Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cyruskute
#656967

Download Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long miễn phí

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1. Lý do chọn đề tài . 1
1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn . 1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu . 2
1.3.1. Mục tiêu chung . 2
1.3.2. Mục tiêu cụ thể . 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu . 2
1.4.1. Không gian . 2
1.4.2. Thời gian . 2
1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu . 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU . 4
2.1. Phương pháp luận . 4
2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh . 4
2.1.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 6
2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 16
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 17
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 17
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 17
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG . 18
3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh
Long . 18
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 18
3.1.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 19
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng . 19
3.2. Đánh giá khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long từ năm 2006 đến năm 2008 . 31
3.3. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng . 33
3.3.1. Thuận lợi . 33
3.3.2. Khó khăn . 33
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH
LONG . 35
4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của Chi nhánh . 35
4.2. Phân tích hoạt động huy động vốn của ngân hàng . 37
4.3. Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng. 39
4.4. Phân tích hoạt động dịch vụ của ngân hàng . 47
4.4.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ . 47
4.4.2. Hoạt động kinh doanh vàng . 49
4.5. Phân tích thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng . 50
4.5.1. Phân tích thu nhập . 51
4.5.2. Phân tích chi phí . 53
4.5.3. Phân tích lợi nhuận . 56
4.6. Phân tích các chỉ số tài chính . 58
4.6.1. ROA: lợi nhuận ròng trên tổng tài sản . 58
4.6.2. Lợi nhuận ròng trên thu nhập. . 59
4.6.3. Tổng chi phí trên tổng thu nhập . 59
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG . 61
5.1. Phương hướng hoạt động . 61
5.2. Một số giải pháp . 61
5.2.1. Về vốn . 61
5.2.2. Về nhân lực . 63
5.2.3. Về sản phẩm dịch vụ. . 64
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 65
6.1. Kết luận . 65
6.2. Kiến nghị . 66
6.2.1. Về phía ngân hàng Sacombank chi nhánh Vĩnh Long . 66
6.2.2. Về phía ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín . 67
6.2.3. Về phía ngân hàng Nhà Nước . 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hi nhánh và toàn Ngân hàng
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng
- Triển khai chương trình tập huấn, huấn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng
cho đơn vị trực thuộc
- Thu thập, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin về các ý kiến đóng góp,
khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
www.kinhtehoc.net
Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long
GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 24
- Thực hiện thủ tục khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn
khách hàng đến quầy giao dịch liên quan
- Hướng dẫn khách hàng bổ túc hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ
- Thông báo quyết định của Ngân hàng đến khách hàng liên quan đến đề nghị
sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng
- Đôn đốc khách hàng trả vốn, lãi đúng kỳ hạn
- Xây dựng kế hoạch hành động theo định kỳ tuần, tháng,quý; theo dõi, đánh
giá tình hình thực hiện và đề xuất cho Ban lãnh đạo Chi nhánh các biện pháp cải
tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn.
- Quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bộ phận tại đơn vị trực thuộc
Chi nhánh trong mảng chức năng được giao
 Thẩm định cá nhân:
- Phối hợp với bộ phận tiếp thị trong quá trình tiếp xúc khách hàng để xác
minh tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng quản lý của khách hàng
- Nghiên cứu hồ sơ phương án vay vốn và tài sản đảm bảo của khách hàng
- Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín
dụng
- Phối hợp với Phòng Thẩm định của Ngân hàng trong công tác thu thập hồ
sơ, đánh giá khách hàng
- Báo cáo, đánh giá chất lượng thẩm định tại Chi nhánh và đơn vị trực thuộc
Chi nhánh
- Thông báo quyết định cấp tín dụng hay không cấp tín dụng cho Bộ phận
Tiếp thị cá nhân
- Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra sử dụng vốn định kỳ và đột xuất
sau khi cho vay
- Xây dựng kế hoạch hành động theo định kỳ tuần, tháng, quý; theo dõi đánh
giá tình hình thực hiện và đề xuất cho Ban lãnh đạo Chi nhánh các biện pháp cải
tiến, tăng cường chất lượng thẩm định.
c. Chức năng và nhiệm vụ của phòng hỗ trợ
 Chức năng
 Quản lý tín dụng:
- Hỗ trợ công tác tín dụng
www.kinhtehoc.net
Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long
GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 25
- Kiểm soát tín dụng
- Quản lý nợ
- Chức năng khác
 Thanh toán quốc tế:
- Xử lý các giao dịch thanh toán quốc tế
- Xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế
- Chức năng khác
 Xử lý giao dịch
 Nhiệm vụ
 Quản lý tín dụng:
- Thực hiện thủ tục bảo đảm tiền vay
- Tiếp nhận tài sản bảo đảm
- Kiểm soát lại hồ sơ cấp tín dụng và phản hồi lại cho Ban lãnh đạo Chi
nhánh những vấn đề chưa đúng quy định (nếu có)
- Hoàn chỉnh hồ sơ và lập thủ tục giải ngân, thu phí (nếu có): hợp đông tín
dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ; tiếp nhận bản chính giấy tờ sở hữu tài
sản bảo đảm và các giấy tờ có liên quan
- Tham gia cùng với bộ phận Thẩm định doanh nghiệp/cá nhân kiểm tr sử
dụng vốn định kỳ và đột xuất sau khi cho vay đối với khách hàng có nợ xấu
- Lập thủ tục giải chấp tài sản bảo đảm: kiểm soát tình hình dư nợ trước khi
lập giấy giải chấp; hoàn trả bản chính giấy tờ sở hữu tài sản đảm bảo cho khách
hàng
- Kiểm soát hồ sơ cấp tín dụng tại các đơn vị trực thuộc Chi nhánh theo quy
định của ngân hàng
- Quản lý danh mục cho vay, bảo lãnh theo doanh mục ngành nghề kinh
doanh, loại hình cho vay, hạn mức tín dụng … theo chính sách tín dụng của
Ngân hàng trong từng thời kỳ và đề xuất biện pháp thích hợp để hạn chế rủi ro,
nâng cao hiệu quả
- Theo dõi các báo cáo cho Ban lãnh đạo Chi nhánh, thông báo cho phòng Cá
nhân/doanh nghiệp về tình hình thu vốn, lãi của Chi nhánh và diễn biến của từng
món vay
www.kinhtehoc.net
Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long
GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 26
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ gia hạn, nợ quá hạn, đề xuất các biện pháp
cụ thể để giảm thiểu nợ quá hạn, nợ không thu được lãi
- Đề xuất biện pháp thực hiện việc thu nợ đối với các khoản nợ trễ hạn, nợ
quá hạn, nợ xấu
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất sau: tình hình nợ đến hạn trong
mười ngày kế tiếp; nợ trễ hạn; nợ được gia hạn; nợ quá hạn đến ba tháng, sáu
tháng, chín tháng, mười hai tháng, trên muời hai tháng; danh mục cho vay theo
ngành nghề, theo loại khách hàng, theo lãi suất, theo hạn mức và một số báo cáo
khác có liên quan đến tín dụng
- Lập kế hoạch nợ quá hạn, kế hoạch dự phòng rủi ro và theo dõi thực hiện
- Lưu trữ, bảo quản bản chính hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, giấy
nhận nợ, giấy gia hạn nợ và các giấy từ liên quan khác
- Tổ chức lưu giữ toàn bộ các bản sao hồ sơ cấp tín dụng đang lưu hành, đã
tất toán và các hồ sơ đã từ chối cho vay để tham khảo, cung cấp khi có yêu cầu
- Thông báo nhắc nợ nội bộ cho bộ phận Thẩm định doanh nghiệp/cá nhân và
bộ phận tiếp thị doanh nghiệp/cá nhân
 Thanh toán quốc tế:
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến L/C nhập khẩu
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến nhờ thu nhập khẩu
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến L/C xuất khẩu
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến nhờ thu xuất khẩu
- Xử lý nhờ thu trơn
- Mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu theo đúng quy
định, quy chế kinh doanh ngoại hối của ngân hàng
- Thực hiện các báo cáo về công tác thanh toán quốc tế cho phòng thanh toán
quốc tế
- Xử lý các nghiệp vụ chuyển tiền đi nước ngoài
- Thực hiện việc xác nhận mang ngoại tệ
- Đầu mối thực hiện phát hành bankdraft theo uỷ quyền của Ban Tổng giám
đốc, xử lý nghiệp vụ huỷ bankdraft theo yêu cầu khách hàng
- Phối hợp kiểm kê bankdraft rỗng theo quy định
www.kinhtehoc.net
Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long
GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 27
- Mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu chuyển tiền đi nước ngoài hợp pháp theo
đúng quy định, quy chế kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng
- Thực hiện các báo cáo về công tác chuyển tiền quốc tế cho phòng thanh
toán quốc tế
- Lập chứng từ kế toán có liên quan đến công việc do bộ phận phụ trách
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ thanh toán quốc tế theo quy định
- Triển khai thực hiện các phần công việc trong các quy trình tác nghiệp liên
quan đến chức năng của bộ phận
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến
bộ phận
- Lập bàng phân công cho các nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ trên
 Xử lý giao dịch:
- Thực hiện các nghiệp vụ tiền gửi thanh toán và các dịch vụ khác có liên
quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng
- Thực hiện các nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm: huy động tiết kiệm dân cư, cho
vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng và các dịch vụ khác
có liên quan đến tài khoản t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement