Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hayyeuemnhuemdayeu_huong
#660790

Download Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty cổ phần 26 miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP . 3
I TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Khái niệm . 3
2. Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 4
2.1 Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 4
2.2 Trong nền kinh tế thị trường . 4
3 Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp . 4
3.1 Theo góc độ thời gian 4
3.2 Đứng trên góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch 5
II KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP. 5
1 Khái niệm lập kế hoạch 5
2 Quy trình lập kế hoạch trong doanh nghiệp . 6
3 Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch. 8
3.1 Quan điểm các nhà lập kế hoạch . 8
3.2 Cấp quản lý . 8
3.3 Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp 9
3.4 Tính không chắc chắn của môi trường kinh doanh. 9
3.5 Hệ thống mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp 10
3.6 Sự hạn chế của các nguồn lực 10
3.7 Hệ thống thông tin . 10
3.8 Hệ thống kiểm tra đảm bảo cho quá trình lập kế hoạch đạt kết quả và hiệu quả . 11
3.9 Năng lực của chuyên gia lập kế hoạch . 11
3.10 Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hóa của Nhà nước 11
4 Quy trình lập kế hoạch sản xuất . 11
5 Nội dung của các kế hoạch sản xuất 12
5.1 Kế hoạch năng lực sản xuất . 12
5.1.1 Xác định công suất 12
5.1.2 Dự báo nhu cầu công suất 13
5.2 Kế hoạch sản xuất tổng thể . 13
5.2.1 Phương pháp đồ thị 14
5.2.2 Phương pháp mô hình hệ số quản lý . 15
5.3 Kế hoạch chỉ đạo sản xuất 15
5.4 Kế hoạch nhu cầu sản xuất . 15
5.5 Kế hoạch tiến độ sản xuất 16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 18
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 26 18
1 Quá trình hình thành và phát triển . 18
2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 19
2.1 Chức năng kinh doanh 19
2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty . 19
3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 22
4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 24
4.1 Đặc điểm về thị trường và sản phẩm của công ty 24
4.2 Đặc điểm về nguồn lực tài chính . 26
4.3 Đặc điểm về nguồn nhân lực 27
4.4 Đặc điểm về máy móc, trang thiết bị 30
5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần 26 trong những năm gần đây . 31
III THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 33
1 Hệ thống kế hoạch hiện nay của công ty cổ phần 26 33
2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần 26 33
3 Nội dung kế hoạch sản xuất . 41
3.1 Bản kế hoạch tổng hợp sản xuất 41
4 Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần 26 . 43
4.1 Đánh giá công tác lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch qua các năm 2007, 2008, 2009 . 43
4.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất ở công ty cổ phần 26 . 44
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 45
I. CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 26 . 45
1 Chiến lược của công ty cổ phần 26 . 45
2 Những định hướng phát triển của công ty đến năm 2011 45
II.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 46
1. Đổi mới quy trình 46
1.1. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch sản xuất tổng thể . 48
1.2. Bổ sung kế hoạch chỉ đạo sản xuất . 48
1.3. Bổ sung kế hoạch tiến độ sản xuất 48
2. Hoàn thiện cơ chế, tổ chức bộ máy kế hoạch ở công ty . 49
2.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức trong công ty 49
2.2. Đổi mới cơ cấu tổ chức phòng kế hoạch kinh doanh 49
2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban 50
2.4. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổng công ty, sự tham gia của Công đoàn và cán bộ công nhân viên chức trong quá trình lập kế hoạch. 50
3. Nâng cao trình độ cán bộ lập kế hoạch 51
4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 51
KẾT LUẬN . 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ất mà TCHC – BQP giao cho.
BAN KS
B. GIÁM ĐỐC
P. Tổ chức Hành chính
P. Kỹ thuật Công nghệ
P. K/hoạch SXKD
P. Tài chính Kế toán
HĐQT
XN 26.1
XN Thương mại- D/ vụ
XN 26.3
XN 26.4
Tổ Hành chính
Tổ sửa chữa
Tổ Ch/bị
X. May
Tổ nhựa
X. mũ
Ban TCSX- Kỹ thuật
Tổ Hành chính
Tổ sửa chữa
Tổ Ch/ bị
X. Giầy da
X. Giầy vải
Ban TCSX- Kỹ thuật
Tổ Hành chính
Tổ sửa chữa
X. Nội địa
X. Xuất khẩu
Ban nghiệp vụ
Ban thị trường
Ban TCSX- Kỹ thuật
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ)quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyền quyết định của ĐHCĐ qua việc hoạch định chính sách, ra quyết định hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Ban kiểm soát: Do ĐHCĐ bầu rat hay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của công ty.
Tổng giám đốc công ty: là người thay mặt cho pháp nhân của công ty, là người điều hành cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, BQP và TCHC ( là cấp trên trực tiếp) và trước HĐQT về mọi hoạt động của công ty. Tổng giám đốc công ty được quyết định mọi hoạt động của công ty theo quy định của Nhà nước và của BQP, điều lệ công ty cổ phần, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức hàng năm.
Các Phó Tổng Giám đốc công ty: là người được HĐQT và TGĐ công ty lựa chọn để giúp TGĐ công ty, được TGĐ công ty ủy quyền hay phân công chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý, chuyên môn và chịu trách nhiệm trước HĐQT, TGĐ công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các quyết định của mình. Trong từng thời kỳ có thể được TGĐ công ty ủy nhiệm trực tiếp quyết định các vấn đề khác không thuộc trách nhiệm dưới đây:
Các đồng chí Phó TGĐ có trách nhiệm thường xuyên tổ chức thanh tra, tổng hợp báo cáo tình hình về các vấn đề mình được phân công trước TGĐ công ty.
Trong trường hợp TGĐ công ty đi vắng, TGĐ sẽ chỉ định Phó TGĐ thay thế để điều hành và giải quyết các công việc của công ty.
Phòng KHSX-KD: là cơ quan tham mưu tổng hợp cho TGĐ công ty về mọi mặt trong đó chịu trách nhiệm trực tiếp về các mặt: công tác kế hoạch hóa, tổ chức sản xuất, quản lý vật tư- hàng hóa, tổ chức lao động- tiền lương, chính sách đối với người lao động.
Phòng Kỹ thuật- Công nghệ: Là cơ quan tham mưu cho TGĐ công ty công tác nghiên cứu quản lý khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu mẫu, chế thử sản phẩm mới, quản lý máy móc thiết bị, bồi dưỡng và đào tạo công nhân kỹ thuật trong toàn công ty. Tổng hợp sáng kiến cải tiến áp dụng khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất trong toàn công ty. Tham mưu các biện pháp có tính chất kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và một số lĩnh vực hoạt động khác.
Phòng tài chính kế toán: là cơ quan tham mưu cho TGĐ công ty về các công tác TC-KT, đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn công ty, là cơ quan sử dụng chức năng giám đốc đồng tiền để kiểm tra giám sát mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty.
Kế toán trưởng là người do HĐQT bầu ra, giúp TGĐ công ty chỉ đạo về công tác hạch toán, kế toán trong toàn công ty.
Phòng tổ chức hành chính: là cơ quan tham mưu cho TGĐ về các mặt: tổ chức lao động- tiền lương, chính sách đối với người lao động. Là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị ở công ty. Cơ quan này thực hiện các mặt công tác quản lý hành chính, văn thư bảo mật, bảo đảm an toàn trật tự nội vụ, công tác bảo đảm hậu cần đời sống, công tác quản lý doanh trại đầu tư XDCB, quản lý phương tiện vận tải, công tác phục vụ nơi làm việc của chỉ huy và khối cơ quan công ty.
Công ty có 4 xí nghiệp thành viên là:
Xí nghiệp 26.1: Chuyên sxkd các sản phẩm ngành may, mũ, nhựa.
Xí nghiệp 26.3: Chuyên sxkd các sản phẩm ngành giầy da, giầy vải.
Xí nghiệp 26.4: Chuyên sxkd các sản phẩm ngành đồ gỗ, bao bì.
Xí nghiệp TMDV: Chuyên kinh doanh các sản phẩm ngành hàng do công ty sản xuất và các dịch vụ thương mại.
Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
4.1. Đặc điểm về thị trường và sản phẩm của công ty.
Công ty cổ phần 26 là một trong những doanh nghiệp của Ngành Quân nhu, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm phục vụ Quân đội, các sản phẩm phục vụ dân sinh. Công ty xác định ưu tiên số một là hướng tới các khách hàng quân đội và các cơ quan sử dụng đồng phục như: Bộ công an, Tổng cục thuế, Viện kiểm soát…Từ đó mới mở rộng phát triển sản xuất kinh tế. Thị trường kinh doanh của công ty vẫn còn hạn hẹp ở trong nước và một số ít mặt hàng là gia công xuất khẩu. Trong điều kiện công ty mới chuyển sang hình thức cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của công ty vướng phải nhiều khó khăn trong nền kinh tế thị trường. Hơn nữa công ty cũng gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh như là công ty 20, 28, 32…và nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất gỗ, giày da, may mặc…Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm để các lĩnh vực có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại nhóm hàng phục vụ Quốc phòng chiếm tới gần 70% doanh thu của công ty. Dưới đây là danh mục mặt hàng sản xuất của công ty năm 2008:
Bảng3: Chi tiết kế hoạch sản xuất năm 2008.
STT
Sản phẩm Quốc phòng
SL
STT
Sản phẩm kinh tế
SL
1
Áo bạt gác
10.000
1
Áo phao các loại
30.000
2
Áo VNL K04
40.000
2
Bộ quần áo mưa các loại
20.000
3
Bạt bếp Hoàng Cầm
500
3
Bộ quần áo BHLĐ
150000
4
Bạt chia ăn
100
4
Quần áo chiến sỹ DQTV
30.000
5
Ba lô các loại
60.000
5
Dép nhựa kinh tế
120000
6
Dây lưng nhỏ
70.000
6
Giầy da kinh tế các loại
50.000
7
Dép nhựa nam, nữ
250000
7
Giầy vải kinh tế các loại
250000
8
Ghế nhựa + Lồng bàn
100000
8
Mũ cứng BHLĐ
20.000
9
Giầy da SQ các loại
200000
9
Mũ cứng DQTV
30.000
10
Giầy vải các loại
410000
10
Sản phẩm may tạp trang
300000
11
Mũ mềm các loại
150000
11
Sản phẩm may xuất khẩu
350000
12
Mũ cứng cuốn viền
225000
12
Giầy da xuất khẩu
10.000
13
Mũ kê pi các loại
70.000
13
Khuôn cửa các loại
9000
14
Nền cấp hiệu các loại
290000
14
Cánh cửa các loại
3000
15
Phù hiệu
325000
15
Sản phẩm mộc quy đổi
10.000
16
Túi lót ba lô
80.000
16
Bao bì Carton, PP các loại
110000
17
Tăng vinilon
45.000
17
Gỗ ghép xuất khẩu
1000
18
Sản phẩm mộc DA B678
-
19
Nhà bạt
500
Nguồn: phòng Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Hiện nay công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000, do vậy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều phải tổ chức và quản lý một cách khoa học, chặt chẽ.
Đặc điểm sản phẩm của công ty là nhu cầu ít biến động, công ty có thể đoán trước dựa trên các đơn hàng, theo mức tiêu thụ năm trước và nghiên cứu tình hình thị trường ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online