Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Oidhche
#660679

Download Chuyên đề Phân tích hệ thống tổ chức khuyến nông Việt Nam miễn phí

* Ở trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng và trình Chính phủ duyệt các chương trình, đề án, dự án khuyến nông ngắn hạn, dài hạn cấp quốc gia. Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạnh triển khai cụ thể hàng năm.
* Ở địa phương: Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế huyện xây dựng và trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt các chương trình, đề án, dự án khuyến nông ngắn hạn, dài hạn ở địa phương. Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Chuyên đề: Phân tích hệ thống tổ chức khuyến nông Việt Nam
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống tổ chức khuyến nông Việt Nam
Ngày 02 tháng 3 năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định 13/NĐ-CP về công tác khuyến nông (bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp). Hệ thống khuyến nông-khuyến ngư Việt nam chính thức hình thành. Ở Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Khuyến nông-Khuyến lâm vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa làm nhiệm vụ khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Ở Bộ Thuỷ sản, hoạt động khuyến ngư được giao cho Vụ Quản lý Nghề cá. Việc một đơn vị đồng thời làm nhiệm vụ quản lý nhà nước và dịch vụ công tỏ ra nhiều bất cập, cả hai nhiệm vụ đều không đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao, phức tạp của tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Chính vì vậy, ngày 18 tháng 7 năm 2003 Chính phủ ban hành Nghị định 86/NĐ-CP, cho phép tách Cục Khuyến nông-Khuyến lâm thành hai đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiêp & PTNT là Cục Nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ký Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương trên cơ sở bộ phận khuyến ngư thuộc Vụ Quản lý Nghề cá (ngày 07 tháng 7 năm 2000). Tiếp theo, ngày 02 tháng 5 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 43/2003/NĐ-CP, thành lập Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia.
Ngày 03 tháng 01 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT, sau khi sát nhập Bộ Nông nghiêp & PTNT và Bộ Thủy sản. Tại Nghị định này, Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia. Ngày 28 tháng 01 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ký Quyết định số 236/QĐ-BNN-TCCB, thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia trên cơ sở hợp nhất hai trung tâm: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia. 
Tại Điều 9 của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông ký ngày 08 tháng 01 năm 2010 quy định tổ chức khuyến nông Trung ương đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tên gọi là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ngày 28/6/2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1816/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Và với chuyên đề này, chúng tui sẽ phân tích tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông Việt Nam và mối quan hệ của các tổ chức ấy.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Một số khái niệm về khuyến nông.
Mục tiêu, nguyên tắc và hoạt động của khuyến nông Việt Nam.
Tóm lược về tình hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức khuyến nông Việt Nam.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Chuyên đề sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp thu thập số liệu, thông tin thứ cấp: Các thông tin thứ cấp lấy từ nhiều nguồn khác nhau như sách, internet…
Tổng hợp và phân tích thông tin: Từ những thông tin, số liệu thu được, chúng tui tiến hành phân tích, tổng hợp lại để có được thông tin cần thiết cho đề tài.
1.4 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là hệ thống khuyến nông Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống khuyến nông Việt Nam hiện nay.
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ
2.1 Một số khái niệm về khuyến nông
Khuyến nông “Agricultural extension” được hiểu theo nhiều nghĩa, từ đó hình thành ra các khái niệm khác nhau, cụ thể:
Theo Peter Oakley & Cristopher Garferth: “Khuyến nông là cách đào tạo thực nghiệm dành cho những người dân sống ở nông thôn, đem lại cho họ những lời khuyên và những thông tin cần thiết giúp giải quyết những vấn đề khó khăn trở ngại của họ. Khuyến nông cũng nhằm mục đích nâng cao năng suất, phát triển sản xuất. Hay nói một cách khái quát là làm tăng mức sống cho người nông dân.”
Theo Thomas: “Khuyến nông là ý tổng quát chỉ mọi công việc có liên quan đến phát triển nông thôn. Đó là một hệ thống giáo dục ngoài nhà trường trong đó người lớn và trẻ em được học bằng cách thực hành.”
Theo Niels Roling: “Khuyến nông là các hoạt động nhân rộng các kết quả nghiên cứu và tư vấn cho nông dânt rong các hoạt động nông nghiệp để nâng cao năng lực phân tích và giao tiếp cho họ.”
Theo Adams: “Khuyến nông là tư vấn cho nông dân giúp họ tìm ra những khó khăn trở ngại trong cuộc sống và sản xuất, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục. Khuyến nông còn giúp cho nông dân nhận biết những cơ hội của sự phát triển.”
Theo A.W.Van den Ban và H.S. Hawkins, khuyến nông, 1988: “Khuyến nông là một sự giao tiếp thông tin tỉnh táo nhằm giúp nông dân hình thành các ý kiến hợp lý và tạo ra các quyết định đúng đắn.”
Theo Malla, A Manual for Training Field Workers, 1989: “Khuyến nông là làm việc với nông dân, lắng nghe những khó khăn, các nhu cầu và giúp họ đi đến việc trợ giúp cho chính họ.”
Theo Tổ chức lương thực Thế giới (FAO): “Khuyến nông là một hệ thống biện pháp giáo dục nông nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, xây dựng và phát triển nông thôn mới.”
....
Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các khái niệm trên, để phù hợp với đặc điểm thực tiễn sản xuất nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Cục Khuyến nông Việt Nam (năm 2000) đã đưa ra khái niệm về khuyến nông như sau: “Khuyến nông là cách đào tạo và rèn luyện tay nghề cho nông dân đồng thời giúp họ hiểu được những chủ trương chính sách về nông nghiệp, những kiến thức về kỹ thuật, kinh nghiệm về quản lý kinh tế, những thông tin về thị trường, để họ đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề của gia đình và cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới”.
Như vậy chúng ta có thể hiểu khuyến nông là một quá trình chuyển giao kiến thức, đào tạo kỹ năng và trợ giúp những điều kiện vật chất cần thiết cho nông dân để họ có đủ khả năng tự giải quyết được những công việc của chính mình nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình và cộng đồng.
2.2 Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
Nghị định 56/CP cùng thông tư số 60/2005/TT-BNN đã quy định và hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hoạt động khuyến nông nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hoá công tác khuyến nông. Cụ thể:
Mục tiêu của khuyến nông, khuyến ngư
Nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh doanh cho người sản xuất.
Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.
Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia khuyến nông, khuyến ngư
Nguyên tắc hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
Xuất phát từ nhu cầu của người sản xu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement