Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ms_park2008
#660607

Download Đề tài Giải pháp nâng cao công tác hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường của công ty TNHH kim khí Tuấn Đạt trên địa bàn Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
 
 
LỜI CẢM ƠN 1
DANH SÁCH BẢNG BIỂU 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 3
1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 3
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài: 4
1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 4
1.4 Phạm vi nghiên cứu: 5
1.5 Kết cấu của báo cáo nghiên cứu: 5
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TUẤN ĐẠT TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 6
2.1 Một số khái niệm cơ bản: 6
2.2.1. Khái niệm thị trường, chiến lược kinh doanh, chiến lược thâm nhập thị trường 6
2.2.1.1. Khái niệm thị trường 6
2.2.1.2. Khái niệm chiến lược kinh doanh 6
2.2.1.3. Khái niệm chiến lược thâm nhập thị trường: 7
2.2 Mô hình các giai đoạn quản trị chiến lược, vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường 8
2.2.1 Mô hình các giai đoạn quản trị chiến lược 8
2.2.2 Vai trò của quản trị chiến lược 9
2.2.3 Vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường: 10
2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu 10
2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 11
2.4.1. Phân tích môi trường và xác định tình thế chiến lược thâm nhập thị trường 11
2.4.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài 11
2.4.1.2. Phân tích môi trường bên trong 20
2.4.1.3. Xác định mục tiêu thường niên. 24
2.4.2. Giải pháp triển khai chiến lược thâm nhập thị trường 24
2.4.2.1. Lựa chọn marketing mục tiêu 24
2.4.2.2 cách thâm nhập thị trường 25
2.4.2.3. Xác định ngân sách cho chiến lược thâm nhập thị trường. 26
2.4.2.4 Phát triển chiến lược thâm nhập thị trường 26
2.4.2.4.1 Phát triển các chính sách Marketing. 26
2.4.2.4.2 Các biện pháp phi Marketing. 30
2.4.2.5. Kiểm soát chiến lược thâm nhập thị trường 31
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI. 32
3.1 Hệ thống các phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. 32
3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu : 32
3.1.2 Phương pháp phân tích 34
3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường của công ty . 35
3.2.1 Khái quát về công ty TNHH TUẤN ĐẠT. 35
3.2 Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 36
3.2.1 Môi trường vĩ mô 36
3.2.1.1 Môi trường kinh tế 36
3.2.1.2 Môi trường chính sách pháp luật 37
3.2.1.3 Môi trường văn hóa xã hội. 38
3.2.1.4 Môi trường công nghệ 38
3.2.2 Môi trường ngành 39
3.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh. 39
3.2.2.2 Nhà cung ứng. 39
3.2.2.3 Khách hàng 40
3.2.2.4 Sản phẩm thay thế 40
3.3. Môi trường bên trong doanh nghiệp 41
3.3.1 Cơ cấu tổ chức 41
3.3.2 Nguồn nhân lực 42
3.3.3 Nguồn lực tài chính: 42
3.3.4 Văn hóa doanh nghiệp. 49
3.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ CẤP. 49
3.4.1 Kết quả phỏng vấn chuyên gia. 49
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TUẤN ĐẠT. 51
4.1 Những thành tựu và hạn chế trong việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty. 51
4.1.1. Những thành tựu đạt được 51
4.1.2 Những hạn chế trong triển khai chiến lược thâm nhập thị trường 52
4.1.2.1 Về công tác xúc tiến 52
4.1.2.2 Về nguồn lực tài chính. 53
4.1.2.3 Về kiểm soát triển khai chiến lược thâm nhập thị trường 53
4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết (thực hiện) vấn đề nghiên cứu. 53
4.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới. 53
4.2.2. Định hướng phát triển chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm inox của công ty TNHH Tuấn Đạt trên thị trường Hà Nội. 55
4.3 Đề xuất. 56
4.3.1 Đề xuất nhóm giải pháp phân tích môi trường chiến lược: 56
4.3.2 Đề xuất nhóm giải pháp ngân sách cho hoạch định: 57
4.3.3 Đề xuất xác định mục tiêu hàng năm. 58
4.3.4 Đề xuất phát triển các yếu tố nguồn lực cho chiến lược thâm nhập thị trường. 58
4.3.5 Đề xuất đối với Nhà nước 59
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ợc nguy cơ tụt hậu mà còn là tìm ra hướng nghiên cứu phát triển của riêng mình.
Phân tích hoạt động quản lý nhân sự.
Những hoạt động kinh doanh cần có những con người hàng ngày vận hành chúng một cách nhịp nhàng. Đội ngũ nhân sự tại công ty chính là những con người làm cho bộ máy đó hoạt động. Để đáng giá nguồn nhân sự, người ta thường phân tích số lượng và cơ cấu lao động tại công ty. Cơ cấu lao động xét về trình độ học vấn và chuyên môn hay cơ cấu theo độ tuổi, giới tính. Bên cạnh đó, trình độ quản lý nhân sự của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng cần phân tích. Bởi trình độ quản lý quyết định sự linh hoạt và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.
Phân tích hệ thống quản lý .
Mỗi doanh nghiệp đều có những hệ thống quản lý khác nhau. Do đó, khi phân tích, chúng ta cần dựa vào những tiêu chí chung với mọi doanh nghiệp. Đó là cơ cấu quản lý và ban lãnh đạo, những yếu tố không thể thiếu để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với cơ cấu quản lý, chúng ta cần làm rõ nhiệm vụ của từng bộ phận trong doanh nghiệp và cơ chế phối hợp giữa chúng. Đối với ban lãnh đạo, ta cần xác định cơ cấu về trình độ, độ tuổi và mâu thuẫn trong nội bộ.
Phân tích tài chính doanh nghiệp.
Mục tiêu của hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp là trả lời câu hỏi: Doanh nghiệp có thể tài trợ cho chiến lược kinh doanh đã chọn. Để trả lời câu hỏi này cần phân tích thông tin tài chính của doanh nghiệp mà những thông tin này được thể hiện qua các báo cáo tài chính của công ty. Đó là báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của công ty.
Thông qua các báo cáo này, chúng ta có thể tính toán các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp. Nhóm chỉ tiêu đầu tiên là khả năng sinh lời bao gồm khả năng sinh lời của tài sản và khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu. Nếu khả năng sinh lời của tài sản và khả năng sinh lời của vốn chủ hữu cao thì khả năng thu hút vốn đầu tư vào doanh nghiệp càng tăng. Nhóm chỉ tiêu thứ hai là khả năng thanh toán của công ty bao gồm khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh và khả năng vay nợ.
Tình hình tài chính lành mạnh là một trong những lợi thế rất lớn của doanh nghiệp khi cạnh tranh trên thị trường cũng như thu hút vốn đầu tư. Vì vậy mỗi doanh nghiệp luôn cố gắng để giữ tài chính lành mạnh.
Từ việc phân tích môi trường bên ngoài ta sẽ lập được mô hình IFAS cho doanh nghiệp.
2.4.1.3. Xác định mục tiêu thường niên.
Mục tiêu là: Mục tiêu là những trạng thái, những cột mốc, những tiêu thức cụ thể mà Doanh Nghiệp muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định.
Tuyên bố sứ mệnh trên cơ sở đó định nghĩa kinh doanh của công ty định hướng vào khách hàng, và kết nối chúng với những giá trị cơ bản là: thiết lập các mục tiêu chủ yếu. Viễn cảnh và sứ mệnh vẫn chưa chỉ ra được các mục tiêu hau mục đích hữu hình, cụ thể cần đạt được để hướng tới một mục đích lớn lao hơn. Vì vậy, cần thiết lập một cách cụ thể các mục đích và mục tiêu. Mục đích của việc thiết lập mục tiêu là xác định chính xác điều gì phải làm được nếu muốn đạt được sứ mệnh. Và trong đó có mục tiêu dài hạn và mục tiêu thường niên.
Mục tiêu thường niên là những mốc trung gian mà Doanh nghiệp phải đạt được hàng năm để đạt được các mục tiêu dài hạn. Các mục tiêu thường niên cần thiết cho thực thi chiến lược. Và tuân theo nguyên tắc: SMART.
Mục tiêu được xây dựng dựa trên các tiêu chí sau:
S- Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu.
M- Measurable: Đo đếm được.
A-Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình.
R-Realistic: Thực tế, không viển vông.
T-Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra.
2.4.2. Giải pháp triển khai chiến lược thâm nhập thị trường.
2.4.2.1. Lựa chọn marketing mục tiêu .
Giai đoạn này là giai đoạn đầu tiên trong chiến lược thâm nhập thị trường. Lựa chọn Marketing mục tiêu hay xác định Marketing mục tiêu là định hướng cho chiến lược của công ty sẽ đi theo hướng nào và đạt được mong muốn là gì thông qua các chính sách Marketing được triển khai. Việc xác định mục tiêu bao giờ cũng hết sức quan trọng, nó là đích để toàn thể công ty hướng đến và nỗ lực để đạt được. Vì vậy khi đặt ra mục tiêu và lựa chọn Marketing cần chú ý các điểm sau:
Tính khả thi: mục tiêu có thể đạt được.
Tính thách thức: không làm cho mọi người có thái độ chủ quan, khinh thường.
Tính linh hoạt: có thể điều chỉnh khi môi trường có những sự thay đổi không đoán trước được.
Tính đo lường được: nó phải biểu hiện cụ thể bằng con số.
Tính thúc đẩy: nó tạo được động lực làm việc cho các nhân viên.
Tính hợp lý: nó phù hợp với cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp và nguồn lực công ty, phù hợp với các chiến lược khác mà công ty đang theo đuổi cùng lúc.
Tính dễ hiểu: đảm bảo tất cả mọi người có thể hiểu được hết nội dung và ý nghĩa của mục tiêu đề ra.
2.4.2.2 cách thâm nhập thị trường.
Giai đoạn này công ty cần lựa chọn sẽ thâm nhập thị trường bằng cách nào?
Đánh giá các cách thức thâm nhập với nhau trên cơ sở mục tiêu và nguồn lực công ty và lựa chọn ra cách thức tốt nhất. hiệu quả nhất. Cách hình thức thâm nhập thị trường chủ yếu là:
Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thông qua thực hiện các chính sách Marketing và tận dụng lợi thế cạnh tranh của công ty để làm hài lòng khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Từ đó giúp sản phẩm của công ty chiếm lĩnh được thị trường.
Liên doanh liên kết với các công ty cùng ngành để có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh của nhau giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm tăng mạnh, nâng cao thị phần công ty đồng thời tăng sức cạnh tranh và phòng thủ trước các đối thủ cạnh tranh lớn hơn hay đến từ nước ngoài
Sáp nhập các công ty yếu hơn. Các công ty nhỏ tuy không phải là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty nhưng cũng không thể xem thường họ. Thôn tính cách công ty này vừa đảm bảo vị thế cạnh tranh của công ty, vừa gia tăng thị phần qua đó chiếm lĩnh được thị trường
Các biện pháp khác.
2.4.2.3. Xác định ngân sách cho chiến lược thâm nhập thị trường.
Mục tiêu của chiến lược cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lưc của công ty, nên công ty phải điều chỉnh mục tiêu chiến lược cho phù hợp với khả năng hiện có của mình. Việc hoạch định ngân sách là hết sức quan trọng trong sự thành công của chiến lược thâm nhập thị trường. Đây có thể coi là khâu chuẩn bị nguồn lực đầu tiên để tiến hành triển khai chiến lược. Ngay từ khi hình thành chiến lược thì công ty phải hoạch định sẽ phân bổ ngân sách như thế nào trong từng giai đoạn của chiến lược vì mỗi giai đoạn sẽ cần tới nguồn vốn và nguồn lực khác nhau. Ngoài ra trong mỗi chiến lược cũng cân có một nguồn ngân sách dự phòng để đảm bảo chiến lược có thể triển khai trong trường hợp xấu nhất trong dự tính của công ty. Để tiết kiệm đến mức tối đa cho việc triển khai chiến lược thì công ty phải bi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement