Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenthuhajenny
#663982

Download Chuyên đề Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft miễn phí

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 3
1.1. Chất lượng và quản lý chất lượng 3
1.1. 1 . Chất lượng 3
1. 1. 2 . Quản lý chất lượng 4
1. 1. 2. 1. Quản lý chất lượng 4
1. 1. 2. 2. Sự cần thiết có một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 5
1. 1. 2. 3. Yêu cầu của quản lý chất lượng 6
1. 1. 2. 4. Nội dung của quản lý chất lượng 6
1. 2. Tổng quan về bộ ISO 9000 8
1. 2. 1. Giới thiệu chung 8
1. 2. 1. 1. Giới thiệu chung 8
1. 2. 1. 2. Lợi ích doanh nghiệp thu được khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 11
1. 2. 2. Quy trình áp dụng quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 (Hệ thống quản lý chất lượng- các yêu cầu) tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 12
1. 2. 2. 1. Lập kế hoạch chất lượng 13
1. 2. 2. 2. Tổ chức triển khai chất lượng 14
1. 2. 2. 3. Kiểm soát chất lượng 17
1. 2. 2. 4 . MCác hoạt động điều chỉnh chất lượng 20
1. 2. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 21
1. 2. 3. 1. Các yếu tố khách quan 21
1. 2. 3. 2. Các yếu tố chủ quan 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN
ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CMCSOFT 24
2. 1. Tổng quan công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 24
2. 2. Trung tâm chất lượng và đào tạo CQ 24
2. 2. 1. Chức năng 25
2. 2. 2. Nhiệm vụ 25
2. 2. 3. Mô hình tổ chức 26
2. 2. 4. Chức năng, nhiệm vụ các nhóm trong trung tâm 26
2. 2. . 4. 1. Chất lượng quy trình và sản phẩm 26
2. 2. 4. 2. Đào tạo 27
2. 2. 4. 3. Kiểm tra chất lượng phần mềm 27
2. 2. 5. Mối quan hệ với các bộ phận 27
2. 3. Thực trạng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại CMCsoft 28
2. 3. 1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty 28
2. 3. 1. 1. Lập kế hoạch chất lượng 29
Hoạch định hệ thống chất lượng 29
2. 3. 1. 2. Tổ chức triển khai chất lượng 31
2. 3. 1. 3. Kiểm soát chất lượng 35
2. 3. 1. 4 Khắc phục 42
2. 3. 2. Kết quả thu được từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft. 45
2. 3. 2. 1. Lập kế hoạch 45
2. 3. 2. 2. Triển khai tổ chức quản lý chất lượng 46
2. 3. 2. 4. Khắc phục phòng ngừa 51
2. 3. 2. 5. Hiệu quả khác thu được từ quy trình quản lý theo ISO 9001:2008 51
2. 3. 3. Những hạn chế trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty . 55
2. 3. 3. 1. Quá trình lập kế hoạch 55
2. 3. 3. 2. Quá trình tổ chức thực thi 56
2. 3. 3. 3. Quá trình kiểm soát chất lượng 57
2. 4 . Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại công ty CMCsoft 57
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 59
3. 1. Định hướng hoàn thiện quản lý chất lượng tại công ty CMCsoft 59
3. 1. 1. Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống hồ sơ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã có sẵn làm nền tảng cho mọi hoạt động quản lý chất lượng của công ty. 59
3. 1. 2. Triển khai theo dõi theo các điểm mốc dự án, tổ chức các buổi review với lãnh đạo công ty, bám sát các chương trình chất lượng với các chương trình hoạt động của công ty 59
3. 1. 3. Tiến hành xây dựng, hoàn thiện và dần đưa vào hệ thống đánh giá chất lượng mới: hệ thống hingliht- hệ thống xây dựng và bật đèn cho các dự án. 59
3. 1. 4. Dần đưa hoạt động chất lượng trở thành dịch vụ trong công ty 61
3. 1. 5. Tăng cường dần các hoạt động đào tạo,dần đưa hoạt động đào tạo vào phát triển một cách ổn định và rõ nét. 61
3. 2. Giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 61
3. 2. 1. Nhóm giải pháp trong quá trình lập kế hoạch chất lượng 61
3. 2. 2. Nhóm giải pháp trong quá trình tổ chức, chỉ đạo triển khai chất lượng. 61
3. 2. 2. 1. Tiến hành các khóa đào tạo về chất lượng cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty 61
3. 2. 2. 2. Về mặt khách hàng 63
3. 2. 2. 3. Có những chính sách về thu hút và quản lý nguồn nhân lực đúng đắn nhằm ổn định nguồn nhân lực. 64
3. 2. 2. 4. Xây dựng hệ thống ISO online nhằm giảm thiểu thông tin không hoàn hảo giữa các bên. 65
3. 2. 3. Nhóm giải pháp trong quá trình kiểm soát chất lượng 66
3. 3. Kiến nghị điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 67
3. 3. 1. Thành lập một đội, hay một nhóm đào tạo chất lượng 67
3. 3. 2. Về việc thành lập các nhóm chất lượng trong công ty 67
3. 3. 3. Bổ sung chính sách phúc lợi cho nhân viên công ty 68
3. 3. 4. ISO online 68
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

Tóm tắt nội dung:

ầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tại TP. Hồ Chí Minh: LL12A Đường Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, P. 15, Q. 10, HCM
Website: cmcsoft. com
Email: [email protected] com. vn
CMCsoft là công ty giải pháp phần mềm được thành lập năm 2006 từ một phòng ban của tổng công ty CMC corp và bây giờ đanglà một công ty con của tập đoàn CMC corp .
Hoạt động chủ yếu là: Cung cấp các sản phẩm phần mềm đóng gói, các giải pháp và dịch vụ phần mềm, Từ khi thành lập đến nay CMCsoft đã có những bứơc phát triển nhanh trong thị trường phần mềm và dịch vụ phần mềm. Kết quả thể hiện ở việc năm 2009 CMC được xem là công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam về chất lượng sản phẩm, doanh số trong các lĩnh vực chuyên ngành
Trung tâm chất lượng và đào tạo CQ
Trung tâm CQ – Trung tâm chất lượng và đào tạo CMCSoft được thành lập với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty thông qua các hoạt động.
Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng trong quá trình phát triển phần mềm.
Nghiên cứu, cải tiến, triển khai các quy trình, công cụ.
Đào tạo phục vụ phát triển kinh doanh, nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện công việc của nhân viên.
Cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm phần mềm.
Chức năng
Đảm bảo chất lượng các dự án sản xuất và triển khai phần mềm
Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Nghiên cứu, đưa ra các tư vấn cho Giám đốc trung tâm về các công cụ và phương pháp mới phục vụ sản xuất phần mềm
Đo lường các hoạt động sản xuất phần mềm, phân tích, đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình sản xuất phần mềm
Đào tạo phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên.
Cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm phần mềm
Nhiệm vụ
Đào tạo – OT (Organizational training): cho toàn công ty
Xây dựng năng lực đào tạo của công ty theo CMMi (Thu thập nhu cầu đào tạo mức chiến lược, Xác định các nhu cầu đào tạo, Xây dựng kế hoạch đào tạo, Xây dựng năng lực đào tạo,…).
Cung cấp các khóa đào tạo cần thiết (tiến hành đào tạo, lưu nhật ký đào tạo, đánh giá hiệu quả sau đào tạo…).
Định nghĩa, giám sát và quản lý chất lượng quy trình cho toàn công ty
Đảm bảo chất lượng quy trình nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra.
Đảm bảo chất lượng phần mềm - SQA (Software Quality Assurance cho toàn công ty
Đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm.
Nghiên cứu, tư vấn cho các Giám đốc trung tâm về công cụ và phương pháp mới phục vụ cho sản xuất phần mềm.
Đo lường các hoạt động sản xuất phần mềm, phân tích, đề xuất cải tiến quy trình sản xuất phần mềm.
Duy trì các chứng chỉ chất lượng: CMMi level3, ISO 9001, ISO 27001
Cung cấp dịch vụ kiểm tra phần mềm với chất lượng cao.
Mô hình tổ chức
2. 2. 4. Chức năng, nhiệm vụ các nhóm trong trung tâm
2. 2. . 4. 1. Chất lượng quy trình và sản phẩm
Đảm bảo chất lượng quy trình
Đảm bảo chất lượng quy trình cho toàn công ty đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn CMMi, ISO 9001, ISO 27001.
Nghiên cứu, tư vấn cho các Giám đốc trung tâm về công cụ và phương pháp mới phục vụ cho sản xuất phần mềm.
Đo lường các hoạt động sản xuất phần mềm, phân tích, đề xuất cải tiến quy trình sản xuất phần mềm
Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn vận hành quy trình
Kiểm soát, hỗ trợ tuân thủ quy trình: Kiểm soát kế hoạch, Hỗ trợ thực hiện quy trình, Kiểm soát việc thực hiện quy trình.
Kiểm soát đo đạc sản phẩm dự án: Định nghĩa quy trình đo size; Thống kê các sản phẩm dự án; Tính size và các chỉ số theo sản phẩm dự án.
Kiểm soát đo đạc năng suất, nhân lực tiêu hao
Đảm bảo chất lượng sản phẩm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm cho toàn công ty
Nghiên cứu, tư vấn cho các Giám đốc trung tâm thuộc về công cụ và phương pháp mới phục vụ cho sản xuất phần mềm
Đo lường các hoạt động sản xuất phần mềm, phân tích, đề xuất cải tiến quy trình sản xuất phần mềm
2. 2. 4. 2. Đào tạo
Xây dựng năng lực đào tạo của công ty theo CMMi (Thu thập nhu cầu đào tạo mức chiến lược, Xác định các nhu cầu đào tạo, Xây dựng kế hoạch đào tạo, Xây dựng năng lực đào tạo,…).
Cung cấp các khóa đào tạo cần thiết (tiến hành đào tạo, lưu nhật ký đào tạo, đánh giá hiệu quả sau đào tạo…).
Xây dựng hoạch định chi phí, lên chương trình đào tạo
Xây dựng năng lực đào tạo: Giáo viên nội bộ; Đối tác đào tạo bên ngoài
Tổ chức các khóa đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
2. 2. 4. 3. Kiểm tra chất lượng phần mềm
Cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng phần mềm
2. 2. 5. Mối quan hệ với các bộ phận
Ban Tổng giám đốc
Thực hiện báo cáo tình hình phát triển, tài chính, nhân lực…cho Ban Tổng GĐ theo quy định
Hỗ trợ Ban Giám đốc quản lý tiến độ thực hiện các KPI, quản lý các vấn đề tồn đọng ở cấp công ty
Các trung tâm sản xuất:
Phối hợp trong việc triển khai và thực hiện các hoạt động đào tạo; các hoạt động đảm bảo chất lượng quy trình và các hoạt động đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm thông qua các hợp đồng nội bộ quy định chi tiết trách nhiệm mỗi bên, thời gian thực hiện, giá lý hợp đồng, các cam kết chất lượng. .
Nhân sự:
Đăng ký tuyển dụng
Cung cấp thông tin, đánh giá, khen thưởng, và đề bạt nhân sự
Đào tạo nhân viên mới về hệ thống quy trình.
Marketing:phối hợp đấu thầu và phối hợp trong các công tác Marketing chung
Hành chính: Phối hợp trong việc chuẩn bị các điều kiện làm việc cho nhân viên: tạo account, chuẩn bị chỗ ngồi, máy móc; làm thẻ nhân viên; làm vân tay cho hệ thống chấm công
Khác: Tham gia vào các hoạt động văn hóa chung của CMCSoft.
Thực trạng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại CMCsoft
Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty được tiến hành một cách liên tục, bao trùm công ty và được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:
Lập kế hoạch chất lượng
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được áp dụng trong mọi quá trình, mọi bộ phận, mọi dự án của CMCsoft. Việc lập kế hoạch chất lượng cũng được thực hiện ở mọi khâu, mọi dự án quá trình trong công ty.
Hoạch định hệ thống chất lượng
Lãnh đạo công ty CMCSoft đã xác định và việc xây dựng kế hoạch cho và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng, nằm trong một kế hoạch chung vì sự phát triển của công ty.
Mục tiêu chất lượng được thiết lập và xem xét trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về chất lượng nhằm đưa ra những định hướng, điều chỉnh cần thiết. Các mục tiêu chất lượng được ban hành thành các văn bản riêng và được thiết lập tới các phòng ban thích hợp của công ty CMCSoft. Các mục tiêu chất lượng phải được triển khai dưới dạng các kế hoạch chất lượng và được xem xét, đo lường trong quá trình triển khai.
Các kế hoạch chất lượng của CMC được thể hiện ở hệ thống tài liệu chất lượng của công ty.
CMCSoft xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu chất lượng trên c...

Download miễn phí cho ae
:clap:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement