Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hr_10012002
#662647

Download Đề án Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu 3
PHẦN 1.Cơ sở lý luận của kế toán dự phòng phải thu khó đòi
1.Bản chất của dự phòng phải thu khó đòi 4
1.1.Khái niện chung về dự phòng . 4
1.2.Bản chất của dự phòng phải thu khó đòi . 4
2.Các nguyên tắc kế toán của dự phòng phải thu khó đòi . 5
2.1.Nguyên tắc thận trọng . 5
2.2.Nguyên tắc phù hợp 6
2.3.Một số các nguyên tắc khác 7
3.Nội dung,phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi . 7
PHẨN 2.Chế độ hiện hành về kế toán dự phòng phải thu khó đòi
1.Khái quát về các văn bản . 9
1.1.Khái quát chung về hệ thống các văn bản kế toán dự phòng phải thu
khó đòi ở Việt Nam . 9
1.2.Giới thiệu về thông tư 13/2006/TT-BTC 10
2.Qui định về phương pháp, tài khoản và hạch toán dự phòng phải thu
khó đòi. 14
2.1.Qui định về phương pháp xác định dự phòng phải thu khó đòi . 14
2.2.Qui định về tài khoản dự phòng phải thu khó đòi . 15
2.3.Qui định về hạch toán dự phòng phải thu khó đòi . 15
PHẦN 3. Một số ý kiến nhận xét và các biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự phòng phải thu khó đòi
1.Những nhận xét về chế độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi
hiện nay . 17
1.1.Những tiến bộ . 17
1.2.Những điểm còn tồn tại . 18
2.Một số ý kiến hoàn thiện kế toán dự phòng phải thu khó đòi 20
2.1.Về phương pháp xác định mức dự phòng trong một số trường hợp đặc biệt . 20
2.2.Việc tách thuế giá trị gia tăng trong dự phòng phải thu khó đòi . 21
2.3.Một số các biện pháp khác . 22
Kết luận 24
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

rị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài ch ính
Việc lập dự phòng phải thu khó đòi có ý nghĩa rất to lớn:Nhờ có dự phòng phải thu khó đòi làm cho bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn giá trị thực tài sản của doanh nghiệp.Và qua đó tạo được một quỹ đáng lẽ đã phân chia để có thể bù đắp các khoản giảm giá trị tài sản thực sự phát sinh ở niên độ sau
2.Dự phòng phải thu khó đòi được thực hiện theo một số nguyên tắc kế toán được công nhận sau:
2.1.Nguyên tắc thận trọng
Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn
Nguyên tắc này đảm bảo hai yêu cầu:việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ thực hiện khi có chứng cứ chắc chắn, và việc ghi giảm vốn chủ sở hữu được ghi nhận ngay khi có chứng cứ có thể (chưa chắc chắn).Có nghĩa hãy chọn giải pháp nào có kết quả ít thuận lợi nhất về phần quyền lợi của chủ sở hữu, nói một cách khác nếu phải chọn một trong nhiều hướng xử lý một vấn đề kế toán thì người ta phải chọn hướng nào ít có lợi nhất cho tài sản của doanh nghiệp.Chính vì thế đối với các khoản nợ phải thu khi được xác định là khoản nợ khó đòi sẽ được doanh nghiệp lập dự phòng hay chính là trích trước một khoản chi phí vào chi phí sản xuất kinh doanh để khi nó xảy ra sẽ có ngay khoản bù đắp và không làm cho công tác kế toán lung túng nhằm chủ động hơn trong quá trình hoạt động của mình.Hơn nữa khoản dự phòng phải thu khó đòi được thể hiện trên bảng cân đối tài khoản sẽ giúp phản ánh đúng giá trị thực tài sản của doanh nghiệp và giúp cho những người sử dụng thông tin đó có cái nhìn đúng để đưa ra các quyết định phù hợp đặc biết là các nhà quản trị doanh nghiệp.
Bên cạnh đó nguyên tắc thận trọng đòi hỏi phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn bởi như vậy sẽ gây ra vi phạm về chính nguyên tắc thận trọng .Bởi nếu dự phòng phải thu khó đòi được lập quá lớn tức là chi phí được hạch toán trong kỳ sẽ tăng lên nhiều từ đó dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh(làm lợi nhuận trong kỳ giảm xuống…)từ đó phản ánh không đúng sự thật,cung cấp thông tin không chính xác cho những người quan tâm đến doanh nghiệp và có thể sẽ dẫn đến các quyết định sai của các nhà quản lý.Khi đó mục đích lập dự phòng để nhằm áp dụng nguyên tắc tận trọng sẽ không còn ý nghĩa
2.2.Nguyên tắc phù hợp
Kế toán dự phòng nợ khó đòi chịu sự chi phối của nguyên tắc phù hợp giữa chi phí và doanh thu. Theo nguyên tắc này tất cả các giá phí phải gánh chịu trong việc tạo ra doanh thu, bất kể là giá phí xuất hi ện ở kỳ nào, nó phải phù hợp với kỳ mà trong đó doanh thu được ghi nhận. Điều này có nghĩa là khoản thiệt hại nợ khó đòi phải được báo cáo cùng kỳ kế toán với doanh thu.Nhưng doanh nghiệp không thể biết vào lúc nào trong thời gian bán chịu sẽ không thu được nợ do đó khoản thiệt hại cũng không thể xác định cho tới cuối kỳ kế toán vì vậy để cho khoản thiệt hại do nợ khó đòi được ghi nhận đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc tương xứng giữa chi phí và doanh thu cần thiết phải ước tính khoản thiệt hại này và tính vào chi phí trong niên độ.Khoản chi phí này được ghi nhận trên báo cáo tài chính là một khoản chi phí hoạt động.Cũng theo nguyên tắc này các số liệu của dự phòng phải thu khó đòi phải được tính toán một cách hợp lý phù hợp với thực tế,hay nói một cách khác khoả dự phòng được trích trước vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp phải phù hợp với yêu cầu thực tế
2.3.Một số các nguyên tắc khác
Ngoài các nguyên tắc chủ yếu của việc cần thiết phải có kế toán dự phòng phải thu khó đòi còn có một số nguyên tắc cũng liên quan đến kế toán dự phòng phải thu khó đòi như:
Nguyên tắc khách quan thể hiện ở việc phải căn cứ vào điều kiện cũng như tình hình khách quan để lập dự phòng phải thu khó đòi.Việc tính toán qui mô dự phòng phải được xác định một cách đáng tin cậy nhất
Nguyên tắc nhất quán: Trong quá trình kế toán dự phòng phải thu khó đòi tất cả các khái niệm, các nguyên tắc,các tính toán phải được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. Điều này giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được sự thay đổi về tình hình báo cáo tài chính.
3.Nội dung, phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi
Từ cơ sở lý luận nêu trên ta có thể khái quát nội dung cũng như phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi như sau:
Trước hết tài khoản dự phòng phải thu khó đòi là một tài khoản có tính chất điều chỉnh vì vậy nó có kết cấu của tài khoản phản ánh nguồn
Về nguyên tắc kế toán thì dự phòng phải thu khó đòi chính là một khoản trích trước một khoản chi phí vào chi phí sản xuất kinh doanh để nếu có bù đắp thiệt hại nếu xảy ra mất nợ.Vào trước thời điểm lập báo cáo tài tài chính kế toán sẽ ước tính khoản thiệt hại có thể xảy ra do không thu được nợ để lập dự phòng.Nếu số dự phòng phải lập thấp hơn mức dự phòng của kỳ trước thì ta tiến hành hoàn nhập dự phòng,ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp hay ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp trong kỳ này, còn nếu số dự phòng phải lập lớn hơn số dự phòng kỳ trước ta sẽ tiến hành lập bổ sung.Khi xoá nợ phải thu khó đòi: nếu số nợ đó đã được trích lập dự phòng thì ta lấy quỹ dự phòng đó ra bù đắp, phần chênh lệch chưa được lập dự phòng ta tính trực tiếp vào chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời theo dõi riêng khoản nợ khó đòi đã xử lý đó. Trường hợp thu hồi được khoản nợ đã xử lý ta đưa vào thu nhập khác trong kỳ.
Phần 2 :Chế độ hiện hành về kế toán dự phòng phải thu khó đòi
1. Khái quát về các văn bản
1.1.Khái quát chung về hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam
Như ta đã biết trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động, và một trong những rủi ro ấy là việc khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu khách hàng. Để doanh nghiệp chủ động trong việc xử lý các khoản nợ không đòi được đồng thời cũng giúp cho báo cáo tài chính mà cụ thể là bảng cân đối tài khoản phản ánh chính xác hơn giá trị thực tài sản của doanh nghiệp thì kế toán dự phòng phải thu khó đòi rất có ý nghĩa.Chính vì vậy bộ tài chính không ngừng đưa ra các thông tư hướng dẫn việc thực hiện kế toán dự phòng trong đó có dự phòng phải thu khó đòi. Mỗi thông tư mới ra đời không ngừng được hoàn thiện hơn để phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của các doanh nghiệp
Thông tư 64/TC/TCDN ngày 15/9/1997 của bộ tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng trong doanh nghiệp
Tiếp đó là thông tư 107/2001/TT-BTC ra ngày 31/12/2001.thay thế cho thông tư 64/TC/TCDN về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp cùng với thông tư 55/2002/TT/BTC ngày 26/6/2002.về hướng dẫn chế độ kế toá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement