Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gaucon_bubu
#660451

Download Chuyên đề Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Minh Trang miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẨU 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG. 3
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH XNK Minh Trang. 3
1.1.1. Quá trình phát triển 3
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ chính của Công ty TNHHXNK Minh Trang. 4
1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất của Công ty. 5
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XNK Minh Trang. 6
1.2.1. Đặc điểm kinh doanh tại công ty TNHHXNK Minh Trang. 6
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH XNK Minh Trang. 9
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máyquản lý của công ty TNHH XNK Minh Trang. 10
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH XNK Minh Trang. 11
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH XNK Minh Trang. 11
1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán tại Công ty. 13
1.4.2.1. Những quy định chung của đơn vị. 13
1.4.2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 13
1.4.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản trong Công ty. 18
1.4.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 18
1.4.2.5. Đặc điểm về hệ thống Báo cáo tài chính của Công ty 20
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG. 21
2.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHHXNK Minh Trang. 21
2.1.1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ tại Công ty TNHHXNK Minh Trang. 21
2.1.2. Các cách bán hàng hoá được áp dụng chủ yếu tại Công ty TNHHXNK Minh Trang. 21
2.1.3. Chính sách bán hàng tại Công ty TNHHXNK MinhTrang. 22
2.1.4. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán tại Công ty 23
2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH XNK Minh Trang. 24
2.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH XNK Minh Trang. 24
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 35
2.2.2.1. Tài khoản sử dụng 35
2.2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán. 36
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 38
2.2.4. Kế toán thuế GTGT 38
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 40
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 40
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 45
2.3.2.1.Tài khoản sử dụng 45
2.3.2.2. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ 45
PHẦN 3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG 50
3.1. Nhận xét chung về công tác quản lý kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác đinh kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH XNK Minh Trang. 50
3.2. Những nhận xét cụ thể. 51
3.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 51
3.2.2. Tình hình theo dõi công nợ. 51
3.2.3. Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: 52
3.3. Phương pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả ở Công ty TNHH XNK Minh Trang: 52
3.3.1. Ý kiến về bộ máy kế toán và phân công trong bộ máy kế toán: 53
3.3.2. Ý kiến về sử dụng phần mềm kế toán 53
3.3.3. Ý kiến về hoàn thiện kế toán chi tiết hàng hóa. 53
3.3.4. Ý kiến hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi: 54
3.3.5. Ý kiến hoàn thiện về kế toán bán hàng: 56
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ổ kế toán
Công ty TNHH XNK Minh Trang áp dụng ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Các nghiệp vụ phát sinh được ghi sổ theo trình tự thời gian. Ưu điểm của hình thức này là dễ áp dụng, hệ thống sổ sách gọn nhẹ phù hợp với quy mô của doanh nghiệp.
Sơ đồ 1- 10 Sơ đồ Qui trình ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
Chứng từ gốc
Nhật ký chung
Sổ, Thẻ hạch toán chi tiết
Sổ cái
Nhật ký chuyên dùng
Bảng cân đối khoản
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp chi tiết
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu
Qui trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty TNHHXNK Minh Trang.
Hàng ngày kế toán tập hợp các chứng từ gốc (phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT,UNT,UNC….) sau đó ghi vào các sổ, thẻ chi tiết khác nhau theo từng loại đồng thời ghi vào Sổ Nhật ký chung và nhật ký chuyên dùng. Từ sổ chi tiết kế toán tập hợp vào các bảng tổng hợp chi tiết (bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người mua, người bán, Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu hàng hóa…).Căn cứ vào sổ Nhật ký chung lấy số liệu để ghi vào sổ cái. Mỗi bút toán phản ánh trong sổ nhật ký được chuyển vào sổ cái ít nhất cho hai tài khoản có liên quan.
Sổ cái trong hình thức nhật ký chung của công ty Minh Trang mở theo kiểu hai bên. Mỗi tài khoản mở trên một vài trang sổ riêng. Cuối năm cộng số liệu trên sổ cái lập bản cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập các Báo cáo tài chính..
Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng tại công ty Minh Trang.
Công ty sử dụng hệ thống mẫu sổ theo quy định chung của Bộ Tài chính. Sau đây là một số sổ chi tiết công ty đang dùng:
Sổ quỹ tiền mặt,
Sổ tiền gửi ngân hàng,
Sổ chi tiết thanh toán với người mua – người bán,
Sổ Chi tiết các tài khoản
Sổ theo dõi thuế GTGT,
Sổ doanh thu bán hàng
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh.
Sổ theo dõi tiền vay,
Sổ tiền lương,
Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa,….
Sổ Nhật ký chung
Sổ cái các tài khoản……
1.4.2.5. Đặc điểm về hệ thống Báo cáo tài chính của Công ty
Công ty lập báo cáo tài chính theo niên độ năm tài chính,các báo cáo sử dụng trong hệ thống gồm gồm:
BCĐKT (mẫu số B01 – DNN)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02 – DNN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09- DNN)
Bảng cân đối tài khoản (mẫu số F01-DNN)
Ngoài ra Công ty có sử dụng thêm báo cáo quản trị, nêu các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cho việc ra kế hoạch và những quyết định kinh doanh kịp thời cho ban giám đốc vào mỗi tháng và mỗi quý đảm bảo thông tin chính xác và đáng tin cậy. Đây là tài liệu được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG
TY TNHH XNK MINH TRANG.
2.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHHXNK Minh Trang.
2.1.1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ tại Công ty TNHHXNK Minh Trang.
Hàng hoá của công ty TNHH XNK Minh Trang là các loại sợi, chỉ và hoá chất rất đa dạng về chủng loại bao gồm:
Các mặt hàng sợi: Sợi polyster, sợi cotton, sợi spandex, sợi trắng, sợi nhuộm màu
Các loại hoá chất: hoá chất cơ bản , hoá chất nhuộm màu hay tẩy trắng có nhiều chủng loại khác nhau và có hai mức thuế suất cho loại mật hàng này 5% và 10%.
Chỉ các loại gồm nhièu chi số và các loại màu khác nhau: xanh, đỏ, trắng, lam,…
2.1.2. Các cách bán hàng hoá được áp dụng chủ yếu tại Công ty TNHHXNK Minh Trang.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển, khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Vì vậy khâu tiêu thụ hàng hoá có vị trí vô cùng quan trọng. Công ty TNHHXNK Minh Trang luôn tìm cách để số lượng hàng hoá bán ra là lớn nhất, nâng cao lợi nhuận trong công ty. Để kích thích quá trình tiêu thụ hàng hoá Công ty đã sử dụng nhiều cách khác nhau. Công ty tổ chức bán buôn hàng hoá, bán lẻ hàng hoá ra thị trường.
- cách bán buôn
Công ty luôn có những giải pháp nhằm tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, Công ty chủ động đi giao dịch với khách hàng để ký kết hợp đồng. Cơ sở của mỗi nghiệp vụ bán hàng tại công ty là những hợp đồng đã được ký kết và các đơn đặt hàng của khách hàng. Theo cách này hàng hoá được bán buôn trực tiếp tại kho, bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán.
+ Bán buôn theo hình thức trực tiếp tại kho.
Theo hình thức này hàng hoá được mua về nhập kho rồi mới chuyển bán cho khách hàng. Công ty có kho hàng hoá tại công ty và kho tập trung tại địa chỉ: 622 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Tuỳ theo quy định ký kết trong hợp đồng mà Công ty có thể vận chuyển hàng đến cho khách hàng từ kho hàng hàng, hay khách hàng đến kho hàng của công ty để lấy hàng. Bộ phận bán hàng sẽ viết hoá đơn liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và thựchiện xuất hàng cho khách.
+ Bán buôn theo hình thức vận chuyển thẳng
Theo hình thức này, khi nhận được hợp đồng đặt mua hàng của khách hàng Công ty sẽ tiến hành mua hàng hoá của các nhà cung cấp và vận chuyển thẳng đến cho khách hàng chứ không đưa về kho Công ty.
- cách bán lẻ
Công ty bán lẻ hàng hoá phục vụ cho nhu cầu của một số cơ sở nhỏ, xí nghiệp hay dân cư các làng nghề. Theo cách này, các khách hàng lẻ có nhu cầu đến Công ty làm thủ tục mua, nhận hàng và thanh toán. Đối với cách này số lượng tiền không lớn vì vậy Công ty yêu cầu khách hàng trả tiền ngay sau khi nhận hàng.
Công ty chủ trương phục vụ tốt mọi yêu cầu của khách hàng nên hầu hết các yêu cầu dù nhỏ vẫn được Công ty đáp ứng kịp thời.
2.1.3. Chính sách bán hàng tại Công ty TNHHXNK MinhTrang.
- cách thanh toán
Trong quá trình tiêu thụ hàng hoá, để tạo điều kiện thựân lợi cho khách hàng trong quá trình thanh toán công ty dã áp dụng nhiều cách thanh toán khác nhau.
Các cách thanh toán được áp dụng tại công ty:
Thanh toán trực tiếp bàng tiền mặt hay chuyển khoản: Công ty áp dụng hình thức thanh toán này dối với các khách hàng không thường xuyên, với các khách hàng mới, với các khách hàng mua lẻ với số lượng ít, các khách hàng là khách hàng làng nghề hay với các khách hàng đã từng là khách hàng nợ dây dưa của Công ty.
Thanh toán chậm: cách này được Công ty áp dụng đối với các khách hàng truyền thôngs của Công ty. Các khách hàng có quan hệ thanh toán thường xuyên, các khách hàng đã có uy tín đối với công ty. Thời hạn thanh toán chậm thường là 15 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Hàng đổi hàng: Đây là cách thu tiền bằng hàng. Công ty áp dụng cách thanh toán này đối với các khách hàng đang có khó khăn về tài chính và các công ty này cũng là một trong những nhà cung cấp hàng hoá cho Công ty.
- Chính sách giá cả
Chính sách giá cả của Công ty áp dụng theo nguyên tắc:
Tuỳ theo từng loại khách hàng: Khách hàng thường xuyên hay không thường xuyên. Đối với khách hàng thường xuyên, khách hàng truyền thống của Công ty. Công ty ưu đãi như giảm giá hàng bán, cho khách hưởng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement