Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By susi_keobong
#660628

Download Đề tài Phát triển hoạt động marketing cho các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội miễn phí

Mục lục
Trang
A. Phần mở đầu . 1
I. Tính cấp thiết của để tài 1
II. đối tợng và phạm vi nghiên cứu 2
III. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu .2
IV. phơng pháp nghiên cứu .2
B. Nội dung . 3
Chơng I: Cơ sở lý luận thực tiễn Những vấn đề lý luận Marketing3
1. Sự ra đời và phát triển của Marketing .3
2. Marketing và vai trò của nó đối với doanh nghiệp 4
2.1 . Định nghĩa Marketing 4
2.2. Vai trò của Marketing đối với các doanh nghiệp 6
3. Nghiên cứu thị trờng . 6
3.1. Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu thị trờng 6
3.2. ứng dụng nghiên cứu thị trờng . 7
4. Phân khúc thị trường .8
4.1. Khái niệm, vai trò tầm quan trọng của công tác phân khúc thị trờng 8
4.1.1 Khái niệm 8
4.1.2. Vai trò và tầm quan trọng
4.2. Cơ sở để phân khúc thị trờng ngời tiêu dùng . 9
4.3. Quy trình phân khúc 10
5. Định vị .12
5.1. Khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của công tác định vị sảnphẩm12
5.1.1. Khái niệm .12
5.1.2. Vai trò và tầm quan trọng .12
5.2. Các chiến lợc định vị . 12
6. Mục tiêu marketing .13
6.1.Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu Marketing .13
6.2 Mục tiêu SMART .13
6.3 Ma trận Ansoff 15
7. Chiến lợc Marketing 16
7.1. Khái niệm và nhiệm vụ của chiến lợc Marketing 16
7.2 Marketing Mix.
7.2.1. Chính sách sản phẩm . 16
7.2.2. Chính sách giá cả . 17
7.2.3. Chính sách phân phối .19
7.2.4. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 20
7.2.5. Chính sách Con ngời 21
Chơng II: Thực trạng hoạt động Marketing của các doanh nghiệp làng nghề thủ công
mỹ nghệ Hà Nội23
1. Giới thiệu về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 23
2. Tình hình tiêu thụ của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Hà Nội 30
2.1 Thị trờng chủ yếu của mặt hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội . 30
2.2. Khách hàng chủ yếu của các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ
nghệ Hà Nội 32
2.3. Tình hình tiêu thụ của các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm
2009 .33
3. Thực trạng hoạt động marketing của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Hà Nội 36
3.1.Hoạt động nghiên cứu thị trường .40
3.2. Hoạt động phân khúc thị trường .42
3.3. Hoạt động định vị sản phẩm .42
3.4. Chiến lợc Marketing Mix (5Ps) . 43
3.4.1. Chính sách sản phẩm 43
3.4.2. Chính sách phân phối . 46
3.4.3. Chính sách giá cả 47
3.4.4. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 48
3.4.5. Chính sách Con ngời . 50
3.5. Những hạn chế trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội 52
Chơng III: Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp Làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội .54
1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp .54
1.1. Xu hớng tất yếu của sự trao đổi hàng thủ công mỹ nghệ trên thế giới54
1.2 Môi trờng chính sách Nhà nớc . 55
1.3. Tình hình cạnh tranh trên thị trờng thủ công mỹ nghệ 57
1.4. Vấn đề nguồn nguyên liệu 58
2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp .58
2.1. Đánh giá về khả năng tài chính của doanh nghiệp .58
2.2. Khả năng cung ứng hàng thủ công mỹ nghệ 59
3. Một số hoạt động Marketing áp dụng cho các doanh nghiệp làng
nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội và các đề xuất kèm theo để nâng cao
hiệu quả của các hoạt động đó 59
3.1.Sự cần thiết phải nâng cao kiến thức Marketing cho các doanh
nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội .59
3.2. Công tác tiến hành nghiên cứu thị trờng 61
3.3. Phân khúc thị trờng . 63
3.4 Chiến lợc định vị 65
3.5. Mục tiêu Marketing .67
3.6. Chiến lợc Marketing Mix (5Ps)68
3.6.1. Chính sách sản phẩm . 68
3.6.2. Chính sách giá cả .72
3.6.3 Chính sách phân phối .73
3.6.4. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 75
3.6.5. Chính sách con người .77
4. Một số đề xuất, kiến nghị khác đối với Nhà nớc, Hiệp hội .78
C. Kết luận . 80
Danh mục tài lệu tham khảo
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

uả: (số mẫu chọn)
49
Sức mua của thị tr•ờng 50
Chi phí sản xuất 50
Giá trị cảm nhận đ•ợc của hàng hóa 50
Giá của các doanh nghiệp khác cùng làng nghề 46
Giá cả thị tr•ờng sản phẩm nói chung 7
Yếu tố khác nữa (nêu rõ) 0
Câu 10: Để xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, doanh nghiệp
Ông (Bà) đã thông qua các hình thức nào d•ới đây (có thể
chọn nhiều đáp án)
Kết quả: (số mẫu chọn)
ấn phẩm, Catalogue 14
Tờ rơi 0
Báo chí (đăng bài về doanh nghiệp hay sản phẩm làng nghề) 34
Truyền hình (quảng cáo về doanh nghiệp hay giới
thiệu sản phẩm làng nghề)
19
Website của doanh nghiệp 9
Hội chợ triển lãm 21
Du lịch làng nghề 12
Khuyến mại, khuyến mãi 50
Đào tạo đội ngũ bán hàng trực tiếp 3
Hình thức khác (nêu rõ): 0
Câu 11 Theo Ông (Bà), tại sao ng•ời tiêu dùng lại chọn sản phẩm của doanh nghiệp
Ông (Bà) và theo đánh giá của Ông (Bà) thì sản phẩm của doanh nghiệp Ông (Bà)
đang có vị trí nh• thế nào trên thị tr•ờng thủ công mỹ nghệ cùng loại?
50
Kết quả: Sẽ đ•ợc nêu rõ và phân tích ở phần 3.3, hoạt động định vị sản phẩm.
Ngoài ra, để có căn cứ đánh giá hoạt động Marketing của các doanh nghiệp
làng nghề thủ công mỹ nghệ, tác giả còn thu thập thông tin từ những ng•ời đang mua
trực tiếp sản phẩm tại làng nghề để đảm bảo tính thực tế và khách quan cũng nh• quan
sát trực tiếp hoạt động mua bán tại các cửa hàng ngay tại làng nghề.
Kết quả thu nhận đ•ợc sẽ đ•ợc nêu rõ và phân tích trong phần viết tổng hợp
d•ới đây:
3.1 Hoạt động nghiên cứu thị tr•ờng
Trên thực tế hoạt động nghiên cứu thị tr•ờng đóng vai trò quan trọng đối với
các doanh nghiệp làn nghề thủ công mỹ nghệ bởi họ là ng•ời sản xuất ra sản phẩm -
tức là ng•ời quyết định liệu sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của thị tr•ờng không?;
liệu sản phẩm có đủ sức cạnh tranh trên thị tr•ờng không? Nh•ng thật đáng buồn là
tình trạng thiếu thông tin lại là vấn nạn chung của các doanh nghiệp này:
- Thiếu thông tin về nhu cầu thị tr•ờng:
Phần lớn các doanh nghiệp làng nghề sản xuất theo các đơn mẫu đặt hàng, các
mẫu truyền thống chứ không biết loại mẫu mã nào đang đ•ợc khách hàng •a chuộng
nhất, loại mẫu mã nào đã lỗi thời, sắp tới sẽ có một trào l•u nào mới và họ phải sản xuất
ra loại mẫu mã nào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Cũng có thể nếu đã đ•ợc đặt hàng, tức là cứ sản xuất theo mẫu mà đó đã là đáp
ứng đ•ợc nhu cầu thị tr•ờng. Nh•ng vấn đề ở chỗ, những ng•ời đặt hàng hầu hết là
các nhà phân phối, họ vẫn ch•a phải là khách hàng cuối cùng trong chuỗi giá trị; thứ
hai; doanh nghiệp cần một thời gian nhất định để sản xuất ra sản phẩm sau khi nhận
đ•ợc đơn đặt hàng tức là sẽ tồn tại một độ trễ trong từ khi phát hiện ra nhu cầu thị
tr•ờng cho đến khi có sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó.
- Thiếu thông tin về các đối thủ cạnh tranh:
Hiện nay hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam nói chung và hàng thủ công mỹ
nghệ nói riêng phải cạnh trang với hàng Trung Quốc, Thái Lan, và một số n•ớc
51
ASEAN cả về giá cả, mẫu mã. Đó là ch•a kể tới hàng giả, hàng nhái.7 Không những
phải cạnh tranh trên thị tr•ờng n•ớc ngoài, ngay cả trên thị tr•ờng nội địa, doanh
nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ cũng phải đ•ơng đầu với hàng hóa thay thế. Nh•
vậy việc phân tích cạnh trạnh là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc thu nhập thông tin
của đối thủ cạnh tranh vẫn ch•a đ•ợc các doanh nghiệp này thực hiện , hay cho rằng
không cần thiết, hay gặp khó khăn trong tìm kiếm thông tin. Do đó việc xâm nhập và
chiếm lĩnh thị tr•ờng xuất khẩu càng thêm khó khăn đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái
hiện nay, thậm chí khi quay lại thị tr•ờng nội đại, sản phẩm truyền thống cũng ch•a
chắc đã thắng ngay tại sân nhà.
Đối với các đối thủ trong n•ớc, việc thu thập thông tin mới chỉ dừng lại ở việc
khảo sát giá cả của các doanh nghiệp cùng làng nghề để có mức giá phù hợp cho
doanh nghiệp mình.
Trong vài năm trở lại đây, có một số doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ
bắt đầu v•ơn ra tìm hiểu thị tr•ờng thông quan Internet d•ới dạng website, đặc biệt là
các doanh nghiệp gốm Bát Tràng hay các doanh nghiệp mây tre đan. Tuy nhiên, mục
đích chính của website này lại là quảng bá tìm kiếm khách hàng, mức độ phản hồi từ
phía khách hàng là ít nên hiệu quả nghiên cứu thị tr•ờng qua website là không cao.
Ngoài ra, việc nghiên cứu thị tr•ờng nếu có thì chủ yếu qua các hoạt động buôn
bán trực tiếp, các hội chợ, hội thảo về sản phẩm mà các cơ quan Nhà n•ớc phối hợp
với các tổ chức Hiệp hội thực hiện. Bên cạnh đó, qua các bản thống kê hàng năm, các
bài viết của các tổ chức, Hiệp hội có liên quan, các bài phân tích của các nhà kinh tế,
nhà báo trên báo chí, truyền hình, trên các website của Chính phủ, các Bộ nghành và
Hiệp hội, các hội thảo chuyên đề mà các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ
có điều kiện nhận ra đ•ợc các thông tin cần thiết về thị tr•ờng. Tuy nhiên, việc các
việc các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ có biết tận dụng các cơ hội tìm
hiểu thị tr•ờng này không, rồi sau đó có biết cách áp dụng và xử lý thông tin thu nhận
đ•ợc trong quá trình kinh doanh hay không còn phụ thuộc vào độ nhạy bén và đầu óc
kinh doanh của họ.
7
52
3.2 Hoạt động phân khúc thị tr•ờng
Nh• một hậu quả của hoạt động nghiên cứu thị tr•ờng ít đ•ợc chú trọng, hoạt
động phân khúc thị tr•ờng có diễn ra nh•ng theo lối truyền thống, ít linh hoạt, mang
tính chất tự phát.
Khách hàng đ•ợc chia thành nhóm một cách tự nhiên dựa theo động cơ; mục
đích mua hàng. Tức là ứng với mỗi mặt hàng có giá trị sử dụng riêng biệt nhất định thì
khách hàng ứng với mỗi mặt hàng đó đ•ợc xếp vào 1 nhóm. Cụ thể các nhóm sau đây:
- Nhóm khách hàng mua làm đồ l•u niệm.
- Nhóm khách hàng mua làm đồ nội thất.
- Nhóm khách hàng mua làm trang phục.
- Nhóm khách hàng mua làm đồ dùng gia đình.
........
Ngoài ra với 1 số mặt hàng nh• lụa, thêu ren thì có thể đ•ợc chia thành từng
nhóm theo độ tuổi phù hợp với màu sắc gì, họa tiết trang trí gì...Tuy nhiên các doanh
nghiệp vẫn c•a nhận thức đ•ợc tầm quan trọng của hoạt động phân khúc thị tr•ờng và
cũng ch•a có những biện pháp marketing riêng biệt phù hợp cho từng phân khúc.
3.3 Hoạt động định vị sản phẩm:
Xuất phát chủ yếu từ ng•ời dân làng nghề, bản thân những ng•ời chủ doanh
nghiệp thủ công mỹ nghệ luôn cảm giác tự hào và thiên vị sản phẩm doanh nghiệp
mình. Khi được phỏng vấn cùng câu hỏi: “Theo ông (bà), tại sao người tiêu dùng lại
chọn sản phẩm của doanh nghiệp ông (bà) và sản phẩm đó đang có vị trí nh• thế nào
trên thị tr•ờng thủ công mỹ nghệ cùng loại” (theo cuộc điều tra bằng phỏng vấn trực
tiếp, và gửi mail 50 doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ năm 2009). Kết quả là,
có đến 80% số doanh nghiệp cho rằng: nhờ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement