Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngochankha
#664100

Download Tiểu luận Trình bày các phương pháp tính chỉ số, vận dụng để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội miễn phí

Hiện nay phương pháp chỉ số ngày càng được sử dụng phổ biến trong phân tích các quá trình kinh tế - xã hội, từ các hoạt động sản xuất kinh doanh ở tầm vi mô trong các tổ chức, các doanh nghiệp cho đến các hoạt động quản lý vĩ mô nền kinh tế, điều này khẳng định vai trò quan trọng của phương pháp này trong thực tiễn. vì vậy để ngày càng hoàn thiện hơn phương pháp này, cũng như vận dụng nó vào thực tế một cách có hiệu quả hơn là một điều rất có ý nghĩa thiết thực++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Trong các quá trình sản xuất kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày nói riêng chúng ta thường phải so sánh, phân tích, đánh giá các đại lượng khác nhau trong những điều kiện không gian, thời gian khác nhau cũng như phải tìm ra được nguyên nhân các nhân tố tác dộng đến từng đại lượng đó để có thể điều chỉnh, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động hợp lý trong tương lai. Trong thực tế phương pháp chỉ số có ý nghĩa thiết thực nhất và người ta thường sử dụng phương pháp chỉ số làm công cụ phân tích, nhưng để thực hiện công việc này không phải đơn giản, nhất là khi có nhiều đại lượng khó có thể đo lường được hay các đại lượng không có chung đơn vị tính. Vậy thực chất của phương pháp chỉ số là gì? Nó được vận dụng như thế nào? Chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu về chỉ số để có câu trả lời một cách đầy đủ nhất.
Chỉ số là chỉ tiêu tương đối biểu hiện mối quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu.
Phương pháp chỉ số nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua thời gian, so sánh sự khác biệt, chênh lệch về mức độ của hiện tượng theo không gian. Phương pháp chỉ số cho ta phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế, giúp ta xác định vai trò và ảnh hưởng biến động của các nhân tố khác nhau đối với sự biến động của hiện tượng phức tạp được cấu thành từ nhiều nhân tố.
Nhờ vận dụng chỉ số cho ta biết được tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu của các hàng hóa đó và qua đó còn cho ta biết được chỉ số giá tiêu dùng của một nước trong các thời kỳ khác nhau …..
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài: “trình bày các phương pháp tính chỉ số, vận dụng để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội’’.
Lý thuyết
1. chỉ số
1.1. khái niệm:
Chỉ số là chỉ tiêu tương đối, phản ánh quan hệ so sánh giữa các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội.
1.2 đặc điểm của phương pháp chỉ số
- khi xây dựng công thức chỉ số phản ánh sự biến động của những phần tử cá biệt thì trước hết phải chuyển chúng về dạng đồng nhất để có thể cộng lại với nhau.
- khi xây dựng công thức chỉ số có sự tham gia của nhiều nhân tố thì phải giả định rằng chỉ có nhân tố cần nghiên cứu là thay đổi còn những nhân tó khác xem như không đổi.
1.3 tính chất, ý nghĩa và tác dụng
1.3.1 tính chất
Chỉ số vừa có tính tổng hợp vừa có tính phân tích
Phương pháp sử dụng hai tính chất trên của chỉ số gọi là phương pháp chỉ số
1.3.2 ý nghĩa tác dụng
- dùng để phản ánh sự biến động của hiện tượng theo thời gian.
- được sử dụng trong việc xây dựng, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
- sử dụng để phân tích ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến sự biến động của hiện tượng cần nghiên cứu.
1.4 phân loại
- xét theo phạm vi gồm:
+ chỉ số cá biệt
+ chỉ số chung
- xét theo đặc điểm, tính chất của chỉ tiêu gồm:
+ chỉ số chỉ tiêu khối lượng
+ chỉ số chỉ tiêu chất lượng
1.5 Đơn vị tính: lần hay %
2. Phương pháp tính chỉ số
2.1 Chỉ số cá biệt
2.1.1 Chỉ số cá biệt về giá
Phản ánh sự biến động về giá của một mặt hàng trong một kỳ.
CT: = (1)
Trong đó: : mức độ cá biệt chỉ tiêu giá kỳ nghiên cứu
: mức độ cá biệt chỉ tiêu giá kỳ gốc
: chỉ số cá biệt về giá
2.1.2 Chỉ số cá biệt về lượng hàng hóa tiêu thụ
CT: = (2)
Trong đó: : mức độ cá biệt chỉ tiêu khối lượng kỳ nghiên cứu
: mức độ cá biệt chỉ tiêu khối lượng kỳ gốc
: Chỉ tiêu cá biệt về lượng
2.2 Chỉ số chung
2.2.1 Chỉ số chung về giá ( chỉ tiêu chất lượng ).
Phản ánh sự biến động về giá của các mặt hàng giữa các thời kỳ
Để phản ánh biến động về giá của các mặt hàng trên chúng ta không thể cộng trực tiếp mức giá của các mặt hàng lại với nhau để so sánh, tuy nhiên có thể dùng lượng hàng hàng hóa tiêu thụ làm nhân tố trung gian để chuyển giá của các mặt hàng về một dạng đồng nhất có thể trực tiếp cộng với nhau. Lượng hàng hóa tiêu thụ sẽ được cố định ở kỳ nào đó tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu.
Nếu chọn quyền số ở kỳ gốc, ta có chỉ số tổng hợp giá Laspeyres:
= (3)
STĐ=
Nếu chọn quyền số ở kỳ nghiên cứu, ta có chỉ số giá cả Paashe:
= (4)
Số tuyệt đối=
: chỉ số chung về giá
2.2.2 Chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ ( chỉ tiêu số lượng ).
Phản ánh sự biến động về lượng hàng hóa tiêu thụ của các mặt hàng trong kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc.
Sử dụng chỉ tiêu về gía có liên quan để làm quyền số trong công thức chỉ tiêu khối lượng:
= (5)
: Chỉ số chung về lượng
: Mức độ cá biệt về giá, giữ vai trò quyền số, quyền số (p) có thể là: , …
Nếu chọn quyền số ở kỳ gốc thì ta có công thức:
= (6)
Số tuyệt đối=
2.2.3. Cách chọn quyền số:
Quyến số là đại lượng được giữ cố định trong công thức tính chỉ số chung ở tử và mẫu số.
Khi xây dựng công thức chỉ số phản ánh sự biến động của chỉ tiêu chất lượng thì quyến số là chỉ tiêu số lượng có lien quan và thường được giữ cố định ở kì nghiên cứu.
Khi xây dựng công thức chỉ số phản ánh sự biến động của chỉ tiêu số lượng thì quyền số là chỉ tiêu chất lượng có lien quan và thường được giữ cố định ở kì gốc.
2.3 Chỉ số trung bình
2.3.1 chỉ số trung bình cộng
Là số trung bình cộng gia quyền của các chỉ số cá biệt về lượng.
Ta có: = => ,thay vào công thức = ta được:
(7)
ở công thức(7) là quyền số.
Ta lại có: thay vào(6) ta được:
(8)
→ Như vậy chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ có thể được tính bằng các công thức (6), (7),(8) tùy theo số liệu thống kê cho phép mà áp dụng công thức thích hợp
2.3.2 chỉ số trung bình điều hòa
Là số trung bình điều hòa gia quyền của các chỉ số cá biệt về giá
Ta có: => thay vào(4) ta được:
(9)
Ta có: thay vào (4) ta được :
(10)
→ Như vậy chỉ số chung về giá có thể được tính bằng các công thức (4), (9),(10) tùy theo số liệu thích hợp mà áp dụng công thức nào cho thích hợp.
2.4. Chỉ số không gian :
2.4.1. Chỉ số đơn không gian :
Chỉ số đơn không gian chỉ tiêu chất lượng :
hay (11)
 : chỉ số đơn không gian chỉ tiêu chất lượng.
 :mức độ chỉ tiêu chất lượng không gian A.
 :mức độ chỉ tiêu chất lượng không gian B.
Chỉ số đơn không gian chỉ tiêu khối lượng :
hay (12)
 : chỉ số đơn không gian chỉ tiêu khối lượng.
 : mức độ chỉ tiêu khối lượng không gian A.
 : mức độ chỉ tiêu khối lượng không gian B.
2.4.2. Chỉ số tổng hợp không gian :
Chỉ số tổng hợp không gian chỉ tiêu khối lượng :
hay (13)
 : chỉ số tổng hợp không gian chỉ tiêu khối lượng.
p : đơn vị thông ước của và .
Có trường hợp p là mức độ trung bình ().
() đơn vị thông ước trung bình.
và :đơn vị thông ước của hiện tượng cùng loại ở 2 không gian A và B
và  :khối lượng của hiện tượng cùng loại ở 2 không gian A và B.
hay (14)
Chỉ số tổng hợp không gian chỉ tiêu chất lư...
Hình đại diện của thành viên
By chip
#664105 Chào bạn, ngochankha! Bạn có thể cho mình xin link tải với được không? Địa chỉ mail của mình là [email protected]. Mình đang tìm hiểu về một số vấn đề phân tích sản phẩm và bán hàng do Cty sản xuất.
Thank bạn nhiều!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#664106 Bạn download ở File đính kèm nhé :clap:
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement