Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nsk1926
#658161

Download Luận văn Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank MTOII miễn phí

Đây là nguồn thu ngọai tệ mặt có tính linh họat cao vì Vietinbank MTOII có thể điều tiết được số lượng thu vào thông qua việc Vietinbank MTOII công bố tỷ giá thu đổi ngọai tệ mặt. Nếu muốn thu vào nhiều ngọai tệ mặt thì Vietinbank MTOII yết giá mua vào ngọai tệ mặt cao (hay trả hoa hồng phí thu đổi ngọai tệ mặt cao cho các đại lý thu đổi) và ngược lại nếu không muốn thu vào ngọai tệ mặt thì Vietinbank MTOII yết giá mua vào ngọai tệ mặt thấp hay thông báo không mua ngọai tệ mặt .++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


1.382.896.988
(Vietibank MTOII)
(206.500.000)
(206.500.000)
2006
448.000.000
1.704.000.000
1.256.000.000
(Vietibank MTOII)
(255.500.000)
(255.500.000)
2007
723.637.750
1.533.948.150
810.310.400
(Vietibank MTOII)
(3.000.000)
(286.400.000)
(289.400.000)
6 tháng đầu 2008
613.350.000
1.084.580.000
471.230.000
Ước tính tổng chi phí bình quân phát sinh cho việc xuất ngoại tệ mặt (bán ngoại tệ mặt cho ngân hàng nước ngoài) quy tương đương 1 triệu USD là 1.760 USD và tổng chi phí bình quân phát sinh cho việc nhập ngoại tệ mặt (mua ngoại tệ mặt của ngân hàng nước ngoài) quy tương đương 1 triệu USD là 983 USD thì từ năm 2003 đến tháng 6/ 2008 các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM đã phải chi ra trên 16 triệu USD cho việc xuất nhập ngoại tệ mặt .
Đơn vị tính : quy ra Đôla Mỹ
Thực hiện năm
Chi phí cho việc
Nhập ngoại tệ mặt
Chi phí cho việc
Xuất ngoại tệ mặt
Tổng chi phí Xuất Nhập ngoại tệ mặt
2003
411.385,50
1.365.740,76
1.777.126,26
2004
273.500,09
2.002.176,00
2.275.676,09
2005
215.103,36
2.819.203,81
3.034.307,17
2006
440.384,00
2.999.040,00
3.439.424,00
2007
711.335,91
2.699.748,74
3.411.084,65
6 tháng đầu 2008
602.923,05
1.908.860,80
2.511.783,85
Tổng cộng
2.654.631,91
13.794.770,11
16.449.402,02
Tuy nhiên, trên đây chỉ là chi phí phát sinh cho việc xuất nhập ngoại mặt mà thôi nếu tính đủ thì còn phải kể thêm cả số tiền thiệt hại phát sinh trong công tác quản lý sử dụng vốn mà các ngân hàng hàng thương mại bị mất đi do chênh lệch lãi suất huy động không kỳ hạn giữa VNĐ lớn hơn ngoại tệ USD khi mua vào ngoại tệ USD bằng tiền mặt và thanh toán bằng VNĐ. Mức chênh lệch lãi suất huy động ngắn hạn tính đến ngày 30/06/2008 giữa VNĐ và USD tại Vietinbank MTOII là 4,5%/năm (lãi suất huy động tiền gửi VNĐ là 6% và huy động tiền gửi USD là 1,5%).
II/.- QUY MÔ GIAO DỊCH THU, CHI NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII
II.1) Nguồn thu ngoại tệ mặt :
F Vietinbank MTOII thu ngoại tệ mặt từ hoạt động cung ứng dịch vụ tiền gửi và chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng :
+ Tiền mặt ngoại tệ do các chi nhánh phiá Nam của Vietinbank nộp cho Vietinbank MTOII để đđđược ghi có vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của chi nhánh tại Vietinbank Head Office;
+ Tiền mặt ngoại tệ do khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietinbank MTOII;
+ Tiền mặt ngoại tệ thu được qua các hợp đồng giao dịch ngoại tệ ký với các TCTD : Vietinbank MTOII nhận tiền mặt ngoại tệ của các TCTD, thu phí nộp ngọai tệ mặt và chuyển ngoại tệ vào tài khoản của TCTD tại Vietcombank hay các ngân hàng ở nước ngoài;
+ Tiền mặt ngoại tệ do khách hàng là các tổ chức kinh tế (hoạt động kinh doanh được phép bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng tại Vietnam để thu tiền bằng ngoại tệ) nộp vào tài khoản của đơn vị mở tại Vietinbank MTOII;
+ Tiền mặt ngoại tệ nhận của Vietinbank Head Office để đảm bảo chi trả ngoại tệ mặt cho khách hàng của Vietinbank MTOII hay điều hoà ngoại tệ mặt trong hệ thống Vietinbank .
F Vietinbank MTOII thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ :
+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua ngoại tệ mặt của các khách hàng vãng lai (khách hàng cá nhân, du khách, khách hàng là người không trú, ….. );
+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua ngoại tệ mặt của các khách hàng là các tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh được phép bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng tại Vietnam;
+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua ngoại tệ mặt của các đại lý thu đổi ngoại tệ của Vietinbank và các Bàn thu đổi ngoại tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;
+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua (nhập) ngoại tệ mặt của ngân hàng đại lý nước ngoài, như HSBC, UOB, AMERICAN EXPRESS BANK;
II.2) Nguồn chi ngoại tệ mặt :
F Vietinbank MTOII chi ngoại tệ mặt cho khách hàng từ hoạt động cung ứng dịch vụ tiền gửi và chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng :
+ Các chi nhánh phiá Nam của Vietinbank rút tiền mặt ngoại tệ tại Vietinbank MTOII;
+ Khách hàng rút tiền mặt ngoại tệ từ tài khoản tiết kiệm ngoại tệ tại Vietinbank MTOII;
+ Các TCTD nhận tiền mặt ngoại tệ của Vietinbank MTOII và chuyển trả lại bằng cách ghi có cho Vietinbank MTOII thông qua tài khoản ngoại tệ của Vietinbank Head Office tại nước ngoài toàn bộ giá trị ngoại tệ nhận được cộng phí đổi ngoại tệ chuyển khoản lấy ngoại tệ mặt theo hợp đồng giao dịch ngoại tệ ký với Vietinbank MTOII;
+ Khách hàng là các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, người không cư trú (các sứ quán, lãnh sự, ….) có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Vietinbank MTOII rút tiền mặt ngoại tệ theo chế độ quy định;
+ Các công ty kiều hối rút tiền mặt ngoại tệ tại Vietinbank MTOII để chi trả cho khách hàng theo hợp đồng đại lý chi trả kiều hối đã ký kết với Vietinbank MTOII;
+ Khách hàng cá nhân nhận tiền kiều hối bằng ngoại tệ tiền mặt;
+ Tiền mặt ngoại tệ chuyển cho Vietinbank Head Office để điều hòa ngoại tệ mặt trong hệ thống Vietinbank .
F Vietinbank MTOII chi ngoại tệ tiền mặt cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ :
+ Tiền mặt ngoại tệ chi ra do bán và/hay thoái hối ngoại tệ mặt cho các khách hàng vãng lai (khách hàng cá nhân, du khách, khách hàng là người không trú, ….. );
+ Tiền mặt ngoại tệ chi ra do bán ngoại tệ mặt cho các TCTD theo hợp đồng mua bán ngoại tệ TCTD ký với Vietinbank MTOII;
+ Tiền mặt ngoại tệ chi ra do bán (xuất) ngoại tệ mặt cho ngân hàng đại lý nước ngoài, như HSBC, UOB, AMERICAN EXPRESS BANK;
II.3) Mức phí giao dịch ngoại tệ mặt :
Khách hàng trả cho Vietinbank MTOII khi nộp rút tiền mặt ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Vietinbank :
Ngân hàng/khách hàng
Vietinbank MTOII thu % tối đa trên số tiền mặt ngoại tệ khách hàng
Nộp vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ
Rút ra từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ
Đôla Mỹ
Ngoại tệ khác
Đôla Mỹ
Ngoại tệ khác
Tổ chức Tín dụng
0,14%
0,65%
0,1%
0,15%
Tổ chức kinh tế
0,5%
0,7%
0,15%
0,2%
Công ty kiều hối
///////////////
///////////////////
0,1%
0,08%
Kiều hối cá nhân
///////////////
//////////////////
0,15%
0,2%
Khách hàng cá nhân
0,5%
0,7%
0,15%
0,2%
Gửi tiền Tiết kiệm
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Vietinbank system
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
F Vietinbank MTOII trả cho khách hàng là ngân hàng nước ngoài khi bán (hay mua) ngoại tệ mặt với các ngân hàng này và được trả lại (hay trả lại) bằng ngoại tệ chuyển khoản cùng loại. Đối với Đại lý thu đổi, Vietinbank MTOII mua ngoại tệ mặt trả bằng Viet nam Đồng và trả thêm phí hoa hồng thu đổi .
Ngân hàng / Khách hàng
Vietinbank MTOII phải trả % tối đa trên số tiền mặt ngoại tệ đã
MUA
BÁN
Đôla Mỹ
Ngoại tệ khác
Đôla Mỹ
Ngoại tệ khác
Ngân hàng HSBC & UOB
0,06%
0,12%
0,08%
0,22%
Đại lý thu đổi
0,1%
0,1%
//////////////
//////////////////
III/.- MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII
III.1) OPERATIONAL ORGANIZATION OF FOREIGN CURRECY BANKNOTES SERVICES .
Họat động kinh doanh ngọai tệ mặt có liên quan đến các dịch vụ ngân hàng, như : dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ tiền gửi, dịch vụ chi trả/ thanh tóan séc du lịch, dịch vụ thẻ Tín dụng quốc tế, dịch vụ chi trả kiều hối, dịch vụ thu đổi ngọai tệ, họat động mua bán ngọai tệ, …..
Tại Vietinbank MTOII nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ mặt được thực hiện tại các Phòng chức...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement