Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By daihung777
#660763

Download Đề tài Quản trị chiến lược tại Công ty TNHH nhựa Vô Song miễn phí

 
Thị trường nội địa: ngày càng có tỷ trọng cao
- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất bao bì, chiếm
40% giá trị toàn ngành,cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản
xuất đồ dân dụng (30%), công nghiệp xây dựng (18%) và nhựa
kỹ thuật cao (12%) .
 
Thị trường Xuất khẩu :
- Trong những tháng đầu năm 2010, xuất khẩu sản phẩm nhựa luôn đạt
trên 80 triệu USD/tháng, dự báo kim ngạch năm 2010 lần đầu tiên sẽ đạt 1 tỷ
USD
- Từ đầu năm 2010 đến nay kim ngạch đã đạt 554,1 triệu USD và xuất khẩu tới
gần 70 thị trường trên thế giới. Gồm châu Á, Mỹ, châu Phi, châu Âu và Trung
Đông. Trong đó 10 thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia, Đức,
Anh, Hà Lan, Pháp, Đài Loan, Malaysia và Philippines.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› GVHD: GS-TS Đoàn Thị Hồng Vân QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nhóm Văn Hoá Nhựa dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào phục vụ đời sống con người trong nhiều ngành như: điện, điện tử, viễn thông, giao thông vận tải, thủy sản, nông nghiệp v.v… Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 1 Sản lượng nhựa Việt Nam giai đoạn 2000-2009 (đơn vị: nghìn tấn) Tốc độ tăng trưởng ngành nhựa luôn được duy trì ở mức cao ngay cả trong suy thoái kinh tế Nguồn: Hiệp hội nhựa Việt Nam Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 1 Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 1 Cơ cấu sản phẩm nhựa năm 2009 Nguồn: Vinaplast Cơ cấu sản phẩm nhựa qua các năm 21% 39% 21% 19% Giá trị xuất khẩu ngành nhựa của Việt Nam qua các năm (triệu USD) Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 30%/năm Thị trường xuất khẩu liên tục mở rộng Các sản phẩm nhựa của Việt Nam đã xuất khẩu trên 54 thị truờng trên thế giới Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 1 Nguồn: Hiệp hội nhựa Việt Nam Ngành nhựa Việt Nam Ở Việt Nam, ngành công nghiệp Nhựa dù còn non trẻ so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện - điện tử, hoá chất, dệt may v.v. nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ngành Nhựa đã và đang trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn . Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 1 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY NHỰA VÔ SONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 GVHD: GS-TS Đoàn Thị Hồng Vân Nội dung Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 1 Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE 3 Ma trận các yếu tố bên trong IFE 4 5 7 Ma trận SWOT Ma trận QSPhần mềm 8 Tổng kết 6 Ma trận SPACE Giới thiệu công ty Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Teân tieáng Vieät: Coâng ty TNHH Nhöïa Voâ Song Teân giao dòch: UNIQUE PLASTICS CO.LTD Ñòa chæ coâng ty: Khu Coâng Nghieäp Ñöùc Hoøa I, Xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An Thôøi gian hoaït ñoäng : 50 naêm Doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi thaønh laäp theo hình thöùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Lịch sử hình thành và phát triển 無雙 企业有限公司 Saûn phaåm Ñôn vò (chai) Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Naêm 6 Chai nhöïa loaïi 500ml-4000ml 10.000 1.200 2.400 3.000 3.500 4.000 3.000 Naép chai 10.000 1.200 2.400 3.000 3.500 4.000 3.000 Chai daïng oáng meàm 30ml-250ml ( oáng) 10.000 720 800 950 1.000 1.000 Coäng 10.000 2.400 5.520 6.800 7.950 9.000 7.000 Ngaønh ngheà hoaït ñoäng Saûn xuaát vaø gia coâng caùc loaïi chai, bình, loï, naép chai, tuyùp nhöïa baèng plastics PP, PE. Thò tröôøng tieâu thuï 95% saûn phaåm cuûa coâng ty ñöôïc tieâu thuï trong nöôùc Coâng ty coù xuaát khaåu moät phaàn saûn phaåm cuûa mình sang nöôùc ngoaøi, chuû yeáu laø Ñaøi Loan. Quùa trình phaùt trieån Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 - Toång voán ñaàu tö cuûa doanh nghieäp : 7.000.000 USD Cô caáu voán Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 - Voán phaùp ñònh cuûa doanh nghieäp : 3.600.000 USD baèng maùy moùc thieát bò vaø tieàn maët ñeå phuïc vuï cho coâng taùc xaây döïng cô baûn. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Boä phận R&D Phoøng kinh doanh Phoøng keá toaùn Phoøng nhaân söï – vaät tö Phoøng KCS Boä phaän QLSX Xöôûng saûn xuaát Sơ đồ tổ chức Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Bộ phận R&D : Tiến hành nghiên cứu mẫu mã của từng loại sản phẩm theo yêu cầu của từng loại khách hàng . Nghiên cứu các công nghệ sản xuất mới và theo dõi . Chỉnh sửa các loại khuôn mẫu để đưa vào sản xuất . Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Phòng Nhân sự-Vật tư Tuyển dụng nhân viên,bố trí công việc,điều hành nhân sự Giải quyết các vấn đề đối nội,đối ngoại Trực tiếp mua hàng phục vụ sản xuất và văn phòng đúng quy trình tổ chức của công ty Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Phòng KCS Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu sản xuất Kiểm tra chất lượng đầu ra đúng thiết kế và các quy trình kiểm tra chất lượng Phòng Quản lý Sản xuất Dựa vào đơn đặt hàng: Sắp xếp kế hoạch sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất và tiến độ giao hàng của công ty Cân đối giữa hàng tồn kho và đơn đặt hàng của khách hàng Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Xưởng sản xuất Trực tiếp nhận nguyên liệu & tổ chức sản xuất tạo sản phẩm Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Thực hiện công tác tiếp thị , tìm kiếm khách hàng. Phụ trách các vấn đề về việc ký kết các hợp đồng kinh tế. Phân tích hoạt động kinh doanh Phòng Kinh Doanh – Marketing: Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Phòng kế toán : Quản lý các nguồn vốn , bảo toàn , phát triển và sử dụng vốn có hiệu quả . Thực hiện các nhiệm vụ kế toán tài chính , quyết toán kết quả sản xuất kinh doanh . Theo dõi công nợ , quản lý tiền tệ , thanh toán quốc tế, thanh toán tiền lương …. Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Quy trình coâng nghệ Daùn nhaõn Thoåi thaønh saûn phaåm Saûn phaåm ñöôïc thieát keá Maãu khuoân ñöôïc hình thaønh Daïng hình oáng meàm Ñöa qua boä phaän taïo hình In chöõ treân khung saét, maï chöõ vaøng Hoaëc in chöõ treân khung saét, chöõ baïc Ñoùng goùi Chuyeån giao saûn phaåm Giới thiệu về công ty VÔ SONG 2 Báo cáo tài chính BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009       Ñôn vò tính: VND CHÆ TIEÂU         MAÕ SOÁ Thuyeát minh NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC Doanh thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï   01 VI.1 99,393,391,535 82,824,175,950 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 - - Doanh thu thuaàn baùn haøng           vaø cung caáp dòch vuï     10 99,393,391,535 82,824,175,950 Giaù voán haøng baùn     11 VI.2 75,541,916,075 67,607,397,432 Lôïi nhuaän goäp baùn haøng     vaø cung caáp dòch vuï     20   23,851,475,460 15,216,778,518 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.1 95,786,827 76,515,974 Chi phí taøi chính 22 VI.2 5,216,251,402 4,616,704,536 Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 3,328,236,444 3,360,150,448 Chi phí baùn haøng 24 VI.2 5,709,850,203 4,424,559,023 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 VI.2 5,871,443,017 4,983,531,803 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh   30   7,149,717,666 1,268,499,131 Thu nhaäp khaùc 31 VI.1 204,761,905 2,533,253,086 Chi phí khaùc 32 VI.2 187,674,738 2,380,255,114 Lôïi nhuaän khaùc     40   17,087,167 152,997,972 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá   50   7,166,804,833 1,421,497,103 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh   51   - - Lôïi nhuaän sau thueá TNDN   60   7,166,804,833 1,421,497,103 Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE 3 Nguyên liệu đầu vào 0,13 4 0,52 Tỉ giá hối đoái biến động liên tục 0,12 2 0,24 Mức cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt 0,11 3 0,33 Chính sách ưu đãi của Chính phủ, địa phương 0,09 4 0,36 Xu hướng tiêu dùng sản phẩm nhựa ngày càng cao 0,09 2 0,18 Đối thủ tiềm ẩn 0,08 3 0,24 Kĩ thuật công nghệ phát triển 0,08 3 0,24 Chi phí nhân công thấp 0,08 2 0,16 Qui định của pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường 0,06 3 0,18 Thị trường đầu ra 0,06 4 0,24 Lãi suất biến động 0,05 1 0,05 Sản phẩm thay thế 0,05 2 0,1 Tổng cộng 1 2,84 Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE 3 Nguyên liệu đầu vào 70-80% nguyên liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất của ngành nhựa Việt Nam: Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore ……(BAT, Basell, Samsung, Hyundai, Sumim...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement