Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hayyeuemnhuemdayeu_huong
#660790 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP . 3
I TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Khái niệm . 3
2. Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 4
2.1 Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 4
2.2 Trong nền kinh tế thị trường . 4
3 Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp . 4
3.1 Theo góc độ thời gian 4
3.2 Đứng trên góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch 5
II KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP. 5
1 Khái niệm lập kế hoạch 5
2 Quy trình lập kế hoạch trong doanh nghiệp . 6
3 Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch. 8
3.1 Quan điểm các nhà lập kế hoạch . 8
3.2 Cấp quản lý . 8
3.3 Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp 9
3.4 Tính không chắc chắn của môi trường kinh doanh. 9
3.5 Hệ thống mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp 10
3.6 Sự hạn chế của các nguồn lực 10
3.7 Hệ thống thông tin . 10
3.8 Hệ thống kiểm tra đảm bảo cho quá trình lập kế hoạch đạt kết quả và hiệu quả . 11
3.9 Năng lực của chuyên gia lập kế hoạch . 11
3.10 Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hóa của Nhà nước 11
4 Quy trình lập kế hoạch sản xuất . 11
5 Nội dung của các kế hoạch sản xuất 12
5.1 Kế hoạch năng lực sản xuất . 12
5.1.1 Xác định công suất 12
5.1.2 Dự báo nhu cầu công suất 13
5.2 Kế hoạch sản xuất tổng thể . 13
5.2.1 Phương pháp đồ thị 14
5.2.2 Phương pháp mô hình hệ số quản lý . 15
5.3 Kế hoạch chỉ đạo sản xuất 15
5.4 Kế hoạch nhu cầu sản xuất . 15
5.5 Kế hoạch tiến độ sản xuất 16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 18
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 26 18
1 Quá trình hình thành và phát triển . 18
2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 19
2.1 Chức năng kinh doanh 19
2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty . 19
3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 22
4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 24
4.1 Đặc điểm về thị trường và sản phẩm của công ty 24
4.2 Đặc điểm về nguồn lực tài chính . 26
4.3 Đặc điểm về nguồn nhân lực 27
4.4 Đặc điểm về máy móc, trang thiết bị 30
5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần 26 trong những năm gần đây . 31
III THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 33
1 Hệ thống kế hoạch hiện nay của công ty cổ phần 26 33
2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần 26 33
3 Nội dung kế hoạch sản xuất . 41
3.1 Bản kế hoạch tổng hợp sản xuất 41
4 Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần 26 . 43
4.1 Đánh giá công tác lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch qua các năm 2007, 2008, 2009 . 43
4.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất ở công ty cổ phần 26 . 44
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 45
I. CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 26 . 45
1 Chiến lược của công ty cổ phần 26 . 45
2 Những định hướng phát triển của công ty đến năm 2011 45
II.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 46
1. Đổi mới quy trình 46
1.1. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch sản xuất tổng thể . 48
1.2. Bổ sung kế hoạch chỉ đạo sản xuất . 48
1.3. Bổ sung kế hoạch tiến độ sản xuất 48
2. Hoàn thiện cơ chế, tổ chức bộ máy kế hoạch ở công ty . 49
2.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức trong công ty 49
2.2. Đổi mới cơ cấu tổ chức phòng kế hoạch kinh doanh 49
2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban 50
2.4. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổng công ty, sự tham gia của Công đoàn và cán bộ công nhân viên chức trong quá trình lập kế hoạch. 50
3. Nâng cao trình độ cán bộ lập kế hoạch 51
4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 51
KẾT LUẬN . 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế Việt nam sau hơn 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã và đang đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là có sự đổi mới về cơ chế quản lý từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước. Hơn nữa, Việt Nam đang từng bước mở cửa hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới chung, mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong môi trường đầy cạnh tranh giữa doanh nghiệp nội và ngoại như vậy, mỗi doanh nghiệp của Việt Nam phải không ngừng học hỏi, đổi mới, phải luôn giữ được thế chủ động trên thương trường. Doanh nghiệp phải trả lời được bốn câu hỏi: Biết mình đang ở đâu?, Mình muốn đi tới đâu?, Mình phải làm gì? Và cần làm như thế nào?. Đây chính là một phần mục tiêu mà một bản kế hoạch của doanh nghiệp hướng tới. Trong đó lập kế hoạch là khâu giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp sản xuất.
Công ty cổ phần 26 là một trong những doanh nghiệp của ngành Quân nhu, là một doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành hàng như sản phẩm may, sản phẩm giầy, sản phẩm đồ gỗ và sản phẩm nhựa. Trong suốt 32 năm hoạt động ( 1978- 2010) công ty luôn khẳng định là một doanh nghiệp quốc phòng phát triển sản xuất có hiệu quả. Để bắt nhịp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà, công ty đã và đang thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch và chiến lược mới. Là một doanh nghiệp sản xuất nên công tác lập kế hoạch sản xuất có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kế hoạch hóa sản xuất nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các yếu tố sản xuất sẵn có để sản xuất ra sản phẩm, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo khả năng hoạt động tốt của hệ thống sản xuất, quản lý tốt các nguồn lực và có các quyết định đầu tư phù hợp.
Trên cơ sở kiến thức được học và nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần 26, em nhận thấy công tác lập kế hoạch sản xuất là phần quan trọng trong công tác quản lý sản xuất của công ty, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26”.

• Đối tượng nghiên cứu:
Công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26 – BQP
• Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu công tác lập kế hoạch sản xuất và tình hình thực hiện kế hoạch tại công ty cổ phần 26.
Thời gian nghiên cứu: từ năm 2007- 2009
• Mục tiêu nghiên cứu:
Tìm hiểu cụ thể cách lập kế hoạch sản xuất của công ty, từ đó tìm ra những mặt được, chưa được. Qua đó, tìm ra những giải pháp tối ưu hơn để lập kế hoạch trợ giúp cho hoạt động sản xuất đạt hiệu quả hơn.
• Phương pháp nghiên cứu :
Bài viết đề cập nghiên cứu tình hình lập và thực hiện kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26 bằng việc áp dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học sau: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích kinh doanh, phương pháp tổng hợp và suy luận và cùng với những quan sát thực tế hoạt động sản xuất của công ty…nhằm giải quyết các khó khăn và tồn tại. Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện cách xây dựng kế hoạch này.
• Kết cấu chuyên đề gồm những phần sau:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26.
Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26.
Trong thời gian thực tập và hoàn thiện đề tài của mình, em xin chân thành Thank thầy giáo ThS. Bùi Đức Tuân người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thiện đề tài này cùng với các thầy cô trong khoa kế hoạch phát triển đã trang bị cho em những kiến thức quý báu để hoàn thành chuyên đề thực tập. Đồng thời em xin chân thành Thank tập thể cán bộ công nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh công ty cổ phần 26 đã tận tình, tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập.

CHƯƠNG I: CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

I. TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP.
1. Khái niệm.
Khi tìm hiểu về một thuật ngữ, chắc chắn ta sẽ nhận được nhiều luồng thông tin không hẳn giống nhau. Vì đơn giản, theo thời gian khái niệm về thuật ngữ ấy sẽ được nhìn nhận dưới nhiều góc độ hơn. Khái niệm về kế hoạch hóa cũng có nhiều nghĩa khác nhau và đã từng là chủ đề của nhiều ý kiến trái ngược, cho dù nó liên quan đến doanh nghiệp hay là nền kinh tế quốc dân.
Hiểu một cách tổng quát nhất, kế hoạch hóa là một cách quản lý theo mục tiêu, nó “ là hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật xã hội và tự nhiên, đặc biệt là các quy luật kinh tế để tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế- kỹ thuật, các ngành, các lĩnh vực hay toàn bộ nền sản xuất xã hội theo những mục tiêu thống nhất” 
Theo cách hiểu trên, kế hoạch hóa được thực hiện ở nhiều quy mô, phạm vi khác nhau như: kế hoạch hóa kinh tế quốc dân , kế hoạch hóa theo vùng, theo địa phương, kế hoạch hóa ngành, lĩnh vực, kế hoạch hóa doanh nghiệp. “ Kế hoạch hóa doanh nghiệp là một quy trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh mong muốn về trạng thái tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốn đó”. Như vậy, kế hoạch hóa trong doanh nghiệp là thể hiện kỹ năng tiên đoán mục tiêu phát triển và tổ chức quá trình thực hiện mục tiêu đặt ra. Công tác này bao gồm: quá trình soạn lập kế hoạch và tổ chức triển khai và đánh giá thực hiện các mục tiêu của kế hoạch.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By quytim
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014068 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement