Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhvanthong
#660350

Download Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
 
A- Mở đầu 1
Chương I- Cơ sở lý luận của đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2
I- Khái niệm và vai trò của Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp 2
1. Các khái niệm cơ bản 2
1.1.1. Hoạt động đầu tư 2
1.1.2. Vốn đầu tư 2
1.2. Dự án đầu tư 3
1.2.1. Khái niệm 3
1.2.2. Đặc điểm 4
1.3. Dự án đầu tư công 6
1.3.1. Khái niệm 6
1.3.2. Đặc điểm 6
1.3.3. Phân loại dự án đầu tư công 8
1.2.4. Chu kỳ dự án đầu tư công 10
2. Vai trò của các Dự án đầu tư công trong phát triển Nông nghiệp nông thôn 13
III- Phương pháp đánh giá hiệu quả của các Dự án đầu tư công 14
1. Quan điểm về hiệu quả và đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư 15
1.1. Quan điểm về hiệu quả 15
1.1.1. Quan điểm chung về hiệu quả 15
1.1.2. Quan điểm về hiệu quả của các dự án đẩu tư công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 16
1.2. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn 19
1.2.1. Cơ sở của việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công 19
1.2.2. Quan điểm về đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn 21
2. Các lý thuyết vận dụng trong đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư công 22
2.1. Lý thuyết về sự đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả 23
2.2. Lý thuyết kinh tế học phúc lợi và hiệu quả Pareto 23
2.3. Lý thuyết tối ưu hóa và đánh giá hiệu quả 24
3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp 24
3.1. Tổng quan về các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công 24
3.2. Một số chỉ tiêu cụ thể xác định hiệu quả của các dự án đầu tư công 25
3.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án 25
3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế của dự án 26
3.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả xã hội- môi trường của dự án 26
IV- Kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả các Dự án đầu tư công 26
Chương II- Thực trạng về Đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ở Việt Nam hiện nay 27
I- Tổng quan về ngành Nông nghiệp Việt Nam 27
1. Vị trí của ngành Nông nghiệp trong nền kinh tế 27
2. Vai trò của nông nghiệp và phát triển nông thôn 27
II- Các nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn Việt Nam 29
1. Các nhân tố tác động đến xu hướng đầu tư công trong nông nghiệp nông thôn 29
1.1. Nhóm nhân tố khách quan và chủ quan 29
1.1.1. Nhân tố khách quan 29
1.1.2.Nhân tố chủ quan 30
1.2. Nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài 31
1.2.1. Nhân tố bên ngoài 31
1.2.2. Nhân tố bên trong 31
2. Các nhân tố tác động đến hiệu quả của các dự án đầu tư công trong nông nghiệp nông thôn 33
2.1. Nhân tố thị trường 33
2.2. Nhân tố chất lượng nguồn nhân lực 33
2.3. Nhân tố tổ chức 34
2.4. Sự tham gia của cộng đồng 34
2.5. Hệ thống văn bản pháp lý quy định về hoạt động đầu tư công 34
III- Thực trạng Đầu tư công trong ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam hiện nay 35
1. Mức độ và xu hướng đầu tư công của ngành 35
1.1. Giai đoạn 1988- 1997 35
1.2. Giai đoạn 1997- 2003 36
1.3. Giai đoạn từ 2003 đến nay 37
2. Đầu tư công trong các lĩnh vực( tiểu ngành) 40
2.1. Thủy lợi 40
2.2. Nghiên cứu khoa học 42
2.3. Khuyến nông 43
3. Những tồn tại về hoạt động đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay 44
3.1. Tỷ trọng Ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư phát triển ngành còn thấp 44
3.2. Mất cân đối trong cơ cấu chi tiêu công của ngành 44
3.3. Phân bổ Ngân sách trong nội bộ ngành chưa hợp lý 45
IV- Đánh giá hiệu quả của các Dự án đầu tư công trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay 46
1. Đánh giá chung về hiệu quả của các Dự án đầu tư công 46
2. Nghiên cứu điển hình- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công 47
3. Các vấn đề cần giải quyết 47
3.1. Chưa quan tâm đến đầu ra- tác động của các dự án đầu tư công 47
Chương III- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 48
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

á tác động của dự án đến môi trường và xã hội.
1.1.2. Quan điểm về hiệu quả của các dự án đẩu tư công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giống như các dự án đầu tư nói chung, tính hiệu quả của các dự án đầu tư công trong nông nghiệp- nông thôn cũng được xét trên 3 phương diện: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Để nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư cần xem xét trên cả 3 góc độ và cần làm rõ mối quan hệ giữa chúng.
* Một là, theo quan điểm truyền thống, nói đến hiệu quả kinh tế tức là nói đến phần còn lại của kết quả sản xuất kinh doanh sau khi đã trừ chi phí. Nó được đo bằng các chi phí và lời lãi. Nhiều tác giả cho rằng, hiệu quả kinh tế được xem như là tỷ lệ giữa kết quả thu được với chi phí bỏ ra, hay ngược lại là chi phí trên một đơn vị sản phẩm hay giá trị sản phẩm; và ở đây đã có sự đánh đồng giữa hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế.
Do vậy, quan điểm truyền thống này chưa thật hợp lý và chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trong đánh giá dự án đầu tư.
- Thứ nhất, nó coi quá trình sản xuất kinh doanh trong trạng thái tĩnh, chỉ xem xét hiệu quả sau khi đã đầu tư. Trong khi đó hiệu quả là chỉ tiêu rất quan trọng không những cho phép chúng ta biết được kết quả đầu tư mà còn giúp chúng ta xem xét trước khi ra quyết định đầu tư tiếp, nên đầu tư bao nhiêu, và đến mức độ nào.
- Thứ hai, nó không tính yếu tố thời gian khi tính toán thu và chi cho một hoạt động sản xuất kinh doanh nên kết quả tính toán theo quan điểm này chưa đầy đủ và chính xác.
- Thứ ba, hiệu quả kinh tế theo quan điểm truyền thống chỉ bao gồm hai phạm trù cơ bản là thu và chi. Hai phạm trù này chủ yếu liên quan đến yếu tố tài chính đơn thuần như chi phí về vốn, lao động, thu về sản phẩm và giá cả. Trong khi đó, các hoạt động đầu tư và phát triển lại có những tác động không chỉ đơn thuần về mặt kinh tế mà còn cả các yếu tố khác nữa. Và có những phần thu lợi hay những khoản chi phí lúc đầu không hay khó lượng hoá được nhưng nó là những con số không phải là nhỏ thì lại không được phản ánh ở cách tính này.
* Hai là, theo quan điểm hiện đại, nói đến hiệu quả kinh tế là phải xem xét trên tổ hợp các yếu tố sau:
- Trạng thái động của mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra: về mối quan hệ này, cần phân biệt rõ ba phạm trù: hiệu quả kỹ thuật; hiệu quả phân bổ các nguồn lực và hiệu quả kinh tế .
+ Hiệu quả kỹ thuật là số sản phẩm (O) thu thêm trên một đơn vị đầu vào (I) đầu tư thêm. Tỷ số D O/ D I được gọi là sản phẩm biên.
+ Hiệu quả phân bổ nguồn lực là giá trị sản phẩm thu thêm trên một đơn vị chi phí đầu tư thêm. Thực chất nó là hiệu quả kỹ thuật có tính đến các yếu tố giá sản phẩm và giá đầu vào. Nó đạt tối đa khi doanh thu biên bằng chi phí biên.
+ Hiệu quả kinh tế là phần thu thêm trên một đơn vị đầu tư thêm. Nó chỉ đạt được khi hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả sử dụng nguồn lực là tối đa.
- Yếu tố thời gian: các nhà kinh tế hiện nay đã coi thời gian là yếu tố trong tính toán hiệu quả. Cùng đầu tư một lượng vốn như nhau và cùng có tổng doanh thu bằng nhau nhưng hai dự án có thể có hiệu quả khác nhau.
- Hiệu quả tài chính, xã hội- môi trường:
+ Hiệu quả tài chính mà trước đây ta quen gọi là hiệu quả kinh tế thường được thể hiện bằng những chỉ tiêu như lợi nhuận, giá thành, tỷ lệ nội hoàn vốn, thời gian hoàn vốn....
+ Hiệu quả xã hội của một dự án phát triển bao gồm lợi ích xã hội mà dự án đem lại như: việc làm, mức tăng về GDP do tác động của dự án, sự công bằng xã hội, sự tự lập của cộng đồng và sự được bảo vệ hay sự hoàn thiện hơn của môi trường sinh thái.... Việc phân biệt hiệu quả tài chính hay hiệu quả xã hội là tuỳ theo phạm vi và mức độ của sự phân tích là của cá nhân hay cả xã hội khi xem xét.
Các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn cần hướng đồng thời vào ba mục tiêu sau: một là đảm bảo lợi ích tài chính ( tăng thu nhập, hiệu quả sử dụng nguồn lực...); hai là đảm bảo mục tiêu xã hội( tạo việc làm, phát triển đồng đều giữa các vùng, các cộng đồng, các tầng lớp cư dân, giữ gìn bản sắc văn hoá,...); ba là sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế suy thoái môi trường,...
Ba mục tiêu trên luôn luôn được tính toán một cách kỹ lưỡng trong xây dựng và thực hiện các dự án phát triển nông thôn và được thể hiện ở hình 3.
Một dự án phát triển được coi là đạt hiệu quả chỉ khi đồng thời cùng một lúc đáp ứng được cả mục tiêu tài chính, xã hội và môi trường.
Xã hội
Tài chính Môi trường
Hình 1.3: Sự kết hợp 3 nhóm mục tiêu trong đánh giá hiệu quả các dự án
đầu tư công phát triển Nông nghiệp nông thôn
1.2. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn
1.2.1. Cơ sở của việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công
Đánh giá là quá trình xác định một cách hệ thống tính hiệu quả, tác dụng và ảnh hưởng của một dự án theo các mục tiêu đã đề ra.
Đánh giá hiệu quả dự án là việc phân tích, so sánh làm bộc lộ giá trị và tác động của DA theo các tiêu chuẩn xác định, gồm có: đánh giá định tính và đánh giá định lượng.
* Đánh giá định tính: là việc đánh giá dựa trên các phân tích chuẩn tắc, được sử dụng chủ yếu trong đánh giá liên kết( ngành, vùng, mục tiêu) và tác động của dự án( môi trường, xã hội) và được tiến hành thông qua phương pháp chuyên gia.
* Đánh giá định lượng: là việc đánh giá dựa trên phân tích thực chứng các yếu tố đầu vào/ đầu ra của dự án. Nếu lấy tiền tệ làm thước đo thì đánh giá hiệu quả dự án thực chất là đánh giá các dòng lợi ích và chi phí. Khi lợi ích lớn hơn chi phí, dự án được coi là có hiệu quả và ngược lại.
- Về chi phí, cần tính đến các yếu tố vật chất trực tiếp như của cải, tiền bạc, công sức bỏ ra, cũng như các chi phí gián tiếp như tác động bất lợi của dự án đầu tư đến môi trường( ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh thái,...), khoảng cách giàu nghèo,...
- Về lợi ích, quan điểm mới tính đến ba phạm trù: lợi ích tài chính, xã hội và lợi ích về môi trường.
+ Lợi ích tài chính bao gồm việc đạt được kết quả, năng suất cao cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Đối với các dự án đầu tư nông nghiệp và nông thôn thì lợi ích kinh tế chính là sự tăng lên của năng suất vật nuôi, cây trồng, sự đa dạng hoá nền sản xuất nông nghiệp và chủng loại sản phẩm nông nghiệp dựa trên lợi thế so sánh của từng vùng sinh thái khác nhau.
+ Lợi ích xã hội thể hiện ở khả năng đảm bảo công bằng trong phân phối các nguồn lực và phúc lợi xã hội giữa các vùng, giữa các cộng đồng dân cư trong cùng một vùng.... Đồng thời đảm bảo sự bền vững của dự án thông qua các cơ chế tham gia của người hưởng lợi dự án vào các quá trình đầu tư và sử dụng thành quả đầu tư, thực hiện được mục tiêu ổn định xã hội.
+ Lợi ích môi trường là khả năng bảo tồn và phát triển tài nguyên môi trư...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement