Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sinhvienbackkhoa
#664164

Download Đồ án Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng Trường Sơn miễn phí

MỤC LỤC
Nội dung Trang
Giới thiệu 6
Lời Thank 6
CHưƠNG I: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 7
1. Lý do chọn đề tài 7
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 7
3. Kết quả dự kiến 7
4. Bố cục đồ án 8
CHưƠNG II: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT. 9
1. Khái niệm quản trị chiến lược và quản trị kinh doanh. 9
2. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp.9
3. Một số công cụ cơ bản được sử dụng để phân tích hoạch định chiến lược.9
a. Mô hình căn bản của quản trị chiến lược 10
b. Mô hình Delta Project 10
c. Bản đồ chiến lược 10
d. Các công cụ hỗ trợ khác 11
CHưƠNG III: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 12
1. Quy trình nghiên cứu 12
2. Triển khai thu thập số liệu 12
2. Phân tích dữ liệu thu thập được 13
CHưƠNG IV: THỰC TRẠNG CHIẾN LưỢC KINH DOANH CỦA
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRưỜNG SƠN.14
1. Giới thiệu về Tổng công ty 14
2. Chiến lược hiện tại của Tổng công ty XD Trường Sơn qua các yếu tố
cơ bản của mô hình Delta Project (DPM)15
2.1. Định vị chiến lược trong tam giác chiến lược 15
2.2. Tầm nhìn – Sứ mệnh 15
2.3. Cấu trúc Ngành. 15
2.3.1. Môi trường vĩ mô 15
2.3.2. Các thế lực cạnh tranh theo mô hình M.Porter 16
2.4. Vị thế cạnh tranh 19
2.5. Mô hình SWOT của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. 22
2.6. Chương trình hành động chiến lược của Tổng công ty Xây dựng
Trường Sơn23
2.7. Kế hoach hành động chiến lược 24
3. Chiến lược hiện tại của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn qua các
yếu tố cơ bản của Bản đồ chiên lược (SM)24
3.1. Tài chính 24
3.2. Khách hàng 24
3.3. Quy trình bên trong 25
3.4. Học hỏi và tăng trưởng 25
3.5. Mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược hiện tại của Tổng công
ty Xây dựng Trường Sơn.26
CHưƠNG V: ĐÁNH GIÁ CHIÊN LưỢC KINH DOANH HIỆN TẠI
CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRưỜNG SƠN.29
1. Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của Tổng
công ty XD Trường Sơn.29
2. Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với mội trường bên
trong và bên ngoài của Tổng công ty XD Trường Sơn.29
3. Các khó khăn hay vấn đề nảy sinh từ quá trình gắn kết chiến lược kinh
doanh của Tổng công ty với môi trường cạnh tranh30
CHưƠNG VI: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LưỢC KINH
DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRưỜNG SƠN.31
1. Về xây dựng chiến lược 31
2. Về thực hiện chiến lược 31
3. Mô hình Delta project và bản đồ chiến lược đề xuất hoàn thiện. 33
CHưƠNGVII: KẾT LUẬN. 36
Danh mục tài liệu tham khảo 37++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nh lớn trong ngành.
d. Môi trường quốc tế.
Ảnh hƣởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm ảnh hƣởng
đến nền kinh tế Việt Nam và trong đó có các doanh nghiệp nhƣ Tổng công ty.
2.3.2. Các thế lực cạnh tranh theo mô hình M.Porter:
a. Đối thủ trong ngành.
Số lƣợng các đối thủ cạnh tranh trong ngành là rất lớn, đặc biệt các đối thủ "ngang
sức" nhƣ: Tổng công ty xây dựng Thành An; Vinaconex.,JSC, Công ty xây dựng Lũng
Lô, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4; Tổng công ty Xây dựng công trình
giao thông 1...
Các doanh nghiệp này đều tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách mở rộng
quy mô hoạt động, tăng cƣờng đầu tƣ máy móc thi công hiện đại, tăng cƣờng đào tạo,
nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh để nhằm mục đích giảm giá thành sản phẩm, đảm
bảo tiến độ, chất lƣợng sản phẩm, đồng thời tăng cƣờng công tác tiếp thị, quảng cáo,
khuếch trƣơng thƣơng hiệu của doanh nghiệp mình. Đây là thế lực phát triển nhất trong 5 thế
lực cạnh tranh. Có thể thấy qua bảng 1 dƣới đây.
- 17 -
Bảng 1. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .
Nhân tố đánh giá
Mức
độ
quan
trọng
Trƣờng sơn Lũng Lô TCTCTGT 4
Phân
loại
Điểm
quan
trọng
Phân
loại
Điểm
quan
trọng
Phân
loại
Điểm
quan
trọng
1 2 3 4=2x3 5 6=2x5 7 8=2x7
Thị phần 0,05 3 0,15 2 0,1 4 0,2
Khả năng cạnh tranh 0,3 4 1,2 1 0,3 4 1,2
Hỗ trợ tài chính từ bên
ngoài
0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45
Chất lƣợng sản phẩm 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45
Chi phí/Sản phẩm 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3
Lòng trung thành của
khách hàng
0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45
Khả năng ứng phó với sự
thay đổi
0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4
Tổng cộng 1,0 3,55 1,95 3,45
( Nguồn: Phòng dự án - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn)
Qua bảng trên cho thấy Tổng công ty Xây dựng Trƣờng Sơn có khả năng cạnh tranh
cao so với Tổng công ty CTGT 4 và vƣợt trội so với Công ty Lũng Lô dựa trên một số
nhân tố đánh giá nêu trên. Tuy nhiên, có thể thấy mức độ cạnh tranh trong ngành là rất
lớn, đòi hỏi Tổng công ty cần chú trọng tới việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu
của các đối thủ cạnh tranh từ đó đề ra các quyết sách đúng đắn, đặc biệt cần đi sâu phân
tích về các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên.
b. Canh tranh từ Khách hàng.
Do đặc thù về sản phẩm của Tổng công ty là các sản phẩm về xây dựng cầu đƣờng,
thủy điện, thủy lợi…vì vậy khách hàng của Tổng công ty rất đa dạng. Tổng công ty hiện
đang chịu rất nhiều sức ép từ phía các khách hàng. Chẳng hạn trong lĩnh vực xây lắp
khách hàng chủ yếu là các chủ dự án nhƣ: Các Bộ, các cơ quan chủ quản, địa phƣơng
đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng công trình. Sức ép của các chủ đầu tƣ, chủ công trình có
thể kể đến những điểm nhƣ: xu hƣớng hạ thấp giá giao thầu xây dựng công trình; xu
hƣớng chiếm dụng vốn kinh doanh cũng là sức ép lớn đối với Tổng công ty bởi nhiều khi
công trình đã hoàn thành nhƣng Chủ đầu tƣ vẫn chƣa thanh toán hết tiền, không thanh lý
hợp đồng...
- 18 -
c. Cạnh tranh từ các Nhà cung cấp.
Các nhà cung cấp của Tổng công ty gồm các nhà cung cấp máy móc thiết bị, cung cấp
vật liệu xây dựng...
Đối với các nhà cung cấp máy móc thiết bị: Thiết bị, Máy móc chủ yếu nhập từ nƣớc
ngoài nhƣ: Nga, Đức, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc... họ là những nhà cung cấp độc
quyền máy móc thiết bị. Vì vậy, Tổng công ty chịu sức ép rất lớn, họ thƣờng xuyên nâng
giá cao hơn thị trƣờng hay giao những máy móc thiết bị không đủ chất lƣợng, đã lạc hậu.
Đối với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng nhƣ các doanh nghiệp chuyên kinh doanh
cát, đá, sỏi... hay chính quyền địa phƣơng nơi có nguồn nguyên liệu khai thác thì sức ép
của họ là nâng giá vật liệu hay có thể gây ra những thủ tục vƣớng mắc trong khâu khai
thác của Tổng công ty.
d. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
Các đối thủ này đáng kể nhất là các Tập đoàn Xây dựng nƣớc ngoài với các tiềm lực
tài chính mạnh mẽ, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quốc tế... sẽ là những đe doạ hết sức
lớn đối với Tổng công ty do yêu cầu của việc hội nhập kinh tế toàn cầu. Vấn đề đặt ra là
Tổng công ty cần có những giải pháp, có thể liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp
khác để phát huy thế mạnh của mình, củng cố vững chắc thị trƣờng vốn có nhằm tạo ra
những hàng rào cản trở sự xâm nhập của các đối thủ này.
e. Cạnh tranh của các Sản phẩm thay thế.
Với sản phẩm là thi công xây dựng cầu đƣờng hầu nhƣ không có sản phẩm thay thế
mà chỉ có canh tranh bằng áp dụng các công nghệ thi công mới; Với sản phẩm thi công
các nhà máy thủy điện Nhà nƣớc đầu tƣ nhà máy điện hạt nhân, làm giảm các công trình
thuỷ điện; Các thay đổi này là những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hƣởng đến khả năng tăng
trƣởng của Tổng công ty.
Qua phân tích trên có thể vẽ đƣợc mô hình năm thế lực cạnh tranh của M. Porter đối
với Tổng công ty Xây dựng Trƣờng Sơn theo hình 4 dƣới đây.
- 19 -
Hình 4: Năm thế lực cạnh tranh của M.Porter
đối với Tổng công ty Xây dụng Trường Sơn
2.4. Vị thế cạnh tranh:
Để hiểu rõ vị thế cạnh tranh của Tổng công ty tui đi sâu vào xem xét, phân tích chuỗi
giá trị và các nguồn lực của Tổng công ty.
a. Thiết bị công nghệ.
Tổng công ty có đầy đủ các trang thiết bị máy móc, phƣơng tiện xe máy thi công trên
2.000 đầu thiết bị, giá trị nguyên giá gần 1.000 tỷ đồng, có đủ năng lực để thi công những
công trình lớn, kỹ thuật phức tạp.
Đây là một thế mạnh lớn của Tổng công ty với các phƣơng tiện vận tải, hệ thống các
máy móc chuyên dụng, máy khoan sâu, khoan đá, khoan cọc cát, trạm trộn bê tông
nhựa...đƣợc Tổng công ty đầu tƣ mới và hiện đại, những phƣơng tiện vật chất này trong
ngành xây dựng hiện rất ít doanh nghiệp có đƣợc. Bởi vậy, Tổng công ty có đủ khả năng
thi công những công trình có quy mô lớn, đủ độ tin cậy mà các chủ đầu tƣ yêu cầu trong
quá trình đấu thầu. Thế mạnh về năng lực máy móc thiết bị của Tổng công ty đƣợc thể
hiện rõ hơn trong bảng 2 dƣới đây.
CẠNH TRANH CỦA ĐỐI THỦ
TRONG NGÀNH
- Sức cạnh tranh ngày càng mạnh
- Cạnh tranh: giá, chất lƣợng, tiến độ,
thiết bị máy móc hiện đại.
- Cải tiến, quảng cáo, tiếp thị, khuếch
trƣơng thƣơng hiệu mạnh
CẠNH TRANH
NHÀ CUNG CẤP
- Nhà cung cấp
độc quyền.
- Cạnh tranh giá
tiến độ, chất
lƣợng giao hàng,
điều kiện thanh
toán
- Liên doanh -
Liên kết nâng giá
cung ứng
CẠNH TRANH
CỦA KHÁCH
HÀNG
- Khách hàng có
thể hạ thấp giá
giao thầu, chiếm
dụng vốn lớn
- Khách hàng tự
làm các sản phẩm
CẠNH TRANH CỦA CÁC
SẢN PHẨM THAY THẾ
- Đối với ngành Xây dựng Giao thông gần
nhƣ không có sản phẩm thay thế.
- Nhà nƣớc đầu tƣ vào nhà máy điện hạt
nhân làm giảm các công trình thủy điện
CẠNH TRANH CỦA CÁC
ĐỐI THỦ TIỀM ẨN
- Các doanh nghiệp mới ra đời
- Các doanh nghiệp ngoài ngành xây dựng
- Các doanh nghiệp nƣớc ngoài với tiềm lực
mạnh
- 20 -
Bảng 2. Năng lực máy móc thiết bị của Tổng công ty Trƣờng Sơn.
Tên thiết b...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement