Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duc1712
#664168

Download Báo cáo Thực tập tại nhà máy ván dăm Thái Nguyên miễn phí

Dự báo phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp về kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, mức tiêu thụ trên thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho công ty. Vì vậy dự báo trở thành yếu tố then chốt, đảm bảo cho sự thành công của Công ty. Ngược lại, nếu dự báo tồi dẫn đến tình trạng dự trữ quá mức hay sản xuất không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường, làm mất cơ hội gia tăng doanh số, lợi nhuận kinh doanh giảm sút.
Thông qua việc nghiên cứu, điều tra cầu thị trường, ước tính khả năng tiêu thụ của khách hàng qua số liệu thống kê của năm trước mà công ty đưa ra dự báo cầu ở hiện tại và tương lai.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

đẹp, khoa học.
Quản lý, tổ chức ăn ca đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng tiêu chuẩn, sắp xếp nhà ăn ca gọn gàng, khoa học. Thường xuyên nhắc nhở nhà ăn cải tiến và chế biến các món ăn tạo ra các bữa ăn ngon phù hợp với điếu kiện của Công ty.
Thông báo lịch họp giao ban của, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường của Công ty
Quản lý, duy trì việc chấp hành nội quy, quy định của Công ty.
Quản lý hành chính về văn thư, bảo mật các loại công văn giấy tờ đi và đến, quản lý các con dấu, thực hiện công tác lưu trữ tài liệu của Công ty.
Quản lý đất đai và tài sản văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc ( hồ sơ, sổ sách, giấy tờ liên quan và thực tế….) duy trì việc trung tu, sữa chữa không để xuống cấp hay thất thoát.
Công tác văn thư và phục vụ của văn phòng Công ty.
Phòng Kế toán tài chính:
Phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán.
Nhiệm vụ chủ yếu là:
Tham mưu cho Giám đốc về quản lý, sử dụng vốn và tài sản có hiệu quả, đúng quy định.
Tổ chức công tác hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo luật kế toán - thống kê ban hành.
Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, định mức vốn lưu động và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.
Xây dựng các định mức chi phí sản xuất và quản lý giá thành sản phẩm, quản lý doanh thu tiêu thụ.
Theo dõi, quản lý, đôn đốc tình hình thanh toán công nợ của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
Xét duyệt kế hoạch tài chính quyết toán năm và khai trương niên độ kế toán cho các đơn vị thành viên trực thuộc.
Lập kế hoạch thu chi – chi hàng tháng và báo cáo tình hình thực hiện thu – chi hàng tháng cho Giám đốc.
Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng cân đối kế toán chi tiết định kỳ báo cáo Giám đốc.
Thực hiện việc quản lý và kiểm kê định kỳ tài sản cố định, và tài sản lưu động, các công cụ các kho thành phẩm, vật tư - thiết bị, sản phẩm dở dang và các tài sản khác của Công ty.
Quản lý và theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn…cân đối và lên kế hoạch tài chính tránh tình trạng bị động và mất cân đối kế toán.
Theo dõi, đề xuất Giám đốc Công ty giải quyết xử lý tài sản kém, mất phẩm chất và công nợ khó đòi theo quy định của Bộ tài chính.
Thực hiện các nghĩa vụ của công ty với ngân sách nhà nước.
Phòng lâm nghiệp:
Phòng chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động của Trạm giống và cung ứng vật tư lâm nghiệp. Bao gồm các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng, phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh phá hoại rừng, ngăn chặn mọi hành vi làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất Lâm nghiệp.
- Xây dựng phương án sản xuất Lâm nghiệp để quản lý, sử dụng rừng và đất rừng một cách hợp lý, hiệu quả, xây dựng phương án trồng rừng kinh tế cao.
- Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất lâm nghiệp ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
- Phối hợp với các phòng chức năng nghiệm thu các công trình lâm nghiệp, hương dẫn nghiệp vụ cho các đội sản xuất Lâm nghiệp.
- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thụât trong quản lý trồng, bảo vệ, khai thác sản xuất Lâm nghiệp. Xây dựng phương án trồng rừng kinh tế có năng suất cao.
- Tham gia xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất Lâm nghiệp, xay dựng định mức kinh tế kỹ thuất trong sản xuất Lâm nghiệp cho phù hợp với thực tế sản xuất.
- Nghiên cứu chính sách, pháp luật liên quan đến công tác Lâm nghiệp, kiểm tra, kiểm soát phát hiện và đề xuất với Giám đôc Công ty xử lý kịp thời những sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng theo pháp luật hiện hành.
- Chịu trách nhiệm tính định mức khoán cho khâu Lâm nghiệp, phối hợp với trạm sản xuất cây giống Lâm nghiệp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu chất lượng cây giống. Có kế hoạch chỉ đạo các đội sản xuất Lâm nghiệp chăm sóc nuôi dưõng cây giống khi xuất ra khỏi vườn ươm.
Trạm giống cây trồng (Trực thuộc Phòng lâm nghiệp):
Nhiệm vụ chủ yếu: Sản xuất cây giống để phục vụ trồng rừng của Công ty và tiêu thụ trên thị trường. Sản xuất các loại giống cây theo nhu cầu.
Phòng kỹ thuật công nghệ:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ máy móc, thiết bị trong công ty. Xây dựng, phê duyệt phương án sữa chữa đảm bảo an toàn.
- Nghiên cứu cải tiến sáng kiến Kỹ thuật – Công nghệ, hợp lý hoá sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản phẩm mới.
- Xây dựng kế hoạch nhu cầu cung ứng và dự trữ vật tư kỹ thuất phụ tùng thay thế.
- Quản lý và hướng dẫn các đơn vị sản xuất thực hiện đúng quy trình công nghệ vận hành máy móc thiết bị.
- Xây dựng và quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật ( mức tiêu hao năng lượng, vật tư nguyên nhiên liệu của các loại sản phẩm) tham gia xây dựng giá thành sản phẩm.
- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hướng dẫn kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) và chất lượng vật tư, hàng hoá khi nhập kho.
- Quản lý các thiết bị mang tính nghiêm ngặt về kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm định, đăng ký theo quy định.
- Phối hợp với phòng tổ chức lao động tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ cho CBCNV toàn Công ty.
- Quản lý và thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh môi truờng và Phòng chống cháy nổ.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thụât của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
Nhiệm vụ quyền hạn của Phòng kế hoạch Thị trường
Phòng Kế hoạch Thị Trường chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị trực thuộc phòng bao gồm: Trạm kinh doanh lâm sản; Ban marketing; Trạm cân; tổ chức bốc xếp
Phòng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ như sau :
- Xây dựng các phương án kế hoạch sản xuát kinh doanh dài hạn và hàng năm của Công ty. Báo cáo Giám đốc trình Tổng công ty Lâm Nhiệp Việt Nam phê duyệt .Tổ chức thự hiện các phương án kế hoạch đã được duyệt .
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoach tiêu thụ sản phẩm. kế hoạch doanh thu hàng tháng của Công ty, đè ra các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện .
- Giao kế hoạch lịch sản xuất hàng tháng cho các đơn vị thành viên kiểm tra đôn đốc và tạo điều kiện giúp đỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc kịp thời đẻ tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phân tích tình hình kinh tế đề ra các giải pháp hạ giá thành sản phẩm, tổ chức thuwch hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất kinh doanh
- Thống kê, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Công ty báo cáo Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam ,Cơ quan quản lý chức năng theo quy định và chuẩn bị thủ tục cho Giám đốc Công ty xét duyệt về hoàn thành kế hoạc của đơn vị trực thuộc .
- Theo dõi và quản lý các hợp đồng kinh tế của Công ty, quản lý vật tư hàng hóa nhập xuất kho. Thực hiện việ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement