Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mytrang_94qn
#663990

Download Luận văn Tìm hiểu qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần xáng xây dựng Cần Thơ miễn phí

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Sựcần thiết của đềtài . 1
2.Nội dung nghiên cứu . 2
3.Phương pháp nghiên cứu. 2
4.Phạm vi nghiên cứu. 3
Phần nội dung
Chương I:Cơsởlý luận . 4
1. Công ty CP . 4
1.1. Cty CP là gì? . 4
1.2. Ưu nhược điểm của Cty CP . 4
1.3. Sơ đồquản lý kiểm soát của Cty CP. 6
1.4 Cổphiếu là gì? . 7
1.5 Điều kiện đểphát hành cổphiếu rộng rãi ra công chúng. 10
2. Cổphần hoá ?. 10
2.1. Cổphần hoá là gì?. 10
2.2. Cổphần hoá không phải là tưnhân hoá . 11
2.3. Hình thức tiến hành . 11
2.4. Qui trình thực hiện CPH theo nghị định 64 . 12
2.5. Một sốtiêu chí đánh giá việc CPH. 15
3. Sơlượcvềmột sốchủtrương chính sách của Đảng và Nhà nước ta
vềCPH và những nhận xét chung vềtiến độCPH ởnước ta . 16
3.1. Sơlược vềmột sốchủtrương chính sách của Đảng và nhà nước ta vềCPH . 16
3.2. Việc thực hiện CPH ởViệt Nam. 18
Chương II: Giới thiệu vềCty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. 21
1. Khái quát lịch sửhình thành và phát triển . 21
2. Tưcách pháp nhân . 22
3. Chức năng nghĩa vụvà quyền hạn . 22
3.1 Chức năng . 22
3.2 Nghĩa vụ. 23
3.3 Quyền hạn . 24
4. Bộmáy quản lý của Cty . 26
4.1 Nguyên tắc tổchức và quản trị điều hành. 26
4.2 Sơ đồbộmáy tổchức quản lý của Cty . 27
5. Kết quảhoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2002 . 30
6. Thuận lợi và khó khăm của Cty . 30
Chương III: Phân tích tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ. 33
1. Mục tiêu thực hiện CPH. 33
2. Điều kiện đểtiến hành CPH. 33
3.1 Kết quảhoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2001 . 33
3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quảhoạt động của Cty . 35
3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty . 38
Bước 1: Chuẩn bị. 39
Bước 2: Xây dựng phương án CPH . 41
Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPH . 52
Bước 4: ĐKKD và ra mắt Cty CP. 54
5. Kết quảhoạt động sau CPH . 54
Chương VI: Nhận xét & kiến nghị. 63
Phần kết luận . 68++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

iệt
Nam.
SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 20
Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa
tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ
Chương II: Giới thiệu về Cty Cổ Phần
Xáng Xây Dựng Cần Thơ
1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển:
- Công ty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ ban đầu là Cty Xây dựng cơ bản
Thủy lợi Hậu Giang (cũ), đến năm 1986, theo quyết định của UBND Tỉnh số
73/QĐ.UBT.78 ngày 29/8/1978. Thành lập thêm Cty Xáng Hậu Giang.
- Đến năm 1986, theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh sáp nhập 3 đơn vị: Cty
Xáng Hậu Giang, Cty Xây dựng Cơ bản và Trạm Vật tư_ Vận tải Thủy lợi Hậu
Giang thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Hậu Giang theo quyết định số
25/QĐ.UBT.86 ngày 16/7/86 Trực thuộc Sở Thủy lợi Hậu Giang. Xí nghiệp chủ
yếu thực hiện các công trình thủy lợi do Tỉnh giao.
- Năm 1992, được sự cho phép của UBND Tỉnh Cần Thơ cho phép thành
lập doanh nghiệp Nhà nước và đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Cần
Thơ theo quyết định số 1665/QĐ.UBT.92 ngày 31/12/1992. Trong thời điểm này,
đất nước đang chuyển mình từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị
trường, do đó, các công trình trước đây thường được giao thầu nay chuyển sang
cơ chế đấu thầu. Nhằm bắt kịp được nhịp độ phát triển chung của cả nước cũng
như nhằm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, đủ điều
kiện tham gia đấu thầu các công trình, xí nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào đổi mới
máy móc trang thiết bị cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tháng 5 năm 1995 UBND Tỉnh Cần Thơ ra quyết định số 867/QĐ.UBT
đổi tên thành Cty Xáng, Xây dựng và Phát triển nông thôn Cần Thơ.
- Đến tháng 6 năm 2003 theo quyết định số 2039/QĐ_CT.UB của Chủ
tịch UBND Tỉnh Cần Thơ chuyển Cty Xáng Xây dựng và Phát triển nông thôn
Cần Thơ thành Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ.
SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 21
Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa
tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ
™ Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ
Tên giao dịch đối ngoại là: Cantho dredgring, construction joint stock
company (CDC)
Trụ sở chính đặt tại: 178 Nguyễn thị Minh Khai, P. Xuân Khánh, Q. Ninh
Kiều, Tp. Cần Thơ.
2. Tư cách pháp nhân:
Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ:
- Có tư cách pháp nhân đầy đủ theo qui định của pháp luật Việt Nam.
- Có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại Kho bạc
Nhà nước, các Ngân hàng trong và ngoài nước theo qui định của pháp
luật
- Có điều lệ tổ chức hoạt động của Cty.
- Chịu trách nhiệm hữu hạn về kết quả sản xuất kinh doanh, được hạch
toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính.
- Có bảng cân đối kế toán riêng, được lập các quỹ theo qui định của
Luật Doanh Nghiệp và Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.
3. Chức năng nghĩa vụ và quyền hạn
3.1 Chức năng:
Sản xuất kinh doanh
+ Xây dựng các công trình thủy lợi : kè, cống, đê, đập, trạm bơm, đào
bới, nạo vét kinh mương.
+ Xây dựng giao thông, xây dựng dân dụng
+ Khai thác cát sông, san lấp mặt bằng.
+ Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành thủy lợi.
+ Sửa chữa, đóng mới xà lan, xáng cạp, xáng thổi, xe máy…
SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 22
Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa
tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ
+ Sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi đăng ký kinh
doanh và phù hợp với qui định của pháp luật.
3.2 Nghĩa vụ:
- Nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh của Cty.
+ Đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng
ký, chịu trách nhiệm trước các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, chịu
trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm do Cty thực hiện.
+ Xây dựng chiến lược phát trỉên, kế hoạch kinh doanh của Cty và
nhu cầu thị trường.
+ Đăng ký và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao
độngtheo qui định của Bộ luật lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia
quản lý Cty bằng thỏa ước lao động tập thể và các quy chế khác .
+ Thực hiện các qui định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi
trường, an ninh quốc gia và phòng cháy chữa cháy.
+ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo
qui định, và báo cáo bất thường theo yêu cầu của ĐHCĐ và chịu trách nhiệm về
tính chính xác của các báo cáo.
+ Chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước theo qui định
của pháp luật. Tuân thủ các qui định về thanh tra của các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền.
- Nghĩa vụ quản lý tài chính của Cty:
+ Thực hiện đúng chế độ và các qui định về quản lý vốn, tài sản, các
quĩ, hạch toán, kế toán _ thống kê, chế độ khác do pháp luật qui định, chịu trách
nhiệm về tính xác thực của các báo cáo tài chính của Cty.
+ Bảo toàn và phát triển vốn.
+ Thực hiện các khoản phải thu và các khoản phải trả ghi trong bảng
cân đối kế toán của Cty tại thời điểm thành lập
SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 23
Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa
tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ
+ Công bố công khai các thông tin và báo cáo tài chính hàng năm,
đánh giá đúng đắn khách quan về hoạt động của Cty
+ Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà
nước theo qui định của pháp luật.
+ Cty chịu trách nhiệm vật chất đối với khách hàng trong phạm vi
nguồn vốn điều lệ của Cty.
3.4 Quyền hạn:
- Quyền tự chủ trong quản lý sản xuất kinh doanh:
+ Cty có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Cty để
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
+ Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức các đơn vị kinh doanh phù hợp
mục tiêu, nhiệm vụ của Cty. Phân chia và điều chỉnh nguồn lực giữa các đơn vị
trực thuộc trong Cty nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
+ Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển
và hiệu quả kinh doanh.
+ Đặt chi nhánh, văn phòng thay mặt của Cty ở trong và ngoài
nước theo qui định của pháp luật
+ Kinh doanh những ngành nghề được nhà nước cho phép, kinh
doanh những ngành nghề khác được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
cho phép bổ sung.
+ Tìm kiếm thị trường, trực tiếp giao dịch và ký kết hợp đồng với
các khách hàng trong và ngoài nước.
+ Quyết định giá mua, giá bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm, dịch
vụ chủ yếu, trừ những sản phẩm dịch vụ do Nhà nước qui định giá.
SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 24
Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa
tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ
+ Đầu tư, liên doanh, liên kết vốn CP, mua một phần hay toàn bộ
tài sản của doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật với mục đích phát
triển kinh doanh.
+ Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa
chọn các hình thức trả lương theo trên cơ sở cống hiến và hiệu quả hoạt động
kinh doanh và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo đúng qui dịnh
của Nhà nước.
+ Mời và tiếp khách nước ngoài hay cử cán bộ nhân viên Cty đi
công tác nước ngoài phù hợp với chủ trương mở rộng hợp tác của Cty và các qui
định của Nhà nước.
- Quyền quản lý...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement