Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By paradiseofdream_rin13
#660649

Download Chuyên đề Lập báo cáo tài chính và phân tích tài chính tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh miễn phí

* Phân tích khái quát tình hình biến động tài sản:
Tổng tài sản:
- Năm 2006: 18.387.207.084 + 1.457.681.119 = 19.844.888.203 đồng.
- Năm 2007: 21.888.280.121 + 1.527.597.916 = 23.415.878.037 đồng.
Ta thấy tổng tài sản của công ty của năm 2007 so với năm 2006 tăng:
23.415.878.037 – 19.844.888.203 = 3.570.989.834 đồng.
Tương ứng tỷ lệ tăng 17,99% điều anỳ chứng tỏ quy mô sản xuất của công ty tăng, cụ thể:
- Tài sản ngắn hạn tăng 3.501.073.037 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 19,04%. Bên cạnh đó tài sản dài hạn cũng tăng lên 69.916.797 đồng tương ứng với tuỷ lện tăng 4,8%. Đây là biểu hiện rất tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
* Phân tích khái quát tình hình biến động vốn tại công ty:
Tổng nguồn vốn:
- Năm 2006: 14.434.281.654 + 5.410.606.549 = 19.844.888.203 đồng
- Năm 2007: 13.194.697.988 + 10.221.180.049 = 23.415.878.037 đồng
Vậy tổng nguồn vốn năm 2007 so với năm 2006 cũng tăng 3.570.989.834 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 17,99%, cụ thể:
+ Do nợ phải trả năm 2007 giảm 1.239.583.666 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 8,59%, đây là biểu hiện tích cực chứng tỏ công ty có khả năng tự chủ về tài chính.
+ Do nguồn vốn năm 2007 so với năm 2006 tăng 4.810.573.500 đồng tưưong ứng với tỷ lệ tăng 88,91%.
Phân tích khả năng thanh toán tại công ty TNHH XD Bình Minh:
- Hệ số thanh toán hiện hành:
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

: 057 829 794
1.2 Chức năng và nhiệm vụ:
Là một công ty chuyên vè ngành xây dựng nên chức năng và nhiệm vụ chính của công ty là kinh doanh xây dựng cơ bản.
Thực hiện các việc như: Đào đất, đắp đá, nghề mộc, nề, bê tông, cốt thép, công tác lắp đặt điện nước trong nhà, xây dựng công trình và nhà dân dụng…
Thực hiện xây dựng các công trình gồm: Nhân thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng với quy mô tù nhóm B trở xuống và trang trí nội thất. Các công trình giao thông thuỷ lợi thuộc nhóm B và C được phê duyệt thiết kế kỹ thuật không di qua đô thị và được sự đồng ý của chủ tịch UBND tỉnh.
1.3 Hình thức tổ chức vốn:
Vốn điều lệ: 1.260.000.000 đồng
Trong đó: - Vốn cố định : 230.000.000 đồng
- Vốn lưu động: 1.030.000.000 đồng
Hiện nay vốn của năm 2007: 10.000.000.000 đồng
Trong đó: - Vốn cố định: 1.632.139.937 đồng
- Vốn lưu động: 8.367.860.063 đồng
1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG KỸ THUẬT
PHÒNG TÀI CHÍNH KT
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ
ĐỘI CÔNG TRÌNH 1
ĐỘI CÔNG TRÌNH 2
ĐỘI CÔNG TRÌNH 3
ĐỘI CÔNG TRÌNH 4
Quan hệ trực tuyến (Chỉ đạo)
Quan hệ chức năng (Phối hợp)
* Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:
- Giám đốc: Là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty, có quyền quyết định mọi cônh việc đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và tập thể đơn vị.
- Phó giám đốc là người trợ lý trực tiếp cho giám đốc, pahỉ chịu trách nhiệm trước giám đốc và những công việc được giao phó, không được quyền quyết định các công việc chưa có sự uỷ quyền của giám đốc.
- Phòng tài chính - kế toán: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi chi tiêu liên quan đến hoạt động tài chính kinh doanh, mọi chỉ tiêu thu nhập của công ty. Phản ánh chính xác các con số thực bằng hạch toán cụ thể, tổ chức ghi chép và bảo quản các sổ sách kế toán có hệ thống.
- Phòng kỹ thuật: Chuyên làm các công tác thiết kế, tổ chức thi công, xây dựng các công trình, làm công tác gáim định, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình.
- Phòng kế hoạch vật tư: Cung ứng vật tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, theo tiến độ thi công trao đôi mua bán vật tư trên cơ sở tìm nguồn hàng rẻ đảm bảo chất lượng.
- Đội thi công: Là những người trực tiếp xây dựng công trình làm ra sản phẩm, làm công an lương. Đội có nhiệm vụ tổ chức sản xuất, hoàn thành công trình với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt và an toàn trong lao động.
2. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XD BÌNH MINH.
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
Công ty TNHH XD Bình Minh hoạt động với quy mô nhỏ nên bộ máy kế toán đơn giản và được tổ chức theo hình thức tập trung.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN:
KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM KẾ TOÁN TÔNG HỢP
KẾ TOÁN VẬT
TƯ - TSCĐ
KẾ TOÁN
THANH TOÁN
THỦ QUỶ
*Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:
- Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Điều hành và chỉ đạo toàn bộ bộ máy kế toán của công ty, đồng thời tập hợp chi phí đánh giá giá thành và xác định kết quả kinh doanh của công ty.
- Kế toán vật tư, TSCĐ: Theo dõi và phản ánh tình hình nhập xuất vật tư, khấu hao TSCĐ vào đối tượng sử dụng.
- Kế toán thanh toán: Theo dõi và phản ánh tình hình thanh toán công nợ của công ty.
- Thủ quỹ: Theo dõi và phản ánh tình hình tăng, giảm nguồn quỹ và quản lý tiền của công ty.
2.2 Chế độ kế toán đang áp dụng:
- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 đền ngày 31/12 hàng năm.
- Hệ thống tài khoản kế toán: Kế toán sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006ban hành theo chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Phương pháp nộp thuế GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10%.
- Chứng từ kế toán:
+ Các phiếu thu, chi tiền mặt.
+ Giấy báo nợ, báo có của ngân hàng.
+ Hoá đơn GTGT.
- Hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ.
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔCHỨNG TỪ GỐC
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI
SỔ, THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT
SỔ QUỸ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
SỔ CÁI
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ghi hằng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
* Trình tự ghi sổ:
Hằng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc đã được phê duyệt của các giám đốc, kế toán trưởng lập các thủ tục cần thiết như phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi, giấy nộp tiền… lên bảng tổng hợp chứng từ gốc hay lên thẳng chứng từ ghi sổ, từ chứng từ ghi sổ vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, kế tóan sẽ ghi vào ghi số chi tiết rồi từ đó lên bảng tổng hợp chi tiết. Các chứng từ liên quan đến tiền mặt sẽ tiến hành ghi sổ quĩ tiền mặt.
Cuối tháng, quí, năm căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp lên sổ cái. Từ đó căn cứ vào số cái lập đối chiếu số phát sinh tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết kế toán tổng hợp lên báo cáo tài chính.
2.2.3- Nguyên tắc đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ:
2.2.3.1- Đặc trưng cơ bản:
Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “ chứng từ ghi sổ”, quá trình ghi sổ kế toán tách rời hai quá trình.
- Ghi theo trình tự thời gian trên sổ chứng từ ghi sổ.
- Ghi theo nội dung trên sổ cái.
2.2.3.2- Các loại sổ kế toán chủ yếu:
- Bảng kê.
- Chứng từ ghi sổ.
- Số đăng ký chứng từ ghi sổ.
- Sổ cái.
- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
2.3 Những kết quả đạt được trong những năm qua và phương hướng hoạt động trong những năm tới.
2.3.1 Những kết quả đạt được trong những năm qua:
* Tổng số phải thu của khách hàng năm 2007:
- Đầu năm: 12.913.269.733 đồng
- Cuối năm: 12.987.671.858 đồng
* Tổng số phải trả:
- Đầu năm: 9.102.000.000 đồng
- Cuối năm: 9.301.995.000 đồng
* Một số chỉ tiêu đạt được trong những năm qua:
- Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty:
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Chênh lệch
Mức
Tỷ lệ %
A. Tài sản ngắn hạn
B. Tài sản dài hạn
Trong đó: TSCĐ
a. nợ phải trả ( nợ ngắn hạn)
b. Nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó:
- Vốn quỹ, vốn kinh phí khác
18.387.207.084
1.457.681.119
1.457.681.119
14.434.281.654
5.410.606.549
5.410.606.549
21.888.280.121
1.527.597.916
1.527.597.916
13.194.697.988
10.221.180.049
10.221.180.049
3.501.073.037
69.916.797
69.916.797
-1.239.583.666
4.810.573.500
4.810.573.500
19,04
4,8
4,8
-8,59
88,91
88,91
* Phân tích khái quát tình hình biến động tài sản:
Tổng tài sản:
Năm 2006: 18.387.207.084 + 1.457.681.119 = 19.844.888.203 đồng.
Năm 2007: 21.888.280.121 + 1.527.597.916 = 23.415.878.037 đồng.
Ta thấy tổng tài sản của công ty của năm 2007 so với năm 2006 tăng:
23.415.878.037 – 19.844.888.203 = 3.570.989.834 đồng.
Tương ứng tỷ lệ tăng 17,99% điều anỳ chứng tỏ quy mô sản xuất của công ty tăng, cụ thể:
- Tài sản ngắn hạn tăng 3.501.073.037 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 19,04%. Bên cạnh đó tài sản dài hạn cũng tăng lên 69.916.797 đồng tương ứng với tuỷ lện tăng 4,8%. Đây là biể...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement