Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngohuythanh_112
#660752

Download Đề tài Định hướng phát triển và giải pháp cho hoạt động Selling Online tại Thành phố Hồ Chí Mình miễn phí

Việt Nam bắt đầu hoà nhập Internet vào cuối năm 1997, một thời gian sau thì
thuật ngữ thƣơng mại điện tử bắt đầu xuất hiện song chƣa phát triển. Một thời gian sau
đó đã bắt đầu có các hoạt động Selling Online. Các hoạt động Selling Online lúc đầu
chỉ đơn giản là dùng các trang web để liên lạc trao đổi thông tin với các đối tác.
Tháng 12/1998 thành lập Ban thƣơng mại điện tử.
Trong năm 2002-2003 một số văn bản pháp lý chuyên ngành đã có những quy
định cụ thể về giao dịch điện tử nhƣ bộ luật hình sự năm 2000.
Tháng 1/2002, Bộ thƣơng mại xây dựng pháp lệnh điện tử.
Năm 2003, lần đầu tiên có báo cáo về thƣơng mại điện tử và tiến hành các cuộc
điều tra khảo sát về thƣơng mại điện tử.
Cuối năm 2005, Việt Nam mới có "Luật Giao dịch điện tử" và năm 2006 mới ra
đời Nghị định hƣớng dẫn thi hành luật này.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i mới công nghệ là chìa khóa cho sự tăng trƣởng của Amazon .com, cung cấp
cho khách hàng nhiều loại sản phẩm, tiện lợi hơn, và thậm chí ở mức giá thấp hơn.
Amazon cung cấp kinh nghiệm mua sắm cho từng khách hàng và một số tính năng giúp
cho khách hàng dễ khám phá sản phẩm mới và đƣa ra quyết định mua của mình .
 Khuyết điểm
Vài năm trở lại đây, trong thế giới cổ phiếu công nghệ, mặc dù Amazon luôn tuyên
bố sẽ chiếm lĩnh phần lớn thị phần bán lẻ trực tuyến toàn cầu, nhƣng các nhà đầu tƣ vẫn
chỉ hồi hộp theo dõi các báo cáo doanh thu và lợi nhuận của hãng hơn là đầu tƣ mua vào
cổ phiếu của Amazon.
Amazom.com chủ trƣơng thu hẹp kinh doanh các sản phẩm nhƣ sách hay đĩa DVD
để tăng cƣờng các sản phẩm điện tử, trang sức, quần áo và một số mặt hàng khác. Hiện
nay Amazon đã cung cấp 21 mặt hàng khác nhau với mục tiêu thực sự trở thành một
siêu thị bán lẻ lớn trên Internet. Một vài nhà phân tích lo ngại rằng chiến lƣợc xâm
nhập thị trƣờng mới này không đủ sức để đẩy mạnh lợi nhuận của Amazon bởi vì hiện
các nhà bán lẻ sản phẩm hàng điện tử trên thị trƣờng luôn duy trì mức giá rất thấp để
cạnh tranh.
Thách thức lớn nhất hiện nay của Amazon là thuyết phục các nhà đầu tƣ rằng hãng
không những thành công trong việc ngăn chặn mối đe doạ từ các nhà bán lẻ khác mà
việc này hoàn toàn không ảnh hƣởng chút nào tới lợi nhuận của hãng. Những đối thủ
cạnh tranh đáng gờm nhất của Amazon hiện nay là Overstock.com, Walmart.com cùng
sự gia tăng nhanh chóng của các công cụ tìm kiếm mua sắm trực tuyến.
1.7.3. Những bài học rút ra cho Việt Nam
Việt Nam hiện nay đang chậm sau thế giới rất nhiều, do đó những gì chúng ta gặp
phải gần nhƣ đã đƣợc biết đến và có thể đã giải quyết đƣợc hay đã có những phƣơng
cách đối phó cụ thể, ở một nơi nào đó trên thế giới. Vì vậy, Selling Online cần học tập
31
kinh nghiệm của các doanh nghịêp khác trên thế giới là một điều không thể bàn cãi. Và
Mỹ là một điển hình trong trƣờng hợp này.
Những kinh nghiệm thực tế của Mỹ cho thấy để thúc đẩy Selling Online phát
triển thì vai trò của Nhà nƣớc phải đƣợc thể hiện rõ nét trên hai lĩnh vực: cung ứng
dịch vụ điện tử và xây dựng một hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất và cụ thể để điều
chỉnh các quan hệ trong Selling Online. Nếu nhƣ chúng ta thiếu đi một cơ sở pháp lý
vững chắc cho thƣơng mại điện tử hoạt động thì các doanh nghiệp và ngƣời tiêu
dùng sẽ rất lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan và về phía các cơ
quan Nhà nƣớc cũng sẽ rất khó có cơ sở để kiểm soát đƣợc các hoạt động kinh doanh
thƣơng mại điện tử.
Bên cạnh đó, sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ Selling Online đã đạt tới
mức chính muồi, thêm sự hỗ trợ của Chính phủ tạo môi trƣờng thuận lợi bằng hệ thống
pháp luật và các chính sách cho Selling Online phát triển mà thôi. Việt Nam là nƣớc đi
sau, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu và phát triển trên cơ sở những thành công của Mỹ
và Amazon, biến những thành công này thành những thành công cho riêng mình
Với những quốc gia đi sau về Selling Online và xây dựng Luật Thƣơng mại điện tử
nhƣ Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm quý báu cần đƣợc quan tâm và
đánh giá nghiêm túc.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Nhƣ vậy qua việc tìm hiểu những vấn đề cơ bản về bán hàng, Selling Online, và
một số vấn đề về Selling Online Việt Nam, việc hiểu đƣợc những vấn đề này sẽ là nền
tảng cho việc xem xét tìm hiểu thực trạng Selling Online ở TP.Hồ Chí Minh nói riêng và
cả Việt Nam nói riêng ở chƣơng thứ hai của đề tài.
32
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SELLING ONLINE TẠI
TP.HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆT NAM.
Chƣơng này đi vào tìm hiểu thực trạng Selling Online tại TP.Hồ Chí Minh kết hợp
với phân tích mô hình kim cƣơng về ngành, chúng ta sẽ có đƣợc một cái nhìn tổng quát
về hoạt động Selling Online ở TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam. Những thuận lợi, khó
khăn và những cơ hội để phát triển của hoạt động Selling Online cũng sẽ đƣợc phân tích
và làm rõ trong phần này và từ đó sẽ làm cơ sở cho mô hình những giải pháp đƣa ra ở
phần ba.
2.1. Thực trạng Selling Online ở Việt Nam.
2.1.1 Quá trình phát triển Selling Online ở Việt Nam.
Việt Nam bắt đầu hoà nhập Internet vào cuối năm 1997, một thời gian sau thì
thuật ngữ thƣơng mại điện tử bắt đầu xuất hiện song chƣa phát triển. Một thời gian sau
đó đã bắt đầu có các hoạt động Selling Online. Các hoạt động Selling Online lúc đầu
chỉ đơn giản là dùng các trang web để liên lạc trao đổi thông tin với các đối tác.
Tháng 12/1998 thành lập Ban thƣơng mại điện tử.
Trong năm 2002-2003 một số văn bản pháp lý chuyên ngành đã có những quy
định cụ thể về giao dịch điện tử nhƣ bộ luật hình sự năm 2000.
Tháng 1/2002, Bộ thƣơng mại xây dựng pháp lệnh điện tử.
Năm 2003, lần đầu tiên có báo cáo về thƣơng mại điện tử và tiến hành các cuộc
điều tra khảo sát về thƣơng mại điện tử.
Cuối năm 2005, Việt Nam mới có "Luật Giao dịch điện tử" và năm 2006 mới ra
đời Nghị định hƣớng dẫn thi hành luật này.
Quyết định thành lập Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam đƣợc Bộ Nội vụ ban
hành ngày 25/6/2007. Ngày 28/04/2008, sau khi bàn bạc và thống nhất, Chủ tịch Hiệp
hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam đã ký quyết định thành lập Văn phòng phía Nam đặt
tại TP. Hồ Chí Minh với tên gọi Văn phòng Hiệp hội thƣơng mại điện tử Việt Nam phía
Nam.
Tới đầu năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định: Số 27/2007/NĐ-CP
ngày 23/02/2007 "Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính"; Số 26/2007/NĐ-CP
ngày 15/02/2007 "Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và
dịch vụ chứng thực chữ ký số"; Số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 "Về giao dịch
điện tử trong hoạt động ngân hàng".
33
Theo Quyết định số 343/2008/QĐ-TTg - ngày 2/4/2008 đã quyết định thành lập
Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin bao gồm: Thông tƣ số 78/2008/TT-BCT -
hƣớng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch
điện tử trong hoạt động tài chính Thông tƣ số 09/2008/TT-BCT - hƣớng dẫn Nghị định
thƣơng mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thƣơng mại
điện tử.
Từ năm 2005 đến nay chính phủ đã đƣa ra nhiều nghị định và thông tƣ để hƣớng
dẫn thi hành luật thƣơng mại điện tử 2005. Từ năm 2005, sự ra đời của luật thƣơng mại
điện tử đã mở ra một thời kỳ mới cho hoat động Selling Online Việt Nam, thời kỳ các
doanh nghiệp đã có thể chính thức hoạt động theo luật thƣơng mại điện tử Việt Nam.
2.1.2 Hoạt động của các công ty cung cấp Selling Online ở Việt Nam.
2.1.2.1 Mô hình hoạt động
Mô hình một giao dịch mua bán
Qua trang Web Amazon.com
Mô hình một giao dịch mua bán thực
hiện qua trang Web Megabuy.com.vn
Điền địa chỉ giỏ hàng
Kiểm tra lại giỏ hàng và
hoàn tất việc mua hàng
Đăng ký
Tìm kiếm sản phẩm
Add món hàng muốn
mua vào giỏ
Chọn ph
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement