Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By fly_bluesky_hope
#663385

Download Luận văn Nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch đối với tour du lịch sinh thái của công ty cổ phần du lịch Cửu Long miễn phí

MỤCLỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1. Đặtvấn đề . 1
1.2. Mục tiêu nghiêncứu . 2
1.2.1.Mục tiêu chung . 2
1.2.2.Mục tiêucụ thể . 2
1.3. Kiểm định giả thuyết và câuhỏi nghiêncứu. 3
1.3.1. Kiểm định giả thuyết . 3
1.3.2. Câuhỏi nghiêncứu . 3
1.4. Phạm vi nghiêncứu . 3
1.4.1. Đốitượng nghiêncứu . 3
1.4.2. Giớihạnvề thời gian . 4
1.4.3. Giớihạnvề không gian .4
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan . 4
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU 6
2.1. Phương pháp luận . 6
2.1.1. Các khái niệmcơbảnvề dulịch . 6
2.1.2. Phân loại các loại hình dulịch . 8
2.1.3. Đặc tínhcủasản phẩm dulịch và đặc điểmcơbảncủa khách dulịch
sinh thái . . 11
2.2. Phương pháp nghiêncứu . 13
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu .13
2.2.2. Phương pháp chọnmẫu . 14
2.2.3. Phương phápxử lý thông tin, số liệu . 15
2.2.4. Lý thuyếtvề các phương pháp phân tíchsố liệu . 15
Chương 3: KHÁI QUÁT CHUNGVỀ CÔNG TYCỔ PHẦN DULỊCH
CỬU LONG . 22
3.1 Khái quátvề công tyCổ phần DulịchCửu Long . 22
3.1.1.Lịchsử hình thành và phát triểncủa công ty . 22
3.1.2. Phạm vi kinh doanhcủa công tyCổ phần DulịchCửu Long . 22
3.1.3. Phạm vi hoạt động . 23
3.1.4.Các đơnvị trực thuộc công ty . 23
3.1.5. Khái quátvề trung tâm điều hành dulịchcủa công tyCổ phần Dulịch
Cửu Long . 23
3.1.6.Cơcấutổ chứccủa trung tâm điều hành dulịchCửu Longnăm 2008.24
3.2.Kết quả hoạt động kinh doanhcủa trung tâm điều hành công tyCổ phần Du
lịchCửu Longnăm 2005 – 2007 . 25
3.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanhcủa trung tâm điều hành dulịchCửu
Longnăm 2005 – 2007 . 25
3.2.2.Mặtmạnh vàmặtyếucủa công ty trong phạm vi kinh doanh . 27
3.2.3. Những thuậnlợi và khó khăn để phát triển dulịchVĩnh Long . 28
Chương 4: PHÂN TÍCHMỨC ĐỘ HÀI LÒNGCỦA KHÁCH DULỊCH
ĐỐIVỚI TOUR DULỊCH SINH THÁICỦA CÔNG TY . 31
4.1. Nhucầu xãhộivề du lich sinh thái hiệntại và trongtương lai . 31
4.2. Nhận xét chungvề dulịchVĩnh Long . 32
4.2.1.Sự hài lòngvề các điểm tham quantạiVĩnh Longcủa du khách . 32
4.2.2.Mức độ quaylạicủa du khách. 33
4.2.3.Mức độ quảng bácủa khách dulịchvề dulịchVĩnh Long . 34
4.3. Đánh giámức độ hài lòngcủa khách dulịch khi tham gia tour dulịch sinh
tháicủa công ty . . 35
4.3.1. Đặc điểmcủa du khách đi dulịch sinh thái theokết quả điều tra . 35
4.3.2. Kênh thông tin dulịch . 39
4.3.3. Lý do du khách mua tourcủa công ty. 40
4.3.2. Đánh giá quá trinhvề quá trình thực hiện tour . 41
4.4. Phân tíchsự tác độngcủa các nhântố ảnhhưởng đếnsự hài lòngcủa du
khách . 49
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAOMỨC ĐỘ HÀI LÒNGCỦA KHÁCH
DULỊCH ĐỐIVỚI TOUR DULỊCH SINH THÁICỦA CÔNG TY . 54
5.1. Cáccơsở để đưa ra giải pháp . 54
5.1.1. Địnhhướng phát triển dulịch sinh tháicủatỉnh . 54
5.1.2. Địnhhướng phát triển dulịchcủa công ty: . 55
5.2. Các giải pháp nâng caomức độ hài lòngcủa khách dulịchvề tour dulịch
sinh tháicủa công ty . 56
5.2.1. Nâng cao chấtlượng phụcvụcủahướngdẫn viên nhằm thỏa mãn nhu
cầuvề tinh thần cho khách . 56
5.2.2. Đốivới các điểm tham quan . 58
5.2.2. Đốivới người dân địa phương . 59
5.3.Mộtsố chiếnlược thu hút khách dulịch . 66
5.3.1. Mô hình SWOT . 60
5.3.2. Đadạng hóasản phẩm . 62
5.3.3. Thực hiện chiếnlược liênkết,hợp tácvới các công ty trong vùng khai
thácbềnvững tiềmnăng dulịch . 66
5.3.4. Đầutư xâydựngcơsởhạtầng, nâng cao trình độ chuyên môncủa cán
bộ đặc biệt là nhân viên quản lý và điều hành . 66
Chương 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 67
6.1. Kết luận . 67
6.2. Kiến nghị . 67
6.2.1. Đốivới Ủy ban nhân dântỉnh . 67
6.2.2. ĐốivớiSở Thươngmại & DulịchVĩnh Long . 68
6.2.3. Đốivới công ty . . . 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70
PHỤLỤCMỘTSỐ TOUR DULỊCH SINH THÁI . 71
PHỤLỤCBẢNG CÂUHỎI . 75
PHỤLỤCMỘTSỐ BIỂUBẢNG . 82++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

đồ thể hiện mức độ quay lại của du khách
80%
20%

không
đến trong quá trình thiết kế tour, song song đó phần nào phản ánh được du lịch
sinh thái Vĩnh Long đang tạo cái nhìn tốt đối với du khách trong và ngoài nước.
4.2.2. Mức độ quay lại của du khách
Mức độ quay lại các điểm du lịch được coi là một chỉ tiêu biểu hiện hiệu
quả hoạt động của các điểm du lịch vì khi khách cảm giác thích thú với các điểm
tham quan này nên mới đến đây một lần nữa. Lẽ đương nhiên đây cũng là tiêu
chí quan trọng để nhận xét về du lịch sinh thái Vĩnh Long.
Bằng phương pháp phân tích bảng chéo ta có giá trị Sig = 0,67 >α =0,05
nên không có mối quan hệ giữa loại khách và mức độ quay lại của du khách
(bảng 22, phần phụ lục), từ bảng kết quả tóm tắt theo phương pháp tần số ta có
biểu đồ sau:
(Nguồn: Phân tích từ 55 mẫu phỏng vấn 4/ 2008 tại Vĩnh Long)
Nhìn chung, trong tổng số mẫu quan sát được thì có 80% là số du khách sẽ
quay lại Vĩnh Long tham quan và 20% sẽ không quay lại. Từ tỷ lệ đó ta có thể rút
ra một số kết luận sau:
+ Thứ nhất: các điểm đến trong tour thật sự hấp dẫn và tạo được tình cảm
tốt trong lòng du khách.
+ Thứ hai:du lịch sinh thái Vĩnh Long đáp ứng được phần nào nhu cầu “du
lịch xanh” của khách du lịch.
+ Thứ ba: du khách được phỏng vấn hầu hết là lần đầu tiên đến Vĩnh Long
cũng như đến với Đồng bằng sông Cửu Long nên môi trường tại đây hoàn toàn
khác với nơi họ sinh sống nên tạo một cảm giác thích thú cho sự quay lại,…
Bên cạnh đó theo kết quả thu thập được thì chỉ có 20% trong tổng số mẫu
quan sát là du khách sẽ không quay lại Vĩnh Long tham quan. Tuy tỷ lệ này
Nâng cao mức độ hài lòng của khách DL đối với tour DLST của cty CPDL Cửu Long
GVHD: Ths.Trần Ái Kết - 34 - SVTH: Lâm Thị Hiền
không lớn lắm nhưng so với thực tế tổng số mẫu quan sát được thì đã có hơn
80% là số du khách lần đầu tiên đến Vĩnh Long . Từ so sánh, ta thấy đó là một
vấn đề cho hoạt động du lịch của công ty, có phải chăng là chất lượng phục vụ
của công ty chưa thật sự tốt hay là do sở thích của khách du lịch là không muốn
tham quan 1 nơi 2 lần? Chúng ta sẽ thấy rõ hơn vấn đền này trong phần phân tích
tiếp theo.
4.2.3. Mức độ quảng bá của khách du lịch về du lịch Vĩnh Long.
Đây cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để nhận biết nhận xét của
du khách như thế nào đối với du lịch sinh thái Vĩnh Long và nó đóng vai trò to
lớn trong việc quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái Vĩnh Long, gián tiếp quảng bá
cho công ty CPDL Cửu Long. Kết quả phân tích tần số như sau :
Bảng 4 : Mức độ quảng bá của du khách về du lịch Vĩnh Long
Sự giới thiệu Không Có
Mức độ 0 100
(Nguồn: Phân tích từ 55 mẫu phỏng vấn 4/ 2008 tại Vĩnh Long)
Từ bảng trên cho ta thấy du lịch sinh thái Vĩnh Long đã thực sự để lại ấn
tượng tốt trong lòng du khách với mức độ giới thiệu 100% về du lịch Vĩnh Long
cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân của họ. Đây là một điều đáng mừng cho du
lịch Vĩnh Long nói chung và công ty du lịch Cửu Long nói riêng. Và thực tế cho
ta thấy thì mức độ tin cậy của sự giới thiệu từ bạn bè, người thân là rất cao trong
việc lựa chọn một chuyến đi, một điểm đến hay một công ty đặc biệt là trong du
lịch, vì giá trị của sản phẩm du lịch được đo bằng sự cảm nhận và sự trãi nghiệm.
Mặt khác từ kết quả phỏng vấn được thì có đến 23,6% trong tống số người trả lời
lý do mà họ chọn 1 tour du lịch là từ người thân, bạn bè giới thiệu. Đến đây ta có
thể thấy được tầm quan trọng của việc làm hài lòng một khách hàng là như thế
nào, giữ khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng mới là một thành công lớn đối
với một công ty.
ĐVT: %
Nâng cao mức độ hài lòng của khách DL đối với tour DLST của cty CPDL Cửu Long
GVHD: Ths.Trần Ái Kết - 35 - SVTH: Lâm Thị Hiền
4.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH KHI
THAM GIA TOUR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG.
4.3.1. Đặc điểm của du khách đi du lịch sinh thái theo kết quả điều tra.
Tổng số mẫu trong đề tài này là 55 mẫu, trong đó có 46 mẫu khách
quốc tế, 9 mẫu khách nội địa không có khách địa phương. Lý do đề tài không đề
cập đến khách địa phương là do tỷ lệ khách địa phương tham gia tour sinh thái
của công ty là rất hiếm và hầu như không có, có chăng họ chỉ thuê tàu của công
ty tham quan 1 hay 2 điểm du lịch do họ tự chọn trước nên việc phỏng vấn họ
không có ý nghĩa cho đề tài.
Kết quả điều tra cho thấy một số đặc điểm quan trọng của từng loại khách
quốc tế và trong nước khi tham gia tour du lịch của công ty như sau:
4.3.1.1 Thời điểm đi du lịch của du khách
Du lịch ngày nay đã thực sự trở thành một nhu cầu thiết thực trong đời sống
của con người. Điều đó không chỉ có ở nước ngoài mà còn thể hiện rõ ở nước ta
khi thời gian đi du lịch của du khách ngày càng đa dạng. Nhìn chung du khách đi
vào dịp lễ, Tết vẫn là chủ yếu, yếu tố này chiếm 60% trên tổng số khách và đi du
lịch vào nghỉ hè chiếm 29,1%. Ngoài ra, thời gian đi du lịch của khách còn vào
nhiều dịp khác (9,1%) đã được khách bày tỏ làm phong phú thêm nguồn thông
tin thời gian đi du lịch của khách, các thời gian đó là : đi du lịch vào thời gian
rảnh, đi vào lúc thuận tiện, thích đi du lịch là đi không cần vào dịp gì.
Bảng 5 : Thời điểm đi du lịch của du khách
(Nguồn: Phân tích từ 55 mẫu phỏng vấn 4/ 2008 tại Vĩnh Long)
Thời gian Số mẫu Tỷ lệ %
Cuối tuần 1 1,8
Ngày lễ, tết 33 60
Nghĩ hè 16 29,1
Dịp khác 5 9,1
Tổng 55 100
Nâng cao mức độ hài lòng của khách DL đối với tour DLST của cty CPDL Cửu Long
GVHD: Ths.Trần Ái Kết - 36 - SVTH: Lâm Thị Hiền
4.3.1.2. Đối tượng thường đi du lịch với du khách
Bằng phương pháp phân tích tần số về đối tượng cùng đi du lịch với du
khách ta có được kết quả như sau:
Bảng 6 : Đối tượng đi cùng
Đối tượng Số mẫu Tỷ lệ %
Một mình 14 25,45
Bạn bè, đồng nghiệp 16 29,10
Gia đình, người thân 14 25,45
Người yêu 11 20,00
Tổng 55 100
(Nguồn: Phân tích từ 55 mẫu phỏng vấn 4/ 2008 tại Vĩnh Long)
Như vậy đa số du khách thường đi du lịch cùng bàn bè, đồng nghiệp chiếm
29,10%, tỉ lệ khách du lịch đi một mình bằng với tỷ lệ đi với gia đình và người
thân 25,45%, tỉ lệ du khách đi cùng với người yêu cũng khá cao 20%. Trong
tương lai tỉ lệ du khách đi cùng bạn bè và đồng nghiệp có thể tăng cao hơn nữa,
điều này không có gì là lạ vì ngày nay các cơ quan, xí nghiệp đều có xu hướng tổ
chức cho công nhân đi du lịch để khuyến khích họ làm việc.
4.3.1.3. Mục đích của du khách khi đi du lịch đến Vĩnh Long
Mục đích muốn được tham quan ngắm cảnh (54,5%) và thư giãn, giải trí
(27%), đa số khách hàng đi du lịch họ đều muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, thảnh
thơi thoải mái tham quan ngắm cảnh, vui chơi giải trí. Mọi người phải làm việc
vất vả cả năm nên ai cũng muốn có được những ngày nghỉ ngơi thoải mái, được
xum họp, vui chơi thư giãn với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Đây là hai mục
đích tiêu biểu nhất đối với h
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement