Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Rawiella
#662697

Download Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Sađéc (2004 – 2006) miễn phí

MỤCLỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1
1.1. ĐẶTVẤN ĐỀ NGHIÊNCỨU . . .1
1.1.1. Sựcần thiếtcủa đề tài . . .1
1.1.2. Căncứ khoahọc và thực tiển . . .2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊNCỨU . .3
1.2.1. Mục tiêu chung . .3
1.2.2. Mục tiêucụ thể. . . . .3
1.3. CÂUHỎI NGHIÊNCỨU . .3
1.4. PHẠM VI NGHIÊNCỨU.3
1.4.1. Giớihạnvề địa lý . .3
1.4.2. Giớihạnvề thời gian . . .3
1.4.3. Đốitượng nguyêncứu .4
1.5. LỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊNCỨU.4
CHƯƠNG 2:PHƯƠNGPHÁP LUẬN VÀPHƯƠNGPHÁP
NGHIÊNCỨU.5
2.1. PHƠNG PHÁP LUẬN.5
2.1.1. Mộtsốvấn đềvề tíndụng.5
2.1.2. Mộtsố quy định trong hoạt động tíndụng.7
2.1.2. Rủi ro tíndụng.12
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tíndụng.14
2.2. PHƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU.15
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nguyêncứu.15
2.2.2. Phương pháp thu thậpsố liệu.15
2.2.3. Phương pháp phân tíchsố liệu.16
CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNGCỦA MHB CHI NHÁNH
SAĐÉC.17
3.1. KHÁI QUÁTVỀ MHB SAĐÉC.17
3.1.1. Lịchsử hình thành và phát triểncủa MHB Sađéc.17
3.1.2. Vai trò chứcnăng và tình hìnhtổ chức nhânsự.17
3.1.3. Cơcấutổ chức nhânsự.19
3.1.4. Các hoạt độngcủa ngân hàng kinh doanh chủyếu
của ngân hàng. .21
3.1.5. Địnhhướng phát triểncủa MHB Sađéc.22
3.2. PHÂN TÍCHTỔNG QUANKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANHCỦA MHB SAĐÉC.22
3.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNGTẠI MHB SAĐÉC.26
3.3.1. Phân tích tình hình huy độngvốncủa MHB Sađéc.26
3.3.2. Phân tích tình hình cho vaycủa MHB Sađéc.29
3.3.3. Phân tích tình hình thunợcủa MHB Sađéc.34
3.3.4. Phân tích tình hìnhdưnợcủa ngân hàng.38
3.3.5. Phân tíchrủi ro tíndụngcủa ngân hàng.42
3.4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNGCỦA MHB SAĐÉC
QUA CÁC CHỈSỐ TÀI CHÍNH.44
3.4.1. Tỷlệtổngdưnợ trêntổngvốn huy động.44
3.4.2. Tỷlệnợ quáhạn trêntổngdưnợ.46
3.4.3. Chỉsố vòng quayvốn tíndụng.46
3.4.4. Hệsố thunợ.47
CHƯƠNG 4: CÁCYẾUTỐ ẢNHHƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
TÍNDỤNGCỦA MHB SAĐÉC .48
4.1. CÁCYẾUTỐ THUẬNLỢI.48
4.2. CÁCYẾUTỐ ẢNHHỞNGBẤTLỢI ĐẾN HOẠT ĐỘNGCỦA
NGÂN HÀNG.49
4.2.1. Cácyếutố khách quan.49
4.2.2. Cácyếutố chủ quan.50
4.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂNDẪN ĐẾNNỢ QUÁHẠNCỦA
NGÂN HÀNG.51
CHƯƠNG 5:MỘTSỐ GIẢI PHÁP .54
5.1. GIẢI PHÁP ĐỂHẠN CHẾRỦI RO TÍNDỤNG.54
5.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
VÀ KHẢNĂNGCẠNH TRANHCỦA MHB SAĐÉC.57
5.2.1. Nâng caohơnnửa chấtlượng huy độngvốn.56
5.2.2. Đẩymạnh công tác tíndụng.58
5.2.3. Tập trung giải quyếtnợxấu.58
5.2.4. Đadạng hóa các hình thứcdịchvụ.59
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.60
6.1. KẾT LUẬN.60
6.2. KIẾN NGHỊ.61
6.2.1. Mộtsố kiến nghị đốivới Chính phủ và NHNN.61
6.2.2. Kiến nghị đốivới MHB.62
6.2.3. Kiến nghị đốivới MHB Sađéc. .63++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

y định của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho mọi khách
hàng. Và trên hết, MHB Sađéc là người bạn đồng hành chia sẻ để cùng khách
hàng lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. “Thành công của khách hàng là thành công
của chính chúng tôi”. Vì vậy với sự cố gắng của ban lãnh đạo, cán bộ công nhân
viên trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, MHB Sađéc đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ qua 3 năm như sau:
Bảng 1:Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Sađéc.
ĐVT: Trđ
Chênh lệch
2005/2004
Chênh lệch
2006/2005 CHỈ TIÊU 2004 2005 2006
Số tiền % Số tiền %
THU NHẬP 23.107 38.000 54.473 14.893 64,40 16.473 43,35
CHI PHÍ 17.013 28.281 41.353 11.268 66,23 13.072 46,22
LỢI NHUẬN 6.094 9.719 13.120 3.625 59,48 3.401 34,99
(Nguồn: Phòng tín dụng)
Đây là bảng tổng hợp về tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của MHB
Sađéc. Qua bảng số liệu thì có thể thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của NH
biến đổi không điều qua các năm. Các khoản mục thu nhập, chi phí, lợi nhuận
điều tăng, nhưng tốc mức tăng có khác nhau qua từng năm.
- Nhờ chính sách thông thoáng của nhà nước, điều kiện kinh doanh
thuận lợi nên khoản mục thu nhập của Ngân hàng không ngừng tăng trưởng, cụ
thể năm 2005 thu nhập của Ngân hàng đạt khoảng 38.000 triệu đồng tăng so với
năm 2004 là 14.893 triệu đồng, tăng tương đương 64,45%. Trên đà phát triển đó
thì thu nhập của Ngân hàng tiếp tục tăng ở 2006, tổng thu nhập của Ngân hàng ở
2006 là 54.473 triệu đồng, tăng hơn so với năm 2005 là 16.473 triệu đồng, tương
đương 43.35%
24
Đạt được thành tựu trên là kết quả của sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh
đạo, sự phấn đấu của toàn thể nhân viên Ngân hàng trong việc mở rộng phạm vị
hoạt động, đa dạng các loại hình cho vay, mở rộng địa bàn và các loại hình cung
ứng dịch vụ. Sự đổi mới trong cung cách phục vụ, đa dạng hoá các loại hình tiếp
thị, khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Sự tích cực trong công tác huy động
vốn cũng như thu hồi nợ.
Tuy thu nhập của Ngân hàng năm 2006 có tăng hơn so với năm 2005, tuy
nhiên tốc độ tăng thu nhập của năm 2006 so với năm 2005 không bằng năm 2005
so với năm 2004, 43,35% của năm 2006 so với 64,45% của năm 2005. Do năm
2006 nước ta có nhiều sự kiện ảnh hưởng đến nền kinh tế như: Giá nguyên liệu
đầu vào của các doanh nghiệp tăng mạnh, giá xăng dầu tăng gây ảnh hưởng lớn
đến nền sản xuất trong nước, bên cạnh giá xăng dầu là giá vàng và đôla cũng liên
tục tăng giá, các dịch bệnh cúm gia cầm, thiên và các sự kiện khác trong năm
2006… làm các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh
từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Ngân hàng.
- Cũng tương tự như thu nhập, chi phí của Ngân hàng cũng tăng qua
các năm, cụ thể như sau: năm 2005 tổng chi phí của Ngân hàng là 28.281 triệu
đồng, tăng hơn so với 2004 là 11.268 triệu đồng tương đương 66,23%. Và tổng
chi phí năm 2006 là 41.353 triệu đồng, tăng hơn so với 2005 là 46,22%. Nguồn
vốn hoạt động chủ yếu của Ngân hàng là vốn huy động và vốn vay, cho nên
Ngân hàng phải chi trả chi phí để sử dụng nguồn vốn này. Việc Ngân hàng mở
rộng phạm vi hoạt động, tăng cường vốn huy động đã làm cho khoản chi phí này
tăng đáng kể.
Bên cạnh chi phí lãi thì Ngân hàng còn phải chi trả cho những chi phí khác
nhằm duy trì sự tồn tại, hoạt động của Ngân hàng. Những khoản chi đó bao gồm:
chi lương cán bộ công nhân viên, chi thuế nhà nước, chi phí dịch vụ, chi cho
khấu hao…tất cả được gọi là chi phí ngoài lãi, khi Ngân hàng càng mở rộng hoạt
động thì các chi phí này càng tăng.
Do thu nhập của Ngân hàng tăng trưởng mạnh nên việc chi phí tăng để
phục vụ cho sự phát triển của Ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, nhưng
việc chi phí của Ngân hàng tăng nhiều ít, và tốc độ tăng của chi phí so với tốc độ
25
tăng thu nhập của Ngân hàng và việc tăng chi phí có làm tăng doanh thu hay
không là điều cần quan tâm.
Việc hoạt động tín dụng là hoạt động chính của Ngân hàng nên ngoài chi
phí cho hoạt động hành chính, văn phòng và chi trả tiền lương cán bộ Ngân hàng,
thì chi phí chủ yếu của Ngân hàng cũng là chi phí lãi và các khoản tương đương
- Tất cả các nhận xét về một Ngân hàng như: Ngân hàng hoạt động có
hiệu quả hay không, có an toàn, và có phát triển hay không thì phần lớn dựa vào
chỉ tiêu lợi nhuận của Ngân hàng. Do đó chỉ tiêu lợi nhuận là một chỉ tiêu quan
trọng, một thước đo hiệu quả để đánh giá về một Ngân hàng.
Lợi nhuận của Ngân hàng chịu sự tác động trực tiếp của thu nhập và chi chí
của Ngân hàng. Tùy theo tốc độ thay đổi của thu nhập và chi phí mà lợi nhuận
của Ngân hàng tăng giảm theo. Lợi nhuận của MHB Sađéc tăng mạnh qua các
năm là do Ngân hàng kinh doanh có hiệu quả, mặc dù chi phí có tăng nhưng tốc
độ tăng của chi phí vẫn không bằng tốc độ tăng của thu nhập. Cụ thể ở năm 2004
mức lợi nhuận của MHB Sađéc là 6.094 triệu đồng, đến năm 2005 do thu nhập
tăng nhiều hơn chi phí nên lợi nhuận của Ngân hàng tăng 59,48%, đạt 9.719 triệu
đồng, và năm 2006 là 13.120 triệu đồng, tăng 34,99% so với 2005.
Từ các số liệu đó cho thấy MHB Sađéc là một chi nhánh hoạt động có hiệu
quả, là một đơn vị tiên tiến trong hệ thống của Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2004 2005 2006
THU NHAP
CHI PHI
LOI NHUAN
Hình 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của MHB Sađéc.
Tuy nhiên vì đây là những con số khái quát, do đó để hiểu rõ hơn về tình
hình hoạt động của Ngân hàng, cần đi xâu hơn ở những chương tiếp theo.
26
3.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI MHB SAĐÉC.
3.3.1. Phân tích tình hình huy động vốn của MHB Sađéc.
Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian với hoạt động chủ yếu là “đi
vay để cho vay”. Do đó nguồn vốn là yếu tố sống còn đối với bất cứ Ngân hàng
nào. Ngoài vốn điều hòa do Ngân hàng Trung Ương cấp, phần lớn nguồn vốn của
Ngân hàng là do tự huy động từ nhiều nguồn khác nhau.
Trong điều kiện tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, nhu cầu về vốn của các
cá nhân cũng như các doanh nghiệp ngày càng cao, ngày càng trở nên bức thiết
thì việc Ngân hàng phát huy tốt công tác huy động vốn không những góp vốn mở
rộng kinh doanh, tăng cường vốn cho nền kinh tế mà còn gia tăng lợi nhuận cho
Ngân hàng, ổn định nguồn vốn, giảm tối đa việc sử dụng vốn từ Trung Ương đưa
xuống.
MHB Sađéc là một chi nhánh phụ thuộc MHB Đồng Tháp, vì thế nguồn
vốn hoạt động chủ yếu là nguồn vốn huy động tại chỗ và nhận vốn điều hoà từ
MHB Đồng Tháp. Đối với nguồn vốn huy động tại chi nhánh MHB Sađéc trong
ba năm qua được huy động dưới nhiều hình thức như: tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi
của cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, kỳ phiếu... nhờ biết chủ động
khai thác nguồn vốn tại chỗ nên vốn huy động của chi nhánh trong thời gian qua
tăng trưởng khá ổn định được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của MHB Sađéc.
ĐVT: Trđ
Chênh lệch Chênh lệch
CHỈ TI

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement