Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nam_Peo
#660315

Download Đề tài Bán hàng – chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần thiết kế - xây lắp Viễn Đông miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊTHỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
LỜI MỞĐẦU
1. Lý do chọn đềtài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của bài báo cáo
6. Bốcục báo cáo
Chương 1: ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TYCP THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty, xí nghiệp
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
1.3. Cơ cấu tổ chức đơn vị
1.4. Tổ chức sản xuất, kinh doanh của đơn vị
1.5. Phương hướng phát triển của đơn vị
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP
THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm (3 năm)
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty
2.3. Giải pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh
Chương III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ốt nghiệp
SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 7
5. Đóng góp của bài báo cáo:
Bài báo cáo trước hết là cơ sở đánh giá quá trình học tập và ứng dụng kiến thức
vào thực tế công việc của doanh nghiệp.
Mặc khác, nội dung nghiên cứu cũng góp phần vào việc phân tích lại quá trình
phát triển của doanh nghiệp và đưa ra nhiều giải pháp có thể ứng dụng vào doanh
nghiệp trong điều kiện hiện tại.
6. Bố cục :
Ngoài phần mở đầu, bài báo cáo bao gồm 3 chương:
Chương 1:
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
Chương 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY
LẮP VIỄN ĐÔNG
Chương 3:
KẾT LUẬN
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 8
Chương 1
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty CP Thiết kế - Xây lắp Viễn Đông
Công ty cổ phần Thiết kế - Xây lắp Viễn Đông thành lập vào ngày 12/12/2007,
trên cơ sở của Xí nghiệp Thiết kế - Công ty Cổ phần Viễn Liên. Sau đó tách riêng
thành công ty độc lập mang tên gọi duy nhất đến nay là: Công ty cổ phần Thiết kế -
Xây lắp Viễn Đông.
Chức năng kinh doanh chính của công ty là
- Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kĩ thuật
- Lập dự toán công trình
- Thiết kế phần thông tin liên lạc và bưu chính – viễn thông trong công trình dân
dụng và công nghiệp.
- Thi công xây dựng
- Mua bán hàng điện, điện lạnh, điện tử, kim khí điện máy, cáp đồng, cáp quang,
thiết bị vật liệu bưu chính - viễn thông - tin học.
- Đại lý ký gửi hàng hoá,
- Lắp đặt, sửa chửa, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính - viễn thông
- tin học, hệ thống điện lạnh dân dụng và công nghiệp.
Thông tin công ty cổ phần Thiết kế - xây lắp Viễn Đông
Địa chỉ: 232 đường 3/2, P.12, Q.10 , TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 62 4467 - (08) 38 62 4468 - Fax: (08) 38 62 4468
Email: [email protected] - Website:
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, công ty
Công ty bao gồm 6 bộ phận chính, bao gồm:
- Xí nghiệp Xây lắp số 1: gồm 5 nhân viên
- Xí nghiệp Xây lắp số 2: gồm 10 nhân viên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 9
- Xí nghiệp Thiết kế gồm: 7 nhân viên
- Phòng Kế toán gồm: 3 nhân viên
- Phòng Kinh doanh gồm: 2 nhân viên
- Phòng Tổng hợp gồm: 2 nhân viên
Bên cạnh ban Giám đốc công ty, số lượng cán bộ - nhân viên bao gồm có 29
người, được bố trí theo nội dung chuyên môn.
Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban:
Xí nghiệp thiết kế:
Chức năng chính là thiết kế hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc và bưu chính –
viễn thông trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Đảm bảo các chức năng kỹ
thuật và vận hành cho các công trình, phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp có tính định
hướng trước về công nghệ trong tương lai.
Xí nghiệp xây lắp 1, 2:
Trên cơ sở các bảng thiết kế hệ thống xây dựng của phòng kỹ thuật, phòng xây
lắp triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu bản vẽ, đảm bảo đúng tiến độ và qui trình kỹ
thuật chuẩn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong thi công. Có sự điều chỉnh phù hợp
trong môi trường thực tế với sự giám giát của bộ phận kỹ thuật.
Phòng Kế toán:
Đảm bảo nguồn thu - chi đúng qui định công ty và trong khuôn khổ của pháp
luật. Phòng kế toán đảm bảo chế độ giải ngân nhanh nhất nhằm hỗ trợ triển khai các dự
án một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ hợp đồng đề ra giữa công ty và các .
Phòng Kinh doanh:
Chức năng của phòng kinh doanh là đề ra các phương án tiếp cận với đối tượng
khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bưu chính – viễn thông,
các công trình điện công nghiệp và dân dụng, hệ thống điện lạnh…
Phòng Tổng hợp:
- Thực hiện các chức năng chăm sóc khách hàng, quản trị hệ thống khách hàng
hiện có và có chính sách chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Tổng hợp các thông tin thị trường nhằm đưa ra những nhận định, phân tích
chiến lược cạnh tranh về giá và sản phẩm trước các đối thủ.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 10
1.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp
BAN GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP
XÂY LẮP 1
XÍ NHIỆP
XÂY LẮP 2
XÍ NGHIỆP
THIẾT KẾ
PHÒNG
KẾ TOÁN
PHÒNG
KINH DOANH
PHÒNG
TỔNG HỢP
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 11
1.4. Tổ chức sản xuất, kinh doanh của đơn vị
Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kĩ thuật
Lập dự toán công trình
Thiết kế phần thông tin liên lạc và bưu chính – viễn thông trong công trình dân
dụng và công nghiệp.
Thi công xây dựng
Mua bán hàng điện, điện lạnh, điện tử, kim khí điện máy, cáp đồng, cáp quang,
thiết bị vật liệu bưu chính – viễn thông – tin học.
Đại lý ký gửi hàng hoá,
Lắp đặt, sửa chửa, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính - viễn thông -
tin học, hệ thống điện lạnh dân dụng và công nghiệp.
1.5. Định hướng phát triển của công ty cổ phần thiết kế - xây lắp Viễn Đông
Trong xu thế phát triển chung của thị trường bưu chính - viễn thông cũng như
nhu cầu đầu tư, phát triển công nghệ trong giai đoạn hội nhập toàn cầu của hầu hết các
doanh nghiệp, công ty cổ phần thiết kế và xây lắp Viễn Đông đang phát huy lợi thế của
mình trong việc cung ứng nhanh chóng và kịp thời các sản phẩm chất lượng cao, ứng
dụng công nghệ hiện đại cho các công trình trong cả nước.
Với uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, Viễn Đông đã trở thành nhà
cung cấp cho nhiều công trình, công ty viễn thông lớn trong cả nước như: công ty điện
thoại Đông, điện thoại Tây, điện lực Bình Chánh, điện lực Thủ Thiêm, công ty viễn
thông Tân Tạo, công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế…
Cùng với việc không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ mới, công ty Viễn
Đông không ngừng nâng cao hiệu quả trong việc mở rộng và phá triển thị trường, tìm
kiếm những thị trường mới và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng ở trong và
ngoài nước.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 12
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh trong 3 năm 2007 - 2009
Tuy chỉ mới ra đời trong thời gian ngắn (2007) nhưng uy tín thương hiệu Viễn
Đông đã từng bước định hình trên thị trường viễn thông, thông qua nhiều công trình đã
thực hiện cho các công ty viễn thông lớn của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh hành
trong cả nước.
Với năng lực kinh doanh đa ngành nghề, trong đó thiết kế và thi công các công
trình Bưu chính - viễn thông, tin học, điện lạnh là chủ yếu Viễn Đông đã liên tục gia
tăng tốc độ kinh doanh trong lĩnh vực này từ năm 2007 đến nay. Tốc độ tăng trường
bình quân mỗi năm tăng trên 20%.
2.1.2. Nhu cầu thị trường
Việt Nam là quốc gia được đánh giá có tốc độ phát triển c

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement