Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangtutinhyeu_lc2007
#657156 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 2
I. Quản lý chất lượng 2
II. Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000 3
Chương 2: ISO 9001:2008 7
Hệ thống QLCL - Các yêu cầu 7
I. Phạm vi áp dụng 7
II. Hệ thống quản lý chất lượng. 7
III. Trách nhiệm của lãnh đạo. 10
IV. Quản lý nguồn lực 13
V. Tạo sản phẩm 14
VI. Đo lường, phân tích và cải tiến. 22
Chương 3: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 tại Công ty Cổ phần Bibica 27
I. Giới thiệu tổng quan về công ty: 27
II. Quản lý chất lượng về sản phẩm của công ty: 31
KẾT LUẬN 46
MỤC LỤC 47

Yêu cầu về sản phẩm được định rõ;
Các yêu cầu trong hợp đồng hay đơn đặt hàng khác với những gì đã nêu trước đó phải được giải quyết; và
Tổ chức có khả năng đáp ứng các yêu cầu đã định.
Phải duy trì hồ sơ các kết quả của việc xem xét và các hành động nảy sinh từ việc xem xét.
Khi khách hàng đưa ra các yêu cầu không bằng văn bản, các yêu cầu của khách hàng phải được tổ chức đó khẳng định trước khi chấp nhận.
Khi yêu cầu về sản phẩm thay đổi, tổ chức phải đảm bảo rằng các tài liệu liên quan được sửa đổi và các cá nhân liên quan nhận thức được các yêu cầu thay đổi đó.
Chú thích: Trong một số tình huống, ví dụ như trong bán hàng qua internet, với mỗi lần đặt hàng, việc xem xét một cách chính thức là không thực tế. Thay vào đó, việc xem xét có thể được thực hiện đối với các thông tin liên quan về sản phẩm như danh mục chào hàng hay tài liệu quảng cáo.
Trao đổi thông tin với khách hàng
Tổ chức phải xác định và sắp xếp có hiệu quả việc trao đổi thông tin với khách hàng có liên quan tới:
Thông tin về sản phẩm;
Xử lý các yêu cầu, hợp đồng hay đơn đặt hàng, kể cả các sửa đổi, và
Phản hồi của khách hàng, kể cả các khiếu nại.
Thiết kế và phát triển
Hoạch định thiết kế và phát triển
Tổ chức phải lập kế hoạch và kiểm soát việc thiết kế và phát triển sản phẩm. Trong quá trình hoạch định thiết kế và phát triển tổ chức phải xác định:
Các giai đoạn của thiết kế và phát triển,
Việc xem xét, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng thích hợp cho mỗi giai đoạn thiết kế và phát triển, và
Trách nhiệm và quyền hạn đối với các hoạt động thiết kế và phát triển.
Tổ chức phải quản lý sự tương giao giữa các nhóm khác nhau tham gia vào việc thiết kế và phát triển nhằm đảm bảo sự trao đổi thông tin có hiệu quả và phân công trách nhiệm rõ ràng. Kết quả hoạch định phải được cập nhật một cách thích hợp trong quá trình thiết kế và phát triển.
Chú thích: Việc xem xét, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển có các mục đích riêng biệt. Có thể tiến hành và lập hồ sơ riêng rẽ hay kết hợp các hoạt động này sao cho phù hợp với sản phẩm và tổ chức.
Đầu vào của thiết kế và phát triển
Đầu vào liên quan đến các yêu cầu đối với sản phẩm phải được xác định và duy trì hồ sơ. Đầu vào phải bao gồm:
Yêu cầu về chức năng và công dụng,
Yêu cầu luật định và chế định thích hợp,
Khi thích hợp thông tin nhận được từ các thiết kế tương tự trước đó, và
Các yêu cầu thiết yếu khác cho thiết kế và phát triển.
Đầu vào này phải được xem xét về sự thỏa đáng. Các yêu cầu phải đầy đủ, rõ ràng và không mâu thuẫn với nhau.
Đầu ra của thiết kế và phát triển
Đầu ra của thiết kế và phát triển phải ở dạng thích hợp để kiểm tra xác nhận theo đầu vào của thiết kế và phát triển và phải được phê duyệt trước khi ban hành.
Đầu ra của thiết kế và phát triển phải:
Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của thiết kế và phát triển,
Cung cấp các thông tin thích hợp cho việc mua hàng, sản xuất và cung cấp dịch vụ,
Bao gồm hay viện dẫn tới các chuẩn mực chấp nhận của sản phẩm, và
Xác định các đặc tính cốt yếu cho an toàn và sử dụng đúng của sản phẩm.
Chú thích: Thông tin cho quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ có thể bao gồm chi tiết về việc bảo toàn sản phẩm.
Xem xét thiết kế và phát triển
Tại những giai đoạn thích hợp, việc xem xét thiết kế và phát triển một cách có hệ thống phải được thực hiện theo hoạch định để:
Đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của các kết quả thiết kế và phát triển, và
Nhận biết mọi vấn đề trục trặc và đề xuất các hành động cần thiết.
Những người tham gia vào việc xem xét phải bao gồm thay mặt của tất cả các bộ phận chức năng liên quan tới (các) giai đoạn thiết kế và phát triển đang được xem xét. Phải duy trì hồ sơ về các kết quả xem xét và mọi hành động cần thiết.
Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển
Việc kiểm tra xác nhận phải được thực hiện theo các bố trí đã hoạch định để đảm bảo rằng đầu ra thiết kế và phát triển đáp ứng các yêu cầu đầu vào của thiết kế và phát triển. Phải duy trì hồ sơ các kết quả kiểm tra xác nhận và mọi hành động cần thiết.
Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển
Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển phải được tiến hành theo các bố trí đã hoạch định để đảm bảo rằng sản phẩm tạo ra có khả năng đáp ứng các yêu cầu sử dụng dự kiến hay các ứng dụng quy định khi đã biết. Khi có thể, phải tiến hành xác nhận giá trị sử dụng trước khi chuyển giao hay sử dụng sản phẩm. Phải duy trì hồ sơ các kết quả của việc xác nhận giá trị sử dụng và mọi hành động cần thiết.
Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển
Các thay đổi của thiết kế và phát triển phải được nhận biết và duy trì hồ sơ. Những thay đổi này phải được xem xét, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng một cách thích hợp và được phê duyệt trước khi thực hiện. Việc xem xét các thay đổi thiết kế và phát triển phải bao gồm việc đánh giá tác động của sự thay đổi lên các bộ phận cấu thành và sản phẩm đã được chuyển giao. Phải duy trì hồ sơ các kết quả của việc xem xét các thay đổi và hành động cần thiết.
Mua hàng
Quá trình mua hàng
Tổ chức phải đảm bảo sản phẩm mua vào phù hợp với các yêu cầu mua sản phẩm đã quy định. Cách thức và mức độ kiểm soát áp dụng cho người cung ứng và sản phẩm mua vào phụ thuộc vào sự tác động của sản phẩm mua vào đối với việc tạo ra sản phẩm tiếp theo hay thành phẩm.
Tổ chức phải đánh giá và lựa chọn người cung ứng dựa trên khả năng cung cấp sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của tổ chức. Phải xác định các tiêu chí lựa chọn, đánh giá và đánh giá lại. Phải duy trì hồ sơ các kết quả của việc đánh giá và mọi hành động cần thiết nảy sinh từ việc đánh giá.
Thông tin mua hàng
Thông tin mua hàng phải miêu tả sản phẩm được mua, nếu thích hợp có thể bao gồm:
Yêu cầu về phê duyệt sản phẩm, các thủ tục, quá trình và thiết bị,
Yêu cầu về trình độ con người, và
Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng.
Tổ chức phải đảm bảo sự thỏa đáng của các yêu cầu mua hàng đã quy định trước khi thông báo cho người cung ứng.
Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào
Tổ chức phải lập và thực hiện các hoạt động kiểm tra hay các hoạt động khác cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm mua vào đáp ứng các yêu cầu mua hàng đã quy định.
Khi tổ chức hay khách hàng có ý định thực hiện các hoạt động kiểm tra xác nhận tại cơ sở của người cung ứng, tổ chức phải c

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bạn download tại đây

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#713637 +1 cho mình với bạn ơi :)
Gmail của mình nè: [email protected]
nhân tiện mình hỏi luôn là bạn có các tài liệu liên quan tới hệ thống tiêu chí ISO 9001:2008 không? Nếu có thì cho mình xin luôn nhé! tks bạn trước!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#713658 Bạn download tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
ở đây cũng có rất nhiều tài liệu về ISO 9001-2008 search_ISO-9001-2008.html
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996899 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement