Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gall
#664221

Download Luận văn Các biện pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC Trang
Lời cam đoan. 1
Mục lục . 2
Danh mục các chữ viết tắt . 5
Danh mục các bảng biểu . 6
Lời mở đầu . 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TTCK VIỆT NAM. 10
1.1. Sơ lược về TTCK Việt Nam. 10
1.1.1. Khái niệm về TTCK . 10
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK . 10
1.1.3. Tính tất yếu và sự ra đời của TTCK Việt Nam. 13
1.1.3.1. Sự cần thiết phải thành lập TTCK ở Việt nam. 13
1.1.3.2. Sự ra đời của TTCK Việt Nam. 14
1.1.4. Vai trò của TTCK. 17
1.1.5. Phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến TTCK. 19
1.1.5.1. Nhóm nhân tố kinh tế. . . 19
1.1.5.2. Nhóm nhân tố phi kinh tế. . 19
1.1.5.3. Nhóm nhân tố thị trường. . 20
1.2. Lý luận về sự phát triển bền vững của TTCK. 20
1.3. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc. . . . 24
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK
VIỆT NAM HIỆN NAY . 29
2.1. Bức tranh toàn cảnh về TTCK Việt Nam hiện nay . 29
2.1.1. Những thành tựu đạt được của TTCK Việt Nam trong thời gian qua. 29
2.1.2. Khái quát những biến động của TTCK Việt Nam từ khi thành lập
qua chỉ số VN-Index. 31
2.1.3. Thực trạng về tình hình hoạt động của TTCK Việt Nam. 32
2.1.3.1. Toàn cảnh TTCK Việt Nam năm 2008. 32
2.1.3.2. Phân tích những nguyên nhân gây biến động đến TTCK Việt Nam
năm 2008. . . . 42
2.2. Những hạn chế tồn tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của
TTCK Việt Nam. 45
2.2.1. TTCK Việt Nam vẫn chưa là hàn thử biểu của nền kinh tế . 45
2.2.2. Chưa kiểm soát được nguồn cung của thị trường . 47
2.2.2.1. Tồn tại nhiều hàng hóa kém chất lượng do phát hành bừa bãi. 47
2.2.2.2. Tiến trình cổ phần hóa DNNN bị ngừng trệ. 48
2.2.2.3. Nguồn vốn huy động từ TTCK chưa được sử dụng đúng mục đích 49
2.2.3. Tạo cầu ảo do phong trào sử dụng vốn vay đểđầu tư . 50
2.2.4. Ảnh hưởng từ biến động của nền kinh tế vĩ mô . 52
2.2.5. Trình độ và kinh nghiệm của các nhà đầu tư còn hạn chế . 53
2.2.6. Chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán chưa đáp ứng được
yêu cầu của thị trường và của nhà đầu tư . 55
2.2.6.1. Quá nhiều Công ty chứng khoán ra đời dẫnđến việc cạnh
tranh không lành mạnh . . 55
2.2.6.2. Những điểm hạn chế của các công ty chứngkhoán . . 57
2.2.7. Thông tin bất cân xứng trên thị trường . 59
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 64
3.1. Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến
năm 2020 của Thủ tướng chính phủ 64
3.1.1. Mục tiêu của đề án 64
3.1.2. Giải pháp thực hiện 64
3.1.2.1 Giải pháp dài hạn 64
3.1.2.2 Giải pháp dài hạn 65
3.2. Niêm yết chứng khoán ở TTCK nước ngoài 69
3.2.1 Lợi ích khi niêm yết chứng khoán ở TTCK nước ngoài . . 69
3.2.2 Các cách để niêm yết chứng khoán ở TTCK nước ngoài .70
3.2.3 Quy định của Pháp luật Việt Nam đối việc niêm yết chứng khoán ở TTCK
nước ngoài . .70
3.2.4 Những điều kiện cần đáp ứng khi niêm yết CK ở TTCK nước ngoài .71
3.3. Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm . . 75
3.3.1 Khái niệm định mức tín nhiệm . . . 75
3.3.2 Vai trò của hệ thống định mức tín nhiệm . 75
3.3.3 Tiêu chí đánh giá định mức tín nhiệm . . 76
3.3.4 Các bước thành lập tổ chức định mức tín nhiệm . . 77
3.3.5 Các điều kiện quyết định sự thành công của một tổ chức định mức
tín nhiệm . 78
3.3.6 Phương pháp đánh giá hệ số tín nhiệm . . 79
3.4. Các giải pháp bổ trợ cho sự pháp triển bền vững của TTCK
Việt Nam . 83
3.4.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loạihàng hoá để đáp ứng nhu
cầu của thị trường. . . . 83
3.4.1.1. Nâng cao hiệu quả phát hành cổ phiếu DN trên TTCK .83
3.4.1.2. Triển khai giao dịch ký quỹ và nghiệp vụbán khống trên TTCK 84
3.4.1.3. Cải tiến và đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa DNNN 89
3.4.1.4. Thành lập thị trường giao dịch phi tập trung 92
3.4.2. Phát triển các định chế trung gian .95
3.4.2.1. Nâng cao chất lượng hoạt động tại các công ty chứng khoán 95
3.4.2.2. Thành lập quỹ bình ổn TTCK 98
3.4.3. Phát triển hệ thống điều hành của chính phủ .99
3.4.3.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát của nhà nước 99
3.4.3.2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứngkhoán và TTCK. 101
KẾT LUẬN . 104
Tài liệu tham khảo . 105++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

NN thì chẳng
những ảnh hưởng đến sự ổn định của TTCK mà còn làm giảm thu lớn ngân sách nhà
nước từ việc bán tài sản.
Tuy nhiên đến thời điểm nào mới tiếp tục tiến trình cổ phần hoá DNNN? Và rằng nếu
tiếp tục tiến trình cổ phần hoá DNNN theo cách làm cũ thì lại ảnh hưởng đến sự hồi
phục của TTCK?
Sự chậm trễ trong việc cổ phần hoá DNNN, nhất là với đối tượng là tổng công ty nhà
nước, DNNN qui mô vốn lớn sẽ tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực sau :
49
 Tiếp tục kéo dài cơ chế quan liêu bao cấp, cơ chế xin cho, cơ chế can thiệp
hành chính từ cơ quan chủ quản….làm việc sử dụng vốn nhà nước không đạt
được hiệu quả cao, thậm chí mất vốn nhà nước….
 Không tạo được cơ chế sử dụng và thu hút người tài, không giải quyết được cơ
bản cơ chế tiền lương, tiền thưởng theo cơ chế thị trường. Những DNNN qui
mô vốn lớn sẽ bị mất dần thương hiệu, mất dần giá trị vô hình khi nhân lực
chủ chốt trong DNNN chuyển dịch sang khu vực tư nhân.
 Đại bộ phận DNNN hiện nay chưa có cơ chế bắt buộc trong công khai minh
bạch tình hình tài chính như các công ty đại chúng, công ty niêm yết, vì vậy
tình trạng tiêu cực, tham nhũng tồn tại trong 1 bộ phận DNNN.
 Nếu càng chậm trễ cổ phần hoá DNNN thì DNNN càng mất sức cạnh tranh
bấy nhiêu và đến khi cổ phần hoá thì giá trị doanh nghiệp sẽ bị giảm đi nhiều,
điều đó đồng nghĩa với việc tài sản nhà nước bị thất thoát .
Từ sự phân tích trên, vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay là làm thế nào để tiếp tục
đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá DNNN mà không làm ảnh hưởng đến sự hồi phục
của TTCK cũng như không làm giảm nguồn thu từ việc bán phần vốn nhà nước.
2.2.2.3. Nguồn vốn huy động từ TTCK chưa được sử dụng đúng mục đích
Mặc dù trong tình cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, song Việt Nam vẫn là nơi
thu hút một dòng vốn lớn và có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, những dòng
vốn này dường như đang “chảy” chưa đúng đích.
Hiện tại tất cả các nguồn vốn được đầu tư của thị trường Việt Nam đang ở các thị
trường chính; đó là: TTCK, vàng - ngoại tệ và bất động sản.
Khi TTCK phát triển nóng, nguồn vốn trong và ngoài nước được huy động để đưa
vào thị trường là một con số khổng lồ, nhưng rõ ràng, chỉ có thặng dư vốn từ lần phát
hành đầu tiên của doanh nghiệp niêm yết mới là nguồn vốn khả dụng để đưa vào đầu
tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Rõ ràng hơn nữa: chỉ có những cổ phiếu phát hành đúng thời điểm thị trường đang
"bùng nổ" thì thặng dư vốn mới là con số thật sự đáng kể so với thị giá.
50
Tuy nhiên, nguồn thặng dư vốn ấy lại được các công ty niêm yết năng động nhìn ra
được những khoản lợi nhuận lớn và nhanh chóng thu được từ thị trường tài
chính nên không kể gì đến việc đầu tư trái ngành nghề vốn vẫn được gọi với cụm từ
đầu tư đa ngành nhằm phân tán rủi ro, các công ty sản xuất vẫn tiếp tục đầu tư tài
chính nhằm thu lợi nhuận để đầu tư cho ngành nghề chính. Như vậy, dòng tiền thặng
dư ấy lại tiếp tục đẩy vào thị trường tài chính mà vẫn không được đưa vào đầu tư cho
sản xuất.
Sau cơn chấn động với TTCK, các nhà đầu tư khôn ngoan đã rút chân ra sớm và cắt
lỗ kịp thời, và dòng tiền chảy sang thị trường bất động sản - một loại hàng hóa khá
đặc biệt, mang tính ổn định rất cao.
Giá bất động sản được đẩy lên còn hơn diều gặp gió. Theo quy luật, đến khi thị
trường bất động sản không còn là mảnh đất màu mỡ để đồng tiền sinh sôi nảy nở nữa
thì dòng tiền lại kéo nhau ra khỏi lĩnh vực này.
Và dòng tiền tiếp theo lại đổ vào vàng. Nhưng các nhà đầu tư không phải mua vàng
để tích trữ mà là để "lướt sóng" nhằm thu chênh lệch giá. Khi các qui chế của sàn
giao dịch vàng còn chưa định hình với một số lượng rất ít sàn giao dịch, các nhà đầu
tư không khác gì đang "đánh bạc" với rủi ro.
Hướng khác dòng tiền chảy vào đầu cơ ngoại tệ, gạo, muối, sắt thép, xi măng... tất cả
các loại hàng hóa có thể đầu cơ được.
Không đầu cơ thì gửi Ngân hàng để hưởng mức lãi suất ngất ngưởng. Cũng chính
mức lãi suất huy động cao ngất ngưởng đã đẩy lãi suất cho vay lên khiến các doanh
nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn về vốn, sản xuất kinh doanh lâm vào tình trạng
thu bị thu hẹp, hoạt động cầm chừng, giữ chân khách hàng và cố gắng tồn tại.
Nếu giải quyết được tình trạng này, TTCK mới có thể vượt qua khó khăn và phát
triển mạnh mẽ, ổn định trong thời gian tới.
2.2.3. Tạo cầu ảo do phong trào sử dụng vốn vay để đầu tư
Ngoài những những nguyên nhân làm cho TTCK giảm tới 60% giá trị như: lạm phát
tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ… còn có nguyên nhân từ việc NĐT tổ chức và
51
cá nhân trong nước đổ xô đi vay tiền từ ngân hàng, CTCK, công ty tài chính để gia
tăng đầu tư.
Cùng với đó, Chỉ thị 03 của NHNN ra đời là 1 chủ trương đúng nhưng không được
sự ủng hộ của nhiều CTCK và NHTM. Một số tổ chức tài chính đã lách chỉ thị 03
dưới các hình thức như: gia tăng cho vay bất động sản nhằm tăng tín dụng cho vay
chứng khoán, chuyển các khoản nợ cho vay từ nhà đầu tư với NHTM về các CTCK
con. Giữa CTCK con với Ngân hàng mẹ thực hiện các hợp đồng repo cổ phiếu nhằm
lách chỉ thị 03.
Phong trào đi vay đã nhanh chóng tạo cầu ảo lớn, tạo những giao dịch mua bán CK
cực kỳ ngắn hạn (hay còn gọi lướt sóng) bằng vốn đi vay. Hậu quả là làm cho TTCK
“mất hết khả năng đề kháng” và khi có biến động vỹ mô hay một tác nhân nào đó
thì hình thành liên tiếp những đợt bán tháo cổ phiếu.
Thị trường đi xuống, giá trị cổ phiếu giảm hay vượt giá trị thế chấp lại tiếp tục tạo
những nguồn cung cổ phiếu rẻ mạt. Rất nhiều nhà đầu tư trở thành những "con nợ"
bất đắc dĩ và luôn bị NHTM, CTCK thúc ép đòi nợ.
Lúc này, không những NĐT vay vốn phải bán tháo cổ phiếu, mà chính các NHTM
cũng phải thực hiện giải chấp CK để thu hồi nợ. Mặc dù trước đó, khi giá cổ phiếu
suy giảm nhẹ, các NHTM có thực hiện bán CK cầm cố để thu hồi nợ, nhưng trong
bối cảnh giá nhiều loại cổ phiếu đã xuống tới mức thấp hơn giá trị mà các ngân hàng
tính toán để cho vay cầm cố, thì vấn đề này lại trở nên khó tiên đoán hơn. Nếu các
NHTM bán cổ phiếu để thu hồi vốn, thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt trầm
trọng số tiền gốc và lãi. Nhưng nếu các NHTM không giải chấp cổ phiếu, thì cũng
buộc phải ráo riết thúc ép đòi nợ NĐT hay buộc họ phải bổ sung thêm tài sản thế
chấp hay cầm cố. NĐT nếu không đáp ứng được các yêu cầu này buộc phải bán cổ
phiếu cầm cố và cổ phiếu được mua từ vốn vay của ngân hàng. Và như vậy, ngân
hàng được xem là một trong những "thủ phạm" quan trọng dẫn đến tình trạng "bán
tháo" CK.
52
Đây là một biểu hiện của sự phát triển không bền vững của TTCK, bởi nó huỷ hoại
việc đầu tư dài hạn, làm ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư của những nguời không ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement