Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duongpbinh
#659178

Download Chuyên đề Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn miễn phí

mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. VỊ TRÍ CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1.1 .Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định trong doanh nghiệp 3
1.1.1.1. Khái niệm tài sản cố định 3
1.1.1.2.Đặc điểm của tài sản cố định 5
1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 6
1.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 7
1.2.1. Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp 7
1.2.1.1. Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện 7
1.2.1.2. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu 8
1.2.1.3. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành 8
1.2.1.4. Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng 9
1.2.2. Đánh giá tài sản cố định 10
1.2.2.1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá 10
1.2.2.2. Đánh giá tài sản cố định theo giá trị còn lại 12
1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 12
1.3.1. Đánh số tài sản cố định 13
1.3.2. Kế toán chi tiết TSCĐ tại phòng kế toán và bộ phận sử dụng 14
1.3.2.1. Kế toán chi tiết tăng TSCĐ tại phòng kế toán và bộ phận sử dụng 14
1.3.2.2. Kế toán chi tiết giảm TSCĐ ở phòng kế toán và bộ phận sử dụng 15
1.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 16
1.4.1. Tài khoản sử dụng 16
1.4.1.1. TK 211- TSCĐ hữu hình 16
1.4.1.2. TK 212- TSCĐ thuê tài chính 17
1.4.1.3. TK 213- TSCĐ vô hình 17
1.4.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến tăng giảm TSCĐ 17
1.5.1. Khấu hao và hao mòn tài sản cố định 21
1.5.1.1. Hao mòn tài sản cố định 21
1.5.1.2. Khấu hao tài sản cố định 21
1.5.2. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định 21
1.5.3. Phương pháp tính khấu hao 22
1.5.3.1.Phương pháp khấu hao đường thẳng 23
1.5.3.3.Phương pháp khấu hao theo sản lượng 24
1.5.4. Kế toán khấu hao và hao mòn tài sản cố định 25
1.5.4.1. Tài khoản kế toán sử dụng 25
1.5.4.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 25
1.6. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 26
1.6.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 27
1.6.2. Trường hợp sửa chữa lớn, mang tính phục hồi hay nâng cấp 27
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN 28
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN 29
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP 29
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 31
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 31
2.1.2.2. Tổ chức Bộ máy quản lý của công ty 32
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 34
2.1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 34
2.1.3.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán của công ty và phần mềm kế toán sử dụng tại công ty 35
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN 38
2.2.1. Đặc điểm tài sản cố định của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 38
2.2.1.1. Phân loại tài sản cố định 38
2.2.1.2. Đánh giá tài sản cố định thực tế ở công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 40
2.2.2. Kế toán chi tiết tài sản cố định tại công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 41
2.2.2.1.Kế toán chi tiết TSCĐ theo bộ phận sử dụng 41
2.2.2.2. Kế toán chi tiết tài sản cố định chung cho toàn doanh nghiệp 43
2.2.3.Kế toán tổng hợp tình hình biến động của tài sản cố định tại Công ty 50
2.2.3.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ 50
2.2.3.2.Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 53
2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ 55
2.2.4.1. Tính và phân bổ khấu hao 55
2.2.4.2. Kế toán khấu hao TSCĐ 59
2.2.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 61
2.2.5.1. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 61
2.2.5.2. Sửa chữa lớn TSCĐ 64
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 68
3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP 68
3.1.1. Những thành tựu mà công ty đạt được 69
3.1.2.Một số tồn tại trong kế toán TSCĐ tại công ty 71
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN 73
3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp 74
3.2.2. Hoàn thiện hạch toán khấu hao tài sản cố định 76
3.2.3. Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định 77
3.2.4. Hoàn thiện đánh số hiệu TSCĐ 79
3.2.5. Hoàn thiện thẻ TSCĐ 81
3.2.6. Nên hạch toán riêng chi phí khác (chi phí lắp đặt, chạy thử) khi mua TSCĐ qua lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng 84
3.2.7. Giảm bớt thủ tục thanh lý TSCĐ để việc hạch toán thanh lý TSCĐ được nhanh chóng 84
KẾT LUẬN 86
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ã phát triển nhanh chóng cả về lợi nhuận và thu nhập bình quân. Năm 2008 lợi nhuận tăng 249% so với năm 2006, thu nhập bình quân tăng 123% so với năm 2003. Điều đó cho thấy công ty đã có hướng phát triển đúng đắn và hiệu quả.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất
Tiền thân là Lâm Trường Văn Bàn, và thực sự chuyển đổi thành công ty TNHH Lâm Nghiệp vào năm 2007. Tuy đây là một sự thay đổi quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, nhưng công ty vẫn tiến hành sản xuất và phát triển những lĩnh vực truyền thống và thế mạnh của mình. Công ty vẫn thực hiện nhiệm vụ sản xuất chính là sản xuất Lâm Sản và thực hiện bảo vệ, trồng và khai thác rừng.
Hiện tại công ty tiến hành sản xuất và kinh doanh mặt hàng như: khai thác gỗ và bán gỗ xẻ N2-N8, có xưởng sản xuất giấy đế ở Xuân Thuỷ, xưởng sản xuất đồ mộc cao cấp, thảm hạt Pơ-Mu, Xưởng sản xuất đũa tre, ngoài ra Công ty còn kinh doanh du lich vườn sinh thái rừng tại Phú Mậu, và nhà nghỉ ở SaPa. Tại mỗi xưởng sản xuất cũng có bộ phận quản lý chặt chẽ gồm: Quản đốc phân xưởng, Phó quản đốc phân xưởng, thủ quỹ, kế toán, bảo vệ và công nhân sản xuất trực tiếp.
Hiện nay công ty có 165 công nhân sản xuất trực tiếp, và số lượng công nhân tại mỗi xưởng là khác nhau tuỳ từng trường hợp vào đặc thù công việc của mỗi xưởng. Xưởng sản xuất gỗ đế có 42 công nhân, xưởng sản xuất đồ mộc có 35 công nhân, xưởng sản xuất thảm hạt PơMu có 26 công nhân….
Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty
Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau trong đó có sản phẩm Giấy Đế. Quy trình công nghệ sản xuất Giấy Đế áp dụng theo quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục. Hoạt động sản xuất diễn ra ở các giai đoạn kế tiếp nhau, các đơn vị sản phẩm vận động từ giai đoạn này qua giai đoạn khác một cách liên tục cho đến khi hoàn thành.Giấy đế là một loại sản phẩm hàng hoá được chế biến từ nguyên liệu vầu, nứa… dễ làm, công nghệ sản xuất không phức tạp, có thị trường tiêu thụ rộng ở các nước Đông Nam Á, nhất là Đài Loan, Hồng Kông. Vốn đầu tư ít mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện nguyên liệu của huyện Văn Bàn.
Quy trình công nghệ sản xuất Giấy Đế tại công ty TNHH Lâm NGhiệp từ khâu nguyên liệu cho tới thành phẩm trải qua nhiều công đoạn xử lý bằng thiết bị cũng như hoá chất, được khái quát theo sơ đồ sau:
NL Vầu nứa
Băm, cắt dăm
Ngâm, tẩm trong dung dịch hóa chất
Nghiền thô
Nghiền tinh
Seo giấy
Sấy khô
Cuộn lô (sản phẩm giấy đế)
2.1.2.2. Tổ chức Bộ máy quản lý của công ty
Mô hình tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty theo sơ đồ sau:
Ban giám đốc
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kĩ thuật sản xuất
Phòng kinh doanh thị trường
Phòng kế toán tài vụ
Vườn ươm cây giống
Xưởng chế biến và xử lý gỗ
Xưởng thảm hạt
Văn phòng thay mặt tại Lào Cai
Xưởng đồ mộc cao cấp
Xưởng sản xuất giấy đế Xuân Thủy
Xưởng sản xuất đũa tre
Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm
Công ty tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng, Ban Giám Đốc là những người đứng đầu lãnh đạo công ty.
* Ban giám đốc
Giám đốc là người đứng đầu công ty chịu trách nhiệm chung trước pháp luật và các cơ quan chức năng trong công tác điều hành SXKD của công ty.
Các phó giám đốc: Giúp việc và làm tham mưu cho giám đốc về các mặt kỹ thuật, kế hoạch, công tác nội chính.
* Các phòng ban
Để thực hiện yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động SXKD, để phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị. Mặt khác để giúp ban giám đốc quản lý tốt các đội sản xuất một cách chặt chẽ có hiệu quả, công ty đã thành lập 4 phòng ban gồm:
Phòng tổ chức hành chính:
Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu, đề xuất, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác với người lao động.
Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ quản lý nhân sự, theo dõi, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy phép cho CBCNV đi công tác, đi phép; Bố trí đón, tiếp khách đến liên hệ công tác, quản lý hành chính cơ quan.
Phòng kĩ thuật sản xuất:
Phòng kĩ thuật sản xuất có chức năng tham mưu đề xuất các phương án cải tiến kĩ thuật nhắm nâng cao chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
Phòng kĩ thuật sản xuất có nhiệm vụ triển khai tổ chức các quy trình, quy phạm, hướng dẫn kĩ thuật trong khai thác, chế biến lâm sản, trồng cây và các hoạt động khác của doanh nghiệp.
Phòng kinh doanh- thị trường:
Phòng kinh doanh – thị trường có chức năng, nhiệm vụ đề xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phương án sản xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phương án sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để đạt hiệu quả cao nhất.
Phòng kế toán -tài vụ:
Phòng kế toán tài vụ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo về công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước, với nhiệm vụ ghi chép, tính toán phản ánh đầy đủ chính xác trung thực kịp thời liên tục tình hình biến động của tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn và quy trình SXKD của công ty.
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn
2.1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
Để hoàn thành tốt nhiệm vị sản xuất kinh doanh, bộ máy kế toán trong công ty phải được tổ chức một cách khoa học và hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty, sử dụng phương pháp kế toán sao cho có hiệu quả nhất. Do đó, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức như sau:
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Kế toán tổng hợp
Kế toán thanh toán
Kế toán tại các phân xưởng
2.1.3.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán của công ty và phần mềm kế toán sử dụng tại công ty
* Hình thức sổ kế toán của Công ty:
- Do đặc thù của Công ty nằm trên địa bàn rộng, Công ty lại áp dụng hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến cuối tháng mới tập hợp được nên đơn vị đã áp dụng hình thức kế toán “chứng từ ghi sổ” và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Kỳ kế toán: Công ty thực hiện kỳ kế toán theo quý, năm.
Hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như Công ty TNHH Lâm Nghiệp. Với hệ thống sổ sách chứng từ phản ánh chính xác tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đó tạo điều kiện phát huy vai trò chức năng của công tác kế toán trong việc phản ánh ghi chép tính toán một cách chính xác đầy đủ, trung thực, kịp thời nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.
Sơ đồ tổ chức sổ kế toán của Công ty theo hình thức Chứng từ ghi sổ như sau:Chứng từ kế toán
Sổ quỹ
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp KT chứng từ cùng loại
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú: Ghi cuối tháng
Ghi cuối quý
Đối chiếu , kiểm tra
* Phần mềm kế toán sử ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement