Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By MacNeill
#660212

Download Chuyên đề Biện pháp Marketing đẩy mạnh xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu mây tre Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING ĐẨY MẠNH KINH DOANH XUẤT KHẨU 6
CỦA DOANH NGHIỆP. 6
1.1. Kinh doanh xuất khẩu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 6
1.1.1. Khái niệm kinh doanh xuất khẩu: 6
1.1.1.1. Khái niệm kinh doanh xuất khẩu: 6
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất khẩu: 6
1.1.2. Các nội dung chủ yếu của hoạt động kinh doanh xuất khẩu: 9
1.1.2.1. Điều tra, nghiên cứu thị trường: 9
1.1.2.2. Lập kế hoạch kinh doanh xuất khẩu: 10
1.1.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh xuất khẩu: 10
1.1.2.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh xuất khẩu: 11
1.2. Sự cần thiết ứng dụng marketing trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp: 11
1.3. Nội dung ứng dụng marketing trong kinh doanh xuất khẩu: 12
1.3.1. Lựa chọn khái niệm marketing ứng dụng: 12
1.3.2. Xây dựng chiến lược marketing-mix trong kinh doanh xuất khẩu: 13
1.3.2.1. Xác định thị trường mục tiêu và lựa chọn thị trường xuất khẩu: 13
1.3.2.2. Xác định các tham số của hệ thống marketing-mix: 17
1.3.3. Tổ chức thực hiện chiến lược marrketing-mix trong kinh doanh xuất khẩu: 25
1.3.4. Đánh giá thực hiện chiến lược marketing-mix trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp: 29
1.3.4.1. Hệ thống báo cáo: 29
1.3.4.2. Họp mặt: 30
1.3.4.3. Một số kỹ thuật đo lường đặc biệt: 30
1.3.4.4. Đánh giá: 30
CHƯƠNG 2: 31
THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MÂY TRE ĐAN VÀ ỨNG DỤNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY XNK MÂY TRE VIỆT NAM 2000-2003. 31
2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Barotex 2000-2003. 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 31
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty: 32
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay: 32
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 35
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2000-2003: 36
2.1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty: 36
2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2000-2003: 37
2.2. Thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu của Công ty Barotex. 42
2.2.1. Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu của Công ty. 42
2.2.2. Thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược marketing-mix xuất khẩu của Công ty: 43
2.2.2.1. Xác định thị trường mục tiêu: 43
I/Châu á-TBD 43
II/Tây Bắc Âu 44
IV/ Châu lục khác 44
2.2.2.2. Xác định các tham số marrketing-mix: 45
* Chính sách sản phẩm hiện tại của công ty 45
2.2.3. Các khía cạnh khác: 49
2.3.2. Nhược điểm: 50
CHƯƠNG 3: 53
GIẢI PHÁP MARKETING ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE VIỆT NAM. 53
3.1. Xu hướng phát triển của thị trường hàng mây tre-thủ công mỹ nghệ và phương hướng của Công ty trong những năm tới. 53
3.1.1. Xu hướng phát triển của thị trường hàng mây tre-TCMN trên thế giới: 53
3.1.1.1. Tổng quan về ngành hàng mây tre thủ công mỹ nghệ Việt Nam. 53
3.1.1.2. Xu hướng phát triển của thị trường hàng mây tre-TCMN trên thế giới: 54
3.1.2. Mục tiêu và các biện pháp thực hiện mục tiêu của công ty trong thời gian tới: 55
3.1.2.1. Xây dựng mục tiêu marketing và định hướng kinh doanh trong những năm tới: 55
3.1.2.2. Các biện pháp thực hiện mục tiêu: 56
3.2. Những đề xuất chủ yếu về hoạt động marketing trong xuất khẩu tại công ty: 58
3.2.1. Về công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn chiến lược thị trường: 58
3.2.1.1. Về công tác nghiên cứu thị trường: 58
3.2.1.2. Về lựa chọn chiến lược thị trường: 59
3.2.2. Về xây dựng và hoàn thiện các tham số trong chiến lược marketing-mix xuất khẩu: 59
3.2.2.1. Tham số sản phẩm: 59
3.2.2.2. Đẩy mạnh quảng cáo và xúc tiến hỗn hợp: 61
3.2.2.3. Giải pháp định giá xuất khẩu: 62
3.2.2.4. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối: 64
3.3. Đề xuất khác: 66
3.3.1. Về tổ chức lực lượng: 66
3.3.2. Các giải pháp hỗ trợ hệ thống Marketing Mix trong xuất khẩu sản phẩm mây tre đan: 68
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ong doanh số đạt được của từng kênh phân phối
Thị phần đạt được của từng sản phẩm trên từng phân đoạn thị trường
V.Các thông tin về đối thủ cạnh tranh
Chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh
Mức giá tương đối của các đối thủ cạnh tranh
Việc giới thiệu các sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh
Chi phí marketing tương đối của các đối thủ cạnh tranh
Đánh giá kết quả hoạt động của các đối thủ cạnh tranh
Bảng 1: Ví dụ về các yêu cầu thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch
Các nội dung cơ bản của kế hoạch marketing xuất khẩu
Về cơ bản cấu trúc của một bản kế hoạch karketing xuất khẩu không khác so với kế hoạch marketing nội địa mà chúng chỉ khác nhau ở các nội dung chi tiết do phạm vi ảnh hưởng và mối quan tâm của hai bản kế hoạch có nhiều điểm không tương đồng. Như vậy có thể tóm tắt nội dung của một bản kế hoạch marketing xuất khẩu trong bảng dưới đây:
Bảng 2: Các nội dung cơ bản của kế hoạch marketing xuấtkhẩu
Nội dung
Mục đích
I.Tóm tắt dành cho quản trị viên
II.Tình trạng marketing hiện tại
III.Phân tích cơ hội và vấn đề
IV.Các mục tiêu
V.Chiến lược marketing
VI.Chương trình hành động
VII.Dự báo về doanh số và lợi nhuận
VIII.Kiểm soát
Giới thiệu khái quát về kế hoạch đề xuất
Trình bày bối cảnh và các dữ liệu liên quan về thị trường, sản phẩm, cạnh tranh, phân phối và môi trường vĩ mô.
Tóm tắt điểm mạnh/ điểm yếu, cơ hội/ nguy cơ và những vấn đề mà kế hoạch phải giải quyết
Nêu các mục tiêu về lợi nhuận, doanh số và thị phần
Trình bày khái quát về đường lối chiến lược để đạt được các mục tiêu đã đề ra
Nêu rõ các việc cần làm, người, thời gian và chi phí thực hiện
Dự báo về tài chính của kế hoạch marketing
Trình bày các biện pháp kiểm soát và đánh giá
1.3.4. Đánh giá thực hiện chiến lược marketing-mix trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp:
1.3.4.1. Hệ thống báo cáo:
Nguyên tắc đầu tiên của hệ thống báo cáo là nó phải phản ánh được mọi khía cạnh quản trị của doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai là tần suất của báo cáo và điều này phụ thuộc nhiều vào từng loại hoạt động cũng như từng điều kiện thị trường nhất định. Đối với doanh nghiệp, một vấn đề thường gặp đối với hệ thống báo cáo là nhiều thông tin họ cần thì không có trong khi một số thông tin có trong báo cáo lại không thực sự cần thiết và đây là một sự lãng phí to lớn về nguốn lực. Để hạn chế tình trạng này, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thường thiết lập và hoàn thiện hệ thống thông tin marketing theo hướng tập trung vào những nhu cầu thông tin thiết thực của những người ra quyết định marketing.
1.3.4.2. Họp mặt:
Ngược lại với hệ thống báo cáo bằng văn bản là cách thức thu nhận thông tin thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người ra quyết định marketing và các quản trị viên.
Một ví dụ nổi tiếng nhất về áp dụng phương pháp họp mặt là trường hợp của Công ty Điện báo và Điện thoại Quốc tế ( International Telephone and Telegraph – ITT). Chủ tịch công ty, ông Harold Geneen hàng tháng bay tới Brussels để dự các cuộc họp định kỳ xem xét và đánh giá hoạt động của công ty tại thị trường châu âu.
1.3.4.3. Một số kỹ thuật đo lường đặc biệt:
Đánh giá thực hiện chiến lược marketing-mix trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp:
Phân tích chi phí phân phối (Distribution cost analysis)
Là một kỹ thuật phân tích khả năng sinh lợi của các bộ phận khác nhau của chương trình marketing. Nó có thể được sử dụng để nghiên cứu các tuyến sản phẩm, kênh phân phối, khách hàng hay khu vực thị trường. Qua nghiên cứu so sánh về chi phí phân phối I(comparstive distribution cost studies) cho một số thị trường, quản trị marketing xuất khẩu có thể phát hiện các điểm yếu trong chương trình marketing và tìm ra các giải pháp cho chúng.
Kiểm tra marketing (marketing audit)
Là một loại hình kiểm tra các nỗ lực marketing một cách toàn diện và hệ thống, thường được tiến hành bằng cách thuê các chuyên gia bên ngoài doanh nghiệp.
1.3.4.4. Đánh giá:
Mục đích của hoạt động đánh giá là để doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp để sửa chỉnh các hoạt động của chi nhánh khi chúng đi lệch quỹ đạo mong muốn – tức là lệch chuẩn. Chính vì vậy, đo lường và đánh giá luôn phải đi đôi với nhau. Ban quản trị của doanh nghiệp phải biết được những hoạt động lệch chuẩn nào là không thể chấp nhận được và đòi hỏi phải có giải pháp điều chỉnh. Phương pháp được sử dụng chủ yếu trong đánh giá các hoạt động marketing xuất khẩu của doanh nghiệp là phương pháp so sánh kết quả cụ thể với các tiêu chuẩn đã định.
Chương 2:
Thực trạng xuất khẩu hàng mây tre đan và ứng dụng marketing xuất khẩu của Công ty XNK mây tre Việt Nam 2000-2003.
2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Barotex 2000-2003.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
Tổng công ty xuất nhập khẩu mây tre tên giao dịch là BAROTEX ra đời tháng tư 1971. Tổng công ty xuất nhập khẩu mây tre ban đầu là một đơn vị trực thuộc tổng công ty XNK thủ công Mỹ nghệ. Khi mới thành lập văn phòng công ty chỉ có 4 phòng ban và một chi nhánh ở Hải Phòng làm chức năng giao dịch. Lực lượng chủ chốt của công ty lúc này mới có 26 cán bộ là bộ đội chuyển ngành hay từ ngành khác chuyển đến.
Sau 1975 miền năm hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất. Tổng công ty XNK mây tre Việt Nam đã đặt chi nhánh đầu tiên của mình. Tại thành phố Hồ Chí Minh và đà nẵng, nhờ đó tổng kim ngạch xuất khẩu 1975 gấp 8,73 lần so với năm 1971, giai đoạn từ 1976 đến 1980 tổng kim ngạch của giai đoạn này gấp 3,85 lần so với kim ngạch của giai đoạn từ 1971 đến 1975.
Đại hội Đảng lần thứ 5 cả nước tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1981 –1985). Trong giai đoạn này Nhà nước đổi mới cải cách cơ chế quản lý, điều này làm năng lực kinh doanh của công ty tăng lên rõ rệt, cơ cấu mặt hàng đa dạng hơn. nhưng nền kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát trầm trọng, giá tăng nhanh liên tục làm xuất hiện nhiều khó khăn đối với công ty. Điều này làm kim ngạch xuất khẩu giảm rất nhiều so với năm trước. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của năm1985 vẫn tăng 16,17 lần so với năm 1971 và tăng 2 lần so với năm 1981.
Quyết định 217 của Hội đồng Bộ trưởng đã giải phóng năng lực sản xuất. Công ty đã tiến hành đổi mới tổ chức quản lý. Từ các chi nhánh nhỏ bé dần dần chuyển lên thành các công ty kinh doanh tổng hợp, hạch toán độc lập. Trong giai đoạn này, thị trường của công ty được mở rộng nhưng quan hệ quốc tế chủ yếu với khu vực 1 (Liên Xô và Đông Âu). Khi Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng nhưng hoạt động của công ty vẫn ổn định. Năm 1990 công ty thực hiện đạt 106 % kế hoạch được giao. Kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 28,02 lần so với năm 1971 và bằng 1,7 lần so với năm 1985.
Từ cuối năm 1995, công ty đã đưa vào hoạt động xí nghiệp giầy thể thao ở Gia Lâm-Hà Nội, tạo công ăn việc làm cho hơn 1000 lao động. Trong khi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu vẫn phải đảm bảo chú trọng hàng chuyên doanh...
Hình đại diện của thành viên
By imephobia
#672186 Bạn cho mình xin link down bài luận này nha. Mình đang cần tài liệu để làm khoá luận tốt nghiệp. Mình Thank bạn nhiều lắm.
Email của mình là: [email protected].
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#672188 Bạn download ở file đính kèm nhé.
Nhớ bấm nút Ủng hộ mình
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement