Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Casey
#656964

Download Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh miễn phí

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . . 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 3
1.3.1 Không gian nghiên cứu . 3
1.3.2 Thời gian nghiên cứu . 3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
2.1.1 Mô hình nghiên cứu . 4
2.1.2 Khái niệm về lợi nhuận 5
2.1.3 Các bộ phận cấu thành lợi nhuận . 5
2.1.4 Một số chỉ tiêu về lợi nhuận 6
2.1.4.1 Tổng mức lợi nhuận . 6
2.1.4.2 Tỉ suất lợi nhuận . 7
2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đế lợi nhuận . 7
2.1.5.1 Chỉ tiêu tuyệt đối . 7
2.1.5.2 Chỉ tiêu tương đối . 11
2.1.6 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận . 12
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 13
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13
2.2.2.1 Phương pháp so sánh . 13
2.2.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn . 14
2.2.2.3 Phương pháp phân tính số chênh lệch . 15
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH . 16
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 16
3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty 16
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 16
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY . 18
3.2.1 Cơ cấu tổ chức 18
3.2.2 Chức năng của các phòng ban 20
3.2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc và kế toán Trưởng 20
3.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chánh 21
3.2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh . 22
3.2.2.4 Chức năng nhiệm vụ của phòngkỹ thuật và kiểm nghiệm . 23
3.2.2.5 Chức năng nhiệm vụ của nhà máy Đông lạnh . 24
3.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ . 25
3.4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT . 25
3.5 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 25
3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY . 22
3.6.1 Thuận lợi 26
3.6.2 khó khăn . 26
3.7 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 26
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
LỢI NHUẬN . 28
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, L ỢI NHUẬN
CỦA CÔNG TY . 28
4.1.1 Tình hình biến động doanh thu . . 28
4.1.2 Tình hình biến động chi phí . . . 30
4.1.3 Tình hình biến động lợi nhuận 33
4.1.4 Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận . 35
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN . 39
4.2.1 Khối lượng hàng hoá tiêu thụ . 39
4.2.1.1 Tình hình tiêu thụ theo các nhóm mặt hàng 39
4.2.1.2 Tình hình tiêu thụ theo cách bán nội địa . 44
4.2.1.3 Tình hình tiêu thụ theo cách xuất khẩu . 44
4.2.1.4 Tình hình doanh thu theo nhóm các mặt hàng 46
4.2.1.5 Tình hình doanh thu theo cách bán hàng nội địa 47
4.2.1.6 Tình hình doanh thu theo cách xuất khẩu . 47
4.2.1.7 Phân tích doanh thu, số lượng và giá cả 50
4.2.2 Nhân tố giá vốn hàng bán . . 56
4.2.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 59
4.2.4 Nhân tố kết cấu hàng hoá tiêu thụ . 61
4.3 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN
LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY . 64
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM LÀM GIẢM CHI PHÍ
VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY . . 69
5.1 TĂNG DOANH SỐ BÁN . 69
5.2 GIẢM CHI PHÍ . 70
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71
6.1 KẾT LUẬN . 72
6.2 KIẾN NGHỊ 73
6.2.1 Đối với Nhà nước . 73
6.2.2 Đối với công ty . 74++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

t việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của
nhà máy đông lạnh và những nơi Công ty gửi hàng gia công. Kết hợp với các bộ
phận liên quan, xác định, phân tích tìm nguyên nhân gây mất an toàn cho sản
phẩm và báo cáo Ban Giám Đốc. Trưởng phòng có trách nhiệm xin ý kiến chỉ
đạo và tổ chức thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa khi các tiêu chuẩn về
vi sinh/kháng sinh vượt quá giới hạn cho phép.
- Xác định các nguyên nhân đề xuất hành động khắc phục, phòng ngừa đế
Ban Giám Đốc và các bộ phận có liên quan khi phát hiện sản phẩm có nguy cơ
mất an toàn yêu cầu vệ sinh thực phẩm.
- Bảo mật thông tin theo quy định hiện hành của Công ty.
- Cập nhật thẩm tra hồ sơ theo quy định cung cấp các hồ sơ kết quả kiểm
nghiệm đến các bộ phận liên quan và cho khách hàng theo yêu cầu. Truy xuất
nguồn gốc xuất lô hàng sản xuất.
- Tham gia vào các chương trình đánh giá từ các đoàn đánh giá bên ngoài
và đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng chung của Công ty.
3.2.2.5 Chức năng nhiệm vụ của nhà máy Đông lạnh
- Sản xuất, chế biến các mặt hàng thuỷ hải sản theo hợp đồng sản xuất
được triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc, theo tiêu chuẩn kỹ thuật của
ngành và tiêu chuẩn của từng khách hàng.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng đang áp
dụng tại Công ty. Quản lý sản phẩm trong suốt quy trình sản xuất từ khâu tiếp
nhận nguyên liệu sản phẩm, bảo quản hàng hoá trong kho lưu trữ đông theo đúng
quy định.
www.kinhtehoc.net
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -25- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
- Điều hành sản xuất, quản lý lao động trong nhà máy, thực hiện tốt công
tác bảo hộ lao động, từng bước cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao tay nghề
cho công nhân.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị hệ
thống điện chiếu sáng, nước đá, cấp thoát nước, công cụ vật tư bảo đảm tốt cho
sản xuất.
3.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
Tổng số lao động đến 30/11/2008: 1.037 người.
- Phân theo loại lao động: gián tiếp: 66 người; trực tiếp và phụ trợ: 971
người.
- Phân theo giới tính: nam: 185 người; nữ 852 người.
- Phân theo trình độ: Đại học/ Cao đẳng: 71 người; Trung cấp: 62 người;
Công nhân chế biến, công nhân kỹ thuật từ bậc 1 đến bậc 6: 904 người.
3.4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
- Hình thức sỡ hữu vốn: là loại hình Công ty cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và chế biến thuỷ hải sản.
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Thu mua, nuôi trồng và chế biến các mặt hàng thuỷ sản, nông súc sản
đông lạnh.
+ Kinh doanh trong nước và ngoài nước các mặt hàng thuỷ hải sản.
+ Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư máy móc thiết bị và thức ăn tôm cá phục
vụ nuôi trồng, chế biến hàng xuất khẩu.
3.5 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Ngày nay các Doanh nghiệp thuỷ hải sản phải đạt được tiêu chuẩn
HACCP, khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn ISO 900. Ngoài ra còn nhiều tiêu
chuẩn khắc khe khác buộc các Doanh nghiệp phải đáp ứng để đưa hàng hoá tiêu
thụ trong nước và xuất khẩu.
Đặc biệt, trong thời gian gần đây các mặt hàng thuỷ hải sản của Việt nam
khi xuất khẩu ra nước ngoài liên tục bị phát hiện có dư lượng kháng sinh vì vậy
Công ty luôn đưa ra những mục tiêu để đảm bảo chất lượng sản phẩm:
- Tiếp tục duy trì các vùng nguyên liệu tạo được dây chuyền khép kín
trong sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, không những
www.kinhtehoc.net
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -26- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
Công ty giảm được một phần chi phí mà còn giúp cho Công ty có thể kiểm soát
được chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đào tạo nâng
cao năng lực và kiến thức chuyên môn cho bộ phận KCS để đảm bảo chất lượng
sản phẩm.
- Đổi mới trang thiết bị sản xuất cũ, nâng cao tay nghề cho công nhân
thông qua các lớp huấn luyện ngắn hạn.
Hiện nay, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức
thương mại thế giới (WTO), có đầy đủ các quyền của một thành viên chính thức
thì các nước lại dựng lên hàng rào kỹ thuật. Vì vậy, Công ty luôn cải thiện và đổi
mới kỹ thuật để đưa hàng hoá thâm nhập vào thị trường thế giới.
3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
3.6.1 Thuận lợi
- Công ty đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của tỉnh uỷ, Uỷ Ban nhân dân
tỉnh, sở công thương, hiệp hội thuỷ sản Việt Nam và các ban ngành có liên quan
trong hoạt đông xuất khẩu thuỷ sản.
- Nhờ nguồn nguyên liệu thuỷ sản của Trà Vinh rất dồi dào.
- Công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xuất khẩu nên có nhiều kinh
nghiệm trong mua bán quốc tế, tạo được uy tín và có thị trường xuất khẩu tương
đối ổn định.
- Công ty có sự đoàn kết nhất trí giữa Ban Giám Đốc với thể cán bộ công
nhân viên.
3.6.2 khó khăn
- Công ty còn gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, nhiên liệu làm
cho chi phí công ty tăng.
- Đôi khi chất lượng thuỷ sản nguyên liệu chưa cao để làm hàng xuất khẩu
dẫn đến phẩm chất thuỷ sản thấp, bị hạn chế, tăng chi phí chế biến.
3.7 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
- Đẩy mạnh xuất khẩu các loại thuỷ sản phẩm chất tốt để nâng cao giá trị
gia tăng của thuỷ sản xuất khẩu. Từng bước đa dạng hoá các chủng loại hàng
thuỷ sản xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh.
www.kinhtehoc.net
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -27- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
- Tiếp tục duy trì thị trường truyền thống như: Singapore, Hàn Quốc,
Nhật,… mở rộng sang thị trường trung Đông, châu Âu.
- Sắp xếp điều chỉnh lại lao động, các bộ phận tinh gọn, hiệu quả, phối
hợp theo qui mô hình thức mới, cố gắng đưa năng suất lao động tăng lên từ bằng
đén cao hơn năm trước với mức lượng cao hơn.
- Tăng cường sự đoàn kết nhất trí cao của tấp thể cán bộ công nhân viên,
phát huy tinh thần dân chủ, sức sáng tạo trí tuệ của người lao động, tạo nên ssức
mạnh thống nhất tư Ban Giám Đốc đến người lao động cùng nhau đưa Công ty
phát triển.
www.kinhtehoc.net
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -28- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN LỢI NHUẬN
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA
CÔNG TY
4.1.1 Tình hình biến động doanh thu
Doanh thu tiêu thụ hàng hóa là quá trình chuyển đổi giá trị từ hình thái
hiện vật sang hình thái tiền tệ tạo ra doanh thu, đó là toàn bộ số tiền bán hàng hoá
sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại,
nó thể hiện mặt giá trị là tích số giữa khối lượng hàng hoá tiêu thụ và giá bán/đơn
vị hàng hoá. Do Doanh nghiệp coi vấn đề lợi nhuận gắn liền với doanh thu. Vì
vậy, ta cần nghiên cứu tình hình biến động của doanh thu qua thời gian.
Từ bảng 1 trang 29 ta thấy:
+ Doanh thu từ hoạt đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement