Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Lambart
#664248 Download Luận văn Ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng công ty koda miễn phí

MỤC LỤC . iii
DANH MỤC BẢNG . vii
DANH MỤC HÌNH.ix
DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT .xi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .1
1.1. Tổng quan .1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1
1.3. Phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa đềtài .2
1.3.1. Phạm vi nghiên cứu .2
1.3.2. Ý nghĩa đềtài .2
1.4. Phương pháp nghiên cứu.3
1.5. Quy trình nghiên cứu .3
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUỖI CUNG ỨNG .5
2.1. Một số định nghiã và thuật ngữtrong phân tích chuỗi cung ứng.6
2.1.1. Chuỗi cung ứng .6
2.1.2. Quản lý chuỗi cung ứng .6
2.1.3. Một sốthuật ngữtrong phân tích chuỗi cung ứng (Phụlục 1.1) .7
2.2. Lý thuyết chuỗi cung ứng .7
2.2.1. Các giai đoạn phát triển của chuỗi cung ứng .7
2.2.2. Các giai đoạn phát triển của kỹthuật quản lý chuỗi cung ứng.8
2.2.3. Phân loại chuỗi cung ứng .9
2.2.4. Xu hướng phát triển của chuỗi cung ứng trong tình hình mới .16
2.3. Cấu trúc chuỗi cung ứng .17
2.3.1. Tổng quan.17
2.3.2. Cấu trúc vật lý .17
2.3.3. Các mối quan hệvà các dòng chảy trong chuỗi cung ứng .22
2.4. Các chức năng hoạt động của chuỗi cung ứng .30
2.4.1. Phân tích hoạt động của chuỗi cung ứng thông qua mô hình SCOR .30
2.4.2. Kếhoạch (Plan) .31
2.4.3. Quá trình thu mua(Source) .33
2.4.4. Quá trình sản xuất (make) .40
2.4.5. Phân phối sản phẩm (Delivery) .45
2.4.6. Quá trình trảlại (Return Management) .48
2.5. Quản lý chuỗi cung ứng .49
2.5.1. Lợi ích của mỗi thành viên do chuỗi mang lại .49
2.5.2. Lợi ích và sức mạnh của chuỗi từcác thành viên.50
2.5.3. Một sốbiện pháp quản lý chuỗi cung ứng .51
2.5.4. Các nguy cơvà sựchuẩn bịcủa các doanh nghiệp Việt Nam.51
CHƯƠNG 3: HIỆU SUÂT VÀ VẤN ĐỀCẢI TIẾN HIỆU SUẤT TRONG CHUỖI CUNG
ỨNG 53
3.1. Hiệu suất của chuỗi cung ứng .53
3.2. Các mô hình đo hiệu suất chuỗi cung ứng .54
3.2.1. Đo hiệu suất chuỗi cung ứng bằng mô hình SCOR.55
3.2.2. Đo lường hiệu suất trong chuỗi cung ứng theo David Taylor .61
3.2.3. Một sốcách đo lường khác .72
3.3. Cải tiến hiệu suất của chuỗi cung ứng.75
3.3.1. Mục đích và quy trình thực hiện .75
3.3.2. Các quy luật đánh đổi trong chuỗi.78
3.3.3. Dựbáo và quản lý rủi ro trong chuỗi .79
CHƯƠNG 4: HIỆU SUẤT CHUỖI CUNG ỨNG CÔNG TY KODA VÀ CÁC BIỆN PHÁP
CẢI TIẾN 85
4.1. Giới thiệu vềcông ty Koda International.85
4.1.1. Tổng quát.85
4.1.2. Mục tiêu và chính sách của công ty .86
4.1.3. Cơcấu tổchức của công ty và tình hình hoạt động kinh doanh.86
4.2. Chuỗi cung ứng công ty koda .87
4.2.1. Cấu trúc .87
4.2.2. Các chức năng hoạt động .90
4.3. Đo lường hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng công ty KODA.92
4.3.1. Lựa chọn phạm vi.92
4.3.2. Đo lường các chỉsốchất lượng chuỗi cung ứng công ty Koda.94
4.4. Thực hiện cải tiến.97
4.4.1. Giới thiệu chung .97
4.4.2. Cải tiến sựtin cậy trong giao hàng.98
4.4.3. Cải tiến tỉlệphếphẩm.104
4.4.4. Các biện pháp cải tiến sựlinh hoạt của sản phẩm .110
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢTHỰC HIỆN.113
5.1. Đo lường kết quảcải tiến .113
5.1.1. Độtin cậy trong giao hàng .113
5.1.2. Tỉlệphếphẩm.116
5.1.3. Sựlinh hoạt của khách hàng.117
5.2. Đánh giá cải tiến .117
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.120
6.1. Kết luận .120
6.1.1. Kết quảnghiên cứu.120
6.1.2. Ý nghĩthực tếcủa nghiên cứu.120
6.1.3. Hạn chế.121
6.2. Kiến nghị.122
6.2.1. Vềmặt lý thuyết .122
6.2.2. Trong thực tế.122
6.2.3. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam .123
PHỤLỤC .124
TÀI LIỆU THAM KHẢO .128
TÓM TẮT
Việc liên kết giữa các công ty để trở thành những chuỗi cung ứng lớn đã trở thành
xu thế tất yếu quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh thế toàn
cầu. Quản lý chuỗi cung ứng trở thành một trong những chủ đề “nóng” được quan tâm
nhất hiện nay Các chuỗi cung ứng hiện tại phải không ngừng cải tiến hiệu suất hoạt
động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng mọi cách… Vì thế, đề tài
“Ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt
động chuỗi cung ứng công ty Koda” đã tập trung nghiên cứu lý thuyết chuỗi cung ứng
về cấu trúc, chức năng hoạt động, nguồn gốc sức mạnh và cách thức quản lý chuỗi.
Qua đó đi sâu nghiên cứu về hiệu suất và những cách thức cải tiến hiệu suất hoạt động
chuỗi cung ứng, liên hệ phân tích đánh giá với tình hình thực tế Việt Nam, cuối cùng
ứng dụng vào việc cải tiến hiệu suất hoạt động của một chuỗi cung ứng cụ thể (chuỗi
cung ứng công ty Koda).
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan
Sự khan hiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên và quá trình toàn cầu hoá đã gây sức
ép rất lớn lên nền kinh tế thế giới làm cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các công
ty buộc phải liên kết lại với nhau để củng cố sức mạnh, giảm chi phí và tăng lợi thế
cạnh tranh. Sự liên kết đó đã hình thành nên những chuỗi cung ứng khổng lồ, chúng
ngày càng lớn mạnh, vượt qua lãnh thổ các quốc gia đến những nơi có nguồn tài
nguyên thiên nhiên dồi dào và chi phí lao động thấp. Tại những nước này, các công ty
riêng lẻ cũng liên kết lại với nhau như một xu thế tất yếu để tồn tại và phát triển. Xu
hướng này làm thay đổi diện mạo của hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống. Tại
Việt Nam, chúng ta cũng không là trường hợp ngoại lệ. Trên thực tế, các nhà quản lý
làm thế nào có thể kiểm soát và nâng cao hiệu suất hoạt động để tăng cường khả năng
cạnh tranh của các chuỗi này?
Chuỗi cung ứng công ty Koda cũng đang gặp phải các vấn đề:
• Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu.
• Sự gia tăng đột ngột tỉ lệ phế phẩm và sự phàn nàn của khách hàng.
• Làm thế nào để tăng sức cạnh tranh của công ty trước tình hình mới khi Việt
Nam sắp bước vào WTO?
Chính vì vậy đề tài tập trung nghiên cứu: “Ứng dụng một số mô hình trong chuỗi
cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng công ty Koda”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• Nghiên cứu lý thuyết chuỗi cung ứng, phân tích, đánh giá một số mô hình
điển hình trong chuỗi cung ứng, liên hệ tình hình thực tế tại Việt Nam..
• Đánh giá chuỗi cung ứng công ty Koda.
• Cải tiến hoạt động của chuỗi cung ứng công ty Koda bằng cách áp dụng một
số mô hình lý thuyết trong chuỗi cung ứng.
• Đưa ra một số biện pháp và kiến nghị khác.
1.3. Phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa đề tài
1.3.1. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn ở phạm vi ứng dụng một số lý thuyết, mô hình để tìm kiếm và
khắc phục một số vấn đề đang xảy ra trong chuỗi cung ứng công ty Koda nhằm cải tiến
hiệu suất hoạt động của chuỗi.

Hình 1.1: Phạm vi ứng dụng
1.3.2. Ý nghĩa đề tài
Về lý thuyết: Nghiên cứu có hệ thống lý thuyết chuỗi cung ứng, liên hệ phân tích
tình hình thực tế tại Việt Nam.
Về mặt thực tiễn:
• Giúp xác định và giải quyết các vấn đề nhằm cải tiến hiệu suất chuỗi cung
ứng công ty Koda International.
• Các lý thuyết về chuỗi cung ứng sẽ được nghiên cứu nhằm phòng ngừa các
vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai tại công ty.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968230 Link download ở đây nhé bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement