Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bachmahoangtu9989
#664256

Download Đề tài Phân tích tài chính công ty bánh kẹo BIBICA miễn phí

MỤC LỤC
 
PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIBICA 1
 
I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA 1
 
1. Những nét cơ bản 1
2. Thế mạnh kinh tế 2
3. Hạn chế chính 4
 
II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6
 
PHẦN HAI : THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY BIBICA 9
 
I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 9
 
1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 9
2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 9
3. Các chính sách kế toán áp dụng 9
 
II. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT 17
 
PHẦN BA: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA 23
 
I. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA DÒNG TIỀN 23
 
1. Phân tích báo cáo dòng tiền theo tỷ lệ 23
2. Phân tích báo cáo dòng tiền 27
 
II. PHÂN TÍCH TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ 29
 
1. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) 30
 
1.1 Phương pháp so sánh 30
1.2 Phân tích dupont tỷ số “tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản”
(ROA) của công ty Bibica 38
 
2. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần 48
 
III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI 53
 
1. Phân tích doanh thu 53
 
1.1 Các nguồn doanh thu chủ yếu 53
1.2.Tính bền vững của doanh thu 56
1.3. Mối quan hệ giữa doanh thu và các khoản phải thu 58
1.4. Mối quan hệ doanh thu và hàng tồn kho 59
 
