NHIỆM VỤ PHẢI THỰC HIỆN . 4
IV. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 4
V. CÁC KẾT QUẢ MONG MUỐN . 5
CHưƠNG II. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT . 5
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN . 5
1. Quản trị . 5
2. Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị . 5
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH TRONG QUẢN TRỊ CHIẾN LưỢC . 6
1. Mô hình căn bản của quản trị chiến lược . 6
2. Mô hình Delta Project . 7
3. Bản đồ chiến lược . 9
4. Các công cụ hỗ trợ khác . 9
CHưƠNG III: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11
I. GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU . 11
1. Quy trình nghiên cứu . 11
2. Phân tích dữ liệu thu thập được . 12
CHưƠNG IV. MÔ TẢ THỰC TRẠNG CHIẾN LưỢC HẢI HÀ . 13
I. SƠ LưỢC VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ . 13
II. CHIẾN LưỢC HIỆN TẠI THÔNG QUA MÔ HÌNH DELTA . 13
1. lưa chọn chiến lược . 13
2. Tầm nhìn - Sứ mệnh của công ty bánh kẹo Hải Hà . 13
3. Giá trị cốt lõi . 13
4. Cấu trúc ngành . . 14
5. Vị trí cạnh tranh . 16
6. Hiệu quả hoạt động . 17
7. Khách hàng mục tiêu . 19
8. Đổi mới, cải tiến . 19
IV. CHIẾN LưỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC YẾU TỐ CỦA BẢN
ĐỒ CHIẾN LưỢC . 19
1. Về khả năng học hỏi và phát triển: . 19
2. Về mặt nội bộ: . 20
3. Về mặt khách hàng: . 21
4. Về mặt tài chính: . 21
CHưƠNG V: ĐÁNH GIÁ CÁC CHIẾN LưỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY . 22
1. Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của doanh nghiệp . 22
2. Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên trong và bên ngoài.22
3. Các khó khăn hay vấn đề nảy sinh từ quá trình gắn kết chiến lược của doanh nghiệp với
môi trường cạnh tranh . 23
4. Các khó khăn hay vấn đề nảy sinh từ quá trình triển khai hay thực thi chiến lược của
doanh nghiệp. . 24
CHưƠNG VI. ĐỀ XUẤT . 25
CHưƠNG VII. KẾT LUẬN . 26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 27

Tóm tắt nội dung:

Porter
Chúng ta sử dụng 5 thế lực tác động cạnh tranh của M.Porter để phân tích các lực lƣợng cạnh
tranh trong ngành. Nhƣ chúng ta biết ngành kinh doanh ở đây là ngành sản xuất bánh kẹo, bao
gồm các doanh nghiệp cùng làm ra các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) có thể thay thế cho nhau để
thỏa mãn cùng một nhu cầu nào đó của ngƣời tiêu dùng. Nhiệm vụ của nhà chiến lƣợc là phân
tích các tác lực cạnh tranh trong môi trƣờng cạnh tranh để nhận diện ra các cơ hội và nguy cơ mà
doanh nghiệp gặp phải theo lý thuyết, việc lựa chọn 5 thế lực tác động cạnh tranh của Mr.Porter
sẽ giúp cho nhà hoạch định chiến lƣợc nhận diện vấn đề đó. Ta vận dụng mô hình này để phân
tích cụ thể các lực lƣợng cạnh tranh mà HAIHACO gặp phải.
Sự cạnh tranh của đối thủ trong ngành
Đó là các doanh nghiệp có năng lực và ngành nghề kinh doanh tƣờng đồng, có năng lực tài
chính và thiết bị có khả năng cạnh tranh cao so với HAIHACO. Các đối thủ này đều là các doanh
nghiệp có truyền thống, bề dày kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh bánh kẹo (có thể ví dụ ở
đây nhƣ Công ty bánh kẹo Hải Châu, Công ty bánh kẹo Tràng An, Công ty TNHH Kinh Đô….).
Thời gian qua với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp này đều tập trung nâng cao
năng lực cạnh tranh bằng cách: mở rộng quy mô hoạt động, tăng cƣờng đầu tƣ máy móc, đào tạo,
nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, tăng cƣờng công tác tiếp thị, quảng cáo, khuếch trƣơng
thƣơng hiệu, chủ động sáng kiến, cải tiến sản phẩm mới. (Đây là thế lực phát triển nhất trong 5 thế
lực cạnh tranh)
Sự cạnh tranh của đối thủ tiềm năng
Đó là các doanh nghiệp mới ra đời tham gia vào ngành bánh kẹo bao gồm cả các công ty tƣ
nhân, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần. Sự tham gia cạnh tranh của các
doanh nghiệp liên doanh nhƣ Công ty liên doanh Hải Hà- Kotobuki lớn hay nhỏ phụ thuộc vào
rào cản gia nhập ngành lớn hay bé và phản ứng của các doanh nghiệp trong ngành bánh kẹo thế
nào.
Sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế
Các sản phẩm thay thế ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng và giá cả của bánh kẹo. Tuy
nhiên, sản phẩm bánh kẹo vẫn có thể khẳng định đƣợc vị thế của mình với thị trƣờng vì nó chính
là sản phẩn tiêu dùng thiết yếu của một nhóm ngƣời.
Sự cạnh tranh của nhà cung ứng
Trong ngành kinh doanh, sản xuất bánh kẹo có rất nhiều nhà cung ứng nguyên vật liệu.
Sự cạnh tranh của các nhà cung ứng này càng ngày càng khốc liệt vì ngày càng nhiều nhà cung
Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN
Đồ án Quản trị chiến lược 16
ứng có tiềm năng về: tài chính, quy mô lớn, quảng cáo tiếp thị tốt, khuyến mãi lớn. Ngoài ra còn
có các liên kết, liên doanh đấu giá cung ứng vật liệu, máy móc, thiết bị cho khách hàng thỏa mãn
mọi điều kiện của khách hàng.
Sự cạnh tranh của khách hàng
Khách hàng ngày càng tăng qua từng năm, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi qua từng
thời kỳ, đặc biệt những tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng đƣợc chú trọng.
Khách hàng có thể chọn sản phẩm của công ty khác có chất lƣơng tốt hơn. Tuy nhiên, mỗi
ngƣời tiêu dùng đều có chuẩn của riêng mình: có ngƣời yêu cầu rất cao, có ngƣời yêu cầu o mức
trung bình hay có ngƣời sẵn sàng chấp nhận những sản phẩm không có tiêu chuẩn chất lƣợng rõ
ràng. Nhƣ vậy, ta có thể thấy sự cạnh tranh của khách hàng đối với sản phẩm bánh kẹo của
HAIHACO nói riêng, ngành bánh kẹo nói chung là không cao.
Mô hình 5 lực lƣợng canh tranh của HAIHACO đƣợc thể hiện nhƣ sau: (phụ lục 5)
5. Vị trí cạnh tranh
5.1. Những điểm mạnh của HAIHACO
HAIHACO sở hữu một trong những thƣơng hiệu phát triển nhất Việt Nam, sản phẩm Bánh
kẹo Hải Hà liên tục đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lƣợng cao" trong
nhiều năm liền từ 1996 đến nay. Gần đây nhất, HAIHACO đƣợc bình chọn vào danh sách 100
thƣơng hiệu mạnh của Việt Nam.
Thƣơng hiệu HAIHACO đã đƣợc đăng ký sở hữu bảo hộ công nghiệp tại Việt Nam và
một số nƣớc châu Á nhƣ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Nga, Singapore…..
Sản phẩm của HAIHACO rất phong phú và đa dạng, chất lƣợng đồng đều đáp ứng đƣợc
yêu cầu của khách hàng. Nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trƣờng từ khi mới xuất hiện, có hƣơng vị
thơm ngon đặc trƣng. Đặc biệt, HAIHACO đƣợc đánh giá có thế mạnh về sản xuất kẹo và bánh
xốp.
Quan hệ liên kết với các nhà sản xuất nguyên liệu trong và ngoài nƣớc đảm bảo để ổn
định nguồn nguyên liệu và giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu.
Là một doanh nghiệp nhà nƣớc trực thuộc Bộ công nghiệp quản lý đã đƣợc cổ phần hoá
nên so với các doanh nghiệp khách trong ngành sản xuất bánh kẹo thì quy mô vốn của công ty
tƣơng đối lớn.
5.2. Những điểm yếu của HAIHACO
Là một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tuy nhiên chất lƣợng sản phẩm của HAIHACO
vẫn chƣa khẳng định đƣợc trên thị trƣờng quốc tế.
Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN
Đồ án Quản trị chiến lược 17
Trình độ lao đông thấp khó có thể tiếp cận nhanh với những thiết bị có kết tinh trình độ kỹ
thuật cao.
Cơ sở hạ tầng của công ty còn manh mún, nhỏ lẻ không đáp ứng đƣợc những nhà máy có
quy mô lớn.
Vốn lớn nhƣng khả năng huy động vốn lƣu động chƣa linh hoạt
Máy móc thiết bị của công ty còn thiếu đồng bộ, bên cạnh các thiết bị sản xuất khá hiện
đại thì vẫn còn tồn tại các máy móc lạc hậu đƣợc sản xuất từ nhữn năm 1960.
5.3. Các cơ hội và thách thức
Về thị trƣờng: Sản lƣợng của công ty đƣợc tiêu thụ ở Miền Bắc, đây là những thị trƣờng
truyền thống của công ty. Cụ thể năm 2009, Công ty cung cấp cho thị trƣờng này 10893 tấn.
So với thị trƣờng miền Bắc thì thị trƣờng miền Trung và miền Nam còn khiêm tốn hơn
+ Thị trƣờng miền Trung, năm 2009 là 3350 tấn
+ Thị trƣờng Miền Nam, năm 2009 sản lƣợng tiêu thụ tăng so với 2008 là 140 tấn. Đây là thị
trƣờng mà công ty cần mở rộng và chiếm lĩnh, đặc biệt là thị trƣờng vùng sâu, vùng xa.
Nhƣ vậy đối với thị trƣờng trong nƣớc, công ty cần phát huy hết tiềm năng để mở rộng và tạo
uy tín, vị thế trên thị trƣờng này.
Về các yếu tố bên trong: một số sản phẩm chiếm ƣu thế trên thị trƣờng, Chuyển đổi cơ cấu
chính là cơ hội cho công ty có thể hoạch toán tốt hơn để phát triển, đã dăng ký sở hữu công
nghiệp ở một số nƣớc trên thế giới. Tuy nhiên, có một số thách thức nhƣ: Sự cạnh tranh gay gắt
từ các đơn vị quốc tế và những đơn vị mới gia nhập, giá nguyên vật liệu chính gia tăng, thị
trƣờng quốc tế có những yêu cầu rất cao về chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ kiểu dáng, mẫu mã,
phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm khác, nguồn vốn, cơ cấu vốn thay đổi qua từng thời kỳ kinh
doanh nên cần sự kiểm soát chặt chẽ và trung thực, chịu áp lực cạnh tranh của nhiều thƣơng hiệu
nổi tiếng và có uy tín khác, là doanh nghiệp nhà nƣớc mới đƣợc cổ phần hoá…
Bảng phân tích SWOT (Phụ lục 6)
6. Hiệu quả hoạt động
6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh
Công ty bánh kẹo Hải Hà là mộ...

Download miễn phí cho ae ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement