Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By t.na99
#656963

Download Luận án Phát triển sản phẩm nguồn phụ liệu may mặc Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, sơ đồ
MỞ đẦU 1
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN đỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC VIỆT NAM 8
1.1 Nguyên phụ liệu may mặc và các tiêu chí đánh giá sự phát triển sản xuất
nguyên phụ liệu may mặc . 8
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may
mặc Việt Nam . 18
1.3 Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành may - một hướng quan
trọng trong việc phát triển hiệu quả và bền vững của ngành. 26
1.4 Kinh nghiệm các nước trong khu vực và trênthế giới trong phát triển sản
xuất nguyên phụ liệu may mặc . 36
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ
LIỆU MAY MẶC VIỆT NAM .
2.1 Thực trạng phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam . 45
2.2 đánh giá tổng quát thực trạng phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may
mặc Việt Nam . 89
2.3 Những vấn đề đặt ra từ thực trạng phát triển sản xuất nguyên phụ liệu
may mặc Việt Nam . 97
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC
VIỆT NAM .
3.1 Cơ hội và thách thức đối với phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam . 108
3.2 Các định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam . 123
3.3 Các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam . 130
KẾT LUẬN 169
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 171
DANH MỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO . 172
PHỤ LỤC . 179
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


mối quan hệ giữa các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu thượng nguồn và may
mặc hiện ñang khai thác ở mức thấp và không có hiệu quả.
2.2 ðÁNH GIÁ TỔNG QUÁT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC VIỆT NAM
2.2.1 Thành tựu ñạt ñược
2.2.1.1 ðáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước
Cho dù với tốc ñộ phát triển chậm hơn rất nhiều so với ngành may, chưa ñáp
ứng yêu cầu của may mặc xuất khẩu, song cũng phải khẳng ñịnh ngành dệt nói riêng
và sản xuất nguyên phụ liệu may nói chung ñã ñóng góp rất lớn vào tốc ñộ phát triển
kinh tế chung của ñất nước, ñáp ứng ngày càng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Các sản phẩm ngành dệt và sản xuất phụ liệu ñã sản xuất một khối lượng lớn hàng
hoá phục vụ ñối tượng là người tiêu dùng trong nước có mức thu nhập thấp, tiêu
dùng dân cư ở khu vực nông thôn.
Cung cấp một khối lượng lớn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm
quần áo chất lượng vừa phải phục vụ ñối tượng người tiêu dùng vùng nông thôn, và
các sản phẩm may tiêu dùng thiết yếu như: khăn mặt, áo lót nam, quần áo phông trẻ
em, …Về phụ liệu ñã sản xuất và cung cấp hầu hết nhu cầu chỉ may, chỉ thêu, các
loại chỉ khác phục vụ cho may mặc trong nước. Các doanh nghiệp có khối lượng sản
phẩm lớn như: Dệt may Hà Nội, Dệt Thành Công, Dệt Phong Phú, Dệt ðông Á, Dệt
Thái Tuấn, Coats Phong Phú…
Các sản phẩm cung cấp ngày càng phong phú hơn, cho ra ñời các sản phẩm
mà trước kia phải nhập khẩu hoàn toàn như: sản phẩm giả tơ tằm, vải denim, giả len,
vải may quần áo thể thao, vải dệt kim,…
Một số doanh nghiệp ñã tự sản xuất khối lượng lớn vải cung cấp cho các phân
xưởng, các nhà máy may nội bộ doanh nghiệp ñã cung cấp cho thị trường những sản
phẩm ñược ưa chuộng như: Dệt may Hà nội, Dệt Thái Tuấn, Dệt kim ðông Xuân…
90
2.2.1.2 Tăng khả năng ñáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu cho may mặc xuất khẩu,
góp phần tiết kiệm ngoại tệ
Nguồn nguyên phụ liệu trong nước tuy chưa ñáp ứng ñược nhu cầu và yêu cầu
phục vụ tốc ñộ tăng trưởng nhanh của may mặc xuất khẩu nhưng ñã ñáp ứng ngày
càng nhiều hơn về chủng loại, chất lượng tốt hơn yêu cầu của may mặc xuất khẩu.
Về nguyên liệu, cho ra ñời các sản phẩm vải có chất lượng cao phục vụ cho
may mặc xuất khẩu. Nhận thức ñược xu hướng nội ñịa hoá nguồn nguyên phụ liệu
may mặc phục vụ cho may xuất khẩu, lợi ích của việc chủ ñộng nguyên phụ liệu trên
sân nhà, chủ trương phát triển sản xuất nguyên phụ liệu của Nhà nước và của Ngành,
các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ñã không ngừng ñầu tư xây dựng các cơ sở sản
xuất nguyên phụ liệu, hiện ñại hoá dây truyền công nghệ. Kết quả ñã cung cấp khối
lượng ngày càng tăng các loại nguyên liệu có chất lượng cao, ngày càng ñáp ứng tốt
yêu cầu của may mặc xuất khẩu.
Với phương hướng của Chính phủ và của ngành, ñặt ra mục tiêu phấn ñấu ñến
2010 sẽ ñáp ứng 50% nguyên phụ liệu cho may xuất khẩu, ñạt 1 tỷ m2 vải phục vụ
cho may xuất khẩu. Với mục tiêu ñó các nhà ñầu tư nói chung, các doanh nghiệp dệt
may nói riêng ñang ñầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực dệt, nhuộm, hoàn tất. Theo Vinatex
ñến cuối năm 2006, năng lực sản xuất vải dệt thoi của Việt Nam ñạt 680 triệu m2,
trong ñó vải phục vụ xuất khẩu ñạt 125 triệu m2[71].
Các doanh nghiệp ñang cung cấp khối lượng vải lớn phục vụ may xuất khẩu
có thể kể ñến: các sản phẩm vải may sơ mi, quần âu ñược sản xuất bởi các công ty
Dệt Nam ðịnh, Dệt Việt Thắng, Công ty cổ phần Yên Mỹ,… sản phẩm vải denim
của Tổng công ty Dệt Hà Nội, Tổng công ty Dệt Phong Phú .
Về phụ liệu, ñã cung cấp khối lượng lớn chỉ may, chỉ thêu; các loại phụ liệu,
dây khoá kéo, băng gai dính, dây thun, cúc kim loại, … Riêng chỉ may ñã cung cấp
hầu hết nhu cầu cho may mặc trong nước mà không phải nhập khẩu từ nước ngoài,
các công ty có khối lượng cung cấp lớn là: Coats Phong Phú, với chất lượng rất tốt
ñã ñược chứng nhận các hệ thống ISO 9001:2000, ISO 14001: 1996, SA 8000:2001,
OHSAS 18001:1999; các Nhà máy sản xuất chỉ may của Tổng công ty Phong Phú.
Mặc dù sản xuất phụ liệu và dệt vải mới ñáp ứng ñược một tỷ lệ không lớn cho
ngành may mặc, nhất là may xuất khẩu, song cũng phải thừa nhận là ñã góp một
phần không nhỏ vào chiến lược nội ñịa hoá tỷ lệ nguyên phụ liệu phục vụ may mặc,
91
dần thay thế nhập khẩu. Hàng năm sản xuất phụ liệu và dệt vải ñã tiết kiệm một
lượng ngoại tệ nhất ñịnh cho việc nhập khẩu nguyên phụ liệu may mặc từ nước
ngoài.
2.2.1.3 Phát huy hiệu ứng “lan toả” ñối với các ngành kinh tế
- ðối với công nghiệp cơ khí, hoá chất
Sản xuất nguyên phụ liệu may mặc phát triển, nhất là phát triển ngành dệt ñã
kéo theo sự phát triển của ngành cơ khí. Ngành cơ khí sản xuất ra các thiết bị công
nghệ, cung cấp các linh kiện, phụ kiện phục vụ cho ngành dệt và sản xuất phụ liệu.
Hiện tại ñã hình thành một hệ thống các doanh nghiệp chuyên về cơ khí phục vụ cho
cả ngành dệt may như: Công ty Cổ phần cơ khí May Gia Lâm, Công ty cổ phần cơ
khí may Hưng Yên, Công ty cơ khí Dệt May Nam ðịnh, Công ty cổ phần cơ khí Dệt
May Thủ ðức,…Cùng với hệ thống cơ khí ngoài ngành hàng năm ñã cung cấp hàng
trăm ngàn thiết bị, chi tiết, phụ tùng ñáp ứng khoảng 50% nhu cầu thay thế, sửa chữa
thường xuyên.
Ngành cơ khí dệt may cùng với Viện kinh tế - Kỹ thuật ñã nghiên cứu chế tạo
và cải tiến nhiều thiết bị công nghệ phục vụ cho sản xuất nguyên phụ liệu may mặc,
như: Chế tạo hoàn chỉnh các thiết bị cho dây chuyền ươm tơ thủ công, cải tiến thành
công máy dệt thoi M.1511 của Trung Quốc thành máy dệt khăn bông, thực hiện việc
nới rộng khổ cho các máy dệt…
Ngành dệt phát triển, các sản phẩm dệt ngày càng ña dạng và phong phú về
kiểu dáng, màu vải, chất lượng vải,… ðược quyết ñịnh bởi khâu nhuộm và hoàn tất.
ðể ñáp ứng vấn ñề này, ngành hoá chất càng ngày càng phát triển. Hiện tại ngành
hoá chất phục vụ cho ngành dệt và phụ liệu may mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp
một số loại axit, xút và các loại chất trợ hồ, trợ nhuộm… Còn lại chủ yếu vẫn phải
nhập khẩu từ nước ngoài, theo số liệu thống kê hàng năm ngành dệt Việt Nam phải
nhập khẩu từ 90% ñến 95% thuốc nhuộm [91]. Trong tương lai với sự ñầu tư mạnh
vào sản xuất dệt và sản xuất phụ liệu sẽ tạo ra sức kéo kéo theo sản xuất hoá, thuốc
nhuộm chất phục vụ cho sản xuất vải phát triển .
- ðối với nông nghiệp
Việt Nam vẫn ñược biết là một quốc gia có truyền thống về trồng dâu nuôi tằm
và trồng bông dệt vải. Với sự thăng trầm của lịch sử ngành nghề này cũng có những
lúc phát triển tốt, có lúc phát triển kém. Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ may mặc
92
là sản phẩm thượng nguồn của ngành dệt may, trực tiếp là ngành dệt. Ngành dệt may
sản xuất ra sản phẩm hạ nguồn, sản phẩm hạ nguồn có phát triển thì mới kéo theo sự
phát triển của sản phẩm ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement