Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duydung_dao85
#656928

Download Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ miễn phí

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU . 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ: . 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:. 2
1.2.1. Mục tiêu chung: . 2
1.2.2. Mục tiêu cụthể: . 2
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: . 2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . 3
1.4.1. Không gian nghiên cứu:. 3
1.4.2. Thời gian nghiên cứu: . 3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu:. 3
1.4.4. Nội dung nghiên cứu: . 3
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN: . 5
2.1.1. Một sốthuật ngữkinh tế:. 5
2.1.2. Một sốchỉtiêu kinh tế để đánh giá hiệu quảkinh tế: . 5
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: . 6
2.2.1. Chọn địa bàn nghiên cứu: . 6
2.2.2. Sốliệu thu thập: . 6
2.2.3. Phân tích dữliệu: . 7
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀHUYỆN PHONG ĐIỀN – THÀNH PHỐCẦN THƠ. 10
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN: . 10
3.1.1. Vịtrí địa lý: . 10
3.1.2. Đất đai:. 10
3.1.4. Khí hậu: . 10
3.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI: . 11
3.2.1. Đơn vịhành chính: . 11
3.2.2. Dân số: . 11
3.2.3. Văn hóa - xã hội: . 11
3.2.4. Cơcấu ngành nghề: . 12
3.2.5. Điều kiện cơsởhạtầng: . 12
3.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG HUYỆN: . 12
3.3.1. Trồng trọt: . 12
3.3.2. Chăn nuôi: . 13
3.3.3. Thủy sản: . 13
3.3.4. Công tác khuyến nông và bảo vệthực vật:. 14
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
DÂU HẠCHÂU ỞHUYỆN PHONG ĐIỀN – THÀNH PHỐCẦN THƠ. 15
4.1. GIÁ TRỊKINH TẾCỦA CÂY DÂU HẠCHÂU: . 15
4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRỒNG DÂU HẠCHÂU CỦA NÔNG HỘ
ỞHUYỆN PHONG ĐIỀN – THÀNH PHỐCẦN THƠ: . 16
4.2.1. Nguồn lực sản xuất của nông hộ. 16
4.2.2. Khái quát thực trạng trồng dâu HạChâu của nông hộ:. 20
4.2.3. Phân tích các khoản mục chi phí bình quân tính trên 1 công đất ở3
xã của huyện Phong Điền – Thành PhốCần Thơ. 23
4.2.4. Phân tích các tỷsốtài chính nhằm đánh giá hiệu quảkinh tế. 25
4.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người
dân trồng dâu HạChâu ởhuyện Phong Điền – TP.Cần Thơ:. 28
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤDÂU HẠCHÂU TẠI HUYỆN
PHONG ĐIỀN – THÀNH PHỐCẦN THƠ:. 33
4.3.1. Phân tích kênh tiêu thụdâu HạChâu: . 33
4.3.2. Các thành viên tham gia vào kênh:. 36
4.3.3. Phân tích SWOT đối với quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm
dâu HạChâu tại huyện Phong Điền – Thành phốCần Thơ: . 40
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢSẢN XUẤT VÀ TIÊU
THỤDÂU HẠCHÂU ỞHUYỆN PHONG ĐIỀN – THÀNH PHÔ CẦN THƠ. 46
5.1. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤCỦA
NÔNG DÂN TRỒNG DÂU HẠCHÂU:. 46
5.2. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TIÊU THỤCỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG
THU MUA DÂU HẠCHÂU:. 46
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ. 48
6.1. KẾT LUẬN: . 48
6.2. KIẾN NGHỊ: . 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50
PHỤLỤC . 5++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ến nông tại địa phương (tỷ lệ là 0%). Sở dĩ có
thực trạng trên là vì cây dâu Hạ Châu là loại cây mới, chưa có một nghiên cứu
khoa học chính thức nào về dâu Hạ Châu, chưa có các lớp tập huấn về khoa học
kỹ thuật nào về cây dâu Hạ Châu (chỉ có các lớp tập huấn trên cây có múi). Cho
nên, người dân tự nghiên cứu là chính.
www.kinhtehoc.net
23
Bảng 6. VỀ MẶT KINH NGHIỆM TRỒNG DÂU HẠ CHÂU
Chỉ tiêu Số mẫu trả lời Cơ cấu (%)
Kinh nghiệm từ gia đình 8/44 10,00
Kinh nghiệm từ sách báo 1/44 1,25
Kinh nghiệm từ tập huấn 0/44 0,00
Kinh nghiệm từ hàng xóm 33/44 41,25
Kinh nghiệm từ cán bộ 0/44 0,00
Kinh nghiệm tự nghiên cứu 38/44 47,50
Tổng 100,00
(Nguồn: Kết quả khảo sát 44 hộ tại vùng nghiên cứu, 2008)
4.2.2.4. Về hình thức trồng:
Qua phỏng vấn trực tiếp 44 hộ trồng dâu Hạ Châu cho thấy hầu hết nông hộ
không chỉ trồng đơn độc dâu Hạ Châu mà còn trồng xen với một số loại cây khác
tùy vào điều kiện cụ thể của mỗi vườn. Lý do là vì, cây dâu Hạ Châu là loài sống
cộng sinh và chịu bóng râm cho nên nông hộ dễ dàng trồng xen canh với các loại
cây khác như cóc (chiếm 50%), xoài, cam, chanh, măng cục, chuối… Một mặt
vừa tạo được bóng râm che mát cho dâu Hạ Châu (có 27,3% ý kiến trả lời), vừa
bù đắp được phần nào chi phí trồng dâu Hạ Châu (4,5%), lấy ngắn nuôi dài
(20,5% ý kiến), lại vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình (47,7% ý kiến). (Xem
Phụ lục 2).
www.kinhtehoc.net
24
4.2.3. Phân tích các khoản mục chi phí bình quân tính trên 1 công đất ở 03
xã của huyện Phong Điền – TP.Cần Thơ:
Bảng 7. CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÌNH QUÂN TÍNH TRÊN 1 CÔNG
ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007
ĐVT: 1.000đ/công
Các yếu tố chi phí Lượng Chi phí Cơ cấu (%)
I. Chi phí vật chất 648,01 88,56
- Chi phí khấu hao vườn 69,76 9,53
- Chi phí phân bón 398,29 54,40
- Chi phí thuốc 52,89 7,23
- Chi phí nhiên liệu 127,07 17,40
II. Chi phí lao động (ngày) 83,76 11,45
- Chi phí lao động thuê 0,43 83,76 11,45
- Chi phí lao động nhà 14,22
Tổng 731,76 100,00
(Nguồn: Kết quả khảo sát 44 hộ tại vùng nghiên cứu, 2008)
Để thấy rõ được các khoản chi phí trong sản xuất của nông hộ, ta dựa vào cơ
cấu chi phí trên 1 công diện tích đất mà nông hộ trồng dâu Hạ Châu như sau:
9.5%
54.4%
7.2%
17.4%
11.4%
cp KH vườn
cp phân bón
cp thuốc
cp nhiên liệu
cp lđ thuê
Hình 3. CƠ CẤU CHI PHÍ/CÔNG ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU
Nguồn: Kết quả khảo sát 44 hộ tại vùng nghiên cứu, 2008
Từ bảng và hình trên cho ta tiến hành phân tích chi tiết từng khoản mục chi
phí bình quân/công diện tích đất trồng dâu Hạ Châu:
www.kinhtehoc.net
25
- Chi phí nông hộ tốn nhiều nhất để đầu tư cho việc trồng dâu Hạ Châu là
chi phí phân bón, chiếm tỷ trọng khá lớn (54,4%). Theo bảng trên thì bình quân
họ phải chi bình quân khoảng gần 400.000 đồng/công/năm cho việc bón phân.
Trong vài năm gần đây, giá phân bón càng lúc càng tăng (theo khảo sát thì giá
phân bón bình quân của năm này sẽ tăng khoảng một nữa so với năm trước đó.
Riêng những tháng đầu năm 2008, theo khảo sát thì giá phân bón tăng đột biến
gấp 02, gấp 03 lần so với năm 2007. Theo thông tin từ nông dân, phân DAP ở
thời điểm phỏng vấn có giá hơn 1.000.000 đồng/bao, tăng gấp 3 lần so với năm
2007. Giá phân tăng, gây khó khăn lớn đến quá trình sản xuất của nông dân. Vì
không thể nói sản xuất đạt hiệu quả mà không chăm sóc, bón phân để cây trồng
cho trái đạt chất lượng.
- Chi phí mà nông hộ phải tốn kế tiếp là chi phí nhiên liệu (chiếm 17,4%).
Tốn nhiều chi phí nhiên liệu là do điều kiện sinh học của cây dâu phải thường
xuyên tưới nước vào mùa khô (từ 02 - 03 tháng). Trong khi đó, cùng với giá phân
bón, xăng dầu những năm gần đây cũng không nằm ngoài quy luật tăng giá của
thị trường.
- Khoản chi phí phải hao tốn thứ ba là chi phí lao động thuê (chiếm
11,45%). Chi phí này cao thứ ba trong tổng cơ cấu chi phí của nông hộ trồng dâu
Hạ Châu vì số lao động thuê trong nông nghiệp ở địa phương hiện nay rất ít. Lý
do là lao động nếu không tham gia sản xuất nông nghiệp của gia đình thì họ tham
gia vào các hoạt động phi nông nghiệp, hay tham gia xuất khẩu lao động mà
không đi làm thuê trong nông nghiệp. Cho nên giá thuê mướn nhân công lao
động tương đối cao (khoảng từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/người/ngày, chưa kể
ăn uống).
- Kế đến là chi phí khấu hao vườn cây lâu năm (chiếm 9,53%), chi phí thuốc
(7,23%). Hai loại chi phí này không chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu chi phí là vì:
+ Về chi phí khấu hao vườn cây lâu năm (chi phí này được tính theo phương
pháp tính khấu hao tài sản cố định hữu hình theo quy định của Bộ Tài chính;
được tính bằng phương pháp đường thẳng với công thức là nguyên giá chia cho
thời gian sử dụng, trong đó, nguyên giá gồm chi phí giống và các chi phí (chi phí
chăm sóc, chi phí lao động…), liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm
đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (thường là 03 năm đầu cây chưa cho
www.kinhtehoc.net
26
trái), thời gian sử dụng được tham khảo quy định về thời gian sử dụng tài sản cố
định hữu hình là vườn cây lâu năm của Bộ Tài chính): giống thường hộ nông dân
tự có, từ bà con, hay nếu mua từ hàng xóm thì với giá rẻ. Trong khi đó, chi phí
chăm sóc trong giai đoạn cây con, chưa cho trái là không đáng kể. Bên cạnh đó,
dâu Hạ Châu là loại cây lâu năm, tuổi thọ rất cao, có thể lên đến 40-50 năm.
Chính vì những lý do đó nên chi phí khấu hao vườn cây lâu năm/công/năm là rất
ít.
+ Về chi phí thuốc: do dâu Hạ Châu sống khỏe, ít bệnh. Đồng thời giá bình
quân 1 chai thuốc nông dân sử dụng cho dâu Hạ Châu là tương đối không cao
(dao động từ 30.000 đồng/chai đến 50.000 đồng/chai tùy theo thể tích). Cho nên,
chi phí thuốc cũng tương đối ít.
Bảng 8. NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN TRÊN 1 CÔNG ĐẤT
TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007
Lao động Ngày công/công/năm Cơ cấu (%)
Lao động thuê 0,43 2,94
Lao động nhà 14,22 97,06
Tổng 14,65 100,00
(Nguồn: Kết quả khảo sát 44 hộ tại vùng nghiên cứu, 2008)
Qua bảng trên cho thấy, bình quân trong một năm nông hộ tốn khoảng 15
ngày công lao động/công cho việc chăm sóc, thu hoạch dâu Hạ Châu. Trong đó,
ngày công lao động nhà chiếm đến 97,06%, lao động thuê chỉ chiếm tỷ lệ 2,94%.
Có nguyên nhân này là do đa số người dân luôn muốn lấy công làm lời để giảm
chi phí, tăng thêm thu nhập. Đa số cho rằng, lao động gia đình chăm sóc sẽ tốt
hơn, chu đáo hơn lao động thuê; và lao động của chính gia đình thì sẽ có kinh
nghiệm hơn lao động thuê, cho nên việc chăm sóc, thu hoạch cũng dễ dàng,
nhanh chóng lại không tốn chi phí thuê mướn.
www.kinhtehoc.net
27
4.2.4. Phân tích các tỷ số tài chính nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế
Bảng 9. CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA
NÔNG HỘ NĂM 2007
Chỉ tiêu ĐVT Trung bình
Tổng diện tích trồng dâu Hạ Châu Công 7,52
Năng suất Kg/công 742,51
Giá bán 1.000 đồng/kg 7,02
Tổng chi phí không có lao động nhà 1.000 đồng/công 731,76
Tổng chi phí có lao động nhà 1.000 đồng/công 1.899,00
Doanh thu 1.000 đồng/công 4.941,24
Lợi nhuận không có lao động nhà 1.000 đồng/công 4.20...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement