Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mankichi84
#664130

Download Báo cáo Phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON miễn phí

Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho cho biết chu kì hàng tồn kho có thể tạo ra doanh thu trong thời gian một năm.
Với Descon, năm 2007 hàng tồn kho của công ty quay được 14,11 tương đương với khoản thời gian gần 26 ngày thì hàng tồn kho có thể tạo ra doanh thu. Đến năm 2008, vòng quay hàng tồn kho lại giảm xuống 10,10 cũng có nghĩa là số ngày hàng tồn kho tạo ra doanh thu tăng lên đến 36 ngày. Năm 2009 số vòng quay hàng tồn gần bằng năm 2007 là 14,47 tương đương với số ngày tồn kho là 26 ngày Descon là công ty hoạt động kinh doanh xây dựng nên hàng tồn kho không cho phép giữ lại quá lâu trong kho sẽ làm hư tổn và hao mòn nguyên vật liệu. Ví dụ như xi măng để lâu trong kho sẽ bị hư, sắt tồn đọng nhiều ngày cũng bị oxi hóa.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ớn, nếu tài sản không được khai thác và sử dụng có hiệu quả thì khả năng sinh lời của vốn sẽ sụt giảm.
Bất động sản đầu tư: giá trị các bất động sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng không dùng cho hoạt động kinh doanh chính mà dùng để đầu tư, cho thuê hay để bán.
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: bao gồm các khoản đầu tư trên một năm: đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh, đầu tư chứng khoán và cho vay.
Tài sản dài hạn khác: bao gồm các khoản chi phí có thời gian phân bổ trên một năm hay các khoản tiền chi ra mà thu hồi về trên một năm.
Trong cơ cấu tổng nguồn vốn ở cả ba năm của Descon ta điều dể dàng thấy được vốn chủ sỡ hữu chiếm đa số trong tổng cơ cấu tổng nguồn vốn của công ty. Cụ thể là: năm 2007 vốn chủ sỡ hữu chiếm dến 58.89%, và năm 2008 tỷ số này giảm xuống 53.10 % và đến năm 2009 tăng lên 55.61%. Mặc dù đã giảm nhưng cả 3 năm điều thể hiện vốn chủ sỡ hữu chiếm đa số.
Nợ phải trả bao gồm:
Nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả trong thời hạn dưới một năm bao gồm: vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả, các khoản phải trả cho người bán ( nhà cung cấp), phải trả cho nhà nước và cho công nhân viên.
Nợ dài hạn là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dài hơn một năm. Có thể nói nợ dài hạn là nguồn vốn ổn định. Khi có sự tăng lên của nguồn vốn này sẽ giúp cho tình trạng tài chính của doanh nghiệp ổn định hơn. Nhưng kèm theo đó là lãi suất các khoản vay dài hạn thường cao hơn các khoản vay ngắn hạn nên chi phí sử dụng nợ dài hạn cao hơn.
Nguồn vốn chủ sở hữu:
Vốn chủ sỡ hữu: là nguồn vốn thuộc chủ sở hữu thể hiện tiềm lực tài chính của doanh nghiệp niềm tin của họ và triển vọng phát triển và khả năng sinh lời của vốn đầu tư. Đối với chủ nợ, vcsh được xem là điều kiện đảm bảo gián tiếp cho các khoản họ đã vay. Do vậy sự tăng trưởng của vốn chủ sở hữu được đánh giá tốt. Vcsh bao gồm : các khoản vốn góp trực tiếp của vốn chủ sở hữu, lợi nhuận giữ lại và các khoản lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế.
Nguồn vốn kinh doanh là nguồn vốn ổn định nhất trong doanh nghiệp, là số vốn do chủ sở hữu doanh nghiệp góp vào thành lập hay góp bổ sung trong quá trình hoạt động hay được bổ sung từ lợi nhuận giữ lại. Được hình thành từ hai nguồn: vốn góp trực tiếp và lợi nhuận giữ lại
Vốn đầu tư của CSH: là số vốn do CSH doanh nghiệp vốn lúc thành lập hay bổ sung trong quá trình hoạt động. phản ánh vốn thực góp của các CSH căn Cứ theo vốn điều lệ mà công ty đã đăng ký
Thặng dư vốn cổ phần là phần chênh lệch của giá bán cổ phiếu khi phát hành với mện giá cổ phiếu. thặng dư vốn cổ phần thay đổi khi công ty có các khoản chênh lệch giá trong quá trình mua bán cổ phiếu quỷ và có thể chuyển lên vốn đầu tư của chủ sơ hữu khi công ty thực hiện tách cổ phiếu và tăng vốn điều lệ
Cổ phiếu quỷ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty phát hành nhưng không bị hủy bỏ mà sẽ được tái phát hành trở lại sau một thời gian. Do giá trị cổ phiếu quỷ mua vào làm giảm vốn chủ sở hữu nên cổ phiếu quỷ được thể hiện dưới dạng số âm trên bảng cân đối kế toán.
Lợi nhuận chưa phân phối: là phần lợi nhuận thực hiện được mà doanh nghiệp chưa chia hay chưa phân phối hay cũng có thể là các khoản lổ lũy kế trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp nếu nó được thể hiện bằng số âm.
Nguồn kinh phí và quỷ khác: phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp nhưng chưa sử dụng hết hay đã hình thành tài sản cố định và quỷ khen thưởng phúc lợi
1.2. BÁO CÁO THU NHẬP
STT
KHOẢN MỤC TÍNH
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Tổng doanh thu thuần
375.442.582.399
471.685.587.988
404.267.321.396
1
Giá vốn hàng bán
347.202.470.919
432.685.810.325
378.436.136.508
2
Lãi gộp
28.240.111.480
38.999.777.663
25.831.184.880
3
Doanh thu hoạt động tài chính
11.747.700.562
16.725.418.470
10.375.000.904
4
Chi phí tài chính
2.470.762.193
23.391.399.608
-6.083.221.814
5
Trong đó: Chi phí Lãi vay
2.470.762.193
1.077.473.200
824.363.985
Chi phí bán hàng
6
Chi phí QL doanh nghiệp
10.768.660.021
15.231.969.430
13.777.488.883
7
Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh
26.748.389.828
17.101.827.082
28.511.918.723
8
Thu nhập khác
568.528.098
242.599.156
1.447.654.141
9
Chi phí khác
257.483.546
591.150.602
1.255.078.236
10
Lợi nhuận khác
311.044.552
-348.551.446
192.575.905
11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
27.059.434.380
16.753.276.636
28.704.494.628
12
Thuế TN doanh nghiệp
7.555.644.706
5.044.327.982
8.112.584.031
13
Thuế TNDN được miễn giảm
14
Thuế TNDN cần nộp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập
19.503.789.674
11.708.948.654
21.112.629.671
1.2.1. Tổng doanh thu thuần.
Doanh thu thuần của công ty nói lên hoạt động của công ty tăng lên nhiều hay ít. Doanh thu thuần của công năm 2007, 2008, 2009 lần lượt là 375.442.582.399, 471.685.587.988, 404.267.321.396, ta thấy doanh thu của công ty tăng tương đối nhiều. Điều này ta thấy được công ty hoạt động có lời cao, tuy nhiên cao nhất là năm 2008 471.685.587.988 cao hơn so với năm 2007, năm 2009 là 96.243.005.600 và 67.418.266.600. Ta có thể thấy công ty hoạt động khá là nhiều, và đem lại doanh thu cũng khá cao, điều này cũng phải bởi công ty hoạt động rất nhiều lĩnh vực như: xây dựng, trang thiết bị bảo hộ, kinh doanh bất động sản,…
1.2.2. Lãi gộp:
Cũng tương tự như doanh thu thuần lãi gộp của năm 2008 cũng cao hơn so với hai năm 2007, 2009. Do giá vốn hàng bán tăng lên khá nhanh, vượt quá tốc độ tăng doanh thu. Năm 2008 là 38.999.777.663 và đến năm 2009 giảm khá mạnh 25.831.184.880 do doanh thu tăng không bằng giá vốn hàng bán. Cũng có thể công ty thay đổi cơ cấu bán hàng, chẳn hạn như thay đổi những mạnh hàng có giá vốn nhiều sang mặt hàng có giá vốn thấp hay ngược lại.
1.2.3. Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh:
Lợi nhuận này chiếm cao nhất là năm 2009 (28.511.918.723) do ảnh hưởng của các yếu tố như: chi phí lãi vay giảm 824.363.985, chi phí hoạt động tài chính -6.083.221.814, trong khi đó năm 2007 thì thấp hơn nhiều (17.101.827.082). Giá vốn hàng tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu nên tỷ lệ gộp giảm làm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm trong năm 2008 là 17.101.827.082 và tăng lên năm 2009 là: 28.511.918.723, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng năm 2008 là: 15.231.969.430 đã giúp công ty cải thiện đôi chút kết quả kinh doanh của mình.
1.2.4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:
Tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ chưa trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp,tổng lợi nhuận trước thuế qua các năm 2007, 2008, 2009 là: 27.059.434.380, 16.753.276.636, 28.704.494.628, lợi nhuận trước thuế năm 2009 cao hơn so với năm 2007, 2008. Tuy nhiên tổng lợi nhuận trước thuế tăng là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận khác giảm cho thấy công ty hoạt động mạnh và thu được nhiều lợi nhuận.
1.2.5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập:
Lợi nhuận sau thuế là phần chênh lệch giữa tổng lợi nhuận trước thuế với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, lợi nhuận sau thuế năm 2009 là:...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online