2. Phân tích chi phí 61
 
2.1 Chi phí nguyên vật liệu 61
2.2. Phân tích giá vốn hàng bán,chi phí bán hàng,chi phí quản lý 61
 
3. Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí 66
 
4. So sánh bibica và các công ty khác 69
 
IV. PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG 72
1. Quy trình dự phóng 73
 
1.1. Dự phóng bảng báo cáo thu nhập 73
1.2. Dự phóng bảng cân đối kế toán 77
1.3 Dự phóng bảng lưu chuyển tiền tệ 83
 
2. Dự báo và định giá 84
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nhưng sự tăng mạnh của kinh Đô – một công ty miền Nam lại cho thấy nguyên nhân sự sụt giảm của Bibica không phải do thị trường bánh kẹo miền Nam có vấn đề, mà vấn đề chính là ở ngay chính công ty và chính sách điều hành công ty đang theo đuổi. Có thể nói, lượng giảm tỷ số 3%/năm không phải là tỷ lệ giảm qua lớn và gây tác động ngay tức thì nhưng nếu kéo dài trong thời gian sắp tới sẽ thể hiện một thực trạng ngày càng đi xuống và công ty cần nhìn nhận lại trong vấn đề quản lý và sử dụng tài sản. Để có thể nhìn nhận đúng hơn về nguyên nhân của sự sụt giảm trong tỷ số ROA, chúng ta sẽ nhìn vào bảng thống kê hai thành phần tạo nên tỷ số ROA gồm: lợi nhuận ròng và tổng tài sản của ba công ty qua ba năm sau:
Bảng so sánh lợi nhuận ròng của ba công ty qua ba năm
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Công ty
Năm 2005
Năm 2006
3quý năm 2007
Chênh lệch
Năm (05-06)
Năm (06-07)
Hải Hà
14.8
15
7.23
1.35%
-51.80%
Bibica
12.23
19.32
18.43
57.97%
-4.61%
Kinh đô
95
170.6
165
79.58%
-3.28%
(Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính công ty Bibica, Hải Hà, Kinh Đô)
Bảng so sánh Tổng tài sản bình quân của ba công ty qua ba năm
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Tổng tài sản
Năm 2005
Năm 2006
3quý năm 2007
Chênh lệch
năm (05-06)
năm (06-07)
Hải Hà
157.2
166.9
162.64
6.17%
-2.55%
Bibica
95
210.7
281.8
121.79%
33.74%
Kinh đô
696
936.3
1,164.50
34.53%
24.37%
(Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính công ty Bibica, Hải Hà, Kinh Đô)
Qua hai bảng số liệu ta có thể biểu diễn thành hai biểu đồ sau:
So sánh lợi nhuận ròng So sánh tổng tài sản bình quân
của ba công ty qua ba năm của ba công ty qua ba năm
Sự tăng nhanh lợi nhuận ròng của Kinh Đô và sự tăng trưởng chậm chạp lợi nhuận ròng của Bibica là nguyên nhân công ty có tỷ số ROA quá thấp. Tuy vậy, lợi nhuận ròng của Bibica vẫn cao hơn Hải Hà trong cả ba năm
Từ hai biểu đồ trên, ta có thể nhận thấy được tính hiệu quả hay không hiệu quả trong việc sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu của Bibica so với hai công ty cùng ngành.
- Ba năm qua, Bibica luôn có sự sụt giảm trong tỷ số ROA, bên cạnh đó, Kinh Đô là một công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực với Bibica và có cùng một môi trường tiêu thụ lại có một sự tăng nhanh vượt bậc. Nguyên nhân của sự tăng trưởng đều tỷ số ROA qua 3 năm qua của Kinh Đô chính là do sự tăng trưởng nhanh chóng của lợi nhuận ròng dù cho tổng tài sản của công ty có tăng đều theo thời gian. Bibica cũng có tổng tài sản bình quân tăng nhanh qua các năm nhưng sự tăng chậm trong lợi nhuận ròng không thể bù đắp lại nên đã kéo cho ROA của công ty giảm. Điều này đã chứng tỏ việc tăng nhanh tài sản của công ty đã không phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng có thể do ban giám đốc đã sử dụng nợ vay hay vận dụng chính sách bán chịu một cách không hiệu quả và làm cho tài sản tăng nhanh. Một thực tế mà chúng ta có thể nhận thấy Kinh Đô luôn chiếm lợi thế trong moi mặt hàng trên thị trường sản xuất bánh kẹo so với Bibica. mặc dù công ty cũng đã phát triển thêm nhiều mặt hàng mới nhưng dường như sản phẩm của Kinh Đô luôn lấn át sản phẩm của công ty trên thị trường.
Cả Kinh Đô và Bibica đều có tổng tài sản tăng dần theo hàng năm nhưng Kinh Đô tạo ra lợi nhuận tăng nhanh từ sự tăng trưởng của tài sản, Bibica thì không làm được như vậy. Hải Hà không có sự tăng trưởng nhanh cả về lợi nhuận và tài sản.
- Còn so với công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, một công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến bánh kẹo ở hà Nội. Hải Hà có cũng đã có nhưng năm hoạt động không hiệu quả khi lợi nhuận của công ty luôn bị sụt giảm, bên cạnh đó tài sản của công ty có xu hướng không tăng theo thời gian như công ty Bibica và Kinh Đô. Việc không đầu tư mới tài sản hay ban quản trị công ty đã không có bất cứ một động thái nào để cải thiện tình hình tiêu thụ của công ty sẽ chỉ làm cho điều kiện kinh doanh và thị trường của Hải Hà bị giảm sút trong thời gian tới.
- Qua hai công ty, Bibica có thể nhận thấy vấn đề chính của công ty chính là tài sản của công ty được tăng nhanh qua các năm đã là một dấu hiệu tốt chứng tỏ công ty đã đầu tư cho tài sản với mong muốn thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của công ty trong thời gian tới nhưng chưa hiệu quả và Kinh Đô chính là một mô hình mà bibica cần học tấp để có thể hy vọng một sự tương đồng giữa hại công ty trong thời gian sau này. Đây chính là mục tiêu mà ban giám đốc công ty cần cân nhắc và cố gắng hơn nữa
1.2 PHÂN TÍCH DUPONT TỶ SỐ “TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN TỔNG TÀI SẢN” (ROA) CỦA CÔNG TY BIBICA
Nếu chỉ sử dụng phương pháp so sánh ta chỉ có thể nhận thấy vị trí của công ty so với ngành và các công ty cùng ngành.Để có thể hiểu thêm về những hoạt động của công ty ta phải phân tích thành phần của tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản thông qua phương pháp “phân tích Dupont”. Khi đó tỷ suất sinh lợi trên tài sản sẽ được phân chia như sau:
ROA = tỷ suất sinh lợi trên doanh thu x hiệu suất sử dụng tài sản
= Thu nhập ròng Doanh thu thuần
Doanh thu thuần Tổng tài sản
Bảng: Tỷ suất sinh lợi trên tài sản của công ty BIBICA qua 3 năm
Đơn vị tính:VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
3quý năm 2007
Chênh lệch
(05-06)
(06-07)
Doanh thu thuần
285,362,243,427
341,330,650,078
292,413,443,192
19.61%
-14.33%
Thu nhập ròng
12,284,055,606
19,325,537,571
18,428,328,573
57.32%
-4.64%
Tổng tài sản bình quân
95,072,027,757
210,732,718,832
281,818,457,157
121.66%
33.73%
Tỷ suất sinh lợi trên dthu
4.30%
5.66%
6.30%
1.36%
0.64%
Hiệu suất sử dụng tài sản
300.2%
162.0%
103.8%
-138.18%
-58.21%
ROA
12.92%
9.17%
6.54%
-3.75%
-2.63%
(Nguồn: báo cáo tài chính công ty Bibica)
Sự thay đổi tỷ suất sinh lợi trên doanh thu và sự sụt giảm mạnh hiệu suất sử dụng tài sản là nguyên nhân của sự thay đổi ROA qua ba năm của công ty Bibica
Với số liệu thể hiện trong bảng trên, ta có thể thấy tỷ số “tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản” giảm mạnh là do “hiệu suất sử dụng tài sản” giảm mạnh. Mặc dù tỷ suất sinh lợi trên doanh thu có tăng nhưng với tỷ lệ không đáng kể (từ năm 2005 tới 2006 tăng 1.36%, từ năm 2006 đến 2007 tăng xấp xỉ 1%), với mức tăng này không thể bù đắp lại được sự sụt giảm mạnh của tỷ số hiệu suất sử dụng tài sản nên cũng làm cho tỷ số ROA giảm theo.
- Phân tích qua hai năm 2005-2006: Theo những số liệu trên bảng cân đối kế toán đã được thể hiện trong bảng tính trên, ta có thể thấy được nguyên nhân đầu tiên của việc giảm sút trong hiệu suất sử dụng tài sản này là do sự tăng mạnh trong tổng tài sản, theo sau đó là sự gia tăng quá nhỏ bé của doanh thu thuần. Nếu tài sản từ năm 2005 sang 2006 tăng 121% thì doanh thu của Bibica chỉ tăng có gần 20% (chỉ bằng có 1/6 mức tăng của doanh thu).
- Còn qua năm 2007, những con số của 3 quý đầu năm 2007 cho thấy, tỷ số ROA cũng không được cải thiện, nếu có phấn đấu ở quý cuối cùng thì công ty vẫn không thể nâng tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản của mình lên bằng với năm 2006. Năm 2007, Bibica đã giữ cho hiệu suất sử dụng tài sản giảm nhẹ (chỉ giảm từ 162% năm 2006 xuống khoản 104% năm 2007), mức giảm này được đánh giá là nhẹ do chỉ giảm có 5...
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement