Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khocnhe20062007
#663749 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI 4
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ: 4
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI: 6
1. Khái niệm cơ chế khoán: 7
2. Vai trò cơ chế khoán đội: 8
3. Mục tiêu cơ chế khoán đội: 10
4. Nội dung cơ chế khoán đội : 10
5. Nhân tố chi phối nội dung cơ chế khoán đội: 10
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY. 12
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY: 12
1. Quá trình hình thành: 12
2. Quá trình phát triển : 12
2.1 Thời gian đầu mới thành lập Công ty xây dựng Miền tây: 12
2.2 Sau khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xây dựng Miền tây. 13
3. Kết quả đạt được của Công ty 20
3.1 Bảng 2.1 cân đối kế toán Ngày 31/12/2005 20
3.2. Bảng 2.2. Bảng kê máy móc thiết bị 23
3.3. Bảng 2.3 Tình hình tài chính năm 2005. 26
4. Mục tiêu, kế hoạch và chiến lược phát triển 28
4.1 Mục tiêu: 28
4.2 Chiến lược phát triển : 28
4.3 Bảng 2.6 Kế hoạch năm 2006: 29
4.4. Những thuận lợi và khó khăn năm 2006: 29
II.THỰC TRẠNG NỘI DUNG CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI 32
1. Hợp đồng giao khoán: 32
2. Giao nhận khoán 35
3. Tổ chức thực hiện hợp đồng giao khoán: 35
4. Kiểm tra kiểm soát. 35
5. Thanh, quyết toán bản khoán. 36
III. ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY: 38
1. Phân tích, nhận định 38
1.1. Giá cả và định mức vật tư vật liệu trong hợp đồng giao khoán: 38
1.2. Giá cả và định mức ca xe, máy trong hợp đồng giao khoán: 38
2. Ưu điểm, nhược điểm và kết quả đạt được: 40
2.1. Ưu điểm: 40
2.2. Nhược điểm: 40
2.3. Kết quả đạt được : 41
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 43
1. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN CƠ CHẾ KHOÁN 43
2. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG KHÂU THỰC HIỆN 46
3. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG KHÂU LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO 50
4. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG KHÂU KIỂM TRA KIỂM SOÁT 50
5. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG KHÂU THANH QUYẾT TOÁN BẢN KHOÁN 50
KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ:
- Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau
đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất.
- Quản lý là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo chỉ
đạo và kiểm tra kiểm soát, điều chỉnh.
- Thực chất của quản lý kinh tế là quản lý con người hoạt động kinh tế
và thông qua con người để thực hiện mọi nhiệm vụ đặt ra trong quá trình
thực hiện mục tiêu của các hệ thống kinh tế.
- Các phương pháp lãnh đạo con người trong hệ thống là tổng thể các
cách thức tác động có thể có và có chủ đích của người lãnh đạo nên con người
cùng với các nguồn lực khác của hệ thống để đạt được các mục tiêu quản lý
đề ra phù hợp với mục tiêu đoán còn có những yếu tố không phù hợp thậm
trí trái ngược với mục tiêu đặt ra. Điều đó cần được nhận biết trước để khắc
phục
- Trong quá trình quản lý người lãnh đạo phải luôn luôn điều chỉnh các
phương pháp nhằm đạt được mục tiêu tốt nhất nhưng không được chủ quan
tuỳ tiện muốn sử dụng phương pháp nào cũng được. Mỗi phương pháp lãnh
đạo lại tạo ra một cơ chế tác động mang tính khách quan vốn có của nó bên
cạnh những yếu tố tích cực
- Phân công đều công việc giữa người quản lý và công nhân, các gắn bó
giữa họ là lợi nhuận của doanh nghiệp và chính năng suất lao động là yếu tố
tạo ra nhiều lợi nhuận.
- Cơ chế đề ra phải đáp ứng được những nhu cầu tinh thần, vật chất và
nhu cầu xã hội của con ngưòi và người lãnh đạo phải tạo ra và duy trì động
cơ, động lực cho họ trên cơ sở những nhu cầu ấy.
- Các phương pháp lãnh đạo thường dùng:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006148 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement