Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bin8291792
#658164 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 5
I. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 5
1. Khái niệm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 5
2. Phân biệt cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy quản lý: 5
3. Khái niệm về mô hình cơ cấu bộ máy quản lý: 6
4. Vai trò của cơ cấu bộ máy quản lý: 6
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình cơ cấu bộ máy quản lý tổ chức: 7
5.1. Chiến lược: 7
5.2. Quy mô của tổ chức và mức độ phức tạp của tổ chức: 7
5.3. Công nghệ: 8
5.4. Thái độ của lãnh đạo cấp cao và năng lực của đội ngũ nhân lực: 8
5.5. Môi trường: 8
5.6. Nhiệm vụ sản xuất của doanh nghiệp: 9
5.7. Địa bàn hoạt động: 9
6. Các yêu cầu của mô hình cơ cấu bộ máy quản lý: 9
II. Một số mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cơ bản: 10
1. Theo mỗi quan hệ quyền hạn của tổ chức( cách tiếp cận hệ thống): 10
1.1. Cơ cấu trực tuyến: 10
1.2. Cơ cấu trực tuyến - chức năng: 12
2. Theo cách hình thành các bộ phận( theo quan điểm chiến lược) 13
2.1. Mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng 13
2.2. Mô hình tổ chức bộ phận theo sản phẩm 16
2.3. Mô hình tổ chức bộ phận theo địa dư 17
2.4. Mô hình tổ chức bộ phận theo đơn vị chiến lược: 19
2.5. Mô hình tổ chức bộ phận theo đối tượng khách hàng 20
2. 6. Mô hình tổ chức bộ phận theo quá trình 22
2.7. Mô hình tổ chức bộ phận theo các dịch vụ hỗ trợ 23
2.8. Mô hình tổ chức ma trận 23
PHẦN 2: PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT & THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 26
I. Đặc điểm chung về công ty ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà: 26
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 26
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 28
3. Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 30
II. Phân tích mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 32
1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 32
2. Kết cấu chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban trong công ty 34
2.1. Ban giám đốc: 34
2.2. Tổ chức bộ máy văn phòng công ty: 39
2.3. Điều kiện làm việc của lao động quản lý: 48
3. Đánh giá chung về mô hình công ty lựa chọn 49
3.1 Ưu điểm: 49
3.2 Nhược điểm: 49
PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 51
I. Những phương hướng cơ bản nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà. 51
II. Một số kiến nghị cơ bản với công ty nhằm hoàn thiện mô hình cơ cấu bộ máy quản lý. 52
1. Hoàn thiện về mặt cơ cấu: 52
2. Hoàn thiện về mặt lao động: 56
2.1. Đào tạo nhân lực quản lý : 56
2.2 Công tác tuyển dụng: 58
2.3. Chế độ đãi ngộ và cải thiện điều kiện làm việc của lao động quản lý: 59
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 5
I. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 5
1. Khái niệm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 5
2. Phân biệt cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy quản lý: 5
3. Khái niệm về mô hình cơ cấu bộ máy quản lý: 6
4. Vai trò của cơ cấu bộ máy quản lý: 6
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình cơ cấu bộ máy quản lý tổ chức: 7
5.1. Chiến lược: 7
5.2. Quy mô của tổ chức và mức độ phức tạp của tổ chức: 7
5.3. Công nghệ: 8
5.4. Thái độ của lãnh đạo cấp cao và năng lực của đội ngũ nhân lực: 8
5.5. Môi trường: 8
5.6. Nhiệm vụ sản xuất của doanh nghiệp: 9
5.7. Địa bàn hoạt động: 9
6. Các yêu cầu của mô hình cơ cấu bộ máy quản lý: 9
II. Một số mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cơ bản: 10
1. Theo mỗi quan hệ quyền hạn của tổ chức( cách tiếp cận hệ thống): 10
1.1. Cơ cấu trực tuyến: 10
1.2. Cơ cấu trực tuyến - chức năng: 12
2. Theo cách hình thành các bộ phận( theo quan điểm chiến lược) 13
2.1. Mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng 13
2.2. Mô hình tổ chức bộ phận theo sản phẩm 16
2.3. Mô hình tổ chức bộ phận theo địa dư 17
2.4. Mô hình tổ chức bộ phận theo đơn vị chiến lược: 19
2.5. Mô hình tổ chức bộ phận theo đối tượng khách hàng 20
2. 6. Mô hình tổ chức bộ phận theo quá trình 22
2.7. Mô hình tổ chức bộ phận theo các dịch vụ hỗ trợ 23
2.8. Mô hình tổ chức ma trận 23
PHẦN 2: PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT & THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 26
I. Đặc điểm chung về công ty ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà: 26
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 26
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 28
3. Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 30
II. Phân tích mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 32
1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 32
2. Kết cấu chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban trong công ty 34
2.1. Ban giám đốc: 34
2.2. Tổ chức bộ máy văn phòng công ty: 39
2.3. Điều kiện làm việc của lao động quản lý: 48
3. Đánh giá chung về mô hình công ty lựa chọn 49
3.1 Ưu điểm: 49
3.2 Nhược điểm: 49
PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 51
I. Những phương hướng cơ bản nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà. 51
II. Một số kiến nghị cơ bản với công ty nhằm hoàn thiện mô hình cơ cấu bộ máy quản lý. 52
1. Hoàn thiện về mặt cơ cấu: 52
2. Hoàn thiện về mặt lao động: 56
2.1. Đào tạo nhân lực quản lý : 56
2.2 Công tác tuyển dụng: 58
2.3. Chế độ đãi ngộ và cải thiện điều kiện làm việc của lao động quản lý: 59
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63


LỜI MỞ ĐẦU
Câu nói “trái đất luôn luôn quay” có lẽ không nên chỉ hiểu là một câu nói vật lý mà nó đúng ngay với các yếu tố trong nền kinh tế. Thị trường luôn phát triển không ngừng và các doanh nghiệp tham gia vào thị trường đó cũng phải thay đổi liên tục để có thể tồn tại, thích nghi và phát triển được. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn cho doanh nghiệp mình một mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp là một yếu tố rất quan trọng. Mô hình đó phải chặt chẽ, tối ưu nhất sao cho nó có thể huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và thích ứng nhanh nhất với biến động của thị trường.
Tuy nhiên vấn đề mà các doanh nghiệp thường gặp phải là sự chồng chéo trong chức năng các bộ phận, thiếu nhân lực cho mỗi chức năng, sự phân cấp và phân quyền quá rộng hay quá hẹp…Do vậy để tổ chức hoạt động có hiệu quả thì việc hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý là một hoạt động rất cần thiết bởi vì năng lực của bộ máy quản lý quyết định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập ở công ty cổ phần ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà em thấy vấn đề cơ cấu tổ chức là một vấn đề có nhiều điều đáng được quan tâm, do đó em chọn đề tài: “Hoàn thiện mô hình cơ cấu bộ máy quản lý công ty cổ phần ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà” để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề gồm các phần:
Phần I: lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và mô hình cơ cấu bộ máy quản lý
Phần II: Phân tích mô hình cơ cấu bộ máy quản lý công ty cổ phần ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà.
Phần III: Một số kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện mô hình cơ cấu bộ máy quản lý công ty cổ phần ĐTPT xây dựng & thương mại Sơn Hà.

PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ.
I. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:
1. Khái niệm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là tổng hợp các bộ phận (đơn vị và cá nhân) có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá, có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm thực hiện các hoạt động của tổ chức và tiến tới những mục tiêu đã xác định.
Cơ cấu tổ chức thể hiện cách thức trong đó các hoạt động của tổ chức được phân công giữa các phân hệ, bộ phận và cá nhân. Nó xác định rõ mối tương quan giữa các hoạt động cụ thể, những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gắn liền với các cá nhân, bộ phận, phân hệ của tổ chức, và các mối quan hệ quyền lực bên trong tổ chức.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement