Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Somhairle
#660308

Download Tiểu luận Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu của bài nghiên cứu. 1
CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VÀ YÊU CẦU VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM. 3
I Những yêu cầu đối với chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam. 3
1.Chức năng của đào tạo đại học trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. 3
2. Tiêu chí của dịch vụ đào tạo đại học. 3
II. Quản lý chất lượng đào tạo đại học . 3
1. Thực chất của quản lý chất lượng đào tạo đại học 3
2. Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng đào tạo đại học. 3
3. Công tác tổ chức quản lý chất lượng đào tạo đại học. 3
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 3
I.Thực trạng chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
1.1. Chất lượng đào tạo đại học. 3
1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học. 3
II.Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
2.1.Những điểm đã đạt được trong công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
2.2. Những mặt còn tồn tại trong quản lý chất lượng đào tạo đại học nước ta: 3
2.3. Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở Việt Nam hiện nay. 3
2.4. Những nhân tố tác động tới công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 3
3.1. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam. 3
3.2. Các biện pháp khác. 3
3.2.1. Thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý của các trường. 3
3.2.2. Thực hiện phân cấp trong quản lý chất lượng đào tạo đại học. 3
3.2.3. Sắp xếp lại mạng lưới các trường. 3
3.2.4. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý đào tạo đại học. 3
3.2.5. Kiểm định chất lượng đào tạo đại học. 3
KẾT LUẬN 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

, nội dung, kế hoạch giáo dục.
Tiêu chuẩn (Nhà giáo, thành lập trường, trường…)
Quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ.
Phân công phân cấp đào tạo theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.
Đổi mới quản lý đào tạo đại học của các trường
Thực hiện tốt chức năng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn. Đối với đào tạo: tổ chức quản lý tốt quá trình dạy và học để đảm bảo và nâng cao chất lượng đi đôi với tăng quy mô và đảm bảo hiệu quả.
Nâng cao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường.
2. Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng đào tạo đại học.
* Xây dựng chiến lược, mục tiêu đào tạo đại học: Chiến lược, mục tiêu đào tạo đại học cần được xây dựng thống nhất, rõ ràng và phù hợp, giúp cho các trường có phương hướng trong công tác giảng và dạy hoc, mỗi người hiểu rõ họ được và phải làm gì để thực hiện được chiến lược và mục tiêu do trường đề ra.
* Hoàn thiện chương trình, giáo trình, học liệu: là phần quan trọng trong việc giảng dạy ở các trường đại học hiện nay. Nhờ có chương trình, giáo trình thống nhất mà có dễ dàng trong việc quản lý chất lượng đào tạo. Nó cũng góp phần trong việc giúp sinh viên có sự say mê trong học tập và nghiên cứu, sinh viên và giáo viên có thể có những cách dạy khoa học, tìm ra những cách giảng dạy có hiệu quả và dễ tiếp thu nhất, nâng cao chất lượng đào tạo.
* Hoàn thiện cơ cấu đào tạo và hình thức đào tạo.
* Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý đào tạo đại học: đó là việc quan trọng không thể thiếu trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học và quản lý chất lượng đào tạo đại học,.
* Xây dựng và quản lý cơ sở vật chất: trường lớp khang trang, các trang thiết bị đầy đủ được trang bị hiện đại, nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên.
* Đổi mới phương tiện và phương pháp đào tạo đại học.
3. Công tác tổ chức quản lý chất lượng đào tạo đại học.
Việc xây dựng tiêu chuẩn:
Bộ GD-ĐT đã xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng đào tạo đại học. Các tiêu chuẩn được xây dựng đưa ra các tiêu chí rõ ràng và cụ thể hơn. Các tiêu chuẩn về tổ chức quản lý, chương trình giáo dục, hoạt động đào tạo, đội ngũ cán bộ và nhân viên, người học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và triển khai công nghệ, hoạt động về hợp tác quốc tế và các tiêu chuẩn và tài chính và quản lý tài chính.
Một số biện pháp thực hiện quản lý chất lượng đào tạo đại học hiện nay:
Để nâng cao chất lượng quản lý đào tạ đại học hiện nay nhà nước cần xây dựng các tiêu chuẩn cho các trường để thực hiện nhất quán chủ trương đề ra và có phương hướng cho các trường phát triển. Một số biện pháp như:
* Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học. Nhà nước nên để các trường tự hoạch định về tài chính, tự chủ về các mặt và có thể nâng cao tính hiệu quả, chất lượng trong giáo dục đào tạo đại học ở các trường.
* Đào tạo theo nhu cầu: Các trường đại học cần xác định nhu cầu đào tạo, và công bố đầu ra, đưa ra những tiêu chuẩn của một sinh viên sau khi ra trường có được kỹ năng, kiến thức cần thiết cho nhu cầu tuyển dụng như thế nào.
* Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận vói những kiến thức khoa học mới,phù hợp với sự phát triển toàn cầu hóa hiện nay.
* Kiểm định chất lượng đào tạo đại học là việc không thể thiếu và ngày càng trở nên quan trọng trong quản lý chất lượng đào tạo đại học hiện nay. Nhờ kiểm định chất lượn mà nhà nước có thể đánh giá chất lượng các trườn và có biện pháp với các thiếu sót.
* Đào tạo theo tín chỉ thay cho đào tạo theo niên chế nhờ đó mà sinh viên có thể chủ động về thời gian và phưỡng pháp học, lấy người học là trung tâm, nâng cao tinh thần tự học tự rèn luyện cho sinh viên, từ đó khác sâu thêm hiểu biết và khả năng tự tu duy.
* Sắp xếp lại mạng lưới các trường.
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
I.Thực trạng chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay.
1.1. Chất lượng đào tạo đại học.
Theo Bộ GD- ĐT thì “Chất lượng đào tạo đại học là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của trường Đại học”
Chất lượng giáo dục đại học là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng nhu cầu xã hội. Các đặc tính vốn có đó là: Phẩm chất đạo đức, sức khỏe, kiến thức, phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên ra trường
Để đánh giá chất lượng đào tạo đại học thường căn cứ vào nhiều chỉ tiêu như kết quả học tập,khả năng của sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng nhu cầu công việc, có kiến thức kỹ năng, phẩm chất, kiến thức sức khỏe đảm bảo các kỹ năng nghề nghiệp....đáp ứng nhu cầu của đội ngũ lao động chất lượng cao của đất nước.
Chất lượng trường đại học là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của trường đại học, nhưng mục tiêu này phải đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế-xã hội đất nước. Người hưởng lợi chất lượng đại học ở đây chính là người học (học sinh, sinh viên), phụ huynh và người tài trợ học phí cho việc học của sinh viên, và người sử dụng lao động. Tuy nhiên chất lượng đó còn tùy thuộc vào chất lượng của người hưởng lợi như đã nêu.
 Trong giáo dục đại học (GD ĐH), đảm bảo chất lượng được xác định như các hệ thống, chính sách, thủ tục quy trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố chất lượng. Nói cách khác, đảm bảo chất lượng GD ĐH là toàn bộ các chủ trương, chính sách, mục tiêu, cơ chế quản lí, các hoạt động, điều kiện nguồn lực, cùng những biện pháp khác để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra.
1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học.
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam như:
+ Nhân tố bên ngoài:
- Kinh tế thế giới :sự phát triển của kinh tế thế giới có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của các thành phần trong nền kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của các doanh nghiệp và cơ hội cũng như nhu cầu việc làm. Do đó cũng tác động mạnh mẽ tới chương trình giảng dạy hay nâng cao chất lượng học tập của người học, giảng dạy những chương trình đáp ứng nhu cầu khách hàng phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế trong nước và nền kinh tế toàn cầu.
- Sự phát triển của khoa học công nghệ : sự phát triển của kinh tế toàn cầu kéo theo khoa học công nghệ ngày một phát triển và yêu cầu các trường cần nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ, giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ khoa học nhanh chóng, xây dựng một đội ngũ lao động có trình độ cao.
- Toàn cầu hóa : do sự toàn cầu hóa, sự hòa nhập của nền kinh tế thế giới, chất lượng của các trường đại học trên thế giới ngày càng được nâng cao, do đó các trường đại học ở Việt Nam cầ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement