Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhokcrazy_norules
#664247 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 3
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU. 4
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ DỰ ÁN TẠI BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC. 6
I. KHÁI QUÁT VỀ BAN QUẢN LÍ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC. 6
1. Giới thiệu chung. 6
2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban QLDA. 7
3. Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng trong Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc 7
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC 11
1. Đặc điểm các dự án lưới điện tại Ban QLDA các công trình Điện Miền Bắc. 11
2. Thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban quản lí dự án các công trình Điện Miền Bắc. 12
2.1. Quản lý dự án theo giai đoạn. 12
2.1.1. Công tác Chuẩn bị đầu tư: 13
2.1.2. Công tác thực hiện đầu tư. 20
2.1.3. Công tác kết thúc đầu tư 22
2.1. Quản lý dự án theo lĩnh vực chủ yếu của dự án. 24
2.2.1. Quản lý dự án về mặt thời gian. 25
2.2.3. Quản lý về chi phí . 36
2.2.4. Quản lý về chất lượng dự án. 40
3. Công tác quản lý dự án của Ban QLDA trên dự án Đường dây và trạm biến áp 500KV Hà Tĩnh- Thường Tín. 52
4. Đánh giá về công tác quản lý dự án tại Ban QLDA trong thời gian qua. 55
4.1. Những thành tựu đạt được. 55
4.2. Những tồn tại thiếu sót cần khắc phục trong công tác lập dự án của Ban QLDA 58
4.3. Đánh giá về Công tác quản lý dự án án Đường dây và trạm biến áp 500KV Hà Tĩnh- Thường Tín. 61
CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ DỰ ÁN TẠI BAN QLDA. 63
1. Phương hướng phát triển của Ban QLDA trong thời gian tới. 63
2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí dự án đầu tư của Ban QLDA. 64
2.1. Giải pháp lâu dài. 64
2.2. Giải pháp trước mắt. 65
2.2.1. Trong công tác khảo sát ,thiết kế kĩ thuật xây dựng công trình,tổng dự toán. 65
2.2.2. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. 68
2.2.3. Công tác lựa chọn nhà thầu 71
2.2.4. Công tác thi công thực hiện công trình. 73
2.2.5. Giải pháp trong công tác Quản lý dự án. 75
KẾT LUẬN 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 84


+Vốn tạm ứng cho công việc giải phóng mặt bằng được thực hiện theo kế hoạch giải phóng mặt bằng.
+ Do ban QLDA sử dụng ngân sách nhà nước nên mức tạm ứng vốn không vượt quá kế hoạch vốn hàng năm của gói thầu.
+ Việc thu hồi vốn tạm ứng bắt đầu khi gói thầu được thanh toán khối lượng đã hoàn thành đạt từ 20% đếnn 30% giá trị hợp đồng. Vốn tạm ứng được thu hồi dần vào từng thời kì thanh toán khối lượng hoàn thành và được thu hồi hết khi gói thầu được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Đối với các công việc giải phóng mặt bằng, Việc thu hồi vốn tạm ứng kết thúc sau khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng.
Đối với Việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
+ Việc thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc hay toàn bộ công việc lập dự án, khỏa sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác phải căn cứ theo giá trị khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung cách thanh toán trong hợp đồng đã kí kết.
+ Do sử dụng vốn nhà nước nên sau khi Ban đóng điện nghiệm thu công trình thì Ban phải thanh toán toàn bộ cho nhà thầu giá trị công việc hoàn thành trừ khoản tiền giữ lại theo quy định để bảo hành công trình.
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc ,kể từ ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định, Ban phỉa thanh toán giá trị khối lượng công việc đã thực hiện cho nhà thầu.
Đối với việc quyết toán vốn đầu tư:
+ Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực hay Tổng công ty Truyển tải điện Quốc gia.
+ Do dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nên vốn đầu tư được quyết toán phỉa nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê quyệt.
+ Ban QLDA chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất là 12 tháng đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và 9 tháng đối với các dự án nhóm B và 6 tháng đối với các dự án nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành đưa bào khai thác sử dụng.
Việc quản lý chi phí của Ban QLDA do phòng Kĩ thuật và phòng Kế hoạch phối hợp thực hiện và chịu trách nhiệm. Ta biết rằng để quản lý chi phí của dự án tốt thì chủ đầu tư phải cần tiến hành phân bổ vốn đầu tư cho các công việc hợp lý, phải xác định được nguồn vốn để đảm bảo đúng tiến độ của công trình.
Trong quá trình thực hiện đầu tư, Ban QLDA sẽ quản lý chi phí dựa trên kế hoạch chi phí đã được phe duyệt, thường xuyên có sự kiểm toán vốn đầu tư hàng năm, nếu thấy có phát sinh thêm chi phí thì phải làm báo cáo lên cấp có thẩm quyền.
Trong từng công tác, Ban QLDA cố gắng thực hiện theo đúng tiến độ thi công nhằm giảm tối đa việc gia tăng thêm chi phí phát sinh.Bên cạnh đó, Ban QLDA cũng giám sát chặt chẽ quá trình thi công của nhà thầu, nhằm giảm thiểu những thất thoát và đồng thời đảm bảo chất lượng của hạng mục, tránh việc phải sửa chữa, gây tốn kém.
Tuy nhiên trên thực tế, do tác động của những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên trong quá trình Ban quản lý các dự án này thì luôn có những gia tăng thêm chi phí phát sinh trong tất cả các công việc. Cụ thể:
Bảng 4: Sai sót trong các công tác làm tăng chi phí của dự án.

Quản lí chất lượng dự án là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý, là một quá trình nhằm đảm bảo cho dự án thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiên đề ra. Quản lý chất lượng dự án bao gồm việc xác định các chính sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm và việc thực hiện chúng thông qua các hoạt động kiểm soát, giám sát chất lượng trong hệ thống.
Ban QLDA thường thực hiện quản lý chất lượng dự án trong suốt giai đoạn thực hiện đầu tư, từ lúc bắt đầu các công việc của công tác chuẩn bị đầu tư, trong công tác thực hiện đầu tư và đến công tác kết thúc đầu tư. Việc đảm bảo chất lượng của từng phần việc, giúp Ban QLDA có thể đảm bảo được thời gian thi công, chi phí cũng như chất lượng của công trình. Từ đó, Ban QLDA có thể tránh được những sai sót không đáng có, đồng thời sẽ dễ dàng sửa chữa ngay khi phát hiện ra sai sót.
Trong công tác Chuẩn bị đầu tư, Quản lý chất lượng dự án bao gồm có:
Quản lý chất lượng khảo sát thiết kế, dự toán:
Vì công tác khảo sát thiết kế, tổng dự toán là công tác đặt nền móng cho giai đoạn thực hiện đầu tư, vì vậy chất lượng của công tác này phải thật sự đảm bảo để không gây khó khăn cho quá trình thực hiện đầu tư sau này. Quản lý chất lượng ở đây chính là công tác thẩm định khảo sát thiết kế dự toán trong đó, Ban QLDA luôn đảm bảo thực hiện một cách khách quan, trung thực, chính xác.
Đối với những dự án có tổng mức đầu tư trên 150 tỷ, sau khi đơn vị thiết kế bàn giao hồ sơ thiết kế và dự toán cho Ban QLDA, phòng Thẩm định thẩm tra lại sau đó mới trình Tổng công ty Truyển tải điện Quốc Gia hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Còn đối với những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 150 tỷ,phòng thẩm định thẩm tra lại rồi tiến hành thi công ngay.
Bộ phận thẩm định thiết kế, tổng dự toán và dự toán của Ban QLDA hiện nay được giao cho phòng Thẩm định. Nhìn chung công tác thẩm định đã tuân thủ định mức và đơn giá do Nhà nước quy định, thực hiện đúng thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên do tình trạng sai sót trong thiết kế và dự toán vẫn còn nhiều và do nhiều yếu tố khác làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thẩm định:
+ Bộ phận thẩm định nhiều khi do phải đảm nhận cùng một lúc nhiều dự án trong khi thời gian thì ngắn nên việc thẩm định chất lượng của một số hồ sơ không cao.
+ Tình trạng hồ sơ thiết kế sai sót, công tác thẩm định mang tính hình thức chưa kiểm soát hết được sự bất hợp lý, không đồng nhất trong hồ sơ thiết kế, xảy ra ở hầu hết các dự án làm mất rất nhiều thời gian phải chỉnh sửa, làm chậm tiến độ chung của dự án, khó khăn trong công tác đấu thầu và tổ chức thi công.
+ Bên cạnh đó,do năng lực của bên tư vấn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của dự án, hay là do khảo sát thiết kế ẩu…nên gây ra rất nhiều lỗi trong quá trình thực hiện công tác khảo sát thiết kế. Ban QLDA trong quá trình thẩm định đã kịp thời phát hiện ra những sai sót đó để sửa chữa. Tuy nhiên việc này đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ cũng như chi phí thực hiện công trình.Cụ thể như:
Trong công tác kh...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011384 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement