Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mika
#664246

Download Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu phát triển ngành đường sắt Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .2
MỞ ĐẦU .3
Lý do chọn đềtài .3
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3
Mục tiêu của luận văn .3
Cơsởlý luận và phương pháp luận.4
Kết cấu của luận văn .4
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VẬN TẢI
CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM.5
1.1 Lịch sử, đặc điểm, vai trò và nhân tố ảnh hưởng .5
1.1.1 Tóm tắt lịch sử Đường sắt Việt Nam .5
1.1.2 Đặc điểm.6
1.1.3 Mạng lưới, hệthống tổchức sản xuất vận tải và cơsởhạtấng
Đường sắt Việt Nam .7
1.1.4 Vai trò .18
1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng .20
1.2 Thực trạng hoạt động của Đường sắt Việt Nam .24
1.3 Kết quảhoạt động.24
1.3.1 Kết quả đầu ra.24
1.3.2 Yếu tố đầu vào .33
1.3.3 Hạn chếvà nguyên nhân.36
1.4 Tóm tắt chương .38
CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM40
2.1 Một sốxu hướng tăng trưởng kinh tếvận tải đường sắt khu vực và trên
thếgiới.40
2.2 Phương hướng phát triển của Đường sắt Việt Nam cho những năm gần
đây và mục tiêu tổng quát phát triển cho đến năm 2020 .41
2.2.1 Quan điểm chung.41
2.2.2 Phương hướng phát triển Đường sắt Việt Nam được nêu trong Nghị
quyết Đại hội Đảng .42
2.2.3 Quyết định của Thủtướng Chính phủvềviệc phê duyệt quy hoạch
tổng thểphát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm
2020 43
2.2.4 Các giải pháp, chính sách chủyếu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển
theo quy hoạch được duyệt .47
2.3 Tóm tắt chương .51
KẾT LUẬN .52
TỪLỤC.54
TỪVIẾT TẮT .63
TÀI LIỆU THAM KHẢO .65
MỤC LỤC .67++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

các giải pháp chủ
yếu phát triển kinh doanh vận tải Đường sắt Việt Nam.
2. Cơ sở hạ tầng đường sắt (cầu, đường, nhà ga, thông tin tin hiệu…) hiện
trong tình trạng yếu kém cần được từng bước vào cấp, nâng cấp và hiện
đại hoá.
3. cách vận tải đường sắt có tương lai phát triển vì độ an toàn cao,
công xuất vận chuyển lớn và không phá hoại môi trường.
4. Đường sắt Việt Nam hiện đang cần nhiều vốn để hiện đại hoá cơ sở hạ
tầng, đầu máy toa xe và mở thêm mạng lưới đường sắt.
5. Nguồn lao động của Đường sắt Việt Nam tuy đông nhưng yếu về chất
lượng, cần được đào tạo và đào lại.
6. Đường sắt Việt Nam là Tổng công ty Nhà nước tổ chức theo mô hình
Tổng công ty 91, trong những năm gần đây đạt được mức tăng trưởng cao
hơn mức tăng trưởng GDP của cả nước.
39
7. Việc hạch toán tách chi phí cơ sở hạ tầng ra khỏi chi phí vận tải đường sắt
là điều kiện cơ bản để Đường sắt Việt Nam cân bằng thu chi và làm ăn có
lãi trong kinh doanh vận tải.
8. Đường sắt Việt Nam còn các hạn chế như an toàn giao thông chưa vững
chắc, chất lượng phục vụ khách hàng chưa cao, tăng trưởng chưa thực sự
bền vững.
9. Nguyên nhân của các hạn chế trên xuất phát từ kết cấu hạ tầng lạc hậu,
công nghệ đầu máy toa xe còn nhiều bất cập, thiếu vốn đầu tư cho hạ tầng
và phương tiện, chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia phát triển hài hoà các
cách giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và
đường không.
40
CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA ĐƯỜNG SẮT
VIỆT NAM
2.1 Một số xu hướng tăng trưởng kinh tế vận tải đường sắt khu vực và trên
thế giới
Với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện giao thông vận tải đường bộ (ô
tô) và đường không (máy bay) trong giai đoạn cuối thế kỷ 20, đã từng xuất hiện
những dự báo tiêu cực, theo đó ngành vận tải đường sắt bị coi là không có tương
lai và ngày càng đóng vai lu mờ trong vận tải nội địa và quốc tế.
Nhưng thực tế phát triển vận tải đường sắt ở hầu hết các nước trên thế giới trong
những thập kỷ gần đây đã chứng tỏ nhận định trên thiếu cơ sở. Đó là vì:
a. Công nghệ và cách vận tải đường sắt không ngừng được hiện
đại hoá, đặc biệt việc sử dụng các đoàn tàu hoả cao tốc (tốc độ chạy trên
120 km/h) dùng trong vận tải hành khách ở các nước châu Âu, Đông bắc
Á được dân chúng hưởng ứng do có tốc độ và chất lượng cạnh tranh với
vận chuyển đường không và vận chuyển ô tô ở cự ly trung bình và cự ly
dài.
b. Vận tải đường sắt là cách vận tải ít tiêu tốn năng lượng nhất,
ít gây hại tới môi trường nhất và tương đối an toàn so với các cách
vận tải khác.
c. Chính phủ các nước trên thế giới ngày càng nhận thấy vai trò tích cực
của vận tải đường sắt trong nền kinh tế quốc dân.
41
d. Việc hạch toán tách bạch về tài chính cho kết cấu hạ tầng đường sắt
(thuộc tài sản quốc gia) và kinh doanh vận tải đường sắt (thuộc các
công ty đường sắt) đã trở thành xu hướng chủ đạo và điều kiện quyết
định về tài chính để đường sắt quốc gia các nước (trong đó có Việt Nam)
ngày một phát triển và tiến đến làm ăn có lãi.
e. Tỷ trọng vận chuyển hàng hoá và hành khách của đường sắt tại hầu
hết các nước trên thế giới đã thay đổi. Nếu như trước đây vận tải hàng
hoá thường chiếm tỷ trọng 60% - 70% tổng lượng luân chuyển hàng hoá
và hành khách, thì nay vận chuyển hành khách chiếm tỷ trọng từ 65% đến
75%. Cơ cấu vận tải hàng hoá, hành khách của Đường sắt Việt Nam cũng
không nằm ngoài quy luật này.
f. Ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ thông
tin, để nâng cao trình độ quản lý điều hành vận tải và chất lượng phục vụ
khách hàng.
2.2 Phương hướng phát triển của Đường sắt Việt Nam cho những năm gần
đây và mục tiêu tổng quát phát triển cho đến năm 2020
2.2.1 Quan điểm chung
Là một ngành vận tải đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế quốc
dân, phương hướng phát triển của Đường sắt Việt Nam cần được đặt trong chiến
lược phát triển hệ thống giao thông vận tải thống nhất của Việt Nam, bao gồm
đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển và đường không phục vụ chiến
lược “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” của đất nước theo các Nghị quyết của Đại
hội Đảng cộng sản Việt Nam và phải được thông qua ở cấp Chính phủ. Sau đây
42
sẽ phân tích phương hướng phát triển của Đường sắt Việt Nam được nêu trong
Nghị quyết của Đại hội Đảng IX và Quy hoạch phát triển ngành đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyêt.
2.2.2 Phương hướng phát triển Đường sắt Việt Nam được nêu trong Nghị
quyết Đại hội Đảng
Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 –
2010”, phần Định hướng phát triển các ngành,mục Kết cấu hạ tầng có nêu: “Về
đường bộ, hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1 và xây dựng đường Hồ Chí Minh.
Nâng cấp, xây dựng các tuyến quốc lộ khác, chú trọng các tuyến đường biên
giới, các tuyến đường vành đai và tuyến đường nối các vùng tới các trung tâm
phát triển lớn, các cầu vượt sông lớn, các tuyến nối với các nước thuộc tiểu vùng
sông Mê-kông mở rộng. Phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông trên từng
vùng, kể cả giao thông nông thôn, bảo đảm thông suốt quanh năm. Nâng cấp hệ
thống đường sắt hiện có, mở thêm tuyến mới đến các trung tâm kinh tế. Hoàn
thiện hệ thống cảng biển quốc gia và mạng lưới các cảng địa phương theo quy
hoạch. Phát triển vận tải thuỷ, tăng năng lực vận tải biển gắn với phát triển công
nghiệp đóng và sửa chữa tàu. Hiện đại hoá các sân bay quốc tế, nâng cấp các
sân bay nội địa” [8].
Báo cáo tại Đại hội cũng khẳng định vấn đề về mặt tổ chức là xây dựng Đường
sắt Việt Nam thành một Tổng công ty nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt cho
tập đoàn kinh tế lớn có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và
quốc tế: “Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành sản xuất và dịch
vụ quan trọng; xây dựng các tổng công ty nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt
43
trong những tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong
nước và quốc tế như dầu khí, điện, than, hàng không, đường sắt, vận tải viễn
dương, viễn thông, cơ khí, luyện kim, hoá chất, vật liệu xây dựng, xuất nhập
khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán...” [8].
2.2.3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch
tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến
năm 2020
Ngày 07 tháng 01 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
"Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến
năm 2020" [9] với nội dung chủ yếu như sau.
2.2.3.1 Mục tiêu quy hoạch
a. Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement