Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_tuyen_8x
#660416

Download Chuyên đề Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi hành chính sự nghiệp tại phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang miễn phí

MỤC LỤC
 
Phần I:Một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán tiếp nhận các nguồn kinh phí và chi HCSN trong các đơn vị hành chính cấp huyện.3
I: Nhiệm vụ kế toán và nội dung kế toán các khoản tiếp nhận các nguồn kinh phí và chi ở đơn vị hành chính cấp huyện.3
1.Nhiệm vụ kế toán và nội dung cáckhoản tiếp nhận nguồn kinh phí ở sơn vị HCSN.3
2.Nhiệm vụ kế toán và các khoản chi ở đơn vị HCSN.5
3. Nhiệm vụ kế toánvà nội dung kế toán các khoản tiếp nhận các nguồn kinh phí và chi HCSN.7
Phần II: Tình hình tổ chức công tác kế toán tiếp nhận kinh phí và chi HCSN ở phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang.23
I: Đặc điểm và cơ cấu tổ chức.23
1. Đặc điểm.23
2.Về tổ chức kế toán.26
II. Thực trạng tổ chức kế toán và các khoản chi HCSN ở phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang .28
Bước 1:Lập dự toán chi.28
1. Nhiệm vụ quyền hạn, quản lý của phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang .28
2.Căn cứ lập.28
3. Yêu cầu đối với lập dự toán .29
4. Các bước lập.29
5. Cách lập một số mục chủ yếu.30
Bước 2:
1: Kế toán vốn bằng tiền .37
2.Kế toán TSCĐ.40
3. Kế toán thanh toán .41
3.1 Thanh toán tiền lươngcho cán công nhân viên bộ .41
3.2 Thanh toán BHXH.45
3.3 Thanh toán công tác phí.46
3.4 Thanh toán với người bán .47
4: kế toán quan hệ với kho bạc.48
Bước 3:Công tác quyết toán quý,quyết toán năm.58
1. ý nghĩa nguyên tắc của việc lập báo cáo quyết toán .58
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi HCSN ở phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang .60
1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi HCSN ở phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang .60
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi HCSN ở phòng Kế hoạch- Tài chính- Thương mại- Khoa học huyện Ninh giang .60
Tài liệu tham khảo.63.
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Phải trả viên chức “ : Tài khoản này dùng để phản ảnh tình hình phản ảnh với viên chức, công chức trong đơn vị hành chính sự nghiệp về tiền lương và các khoản phải trả khác. Tài khoản này dùng để phản ảnh tình hình thanh toán với các đối tượng khác trong bệnh viện, trường học trại an dưỡng ... như : Bệnh nhân , trại viên , học viên ...về các khoản học bổng , sinh hoạt phí ...Các khoản chi thanh toán trên tài khoản này được chi tiết theo mục lục chi ngân sách Nhà nước .
Kết cấu và nội dung ghi chép tài khoản này như sau :
Bên Nợ :
- Tiền lương và các khoản khác đã trả cho công chức, viên chức và các đối tượng khác của đơn vị .
- Các khoản khấu trừ vào lương, học phí, học bổng
Bên Có :
- Tiền lương và các khoản khác phải trả công chức , viên chức, cán bộ hợp đồng trong đơn vị.
- Số sinh hoạt phí , học bổng trả cho sinh viên và các đối tượng khác.
Số dư bên Có
Các khoản còn phải trả cho công chức, viên chức, sinh viên và các đối tượng khác trong đơn vị.
* Tài khoản 334 chi tiết thành 2 tài khoản cấp 2:
-Tài khoản 3341: phải trả viên chức nhà nước phản ánh tình hình thanh toán với công chức viên chức trong đơn vị về các khoản tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả khác.
-Tài khoản 3348: Phải trả cho các đối tượng khác :phản ánh tình hình thanh toán với các đối tượng khác trong đơn vị ngoài số viên chức nhà nước về các khoản như: Học bổng , học phí trả cho sinh viên, học sinh, tiền trợ cấp thanh toán với các đối tượng hưởng chính sách chế độ.
* Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu.
1. Tính tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho cán bộ, viên chức, học sinh, trong kỳ ghi: Nợ TK 631 Chi hoạt động sản xuất kinh doanh
Nợ TK 661 Chi hoạt động
Nợ 662 Chi dự án
Có TK 334 Phải trả viên chức
2. Thanh toán tiền lương tiền thưởng, học bổng, sinh hoạt phí cho cán bộ viên chức, ghi:
Nợ TK 334 Phải trả viên chức
Có TK 111 Tiền mặt (trả tại đơn vị )
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc ( kho bạc chi trả trực tiếp).
3. Các khoản tạm ứng bồi thường được khấu trừ vào lương sinh hoạt phí, học bổng, ghi:
Nợ TK 334 Phải trả viên chức
Có TK 312 Tạm ứng
Có TK 311(3118) Các khoản phải thu
4. Khi có quyết định trích quỹ cơ quan để thưởng cho viên chức và các đối tượng khác, ghi:
-Phản ánh số trích quỹ để thưởng:
Nợ TK 431 Quỹ cơ quan
Có TK 334 Phải trả viên chức
- Khi chi thưởng cho viên chức và các đối tượng khác , ghi:
Nợ TK 334 Phải trả viên chức
Có TK 111 Tiền mặt
Có TK 155(1551,1556) Sản phẩm , hàng hoá ( nếu được trả bằng hiện vật )
5. Số BHYT,BHXH viên chức phải nộp , tính trừ vào lương, ghi:
Nợ TK 334 Phải trả viên chức
Có TK 332(3321,3322) Các khoản phải nộp theo lương
6. Số BHXH phải trả cho viên chức tại đơn vị theo chế độ quy định, ghi:
Nợ TK 332 (3321) Các khoản phải nộp theo lương (3321)
Có TK 334 Phải trả viên chức
7. Đối vói các đơn vị chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách:
-Khi chi trả ghi:
Nợ TK 334 Phải trả viên chức ( 3348 Phải trả các đối tượng khác )
Có TK 111 Tiền mặt .
-Cuối kỳ , sau khi chi trả , kết chuyển số chi trả thực tế vào chi phí hoạt động , ghi:
Nợ TK 661 Chi hoạt động
Có TK 334 Phải trả viên chức ( 3348 Phải trả các đối tượng khác)
Sơ đồ 6 :
Sơ đồ 7
PHẦN II
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ
CHI HCSN Ở PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI
KHOA HỌC HUYỆN NINH GIANG
I. ĐẶC ĐIỂM VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. ĐẶC ĐIỂM
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại - Khoa học huyện Ninh giang là đơn vị quản lý ngân sách chức năng là tham mưu cho UBND huyện về thu chi ngân sách trong địa bàn huyện. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của ( 4 sở....)
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại - Khoa học huyện Ninh giang có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động ngân sách các đơn vị dự toán, các ngành kinh tế ở huyện. Báo cáo cho UBND huyện nắm được mọi hoạt động thu chi của các xã, các đơn vị trong toàn huyện về thu chi ngân sách huyện. Việc thu đủ, chi đủ, kịp thời đúng tính chất đúng mục đích, đảm bảo đúng luật ngân sách Nhà nước mới ban hành, giúp chi việc lập chấp hành , quyết toán ngân sách hàng tháng, hàng quý, hàng năm của phòng làm việc có hiệu hơn, đẩm bảo tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước và hoạt động chi tiêu tại phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại - Khoa học huyện Ninh giang.
Hiện nay hình thức tổ chức công tác kế toán tại phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại - Khoa học huyện Ninh giang áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung.
- Theo mô hình này phòng thực hiện toàn bộ công tác kế toán, công tác tài chính và công tác thống kê ở đơn vị.
*Sơ đồ tổ chức công tác kế toán ở đơn vị, Sơ đồ 8
Hình thức sổ kế toán mà phòng hiện đang áp dụng là hình thức hạch toán kế toán “ Nhật ký - Sổ cái”.
*Sơ đồ hình thức sổ kế toán” Nhật ký - Sổ cái”:Sơ đồ 9
Sơ đồ 8
Sơ đồ 9
2.VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
Bộ phận kế toán ở phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại - Khoa học huỵện Ninh giang được tổ chức gồm có :
- Kế toán trưởng : Phụ trách về nghiệp vụ và quản lý công tác kế toán chung .
- Kế toán tổng hợp thu : Kế toán theo dõi kinh phí uỷ quyền
- Kế toán tổng hợp chi
- Kế toán dự toán của phòng :
Gồm : Kế toán phụ trách các đơn vị quản lý các đơn vị QLNN , HCSN , khối đoàn thể .
- Kế toán ngân sách xã
- Kế toán kế hoạch , Quản lý thị trường , Giá cả , thương mại , du lịch
* Sơ đồ bộ phận kế toán
( Sơ đồ:10)
Sơ đồ 10:
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ CÁC KHOẢN CHI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Ở PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍH - THƯƠNG MẠI - KHOA HỌC HUYỆN NINH GIANG.
Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện Ninh Giang là một đơn vị hành chính sự nghiệp thuần tuý nên không có khoản thu. Mọi hoạt động chi tiêu của phòng TC-KH huyện Ninh Giang đều do hạn mức kinh phí Ngân sách cấp. Vì vậy, phòng TC-KH huyện cũng phải thực hiện các quy định của công tác tài chính kế toán theo một trình tự, nguyên tắc thống nhất được Bộ tài chính quy định cụ thể là :
BƯỚC 1 : LẬP DỰ TOÁN CHI
1. Nhiệm vụ quyền hạn, quản lý của phòng tài chính - kế hoạch huyện Ninh Giang.
Phòng TC-KH huyện Ninh Giang có nhiệm vụ rất lớn trong việc quản lý thu, chi ngân sách huyện, ngân sách xã, kinh phí uỷ quyền. Thu chi các phòng ban trực thuộc uỷ ban nhân dân huyện cấp phát trực tiếp đến từng đơn vị. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang có nhiệm vụ
Tổ chức việc lập dự toán thu chi ngân sách huyện, ngân sách xã.
Tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách được giao nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản nộp ngân sách theo quy định của pháp luật chi đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm.
Hướng dẫn việc kiểm tra việc thực hiện thu chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc.
Quản lý sử dụng tài sản của nhà nước tại đơn vị theo đúng mục đích, đúng chế độ có hiệu quả.
Chấp hành đúng chế độ kế toán thống kê của Nhà nước, báo cáo tình hình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement