Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinhyeusieunhangao
#660703

Download Luận văn Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015 miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU----------------------------------------------1
1. Lý do chọn đềtài nghiên cứu:---------------------------------------6
2. Mục tiêu nghiên cứu:--------------------------------------------------6
3. Phạm vi nghiên cứu:--------------------------------------------------6
4. Phương pháp nghiên cứu:---------------------------------------------------7
5. Kết cấu của luận án:---------------------------------------------7
CHƯƠNG I: CƠSỞLÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP---8
1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC:------8
1.1.1. Khái niệm chiến lược:----------------------------------------------------------------------8
1.1.2. Qủan trịchiến lược:--------------------------------------------------------------------8
1.1.3. Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp: ---------------------------------------------8
1.2. QUY TRÌNH QUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC KINH DOANH:--------------------9
1.2.1 Bước 1- Thỏa thuận họach định chiến lược, xác định s.mạng và mục tiêu định hướng
của doanh nghiệp: ------------------------------------------------------------------------------10
1.2.2 Bước 2- Phân tích môi trường ----------------------------------------------------------11
1.2.2.1 Phân tích môi trường bên ngòai:----------------------------------------------------11
1.2.2.1.1 Phân tích môi trường vĩmô: ---------------------------------------------------------11
1.2.2.1.2 Phân tích môi trường vi mô ----------------------------------------------------------12
1.2.2.2 Phân tích môi trường bên trong: ---------------------------------------------------- 13
1.2.3 Bước 3- Xác định mục tiêu dài hạn và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp14
1.2.4Bước 4– X.định các kếhọach h.động và triển khai các giải pháp thực hiện chiến lược14
1.2.5 Bước 5- Kiểm tra và điều chỉnh --------------------------------------------------------15
1.3. CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀRA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:--15
1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài - EFE: ------------------------------------------15
1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong – IFE:-------------------------------------------16
1.3.3 Ma trận SWOT: ---------------------------------------------------------------------------16
1.3.4 Ma trận QSPM:----------------------------------------------------------------------------18
KẾT LUẬN CHƯƠNG I-----------------------19
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SX-KD CÔNG TY CP KINH ĐÔ---20
2.1. GIỚI THIỆU VỀHỆTHỐNG KINH ĐÔ---------------------------------------------------------20
2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển ---------------------------------------------------------20
2.1.2 Sơ đồtổchức của hệthống các Công ty Kinh Đô (Kinh Do Group) --------------------21
2.1.3 Kết quảsản xuất kinh doanh-------------------------------------------------------------24
2.1.3.1 Các nhóm sảm phẩm chính của Công ty Cổphần Kinh Đô --------------------------24
2.1.3.2 Doanh thu từng nhóm sản phẩm qua các năm ---------------------------------------27
2.1.3.3 Lãi gộp từng nhóm sản phẩm qua các năm -------------------------------------------28
2.1.3.4 Tóm tắt một sốchỉtiêu đã đạt được của Công ty CP Kinh Đô 2005-2006:---------29
2.1.4 Phân tích hình hình tài chính----------------------------------------------------------31
2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KINH ĐÔ -MÔI TRƯỜNG
BÊN NGOÀI:---------------------------------------------32
2.2.1 Môi trường vĩmô-----------------------------------------------------------------------32
2.2.1.1 Môi trường kinh tế:-----------------------------------------------------------------32
2.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật:--------------------------------------34
2.2.1.3 Môi trường văn hoá xã hội: --------------------------------------------------------- 35
2.2.1.4 Môi trường dân số:------------------------------------------------------------------36
2.2.1.5 Môi trường công nghệ: -------------------------------------------------------------- 37
2.2.2 Môi trường vi mô:----------------------------------------------------------------------37
2.2.2.1 Đối thủcạnh tranh:-----------------------------------------------------------------37
2.2.2.2 Khách hàng:------------------------------------------------------------------------39
2.2.2.3 Nhà cung cấp:----------------------------------------------------------------------39
2.2.2.4 Sản phẩm thay thế: ----------------------------------------------------------------39
2.2.2.5 Rào cản xâm nhập ngành:----------------------------------------------------------40
2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG-------------------40
2.3.1 Sản xuất ----------------------------------------------------------------------------------40
2.3.2 Nghiên cứu phát triển --------------------------------------------------------------------43
2.3.3 Maketing ----------------------------------------------------------------------------------43
2.3.4 Quản lý nguồn nhân lực: -----------------------------------------------------------------46
2.4 CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG-------------------------------------------------------------------------------------------46
2.4.1 Ma trận SWOT ----------------------------------------------------------------------------46
2.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài –Ma trận EFE: ---------------------------------48
2.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong - Ma trận IFE:----------------------------------48
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2-----------------------------------50
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI
PHÁP PHÁT TRIỂN KINH ĐÔ ĐẾN NĂM 2015-------------------------------------------------51
3.1 CÁC CĂN CỨXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC:---------------------51
3.2 DỰBÁO NHU CẦU THỊTRƯỜNG -----------------------------------------------------51
3.3 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔPHẦN KINH ĐÔ:---------------------53
3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CP KINH ĐÔ ĐẾN 2015---54
3.4.1 Phân tích các chiến lược chính ----------------------------------------------------56
3.4.1.1 Chiến lược kết hợp vềphía trước:--------------------------------------------------56
3.4.1.2 Chiến lược kết hợp vềphía sau:----------------------------------------------------56
3.4.1.3 Chiến lược kết hợp theo chiều ngang:----------------------------------------------56
3.4.1.4 Chiến lược tăng trưởng tập trung phát triển sản phẩm:----------------------------56
3.4.1.5 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng thâm nhập thịtrường:--------------57
3.4.1.6 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển thịtrường:---------------57
3.4.1.7 Chiến lược đa dạng hoạt động đồng tâm:------------------------------------------57
3.4.2 Lựa chọn chiến lược: ---------------------------------------------------------------57
3.5 MỘT SỐGIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP KINH
ĐÔ ĐẾN NĂM 2015:-------------------------58
3.5.1 Giải pháp marketing-------------------------------------------------------------------58
3.5.2.1 Xây dựng chiến lược maketing cho từng dòng sản phẩm---------------------------54
3.5.2.2 Giải pháp giảm chi phí đểkhai thác thịtrường nông thôn:-------------------------58
3.5.2.3 Giải pháp phân phối ---------------------------------------------------------------559
3.5.2 Giải pháp tài chính-------------------------------------------------------------------559
3.5.3 Giải pháp nhân sự----------------------------------------------------------------------60
3.5.4 Giải pháp sản xuất---------------------------------------------------------------------60
3.5.4.1 Giải pháp vềnguyên liệu-----------------------------------------------------------60
3.5.4.2 Giải pháp vềsản xuất:--------------------------------------------------------------60
3.5.4.3 Giải pháp vềcông nghệ-------------------------------------------------------------61
3.5.4.4 Giải pháp vềquản lý chất lượng----------------------------------------------------61
3.6 MỘT SỐKIẾN NGHỊ-------61
3.6.1 Đối với nhà nước:-------------------------------------------------------------------------62
3.6.2 Đối với ngành: ---------------------------------------------------------------------------- 62
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3--------------------------------63
KẾT LUẬN-----------------------------------------------64++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ởng GDP bình quân đầu người cũng tăng:
Bảng2.8 : GDP bình quân đầu người từ năm 1995-2006
ĐVT:USD/người /năm
Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
GDP/người 273 311 321 340 363 400 420 439 483 514 640 722
Nguồn: Ngân hàng phát triển Châu Á -ADB
- Từ số liệu trên cho ta thấy GDP bình quân đầu người gia tăng tương đối đều qua các năm,
nhưng tốc độ tăng không đáng kể. Mặt khác, nếu so với các nước trong khu vực thì mức thu
nhập khả dụng của người dân vẫn còn thấp. Mặc dù tăng không nhiều nhưng vẫn là một yếu
tố rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp chế biến thực phẩm nói chung và Kinh Đô nói riêng.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng đến việc tiêu
thụ các sản phẩm bánh kẹo. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập của người dân cao,
đời sống vật chất được đảm bảo thì các nhu cầu nâng cao dinh dưỡng, nhu cầu biếu tặng các
lọai thực phẩm cao cấp, trong đó có bánh kẹo cũng tăng. Nền kinh tế lâm vào tình trạng
khủng hỏang, thu nhập người dân tụt giảm, không đảm bảo những nhu cầu sinh họat tối thiểu
hàng ngày thì ngành sản xuất bánh kẹo chắc chắn sẽ bị tác động.
Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế5:
- Khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế
nhập khẩu theo đúng lộ trình như đã cam kết với WTO. Cụ thể, sẽ có khoảng 36% dòng thuế
trong biểu thuế phải cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu so với hiện hành. Lộ trình cắt giảm
kéo dài từ 5-7 năm. Những ngành có mức cắt giảm nhiều nhất là dệt may, thuỷ sản, hàng chế
tạo và máy móc thiết bị thông dụng, ôtô và linh kiện ôtô, chế biến thực phẩm…
5 Xem thêm phụ lục số 2 “ Danh mục các mặt hàng được cắt giảm thuế nhập khẩu”
-34-
- Cùng với việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết WTO, Việt Nam vẫn tiếp tục thực
hiện các cam kết cắt giảm thuế theo các FTA khu vực. Theo các cam kết này việc cắt giảm
đều rất triệt để, xuống mức 0- 5%. Điều này sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất trong nước
nếu không có những biện pháp điều chỉnh vì các nước đối tác đều có thế mạnh về sản xuất và
xuất khẩu. Việc cắt giảm thuế theo FTA trong khuôn khổ AFTA thời gian qua chưa có tác
động nhiều đến sản xuất trong nước vì thực tế buôn bán trong ASEAN chỉ chiếm 25-27%
tổng giá trị nhập khẩu và giá trị kim ngạch đảm bảo các tiêu chí để được miển thuế mới
chiếm 10% tổng kim ngạch nhập khẩu từ ASEAN. Tuy nhiên, khi AFTA mở rộng sang cả
Trung Quốc, Hàn Quốc thì những ảnh hưởng sẽ càng rõ nét hơn.
- Chính việc Việt Nam tham gia ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, một mặt tạo
điều kiện thuận lợi cho các công ty trong nước mở rộng thị trường, tiếp cận với công nghệ
tiên tiến, nâng cao trình độ quản lý… Mặt khác, nó cũng tạo nên những áp lực cạnh tranh đối
với các công ty trong nước. Buộc các công ty này phải chỉnh đốn hoạt động, hạ giá thành sản
phẩm… để thích nghi với tình hình mới.
2.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật:
- Tình hình chính trị ổn định của Việt Nam có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển kinh
tế, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động, làm tăng nhu cầu tiêu dùng của xã
hội. Điều này cũng tác động tích cực trong việc tạo lập và triển khai chiến lược của các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong đó Kinh Đô.
- Trong xu hướng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, Quốc hội đã ban hành và
tiếp tục hòan thiện các Bộ Luật như Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật
thuế…để đẩy nhanh tiến trình cải cách kinh tế ở Việt Nam.
- Nhà nước đã thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp
kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật cho phép. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh trên thị
trường mạnh mẽ hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không
ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, họat động hiệu quả hơn.
- Có thể nói bánh kẹo là một trong những sản phẩm cần thiết trong cuộc sống hàng ngày
của con người, đảm bảo được nhu cầu dinh dưỡng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nhìn chung sử dụng nhiều lao động và các
nông sản trong nước như đường, trứng, sữa…Vì vậy, ngành sản xuất bánh kẹo được Nhà
nước dành nhiều chính sách ưu đãi nhất định, cụ thể là những ưu đãi trong Luật khuyến khích
đầu tư trong nước về tiền thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu máy móc
thiết bị…
-35-
- Những ràng buộc pháp lý đối với ngành bánh kẹo chủ yếu liên quan đến an tòan thực
phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là những vấn đề được Kinh Đô từ nhiều
năm nay rất chú trọng và xem là chiến lược lâu dài của mình.
- Khi Kinh Đô tham gia thị trường thế giới thì Kinh Đô chịu sự tác động của các yếu tố
chính trị, pháp lý, chính sách của các nước trên thế giới. Do đó, việc nâng cao ý thức, nghiệp
vụ của đội ngũ nhân viên là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách.
2.2.1.3 Môi trường văn hoá - xã hội:
- Trải qua quá trình lịch sử, nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng của sự giao thoa từ
nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là nền văn hóa Trung Hoa.
- Do một thời gian rất dài dưới sự thống trị của Pháp, Mỹ nên quan niệm chuộng hàng
ngọai vẫn còn khá phổ biến, ta dễ dàng nhận thấy ngay điều này: thuốc chữa bệnh gọi là
thuốc tây, bánh quy gọi là bánh tây…do vậy, họ dễ dàng chuyển sang sử dụng hàng ngọai
nếu như được quảng cáo và khi họ có điều kiện. Việc sử dụng hàng ngọai còn là một cách thể
hiện địa vị của họ trong xã hội.
- Do ảnh hưởng của văn hóa Á Đông nên họ thường không cung cấp những thông tin thật
về thu nhập, sở thích…cho nên gấy khó khăn cho công tác nghiên cứu thị trường gặp nhiều
khó khăn.
- Người Việt Nam sống rất thân thiện, thường hay lui tới thăm hỏi nhau và tặng quà. Bánh
kẹo là một trong những mặt hàng thường được biếu tặng nhất những dịp này. Người Việt
Nam rất chú trọng đến việc tiếp khách, từ đó nảy sinh nét văn hóa “ Khách đến nhà không trà
cũng bánh”, vì vậy bánh kẹo cũng không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam.
- Do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa mà hàng năm vào ngày 15.08 Âm lịch là ngày
Trung Thu. Vào ngày này, mọi người thường tặng nhau bánh Trung thu và đồng thời món
bánh này trở thành một món đãi khách không thể thiếu trong mỗi gia đình. Mỗi năm, Việt
Nam tiêu thụ hàng ngàn tấn bánh Trung thu.
- Do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây mà việc sử dụng bánh kem trong những dịp sinh
nhật, cưới xin cũng rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành thị.
- Ngày tết cổ truyền, mọi người thường biếu tặng nhau bánh mứt, cúng ông bà, mời khách
tại gia đình… Trong vài năm gần đây, người tiêu dùng đã có xu hướng thay đổi từ việc tiêu
dùng và biếu tặng từ lọai bánh mứt rời sang lọai bánh đóng hộp công nghiệp do vấn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement